Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (prop. 2004/05:1)

Finansutskottets betänkande 2004/05:FIU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 november 2004

Beslut

Ja till budgetpropositionen (FiU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2005. Beslutet gäller bland annat riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, statens inkomster och ramarna för statsbudgetens olika utgiftsområden. Ramarna styr sedan när riksdagen senare under hösten fattar beslut om de olika anslagen. Beslutet innebär bland annat följande: Antalet platser i de arbetsmarknadspolitiska programmen ökar. Sysselsättningsstödet till kommunerna utökas kraftigt. Inkomstskatten för låg- och medelinkomsttagare sänks. En tillfällig satsning på vidareutbildning inom vård, skola och omsorg genomförs. Samtidigt satsas resurser för att öka antalet anställda inom förskolan med 6 000 personer. Det införs ett friår från 2005 i hela landet med 12 000 platser. Friåret innebär att du kan ansöka om att vara ledig från ditt arbete med en ersättning som motsvarar 85 procent av a-kassan. Ledigheten ska vara minst tre månader och upp till ett år. Din arbetsgivare måste anställa en vikarie som är arbetslös. Grundavdraget höjs med 2 400 kr. Fordonsskatten och skatten på bensin och diesel höjs. Skatten på el i hushålls- och servicesektorerna höjs med 1,2 öre per kWh. Arvs- och gåvoskatten försvinner från den 1 januari 2005. Förmögenhetsskatten sänks. Barnbidraget och flerbarnstillägget höjs med 100 kr 2006 och flerbarnstillägget ska börja gälla från det andra barnet. Taket i föräldraförsäkringen höjs från 7,5 till 10 prisbasbelopp den 1 juli 2006. Det är en höjning från drygt 24 000 kronor till drygt 32 000 kronor per månad. Ersättningen motsvarar 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten upp till taket. Den så kallade lägstanivån i föräldraförsäkringen höjs från 60 till 180 kr per dag. Från 2006 satsas 1 miljard kronor på insatser för barnfamiljer med svag ekonomi. Bostadstilläggen för pensionärer höjs ytterligare nästa år. Biståndet höjs så att Sverige 2006 når målet på 1 procent av bruttonationalinkomsten (BNI).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med vissa tekniska justeringar av lagförslaget om ändring i inkomstskattelagen (punkt 34). Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

62 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-10-28
Justering: 2004-11-11
Betänkande publicerat: 2004-11-17
Trycklov: 2004-11-16
Reservationer 18
Betänkande 2004/05:FIU1

Alla beredningar i utskottet

2004-10-28, 2004-10-26, 2004-10-21, 2004-10-19, 2004-10-12

Ja till budgetpropositionen (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2005. Förslaget gäller bland annat riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, statens inkomster och ramarna för statsbudgetens olika utgiftsområden. Ramarna styr sedan när riksdagen senare under hösten fattar beslut om de olika anslagen. Förslaget innebär bland annat följande: Antalet platser i de arbetsmarknadspolitiska programmen ökar. Sysselsättningsstödet till kommunerna utökas kraftigt. Inkomstskatten för låg- och medelinkomsttagare sänks. En tillfällig satsning på vidareutbildning inom vård, skola och omsorg genomförs. Samtidigt satsas resurser för att öka antalet anställda inom förskolan med 6 000 personer. Det införs ett friår från 2005 i hela landet med 12 000 platser. Friåret innebär att du kan ansöka om att vara ledig från ditt arbete med en ersättning som motsvarar 85 procent av a-kassan. Ledigheten ska vara minst tre månader och upp till ett år. Din arbetsgivare måste anställa en vikarie som är arbetslös. Grundavdraget höjs med 2 400 kr. Fordonsskatten och skatten på bensin och diesel höjs. Skatten på el i hushålls- och servicesektorerna höjs med 1,2 öre per kWh. Arvs- och gåvoskatten försvinner från den 1 januari 2005. Förmögenhetsskatten sänks. Barnbidraget och flerbarnstillägget höjs med 100 kr 2006 och flerbarnstillägget ska börja gälla från det andra barnet. Taket i föräldraförsäkringen höjs från 7,5 till 10 prisbasbelopp den 1 juli 2006. Det är en höjning från drygt 24 000 kronor till drygt 32 000 kronor per månad. Ersättningen motsvarar 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten upp till taket. Den så kallade lägstanivån i föräldraförsäkringen höjs från 60 till 180 kr per dag. Från 2006 satsas 1 miljard kronor på insatser för barnfamiljer med svag ekonomi. Bostadstilläggen för pensionärer höjs ytterligare nästa år. Biståndet höjs så att Sverige 2006 når målet på 1 procent av bruttonationalinkomsten (BNI).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-11-24
4

Beslut

Beslut: 2004-11-24
18 förslagspunkter, 16 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken (avsnitten 1 och 2.1-2.3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Finansplanen punkt 1 och avslår motionerna
2004/05:Fi231 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkandena 1 och 10,
2004/05:Fi232 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 1,
2004/05:Fi233 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkandena 1, 3 och 8 samt
2004/05:Fi234 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m04609
c01408
fp034113
kd02805
v25005
mp15002
-0000
Totalt161122165

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Gröna nyckeltal (avsnitt 2.4)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ498 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 45.

3. Mål för de offentliga finanserna (avsnitt 3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Finansplanen punkt 4 och avslår motionerna
2004/05:Fi231 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 4,
2004/05:Fi232 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 5-7,
2004/05:Fi233 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkandena 10, 12 och 13,
2004/05:Fi234 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 5 och
2004/05:Fi277 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 1.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (c, kd)

4. Beslut om ramar för budgeten 2005 (avsnitten 4 och 5 exkl. 5.13)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Utgiftstak för staten (avsnitt 4.3.1)
Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 870 miljarder kronor 2005 och 907 miljarder kronor 2006.

b) Utgiftstak för den offentliga sektorn (avsnitt 4.3.2)
Riksdagen godkänner beräkningen av taket för den offentliga sektorns utgifter för 2005 och 2006.

c) Fördelning av statsbudgetens utgifter på utgiftsområden 2005 (avsnitt 4.4.1)
Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2005 i enlighet med vad regeringen föreslår.

d) Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2005 (avsnitt 4.4.2)
Riksdagen godkänner beräkningen av ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2005.

e) Förändring av anslagsbehållningar för 2005 (avsnitt 4.5)
Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2005.

f) Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för 2005 (avsnitt 4.6)
Riksdagen godkänner beräkningen av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för 2005.

g) Kassamässiga korrigeringar (avsnitt 4.7)
Riksdagen godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2005.

h) Skattepolitikens inriktning (avsnitt 5.2)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om skattepolitikens inriktning.

i) Beskattningen av förvärvsinkomster (avsnitt 5.3.1)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om beskattningen av förvärvsinkomster.

j) Skattereduktion för fackföreningsavgift och a-kasseavgift (avsnitt 5.3.2)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om skattereduktion för fackföreningsavgift och a-kasseavgift.

k) Reseavdraget (avsnitt 5.3.3)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om reseavdraget.

l) Regional stimulans på skatteområdet (avsnitt 5.3.4)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om regional stimulans på skatteområdet.

m) Förmånsbeskattning av miljövänliga bilar (avsnitt 5.3.5)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om förmånsbeskattning av miljövänliga bilar.

n) Hushållstjänster (avsnitt 5.3.6)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om hushållstjänster.

o) Beskattning av nordiska sjömän (avsnitt 5.3.7)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om beskattning av nordiska sjömän.

p) Uthyrning av privatbostad (avsnitt 5.3.8)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om uthyrning av privatbostad.

q) Det fortsatta arbetet med 3:12-reglerna m.m. (avsnitt 5.4.1)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om det fortsatta arbetet med 3:12-reglerna m.m.

r) Ändrade regler för periodiseringsfonderna (avsnitt 5.4.2)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om ändrade regler för periodiseringsfonderna.

s) Royalty (avsnitt 5.4.3)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om royalty.

t) Sänkning av det särskilda avdraget för arbetsgivaravgifterna m.m. (avsnitt 5.5)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om sänkning av det särskilda avdraget för arbetsgivaravgifterna m.m.

u) Fastighetsbeskattning (avsnitt 5.6.1)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om fastighetsbeskattning.

v) Förmögenhetsskatten (avsnitt 5.6.2)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om förmögenhetsskatten.

w) Slopad arvs- och gåvoskatt (avsnitt 5.6.3)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om slopad arvs- och gåvoskatt.

x) Moms på tidskrifter (avsnitt 5.7.1)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om moms på tidskrifter.

y) Alkoholskatten (avsnitt 5.7.2)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om alkoholskatten.

z) Tobaksskatten (avsnitt 5.7.3)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om tobaksskatten.

å) Höjda energiskatter på drivmedel (avsnitt 5.7.4)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om höjda energiskatter på drivmedel.

ä) Höjd energiskatt på el (avsnitt 5.7.5)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om höjd energiskatt på el.

ö) Skattesatsuppräkning efter prisutvecklingen (avsnitt 5.7.6)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om skattesatsuppräkning efter prisutvecklingen.

aa) Nedsättning av skatten på dieselolja som används i jordbruk, skogsbruk och vattenbruk (avsnitt 5.7.7)
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om nedsättning av skatten på dieselolja som används i jordbruk, skogsbruk och vattenbruk.

ab) Skattestrategi för alternativa drivmedel (avsnitt 5.7.8)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om skattestrategi för alternativa drivmedel.

ac) Nedsättning av koldioxidskatt enligt 0,8-procentregeln (avsnitt 5.7.9)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om nedsättning av koldioxidskatt enligt 0,8-procentregeln.

ad) Begränsning av koldioxidskatteuttaget avseende kalk- och cementbranschen (avsnitt 5.7.10)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om begränsning av koldioxidskatteuttaget avseende kalk- och cementbranschen.

ae) Fortsatt avtrappning av energiskatteavdraget för vindkraft (avsnitt 5.7.11)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om fortsatt avtrappning av energiskatteavdraget för vindkraft.

af) Koldioxidskatt på torv (avsnitt 5.7.12)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om koldioxidskatt på torv.

ag) Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer (avsnitt 5.7.13)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.

ah) Skatt på avfall (avsnitt 5.7.14)
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om skatt på avfall.

ai) Skatt på naturgrus (avsnitt 5.7.15)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om skatt på naturgrus.

aj) Handelsgödsel och bekämpningsmedel (avsnitt 5.7.16)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om handelsgödsel och bekämpningsmedel.

ak) Reklamskatten (avsnitt 5.7.17)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om reklamskatten.

al) Fordonsskatt på personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar (avsnitt 5.7.18)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om fordonsskatt på personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.

am) Trängselskatten och miljöanpassade bilar (avsnitt 5.7.19)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om trängselskatten och miljöanpassade bilar.

an) Stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen (avsnitt 5.8.1)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen.

ao) Stöd för energi- och miljöinvesteringar i offentliga lokaler (avsnitt 5.8.2)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om stöd för energi- och miljöinvesteringar i offentliga lokaler.

ap) Vissa stödformer som krediteras på skattekonto (avsnitt 5.8.3)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om vissa stödformer som krediteras på skattekonto.

aq) Inkomster av statens verksamhet (avsnitt 5.9)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om inkomster av statens verksamhet.

ar) Företagsinteckning (avsnitt 5.11)
Riksdagen godkänner vad utskottet anför om företagsinteckning.

as) Beräkning av statsbudgetens inkomster för 2005 (avsnitt 5.12)
Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2005 (avsnitt 5.10).

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (kd)
Reservation 8 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m04609
c00148
fp003711
kd00294
v25005
mp15002
-0000
Totalt163468060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Lagförslagen (avsnitt 5.13)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 återgivna förslag till
3.1 lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt,
3.2 lag om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor,
3.3 lag om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen,
3.4 lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna,
3.5 lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327),
3.6 lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
3.7 lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
3.8 lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), med den ändringen att
dels 16 kap. 27 § och 65 kap. 6 § får den av utskottet i bilagan Utskottets lagförslag föreslagna lydelsen,
dels att 63 kap. 3 § utgår,
3.9 lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,
3.10 lag om ändring i lagen (1994:1976) om skatt på energi.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Finansplanen punkterna 27-33, 35 och 36, alla i denna del, och bifaller delvis proposition 2004/05:1 Finansplanen punkt 34 i denna del.

6. Preliminär fördelning av utgifterna på utgiftsområden 2006 (avsnitt 6.1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Finansplanen punkt 11 och avslår motionerna
2004/05:Fi231 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 7 i denna del,
2004/05:Fi232 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 9 och 11, båda i denna del,
2004/05:Fi233 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkandena 6 och 7, båda i denna del, och
2004/05:Fi234 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 3 i denna del.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (fp)
Reservation 11 (kd)
Reservation 12 (c)

7. Beräkning av utgifterna på utgiftsområden 2007 (avsnitt 6.2)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Finansplanen punkt 12 och avslår motionerna
2004/05:Fi231 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 7 i denna del,
2004/05:Fi232 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 9 och 11, båda i denna del,
2004/05:Fi233 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkandena 6 och 7, båda i denna del,
2004/05:Fi234 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 3 i denna del och
2004/05:Fi277 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 5.

Reservation 13 (m)
Reservation 14 (fp)
Reservation 15 (kd)
Reservation 16 (c)

8. Bemyndigande om upplåning (avsnitt 7.1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Finansplanen punkt 5.

9. Lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål (avsnitt 7.2.1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Finansplanen punkt 14.

10. Myndigheternas räntekontokrediter (avsnitt 7.2.2)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Finansplanen punkt 15.

11. Sjunde AP-fondstyrelsens lån och räntekontokredit i Riksgäldskontoret (avsnitt 7.2.3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Finansplanen punkt 16.

12. Bemyndigande för ramanslag (avsnitt 7.3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Finansplanen punkt 17.

13. Riksrevisionens årliga rapport (avsnitt 8.1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2004/05:1 till handlingarna.

14. Budgetlagens tillämpning (avsnitt 9.1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Fi277 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 2 och 3 samt
2004/05:MJ334 av Patrik Norinder (m) yrkande 4.

Reservation 17 (m, c, fp, kd)

15. Effekter av besparingar (avsnitt 9.2)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:Ju332 av Gustav Fridolin (mp) yrkande 2.

16. Vårpropositionens innehåll (avsnitt 9.3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:Fi277 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 4 och 6.

Reservation 18 (m, c, fp, kd)

17. Politikområden inom utgiftsområde 23 (avsnitt 9.4)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ497 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 4.

18. EU-ersättningar till jordbruksföretagare (avsnitt 9.5)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ376 av Eskil Erlandsson och Birgitta Carlsson (båda c) yrkande 2.