Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2011

Beslut

Pengar till socialförsäkringsområdet (SfU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om cirka 211 miljarder kronor till socialförsäkringsområdet för 2012. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (cirka 93 miljarder kronor), ekonomisk trygghet vid ålderdom (cirka 41 miljarder kronor) och ekonomisk trygghet för familjer och barn (cirka 77 miljarder kronor).

Riksdagen uppmanar också regeringen att återkomma med ett lagförslag senast den 1 mars 2012 om förändrade regler i sjukförsäkringen när det gäller prövning av arbetsförmågan. Socialförsäkringsutskottet vill att de regler som gällde före 1 juli 2008 ska återinföras eftersom den nuvarande prövningen av arbetsförmågan efter 180 dagar inte fungerar rättssäkert. Vidare föreslår utskottet att regeringen uppdrar åt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att ytterligare förbättra samarbetet och klargöra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna.

Vidare innebär budgetbeslutet:

  • att det finns en möjlighet att förlänga sjukpenningen på den så kallade fortsättningsnivån även efter 550 sjukskrivningsdagar. Detta om det på grund av den försäkrades sjukdom skulle framstå som oskäligt att inte lämna sjukpenning.
  • att en försäkrad som fått tidsbegränsad sjukersättning under längsta möjliga tid och som inte har någon eller har en låg sjukpenninggrundande inkomst ska kunna få en ny förmån, sjukpenning eller rehabiliteringspenning i särskilda fall samt ett boendetillägg.
  • att en försäkrad som fyller 65 år ska få en ökning av bostadstillägget med 170 kr per månad före reduceringen mot inkomst. Detta gäller även den som har äldreförsörjningsstöd.
  • att bostadsbidraget höjs för såväl barnfamiljer som hushåll utan barn.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till initiativ. Bifall till motion om kriterier för prövning av arbetsförmåga. Bifall till motion om samverkan mellan myndigheterna. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

103 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-11-15
Justering: 2011-12-01
Betänkande publicerat: 2011-12-05
Trycklov: 2011-12-05
Reservationer 43
Betänkande 2011/12:SfU1

Alla beredningar i utskottet

2011-11-15, 2011-11-10

Pengar till socialförsäkringsområdet (SfU1)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om cirka 211 miljarder kronor till socialförsäkringsområdet för 2012. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (cirka 93 miljarder kronor), ekonomisk trygghet vid ålderdom (cirka 41 miljarder kronor) och ekonomisk trygghet för familjer och barn (cirka 77 miljarder kronor).

Utskottet föreslår också att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att återkomma med ett lagförslag senast den 1 mars 2012 om förändrade regler i sjukförsäkringen när det gäller prövning av arbetsförmågan. Socialförsäkringsutskottet vill att de regler som gällde före 1 juli 2008 ska återinföras eftersom den nuvarande prövningen av arbetsförmågan efter 180 dagar inte fungerar rättssäkert. Vidare föreslår utskottet att regeringen uppdrar åt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att ytterligare förbättra samarbetet och klargöra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna.

Vidare innebär budgetbeslutet:

  • att det finns en möjlighet att förlänga sjukpenningen på den så kallade fortsättningsnivån även efter 550 sjukskrivningsdagar. Detta om det på grund av den försäkrades sjukdom skulle framstå som oskäligt att inte lämna sjukpenning.
  • att en försäkrad som fått tidsbegränsad sjukersättning under längsta möjliga tid och som inte har någon eller har en låg sjukpenninggrundande inkomst ska kunna få en ny förmån, sjukpenning eller rehabiliteringspenning i särskilda fall samt ett boendetillägg.
  • att en försäkrad som fyller 65 år ska få en ökning av bostadstillägget med 170 kr per månad före reduceringen mot inkomst. Detta gäller även den som har äldreförsörjningsstöd.
  • att bostadsbidraget höjs för såväl barnfamiljer som hushåll utan barn.

 

 

 

 

 

 

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-12
4

Beslut

Beslut: 2011-12-14
40 förslagspunkter, 24 acklamationer, 16 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna principer för socialförsäkringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt
2011/12:Sf339 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP).

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M103004
MP00232
FP19005
C18005
SD19000
V01171
KD15004
-0001
Totalt1741014034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Trygghetssystem för studenter och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf227 av Johan Pehrson (FP),
2011/12:Sf318 av Hannah Bergstedt (S) och
2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 14.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M103004
MP02302
FP19005
C18005
SD19000
V01801
KD15004
-0001
Totalt174141034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Arbete i ett annat land

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf246 av Krister Hammarbergh (M),
2010/11:Sf310 av Otto von Arnold (KD) yrkande 1 och
2010/11:Sf365 av Maria Stenberg och Ann-Kristine Johansson (båda S).

4. Karenstid för egenföretagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf208 av Christer Engelhardt (S),
2011/12:Sf210 av Jan Ertsborn (FP),
2011/12:Sf257 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 1,
2011/12:Sf281 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkande 7,
2011/12:Sf290 av Fredrik Olovsson (S) och
2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 16.

5. Företagares trygghetssystem i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf223 av Caroline Szyber (KD),
2011/12:Sf257 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 2 och
2011/12:Sf281 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 4 (V)

6. Sjuklönesystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf203 av Jan Ertsborn (FP),
2011/12:Sf218 av Olle Thorell (S),
2011/12:Sf235 av Gustav Nilsson (M),
2011/12:Sf250 av Christer Akej (M),
2011/12:Sf252 av Karin Nilsson och Kenneth Johansson (båda C),
2011/12:Sf261 av Andreas Norlén och Maria Plass (båda M) yrkande 1,
2011/12:Sf267 av Lars-Axel Nordell (KD),
2011/12:Sf281 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkande 5 och
2011/12:Sf285 av Lena Asplund (M).

Reservation 5 (V)

7. Anslag under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Lagförslag
Riksdagen antar
dels regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
4. lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter,
5. lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,
dels utskottets förslag i bilaga 5 till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
b) Bemyndigande
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:7 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 005 000 000 kr under 2013,
c) Anslag
Riksdagen anvisar för 2012 anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 10 punkterna 1-7 och avslår motionerna
2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkandena 7 och 11,
2011/12:Sf271 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 3, 11-15 och 20,
2011/12:Sf313 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 1, 6, 14-16, 20 och 21,
2011/12:Sf338 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 1 och
2011/12:Sf356 av Erik Almqvist m.fl. (SD).

8. Kriterier för prövning av arbetsförmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma med lagförslag om förändrad arbetsförmågeprövning i enlighet med vad som begärdes i riksdagens beslut den 1 juli 2011 och att lagförslaget ska redovisas för riksdagen senast den 1 mars 2012.
Därmed bifaller riksdagen motion
2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 10.

Reservation 6 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S991012
M010304
MP23002
FP01905
C01805
SD19000
V18001
KD01504
-0001
Totalt159156034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Sjukförsäkringssystemet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf260 av Roland Utbult (KD),
2011/12:Sf299 av Matilda Ernkrans och Håkan Bergman (båda S),
2011/12:Sf313 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 2, 10, 11 och 13 samt
2011/12:Sf322 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S).

Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M103004
MP22003
FP19005
C17006
SD19000
V01801
KD15004
-0001
Totalt29518036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Rehabiliteringsansvar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf209 av Johan Löfstrand och Anna-Lena Sörenson (båda S),
2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 5 och 9 samt
2011/12:Sf313 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 3-5, 7 och 8.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M103004
MP23002
FP19005
C18005
SD19000
V00181
KD15004
-0001
Totalt1971001834

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Karensdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf261 av Andreas Norlén och Maria Plass (båda M) yrkande 2,
2011/12:Sf277 av Suzanne Svensson m.fl. (S) och
2011/12:Sf313 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 17.

Reservation 10 (V)

12. Sjukpenninggrundande inkomst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf275 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) och
2011/12:Sf329 av Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (båda C).

13. Ersättning vid studier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf256 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (båda S) och
2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 17.

Reservation 11 (MP)

14. Närståendepenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf222 av Maria Lundqvist-Brömster (FP),
2010/11:Sf274 av Annika Eclund (KD) och
2011/12:Sf220 av Maria Lundqvist-Brömster (FP).

15. Aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf251 av Anders W Jonsson och Per Lodenius (båda C),
2011/12:Sf265 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) och
2011/12:Sf313 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 18 och 19.

Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M103004
MP23002
FP19005
C18005
SD19000
V01801
KD15004
-0001
Totalt29718034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Arbetsskadeförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf291 av Carin Runeson m.fl. (S) och
2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 17.

Reservation 13 (S)

17. Samverkan mellan myndigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen bör uppdra åt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att ytterligare förbättra samarbetet och klargöra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna.
Därmed bifaller riksdagen motion
2011/12:Sf288 av Phia Andersson m.fl. (S).

18. Finansiell samordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf289 av Carin Runeson m.fl. (S) och
2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 14 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M103004
MP23002
FP19005
C18005
SD01900
V01801
KD15004
-0001
Totalt178137034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


19. Försäkringskassans ärendehandläggning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf212 av Anders Andersson och Yvonne Andersson (båda KD) yrkandena 1-3,
2011/12:Sf217 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson (båda S),
2011/12:Sf266 av Lars Beckman (M),
2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 18 och
2011/12:Sf313 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 12.

Reservation 15 (S)
Reservation 16 (V)

20. Servicekontor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 19.

21. Anslag under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
b) Bemyndigande
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret om högst 9 000 000 000 kr för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar.
c) Anslag
Riksdagen anvisar för 2012 anslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 11 punkterna 1-3 och avslår motion
2011/12:Sf341 av Lars Ohly m.fl. (V).

22. Bostadstillägg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf310 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 5 och
2011/12:So483 av Margareta B Kjellin (M) yrkande 2.

Reservation 17 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S198112
M103004
MP23002
FP19005
C18005
SD01900
V00181
KD15004
-0001
Totalt1791171934

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. Pensionsfrågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf231 av Hans Backman m.fl. (FP),
2011/12:Sf242 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 1-3,
2011/12:Sf244 av Lars Ohly m.fl. (V),
2011/12:Sf246 av Ewa Thalén Finné (M),
2011/12:Sf249 av Kenneth Johansson (C),
2011/12:Sf310 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 1-4,
2011/12:Sf351 av Johnny Skalin (SD) och
2011/12:Sf357 av Erik Almqvist m.fl. (SD).

Reservation 18 (S)
Reservation 19 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M103004
MP22003
FP19005
C18005
SD19000
V00181
KD15004
-0001
Totalt1961001835

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


24. Mål för familjepolitiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (båda MP) yrkande 7,
2011/12:Sf305 av Tuve Skånberg (KD),
2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 1 och 11,
2011/12:Sf338 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 2 och
2011/12:So569 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 20 (S)
Reservation 21 (MP)
Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S019912
M99026
MP02302
FP19005
C18005
SD00190
V00181
KD14014
-0001
Totalt1502413936

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


25. Barnbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 9 och 10,
2011/12:Sf327 av Fredrik Schulte (M) och
2011/12:Sf337 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M).

Reservation 24 (S)
Reservation 25 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S109813
M103004
MP22012
FP19005
C18005
SD01900
V12061
KD15004
-0001
Totalt1901910535

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


26. Anslag under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
b) Anslag
Riksdagen anvisar för 2012 anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 12 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna
2011/12:Sf283 av Lars Ohly m.fl. (V),
2011/12:Sf284 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 4,
2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 6, 12 och 16,
2011/12:Sf338 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 3,
2011/12:Sf343 av Erik Almqvist och Per Ramhorn (båda SD),
2011/12:Sf358 av Erik Almqvist m.fl. (SD),
2011/12:So569 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 2, 3 och 6,
2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkandena 2 och 3 samt
2011/12:A378 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkande 4.

27. Föräldrapenning för studerande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (båda MP) yrkande 10,
2011/12:Sf238 av Caroline Szyber (KD) och
2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 13.

Reservation 26 (S)
Reservation 27 (MP)

28. Förlängt SGI-skydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (båda MP) yrkande 8 och
2011/12:Sf213 av Anders Andersson och Anders Sellström (båda KD) yrkande 2.

Reservation 28 (MP)

29. Fördelning av föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (båda MP) yrkande 3,
2011/12:Sf215 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (båda S),
2011/12:Sf280 av Åsa Lindestam m.fl. (S),
2011/12:Sf300 av Matilda Ernkrans och Louise Malmström (båda S),
2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 3,
2011/12:Sf314 av Isabella Jernbeck (M),
2011/12:Sf331 av Erik Almqvist och Per Ramhorn (båda SD) och
2011/12:Sf340 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP).

Reservation 29 (S, MP)
Reservation 30 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010012
M101024
MP00232
FP19005
C18005
SD01900
V18001
KD15004
-0001
Totalt1711912534

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


30. Samtidigt uttag av föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf211 av Maria Ferm m.fl. (MP),
2011/12:Sf214 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (båda S) och
2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 31 (S, MP)

31. Graviditetspenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf247 av Johan Andersson (S),
2011/12:Sf264 av Jessica Rosencrantz (M),
2011/12:Sf307 av Clas-Göran Carlsson (S) och
2011/12:Sf319 av Hannah Bergstedt (S).

32. Tillfällig föräldrapenning i form av kontaktdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf248 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) och
2011/12:Sf320 av Hannah Bergstedt (S).

33. Tillfällig föräldrapenning och intyg vid vård av sjukt barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 8.

Reservation 32 (S, MP)

34. Tillfällig föräldrapenning i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf230 av Hans Backman m.fl. (FP),
2011/12:Sf258 av Nina Lundström (FP),
2011/12:Sf269 av Ann-Britt Åsebol (M) och
2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 33 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099112
M103004
MP23002
FP19005
C18005
SD19000
V17011
KD15004
-0001
Totalt21499234

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


35. Åldersgränser för föräldraförsäkringsförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf270 av Emma Henriksson och Irene Oskarsson (båda KD),
2011/12:Sf292 av Jennie Nilsson (S),
2011/12:Sf294 av Annika Eclund (KD) yrkande 1,
2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 5 och
2011/12:Sf359 av Helena Lindahl och Abir Al-Sahlani (båda C).

Reservation 34 (S)

36. Föräldraförsäkringsfrågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (båda MP) yrkande 4,
2011/12:Sf213 av Anders Andersson och Anders Sellström (båda KD) yrkande 1,
2011/12:Sf239 av Patrick Reslow och Anders Hansson (båda M),
2011/12:Sf263 av Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (båda C),
2011/12:Sf286 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Krister Hammarbergh (båda M),
2011/12:Sf315 av Åsa Torstensson och Annika Qarlsson (båda C),
2011/12:Sf342 av Sven-Olof Sällström och Thoralf Alfsson (båda SD) och
2011/12:Sf347 av Carina Herrstedt (SD).

Reservation 35 (MP)
Reservation 36 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 36 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M103004
MP00232
FP19005
C18005
SD01900
V00181
KD15004
-0001
Totalt255194134

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


37. Underhållsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf234 av Jan Ertsborn (FP),
2011/12:So569 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 4 och 5 samt
2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 37 (MP)
Reservation 38 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 38 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M102005
MP00232
FP18015
C18005
SD19000
V01801
KD15004
-0001
Totalt272182435

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


38. Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 15.

Reservation 39 (S)

39. Bostadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf255 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (båda S),
2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 14 och
2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 15 och 16.

Reservation 40 (S)
Reservation 41 (MP)

40. Vårdnadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf284 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 3,
2011/12:Sf293 av Anna Wallén (S),
2011/12:Sf304 av Mikael Oscarsson och Tuve Skånberg (båda KD) yrkandena 1 och 2,
2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 2 och
2011/12:A324 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 42 (S, MP, V)
Reservation 43 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 42 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M103004
MP02302
FP19005
C18005
SD00190
V01801
KD14005
-0001
Totalt1541411935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag