Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2007/08:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2007

Beslut

Begränsning av a-kassa för deltidsarbetslösa skjuts upp (AU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2008 men med annan fördelning av medel på två anslag. Anslagen ska uppgå till 61,8 miljarder kronor för arbetsmarknad och 1,2 miljarder kronor för arbetsliv 2008. Riksdagen konstaterar att läget på arbetsmarknaden ser positivt ut men att det är viktigt att hitta åtgärder som kan hjälpa de långtidsarbetslösa. Riksdagen understryker att de arbetsmarknadspolitiska programmen i huvudsak ska rikta sig till personer som står långt från arbetsmarknaden. Regeringen ansåg att deltidsarbetslösas möjlighet till arbetslöshetsersättning borde begränsas till 75 dagar och det skulle gälla i fråga om såväl regelbundet som oregelbundet deltidsarbete. Enligt propositionen skulle detta ske genom regeringsbeslut om en förordningsändring från årsskiftet 2007/08. För att göra den tänkta begränsningen möjlig beslutade riksdagen om en ändring i ett så kallat bemyndigande för regeringen i lagen om arbetslöshetsförsäkring, ALF. Bemyndigandet hade tidigare enbart avsett regelbundet deltidsarbete. Riksdagen bestämde att lagändringen skulle träda i kraft den 7 april 2008. Senareläggningen av ändringarna leder till ökade utgifter för arbetslöshetsersättning jämfört med propositionens beräkningar. Riksdagen har beslutat att 655 miljoner kronor ska föras över till anslaget för arbetslöshetsersättning från det anslag som avser köp av arbetsmarknadsutbildning med mera. Det finns sparade medel på det sistnämnda anslaget. Riksdagen utgår därför från att förutsättningarna för att bedriva den verksamheten inte blir sämre.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till proposition 2007/08:1 utgiftsområde 13 punkt 11. I övrigt bifall till proposition 2007/08:1 utgiftsområdena 13 och 14. Antagande till utskottets förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

68 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-11-01
Justering: 2007-11-29
Betänkande publicerat: 2007-12-05
Trycklov: 2007-12-04
Reservationer 21
Betänkande 2007/08:AU1

Begränsning av a-kassa för deltidsarbetslösa skjuts upp (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslagen till arbetsmarknad och arbetsliv men med annan fördelning av medel på två anslag. Anslagen föreslås uppgå till 61,8 miljarder kronor för arbetsmarknad och till 1,2 miljarder kronor för arbetsliv 2008. Utskottet konstaterar att läget på arbetsmarknaden ser positivt ut men att det är viktigt att hitta åtgärder som kan hjälpa de långtidsarbetslösa. Utskottet vill understryka att de arbetsmarknadspolitiska programmen i huvudsak ska rikta sig till personer som står långt från arbetsmarknaden. Regeringen har föreslagit att deltidsarbetslösas möjlighet till arbetslöshetsersättning ska begränsas till 75 dagar, vilket enligt propositionen skulle gälla från årsskiftet. Här tar utskottet initiativ till en ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring, ALF, som innebär att begränsningen också ska kunna gälla för oregelbundet deltidsarbete. Utskottet anser att lagändringen bör träda i kraft den 7 april 2008. Detta leder till ökade utgifter för arbetslöshetsersättning jämfört med propositionens beräkningar. Utskottet föreslår att 655 miljoner kronor förs över till anslaget för arbetslöshetsersättning från det anslag som avser köp av arbetsmarknadsutbildning med mera. Det finns sparade medel på det sistnämnda anslaget. Utskottet utgår därför från att förutsättningarna för att bedriva den verksamheten inte blir sämre.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-12
4

Beslut

Beslut: 2007-12-13
31 förslagspunkter, 23 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 december 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny lag om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag enligt bilaga 2 till lag om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 13 punkt 1.

2. Ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag enligt bilaga 3 till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m830014
c24005
fp170011
kd18006
v01804
mp01306
Totalt142138069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Anslag på utgiftsområde 13 för 2008

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Hemutrustningslån
Riksdagen godkänner att under 2008 lån får tas upp i Riksgäldskontoret för det samlade behovet av hemutrustningslån intill ett belopp av 1 300 000 000 kronor.

b) Bemyndigande beträffande anslag 22:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader åta sig ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kronor under 2009-2011.

c) Bemyndigande beträffande anslag 22:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 22:4 Lönebidrag och Samhall m.m. åta sig ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 908 293 000 kronor under 2009-2011.

d) Bemyndigande beträffande anslag 22:7
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 åta sig ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 350 000 000 kronor under 2009-2015.

e) Bemyndigande beträffande anslag 22:8
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 22:8 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering åta sig ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 800 000 kronor under 2009-2011.

f) Avskaffande av finansieringsbidraget vid arbetspraktik
Riksdagen godkänner vad regeringen föreslagit om att avskaffa finansieringsbidraget vid arbetspraktik.

g) Anvisning av anslag under utgiftsområde 13
Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslagen under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad enligt vad som framgår av bilaga 4.

4. Effekter av ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A290 av Jasenko Omanovic och Hans Stenberg (båda s),
2007/08:A305 av Agneta Gille och Christina Zedell (båda s) yrkande 1,
2007/08:A327 av Marina Pettersson m.fl. (s),
2007/08:A355 av Phia Andersson och Hans Olsson (båda s),
2007/08:A366 av Agneta Gille m.fl. (s) och
2007/08:A391 av Magdalena Streijffert m.fl. (s) yrkande 9.

5. Konsekvensanalyser m.m. av ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A296 av Birgitta Eriksson m.fl. (s) och
2007/08:A347 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 2 (v)

6. Riksrevisionens styrelses redogörelse angående hur regeringen förbereder arbetsmarknadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A1 av Josefin Brink och Torbjörn Björlund (båda v),
2007/08:A2 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) och
2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 33 och
lägger redogörelse 2007/08:RRS8 till handlingarna.

Reservation 3 (s)
Reservation 4 (v)

7. Arbetsmarknadsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A347 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 5 och
2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 20.

Reservation 5 (s)
Reservation 6 (v)

8. Reseersättning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A204 av Fredrik Olovsson (s),
2007/08:A229 av Ameer Sachet (s),
2007/08:A300 av Ameer Sachet m.fl. (s),
2007/08:A347 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 4 och
2007/08:A380 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 6.

Reservation 7 (v)

9. Kollektivavtal som villkor för samhällsstöd vid anställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A237 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (båda s).

Reservation 8 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1106023
m820015
c23006
fp180010
kd18006
v01804
mp12007
Totalt154124071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Övriga frågor om arbetsmarknadspolitiska program och stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A256 av Alf Eriksson och Ann-Kristine Johansson (båda s),
2007/08:A317 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (båda s),
2007/08:A374 av Ameer Sachet m.fl. (s),
2007/08:A391 av Magdalena Streijffert m.fl. (s) yrkande 8,
2007/08:A392 av Pia Nilsson m.fl. (s),
2007/08:A397 av Leif Jakobsson m.fl. (s) och
2007/08:A404 av Anders Ygeman m.fl. (s).

11. Återinförande av arbetsgivares skyldighet att anmäla lediga platser till den offentliga arbetsförmedlingen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A349 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 9 och 10 samt
2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 34 i denna del.

Reservation 9 (s)
Reservation 10 (v)

12. Individanpassad arbetsförmedling och kompletterande aktörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A202 av Inger Jarl Beck m.fl. (s),
2007/08:A210 av Carina Hägg (s),
2007/08:A240 av Ulf Holm och Jan Lindholm (båda mp),
2007/08:A313 av Lars Hjälmered och Göran Lindblad (båda m) yrkandena 1 och 2,
2007/08:A326 av Sofia Larsen och Claes Västerteg (båda c),
2007/08:A349 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 13 och
2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 26, 34 i denna del och 35.

Reservation 11 (s)
Reservation 12 (v)

13. Arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A349 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 1-3, 11 och 12 samt
2007/08:A383 av Per Åsling (c).

Reservation 13 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070122
m830014
c24005
fp180010
kd18006
v01804
mp13006
Totalt26318167

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Lönebidrag och andra insatser för att förbättra funktionshindrades situation på arbetsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A213 av Kristina Zakrisson (s),
2007/08:A239 av Maria Lundqvist-Brömster och Solveig Hellquist (båda fp) i denna del,
2007/08:A251 av Anders Åkesson och Sven Bergström (båda c) yrkandena 1 och 2,
2007/08:A258 av Göte Wahlström m.fl. (s),
2007/08:A288 av Jasenko Omanovic och Hans Stenberg (båda s),
2007/08:A289 av Jasenko Omanovic och Agneta Lundberg (båda s),
2007/08:A301 av Annie Johansson (c) yrkande 1,
2007/08:A303 av Lennart Sacrédeus (kd) och
2007/08:A321 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 4.

Reservation 14 (v)

15. Vissa frågor om lönebidrag och kollektivavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A203 av Inger Jarl Beck (s).

16. Funktionshindrades möjligheter att starta och driva företag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A239 av Maria Lundqvist-Brömster och Solveig Hellquist (båda fp) i denna del och
2007/08:A245 av Birgitta Sellén (c).

17. Sociala företag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:N248 av Annika Qarlsson (c) yrkande 2,
2007/08:A246 av Birgitta Sellén och Stefan Tornberg (båda c),
2007/08:A389 av Kenneth Johansson (c) och
2007/08:A399 av Ulf Holm (mp).

Reservation 15 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080022
m830014
c24005
fp180010
kd18006
v18004
mp01306
Totalt26913067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Regionala aspekter på sysselsättningsmålet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:N341 av Kent Persson m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 16 (v)

19. Gränsöverskridande arbetsmarknader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A255 av Alf Eriksson och Sinikka Bohlin (båda s),
2007/08:A257 av Sinikka Bohlin och Ann-Kristine Johansson (båda s),
2007/08:A341 av Tina Acketoft och Ulf Nilsson (båda fp) och
2007/08:A361 av Alf Eriksson m.fl. (s) yrkande 1.

20. Upphävande av lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A403 av Eliza Roszkowska Öberg (m).

21. Mål för politikområdet Integrationspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för politikområdet Integrationspolitik, dvs.
- lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,
- en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund,
- en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för samt
- ett samhälle fritt från diskriminering.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 13 punkt 2.

22. Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 13 punkt 5.

23. Fempunktsprogram för introduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 74,
2007/08:A398 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) yrkande 10 och
2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 25 och 27.

Reservation 17 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m830014
c24005
fp180010
kd18006
v18004
mp13006
Totalt174108067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Kommunernas ansvar för mottagande av nyanlända, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A405 av Leif Jakobsson m.fl. (s) yrkandena 1, 2, 4 och 5.

25. Mål för politikområdet Urban utvecklingspolitik och upphävande av nuvarande mål för politikområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
dels godkänner regeringens förslag till mål för politikområdet Urban utvecklingspolitik, dvs.
- färre individer i utanförskap i stadsdelar som präglas av utanförskap,
- färre antal stadsdelar som präglas av utanförskap och
- fler stadsdelar, samt storstäder och större städer i sin helhet, som präglas av ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling för att öka konkurrenskraften,
dels upphäver nuvarande mål för politikområdet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 13 punkt 3 och avslår motion
2007/08:A380 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 2.

Reservation 18 (v)

26. Genomlysning av resurstilldelningen till olika stadsdelar i större städer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:C371 av Jan Lindholm och Karla López (båda mp) yrkande 10.

27. Anslag på utgiftsområde 14 för 2008

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande beträffande anslag 23:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 23:1 Arbetsmiljöverket åta sig ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 38 391 000 kronor under 2009.

b) Anvisning av anslag under utgiftsområde 14
Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsliv enligt vad som framgår av bilaga 5.

28. Förstärkning av arbetsmiljöarbetet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 67,
2007/08:A394 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) yrkande 1 och
2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 41.

Reservation 19 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m820015
c24005
fp180010
kd18006
v10174
mp13006
Totalt1561081768

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

29. Trendrapport om utveckling i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 20 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080022
m830014
c24005
fp170011
kd18006
v01804
mp13006
Totalt26318068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

30. Arbetsmiljöverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A225 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (båda s),
2007/08:A228 av Eva-Lena Jansson och Lennart Axelsson (båda s),
2007/08:A334 av Louise Malmström m.fl. (s) och
2007/08:A361 av Alf Eriksson m.fl. (s) yrkande 3.

31. Arbetslivsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 68,
2007/08:A323 av Claes-Göran Brandin och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (båda s),
2007/08:A336 av Berit Högman och Lars Mejern Larsson (båda s),
2007/08:A373 av Berit Andnor m.fl. (s),
2007/08:A391 av Magdalena Streijffert m.fl. (s) yrkande 11 och
2007/08:A394 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) yrkande 2.

Reservation 21 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m830014
c24005
fp180010
kd17007
v00184
mp13006
Totalt1551071869

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag