Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2001/02:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2001

Beslut

Anslag till arbetsmarknad och arbetsliv (AU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på områdena arbetsmarknad (främst kontantstödet vid arbetslöshet och deltagande i arbetsmarknadsprogram) och arbetsliv (arbetslivsfrågor och jämställdhetsfrågor) för 2002. Den lägsta ersättningsnivån i aktivitetsstödet, dvs. det stöd som lämnas till dem som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, höjs från 143 till 183 kr per dag fr.o.m. 2002. Ersättningen till deltagare i kommunala ungdomsprogram (16-19-åringar) blir enhetlig i hela landet för de ungdomar som inte fullgjort gymnasieskolan. Ersättningen, som är ett skattepliktigt belopp, ska uppgå till 1 360 kr per månad. Ersättningen för deltagare i ungdomsgarantin (20-24-åringar) höjs från 2 562 till 3 160 kr per månad fr.o.m. 2002. Det belopp på 700 miljoner kronor som hittills getts i form av tillfälliga personalförstärkningar blir permanent överfört till Arbetsmarknadsverkets förvaltningsanslag. Ett pendlingsbidrag införs på försök i enlighet med regeringens föreslag i den regionalpolitiska propositionen. Riksdagen avslog vidare Riksdagens revisorers förslag om otraditionella medel inom arbetsmarknadspolitiken och lade till handlingarna regeringens skrivelse om Arbetsmarknadsverkets organisation.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 47 motioner, 2 propositioner, 1 skr

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2001-11-15
Justering: 2001-11-27
Trycklov: 2001-12-03
Reservationer 14
Betänkande 2001/02:AU1

Alla beredningar i utskottet

2001-11-15, 2001-11-13

Anslag till arbetsmarknad och arbetsliv (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på områdena arbetsmarknad (främst kontantstödet vid arbetslöshet och deltagande i arbetsmarknadsprogram) och arbetsliv (arbetslivsfrågor och jämställdhetsfrågor) för 2002. Den lägsta ersättningsnivån i aktivitetsstödet, dvs. det stöd som lämnas till dem som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, höjs från 143 till 183 kr per dag fr.o.m. 2002. Ersättningen till deltagare i kommunala ungdomsprogram (16-19-åringar) blir enhetlig i hela landet för de ungdomar som inte fullgjort gymnasieskolan. Ersättningen, som är ett skattepliktigt belopp, bör uppgå till 1 360 kr per månad. Ersättningen för deltagare i ungdomsgarantin (20-24-åringar) höjs från 2 562 till 3 160 kr per månad fr.o.m. 2002. Det belopp på 700 miljoner kronor som hittills getts i form av tillfälliga personalförstärkningar föreslås bli permanent överfört till Arbetsmarknadsverkets förvaltningsanslag. Ett pendlingsbidrag införs på försök i enlighet med regeringens föreslag i den regionalpolitiska propositionen. Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår Riksdagens revisorers förslag om otraditionella medel inom arbetsmarknadspolitiken och lägger till handlingarna regeringens skrivelse om Arbetsmarknadsverkets organisation.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-12-11
4

Beslut

Beslut: 2001-12-12
18 förslagspunkter, 6 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmän inriktning av politiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A206 yrkandena 1-3, 2001/02:A259 yrkandena 1 och 3, 2001/02:A267 yrkande 2, 2001/02:A294, 2001/02:A323 yrkandena 1-3 och 4 i denna del, 2001/02:A331, 2001/02:A341, 2001/02:A343, 2001/02:A367 yrkandena 1, 2, 26 och 35, 2001/02:A381 i denna del, 2001/02:A382 yrkande 4 i denna del, 2001/02:A389 yrkandena 2, 3, 5-8, 10, 11, 13, 17, 21 och 27, 2001/02:A391 yrkandena 1 och 4, 2001/02:N267 yrkande 16, 2001/02:N315 yrkande 11, 2001/02:N370 yrkande 9, 2001/02:Sf400 yrkande 3 i denna del och 2001/02:Bo323 yrkande 5.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160015
m07209
c01800
fp01501
kd03903
v37006
mp15001
-0000
Totalt168146035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Riksdagens revisorers förslag om otraditionella medel inom arbetsmarknadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår dels Riksdagens revisorers förslag 2000/01:RR7, dels motionerna 2000/01:A9, 2000/01:A10 yrkande 1 i denna del och 2000/01:A11.

Reservation 2 (c)
Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m07209
c10170
fp10141
kd03903
v37006
mp15001
-0200
Totalt1721133133

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Myndighetsledning inom AMV

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:A22.

Reservation 5 (m)

4. Förändringar avseende AMS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A20, 2000/01:A21, 2001/02:A281 yrkandena 1-5, 2001/02:A323 yrkande 4 i denna del, 2001/02:A389 yrkande 1, 2001/02:Sf400 yrkande 3 i denna del och 2001/02:So637 yrkande 9. Regeringens skrivelse 2000/01:142 Arbetsmarknadsverkets organisation läggs till handlingarna.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m07209
c01800
fp01501
kd03804
v37006
mp15001
-0000
Totalt170145034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Decentralisering av arbetsmarknadspolitiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A10 yrkandena 1 i denna del, 2 och 3 samt 2000/01:A19.

Reservation 7 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m72009
c01800
fp14002
kd38013
v36007
mp14002
-2000
Totalt29418136

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Regionala kompetensråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A291.

7. Mål för politikområdet Arbetsmarknadspolitik

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A384 yrkande 14.

Reservation 8 (m)

8. Kreditering på skattekonto

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk471 yrkande 38.

Reservation 9 (m)

9. Pendlingsbidrag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag att införa ett pendlingsbidrag för veckopendling. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:4 punkt 6 och avslår motion 2001/02:N31 yrkande 10.

Reservation 10 (m, kd)

10. Friår

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A220 yrkande 10, 2001/02:A367 yrkande 13 och 2001/02:A385 yrkande 1.

11. Åtgärder för att förbättra arbetsmarknaden för arbetshandikappade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A227 yrkande 3, 2001/02:A259 yrkande 4, 2001/02:A310 yrkandena 1 och 2, 2001/02:A311, 2001/02:A336, 2001/02:A340, 2001/02:A348, 2001/02:A362, 2001/02:A367 yrkande 18, 2001/02:A389 yrkandena 22 och 23 samt 2001/02:So240 yrkande 4.

Reservation 11 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m72009
c01800
fp0000
kd03903
v37006
mp15001
-1100
Totalt24373033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Översyn av Samhall

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A332, 2001/02:A347, 2001/02:A367 yrkande 19 och 2001/02:A389 yrkande 24.

Reservation 12 (c, fp, kd)

13. Anslag på utgiftsområde 13 för 2002

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen Riksdagen godkänner att 15 210 000 kronor av inflytande arbetsmarknadsavgifter enligt lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter får användas för tillsynen av arbetslöshetsförsäkringen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 13 punkt 3 med den ändringen att godkännandet skall avse arbetsmarknadsavgifter enligt den ovannämnda lagen. b) Bemyndigande beträffande anslaget 22:2 Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om ramanslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter om högst 4 000 000 000 kronor under åren 2003-2005. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 13 punkt 4. c) Ändring i 2 § lagen om arbetsmarknadspolitiska program Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program med de ändringar som framgår av bilaga 4. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2001/02:1 utgiftsområde 13 punkt 1 och avslår motion 2001/02:A367 yrkande 8 i denna del. d) Ändring i 4 § lagen om arbetsmarknadspolitiska program Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:486) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program enligt bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 13 punkt 2. e) Bemyndigande beträffande anslaget 22:3 Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om ramanslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter om högst 3 000 000 000 kronor under åren 2003-2005. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 13 punkt 5. f) Bemyndigande beträffande anslaget 22:4 Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om ramanslaget 22:4 Särskilda insatser för arbetshandikappade, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter om högst 6 000 000 000 kronor under åren 2003-2005. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 13 punkt 6. g) Bemyndigande beträffande anslaget 22:6 Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om ramanslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter om högst 4 000 000 000 kronor under åren 2003-2008. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 13 punkt 7. h) Anvisning av anslag under Utgiftsområde 13 Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad enligt vad som framgår av bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 Utgiftsområde 13 punkt 8 och avslår motion 2001/02:A384 yrkande 7. i) Motionsyrkanden om budgetförslagen för år 2002 Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna i efterföljande förteckning.

14. Mål för politikområde Arbetsliv m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A335 och 2001/02:A384 yrkande 25.

Reservation 13 (m)

15. Upphävande av lagen om vissa avvikelser från semesterlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (1990:631) om avvikelser från vissa bestämmelser i semesterlagen (1977:480) enligt bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 14 punkt 1.

16. Ändring i lagen om utstationering av arbetstagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare enligt bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 14 punkt 2.

17. Målet för politikområde Jämställdhetspolitik

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A384 yrkande 26.

Reservation 14 (m)

18. Anslag på utgiftsområde 14 för 2002

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Bemyndigande beträffande anslaget 23:2 Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om ramanslaget 23:2 Arbetslivsinstitutet, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför utgifter om högst 100 000 000 kronor under åren 2003-2005. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 14 punkt 3. b) Anvisning av anslag under Utgiftsområde 14 Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsliv enligt vad som framgår av bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 Utgiftsområde 14 punkt 4 och avslår motion 2001/02:A384 yrkande 15. c) Motionsyrkanden om budgetförslagen för år 2002 Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna i efterföljande förteckning.