Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (prop. 2005/06:1)

Finansutskottets betänkande 2005/06:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 2005

Beslut

Stora satsningar för att minska arbetslösheten (FiU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om den ekonomiska politiken. Men riksdagen oroas över den höga arbetslösheten. Många av regeringens budgetförslag är åtgärder för att minska arbetslösheten. Riksdagen sade ja till ett sysselsättningspaket som regeringen räknar med ska ge 55 000 personer arbete, praktik eller utbildning. Fler jobb i näringslivet ska bli möjligt genom att arbetsgivaravgiften sänks för enmansföretagare som anställer en ny medarbetare. Under perioden 2006-2010 satsas 900 miljoner kronor för att stimulera utvecklingen i små och medelstora företag. Strategiska nyckelprogram kommer att tas fram för sex svenska branscher: skog och trä, metallurgi, fordon, läkemedel och IT. Riksdagen delar regeringens uppfattning om att fler kvinnor ska ges möjlighet att starta eget företag. Därför görs en extra satsning på kvinnligt företagande. Kvaliteten i den offentliga sektorn höjs genom att 20 000 så kallade plusjobb skapas. Dessutom införs utbildningsvikariat inom den offentliga sektorn. En annan åtgärd för att höja kvaliteten är att de generella statsbidragen till kommuner och landsting höjs. För att minska arbetslösheten bland högskoleutbildade införs 4 000 praktikplatser för akademiker. Det blir även fler platser på den högre praktiska förvaltningsutbildningen för invandrare med högskoleutbildning. Ungdomsarbetslösheten är hög. Därför skapas 3 000 lärlingsplatser för ungdomar. Antalet platser på högskolan ökar med sammanlagt 17 500 platser. Ohälsan i Sverige ska minska. En miljard per år mellan 2007 och 2009 kommer att gå till att minska sjukskrivningarna. Barnbidraget och flerbarnstillägget höjs med 100 kronor per barn och månad från och med den 1 oktober i år. Första utbetalningen görs retroaktivt i december. Dessutom införs ett nytt flerbarnstillägg på 100 kronor för det andra barnet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1, 2, 4-11, 14-17, 32, 34-39 och 42-47. Bifall till utskottsinitiativ om en förlängning av kalk- och cementindustrins undantag från koldioxidskatt (1,2 procentregeln). Delvis bifall till propositionen punkterna 3, 12, 13, 33, 40 och 41. Bifall till tre gemensamma motioner från s, v, mp. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

67 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-10-25
Justering: 2005-11-10
Betänkande publicerat: 2005-11-16
Trycklov: 2005-11-16
Reservationer 16
Betänkande 2005/06:FiU1

Alla beredningar i utskottet

2005-10-25, 2005-10-13, 2005-10-11

Stora satsningar för att minska arbetslösheten (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om den ekonomiska politiken. Men riksdagen oroas över den höga arbetslösheten. Många av regeringens budgetförslag är åtgärder för att minska arbetslösheten. Utskottet säger ja till ett sysselsättningspaket som regeringen räknar med ska ge 55 000 personer arbete, praktik eller utbildning. Fler jobb i näringslivet ska bli möjligt genom att arbetsgivaravgiften sänks för enmansföretagare som anställer en ny medarbetare. Under perioden 2006-2010 satsas 900 miljoner kronor för att stimulera utvecklingen i små och medelstora företag. Strategiska nyckelprogram kommer att tas fram för sex svenska branscher: skog och trä, metallurgi, fordon, läkemedel och IT. Utskottet delar regeringens uppfattning om att fler kvinnor ska ges möjlighet att starta eget företag. Därför görs en extra satsning på kvinnligt företagande. Koldioxidskatten avskaffas för industriföretag som handlar med utsläppsrätter. Kvaliteten i den offentliga sektorn höjs genom att 20 000 så kallade plusjobb skapas. Dessutom införs utbildningsvikariat inom den offentliga sektorn. En annan åtgärd för att höja kvaliteten är att de generella statsbidragen till kommuner och landsting höjs. För att minska arbetslösheten bland högskoleutbildade införs 4 000 praktikplatser för akademiker. Det blir även fler platser på den högre praktiska förvaltningsutbildningen för invandrare med högskoleutbildning. Ungdomsarbetslösheten är hög. Därför skapas 3 000 lärlingsplatser för ungdomar. Antalet platser på högskolan ökar med sammanlagt 17 500 platser. Ohälsan i Sverige ska minska. En miljard per år mellan 2007 och 2009 kommer att gå till att minska sjukskrivningarna. Barnbidraget och flerbarnstillägget höjs med 100 kronor per barn och månad från och med den 1 oktober i år. Första utbetalningen görs retroaktivt i december. Dessutom införs ett nytt flerbarnstillägg på 100 kronor för det andra barnet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-23
4

Beslut

Beslut: 2005-11-23
22 förslagspunkter, 20 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (avsnitten 1 och 2)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar och tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 1 och avslår motionerna
2005/06:Fi240 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 1,
2005/06:Fi241 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 1,
2005/06:Fi242 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkandena 1, 3 och 8,
2005/06:Fi243 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkandena 1 och 2,
2005/06:Sk496 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 2 och
2005/06:A310 av Margareta Andersson m.fl. (c) yrkande 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160028
m14509
c01804
fp032115
kd02607
v21007
mp14003
-2000
Totalt154121173

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Mål för de offentliga finanserna (avsnitt 3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen fastställer målet för 2006 för det finansiella sparandet i den offentliga sektorn till minst 0,5 % av bruttonationalprodukten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 7 och avslår motionerna
2004/05:Fi23 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrkande 11,
2005/06:Fi240 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 4,
2005/06:Fi241 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 6-8,
2005/06:Fi242 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 12,
2005/06:Fi243 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 5,
2005/06:Fi259 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 1 och
2005/06:Fi314 av Roger Tiefensee m.fl. (c) yrkande 6.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

3. Beslut om ramar för budgeten 2006 (avsnitten 4 och 5 exkl. 5.8)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Riktlinjer för utgifts- och skattepolitiken
Riksdagen godkänner de riktlinjer för utgifts- och skattepolitiken som utskottet anfört.

b) Utgiftstak för staten och den offentliga sektorn
Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 949 miljarder kronor för 2007 och godkänner beräkningen av taket för den offentliga sektorns utgifter för 2006 och 2007.

c) Statsbudgetens utgifter per utgiftsområde 2006
Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2006 i enlighet med vad utskottet föreslår.

d) Utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten 2006
Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2006.

e) Förändring av anslagsbehållningar för 2006
Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2006.

f) Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för 2006
Riksdagen godkänner beräkningen av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för 2006.

g) Den kassamässiga korrigeringen för 2006
Riksdagen godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2006.

h) Beskattningen av förvärvsinkomster
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om beskattningen av förvärvsinkomster.

i) Socialavgifter och allmän löneavgift
Riksdagen godkänner regeringens förslag om ändrade socialavgifter och bestämmer den allmänna löneavgiften till 4,4 %.

j) Avdrag för resor till och från arbetet och i tjänsten m.m.
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om avdrag för resor till och från arbetet och i tjänsten m.m.

k) Reducerat förmånsvärde för miljövänliga bilar
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om reducerat förmånsvärde för miljövänliga bilar.

l) Avdrag för övriga utgifter

m) Förhöjt grundavdrag till fysiska personer i stödområde A

n) Skattereduktion för hushållstjänster

o) Pensionssparande

p) Avdrag för gåvor till ideella organisationer

q) Skattereduktion för fackföreningsavgift och a-kasseavgift

r) Beskattningen av lånedatorer

s) Beskattningen av sjömän i det nordiska skatteavtalet
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om beskattningen av sjömän i det nordiska skatteavtalet.

t) Begränsningsregeln för fastighetsskatt
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om begränsningsregeln för fastighetsskatt.

u) Förmögenhetsskatten

v) Förmögenhetsskatt på överlikviditet i onoterade bolag

w) Uthyrning av privatbostad

x) Höjd fastighetsskatt på vattenkraftverk
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om höjd fastighetsskatt på vattenkraftverk.

y) 3:12-beskattningen

z) Riskkapitalavdrag

å) Uppskov med beskattningen av kapitalvinst

ä) Etableringskonto och starta-eget-sparande

ö) Räntebeläggning av obeskattade reserver

aa) Schablonintäkter för bostadsrättsföreningar

ab) Avdragsrätt vid ombyggnad och underhåll

ac) Fordonsskatten på lätta bussar och lätta lastbilar
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om fordonsskatten på lätta bussar och lätta lastbilar.

ad) Punktskatten på bensin och diesel

ae) Höjd effektskatt på kärnkraft
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om höjd effektskatt på kärnkraft.

af) Höjd naturgrusskatt
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om höjd naturgrusskatt.

ag) Höjd avfallsskatt
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om höjd avfallsskatt.

ah) Skatt på flygresor

ai) Höjd skatt på el för el-, gas-, värme- och vattenförsörjning m.m.
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om höjd skatt på el för el-, gas-, värme- och vattenförsörjning, m.m..

aj) Höjd energiskatt på el
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om höjd energiskatt på el.

ak) Beskattning av avfall som förbränns

al) Koldioxidskatten i den handlande sektorn
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om koldioxidskatten i den handlande sektorn och om en förlängning av kalk- och cementindustrins undantag.

am) Energiskatteavdraget för vindkraft
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om energiskatteavdraget för vindkraft.

an) Diesel i arbetsfordon i stormfälld skog m.m.

ao) Alternativa drivmedel i framtiden

ap) Alkoholbeskattningen

aq) Tobaksbeskattningen
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om tobaksbeskattningen.

ar) Sänkt reklamskatt
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om sänkt reklamskatt.

as) Trängselskatt

at) Handelsgödsel och bekämpningsmedel

au) Mervärdesskatten på resor, drivmedel, tidskrifter och kultur

av) Stöd för konvertering från direktverkande elvärme
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om stöd för konvertering från direktverkande elvärme.

aw) Stöd vid konvertering från oljeuppvärmning i bostadshus

ax) Stöd för att stimulera forskning och utveckling i företagssektorn

ay) Kreditering på skattekonto

az) Beräkningen av statsbudgetens inkomster
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om beräkningen av statsbudgetens inkomster.

aå) Ändrad förmånsrättsordning

Reservation 3 (m)
Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (kd)
Reservation 6 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190124
m04708
c00184
fp003513
kd00267
v21007
mp13013
-2000
Totalt155478166

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Lagförslagen på skatteområdet (avsnitt 5.8)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: I enlighet med redovisade ställningstaganden i punkt 3 antar riksdagen
dels de i bilaga 2 redovisade förslagen till
1. lag om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007-2011 års taxeringar,
2. lag om kreditering på skattekonto av stöd för investering i konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus med den ändring som framgår av bilaga 3,
3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
4. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
5. lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
6. lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327),
7. lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,
8. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
9. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi med den ändring som framgår av bilaga 3,
10. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift med den ändring som framgår av bilaga 3,
11. lag om ändring i lagen (1994:1920) om skatt på naturgas,
12. lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna,
13. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall,
14. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,
15. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
16. lag om ändring i lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt,
dels utskottets i bilaga 3 återgivna förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Finansplanen punkterna 32, 34-39 och 42-47, alla i denna del, och bifaller delvis proposition 2005/06:1 Finansplanen punkterna 33, 40 och 41, alla i denna del.

5. Preliminär fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2007 och 2008 (avsnitt 6)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Rikdagen godkänner vad utskottet anfört om den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2007 och 2008 som riktlinje för regeringens budgetarbete.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2005/06:Fi320 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s, v, mp) yrkande 2 och
2005/06:So697 av Catherine Persson m.fl. (s, v, mp) yrkande 2 i denna del,
bifaller delvis proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 13 och avslår motionerna
2005/06:Fi240 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 9,
2005/06:Fi241 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 10 och 12,
2005/06:Fi242 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 7 och
2005/06:Fi243 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 3 i denna del.

Reservation 7 (m)
Reservation 8 (fp)
Reservation 9 (kd)
Reservation 10 (c)

6. Bemyndigande om upplåning (avsnitt 7.1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 ta upp lån enligt lagen (1998:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 8.

7. Lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål (avsnitt 7.2)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2006 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet intill ett belopp av 28 000 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 14.

8. Myndigheternas räntekontokrediter (avsnitt 7.3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2006 besluta om krediter för myndigheters räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 19 200 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 15.

9. Sjunde AP-fondsstyrelsens lån och räntekontokredit i Riksgäldskontoret (avsnitt 7.4)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2006 för Sjunde AP-fondens verksamhet dels besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 5 000 000 kr, dels besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 200 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 16.

10. Bemyndigande för ramanslag (avsnitt 7.5)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006, med de begränsningar som följer av 6 § andra stycket lagen (1996:1059) om statsbudgeten, besluta att ett ramanslag, med undantag för anslag anvisade för förvaltningsändamål, får överskridas om ett riksdagsbeslut om anslag på tilläggsbudget inte hinner inväntas samt om överskridandet ryms inom utgiftstaket för staten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 17.

11. Nya principer för redovisning av skatter (avsnitt 8.1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att inkomster av skatter redovisas enligt de nya principer som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 11.

12. Utveckling av den ekonomiska styrningen i staten (avsnitt 8.2)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Fi314 av Roger Tiefensee m.fl. (c) yrkande 7.

Reservation 11 (c)

13. En statsbudget baserad på bokföringsmässiga grunder (avsnitt 8.3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Fi314 av Roger Tiefensee m.fl. (c) yrkandena 1 och 3.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

14. Finansiering av större investeringar (avsnitt 8.4)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Fi314 av Roger Tiefensee m.fl. (c) yrkande 2.

15. Budgetlagens tillämpning (avsnitt 8.5)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Fi259 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 2, 3, 5 och 6,
2005/06:Fi314 av Roger Tiefensee m.fl. (c) yrkandena 4 och 5 samt
2005/06:N453 av Solveig Hellquist m.fl. (fp, m, kd, c, mp) yrkande 6.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

16. Översyn av utgiftstaket (avsnitt 8.6)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:MJ594 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 4 och
2005/06:N475 av Åsa Torstensson m.fl. (c) yrkande 3.

Reservation 14 (c, kd)

17. Vårpropositionens innehåll (avsnitt 8.7)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Fi259 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 4.

Reservation 15 (m, c, fp, kd)

18. Katastroffond i statsbudgeten (avsnitt 8.8)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Fi210 av Runar Patriksson (fp).

19. Politikområden inom utgiftsområde 23 (avsnitt 8.9)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ594 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 2.

Reservation 16 (kd)

20. Effekter av besparingar (avsnitt 8.10)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Fi221 av Gustav Fridolin (mp) och
2005/06:Fi239 av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindkvist (båda s).

21. Bilaga i budgetpropositionen om äldre kvinnors ekonomiska situation (avsnitt 8.11)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Fi291 av Anne Ludvigsson (s) yrkandena 1 och 2.

22. Ekonomiskt råd (avsnitt 8.12)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Fi277 av Johan Linander och Anders Larsson (båda c).