Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2006

Beslut

Inkomsttak i sjukförsäkringen sänks (SfU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att sänka inkomsttak i sjukförsäkringen den 1 januari 2007. I dag uppgår sjukpenningen och andra ersättningar som till exempel havandeskapspenning och tillfällig föräldrapenning till 80 procent av den sjukpenninggrundade inkomsten, SGI. Denna får dock inte överstiga ett inkomsttak motsvarande 10 prisbasbelopp. Nu sänks detta inkomsttak från 10 till 7,5 prisbasbelopp, vilket är en återgång till vad som gällde före den 1 juli 2006. Prisbasbeloppet för 2007 är 40 300 kronor. Beslutet innebär att inkomsttaget kommer att som högst vara cirka 25 000 kronor i stället för cirka 33 000 kronor per månad. Föräldrapenning som betalas ut med anledning av barns födelse ska dock fortsättningsvis beräknas efter ett inkomsttak på 10 prisbasbelopp. Följande ändringar börjar också gälla från den 1 januari 2007: Den högsta sjukpenningen för arbetslösa sänks från 521 kronor till 486 kronor per kalenderdag. Den sjukpenninggrundade inkomsten, SGI, ska multipliceras med 0.989 vid beräkningen av dagsersättning för sjukpenning. Av den inkomst som ligger till grund för beräkningen av sjuk- och aktivitetsersättning ska 80 procent vara pensionsgrundande i stället för som i dag 93 procent. Aktivitets-eller sjukersättning betalas ut till personer mellan 19 och 64 år som av medicinska skäl inte kan försörja sig. När det gäller bostadstillägg för pensionärer höjs gränsen för högsta bostadskostnad från 4 850 kronor till 5000 kronor per månad för den som fyllt 65 år och är ogift. För den som är gift höjs gränsen från 2 425 kronor till 2500 kronor per månad.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Avslag på Riksrevisionens styrelses framställning.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 85 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-11-21
Justering: 2006-12-05
Betänkande publicerat: 2006-12-12
Trycklov: 2006-12-12
Reservationer 43
Betänkande 2006/07:SfU1

Sänkning av inkomsttak i sjukförsäkringen (SfU1)

Socialförsäkringsutskottets föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att sänka inkomsttak i sjukförsäkringen den 1 januari 2007. I dag uppgår sjukpenningen och andra ersättningar som till exempel havandeskapspenning och tillfällig föräldrapenning till 80 procent av den sjukpenninggrundade inkomsten, SGI. Denna får dock inte överstiga ett inkomsttak motsvarande 10 prisbasbelopp. Nu föreslås en sänkning av detta inkomsttak från 10 till 7,5 prisbasbelopp, vilket är en återgång till vad som gällde före den 1 juli 2006. Prisbasbeloppet för 2007 är 40 300 kronor. Förslaget innebär att inkomsttaket kommer att som högst vara cirka 25 000 kronor i stället för cirka 33 000 kronor per månad. Föräldrapenning som betalas ut med anledning av barns födelse ska dock fortsättningsvis beräknas efter ett inkomsttak på 10 prisbasbelopp. Följande ändringar föreslås också från den 1 januari 2007:

 • Den högsta sjukpenningen för arbetslösa sänks från 521 kronor till 486 kronor per kalenderdag.
 • Den sjukpenninggrundade inkomsten, SGI, ska multipliceras med 0.989 vid beräkningen av dagsersättning för sjukpenning.
 • Av den inkomst som ligger till grund för beräkningen av sjuk- och aktivitetsersättning ska 80 procent vara pensionsgrundande i stället för som i dag 93 procent. Aktivitets-eller sjukersättning betalas ut till personer mellan 19 och 64 år som av medicinska skäl inte kan försörja sig.
 • När det gäller bostadstillägg för pensionärer höjs gränsen för högsta bostadskostnad från 4 850 kronor till 5000 kronor per månad för den som fyllt 65 år och är ogift. För den som är gift höjs gränsen från 2 425 kronor till 2500 kronor per månad.
 • Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

  3

  Debatt

  Debatt i kammaren: 2006-12-19
  4

  Beslut

  Beslut: 2006-12-20
  52 förslagspunkter, 44 acklamationer, 8 voteringar

  Webb-tv: Beslut

  • 20 december 2006

  Protokoll med beslut

  Riksdagsskrivelse

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Principer för socialförsäkringarna

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2006/07:Sf265 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 3-6 och 9.

  Reservation 1 (v)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1110019
  m87019
  c23006
  fp21007
  kd20004
  v01705
  mp15004
  Totalt27717154

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  2. Företagares socialförsäkringsskydd

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf211 av Sofia Larsen och Claes Västerteg (båda c),
  2006/07:Sf217 av Annie Johansson (c),
  2006/07:Sf230 av Gunnar Sandberg (s),
  2006/07:Sf233 av Karin Pilsäter (fp),
  2006/07:Sf234 av Karin Pilsäter (fp),
  2006/07:Sf239 av Lennart Axelsson (s) och
  2006/07:Sf246 av Magdalena Andersson (m).

  3. EU:s kompetens på socialförsäkringsområdet

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2006/07:Sf265 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 10.

  Reservation 2 (v)

  4. Gränshinder i Norden

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf225 av Anne-Marie Pålsson (m),
  2006/07:Sf231 av Krister Hammarbergh (m),
  2006/07:Sf254 av Marie Granlund m.fl. (s),
  2006/07:Sf291 av Sinikka Bohlin m.fl. (s),
  2006/07:Sf292 av Sinikka Bohlin m.fl. (s),
  2006/07:Sf293 av Sinikka Bohlin m.fl. (s) och
  2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson (båda fp) yrkande 9.

  Reservation 3 (s)

  5. Mål för ökad hälsa i arbetslivet

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att målet för ökad hälsa i arbetslivet upphävs.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 10 punkt 7 och avslår motionerna
  2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkande 18 och
  2006/07:Sf286 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 5.

  Reservation 4 (s, v)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0111019
  m90007
  c23006
  fp21007
  kd20004
  v01705
  mp15004
  Totalt169128052

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  6. Anslag under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: a) Lagförslag
  Riksdagen antar regeringens förslag i proposition 2006/07:1 under utgiftsområde 10 till
  1) lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
  2) lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,
  3) lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,
  4) lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
  b) Bemyndigande
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 19:6 Försäkringskassan besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kr efter 2007,
  c) Anslag
  Riksdagen anvisar för 2007 anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt utskottets förslag i bilaga 3.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 10 punkterna 2-5, 8 och 9 samt avslår motionerna
  2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkandena 12 i denna del, 13, 14 i denna del, 15, 19, 32 och 59,
  2006/07:Sf265 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 7 i denna del och 8,
  2006/07:Sf286 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1-4 och 6 samt
  2006/07:Sf296 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 7.

  7. Sjukpenninggrundande inkomst

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf215 av Britta Rådström (s),
  2006/07:Sf259 av Emma Henriksson (kd) och
  2006/07:Ub255 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 5.

  Reservation 5 (mp)

  8. Karensdag

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 22.

  Reservation 6 (v)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 6 (v)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1110019
  m90007
  c23006
  fp21007
  kd20004
  v01705
  mp14005
  Totalt27917053

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  9. Sjuknärvaro

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2006/07:So309 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1.

  Reservation 7 (v)

  10. Beslut om sjukpenning m.m.

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf290 av Raimo Pärssinen m.fl. (s) och
  2006/07:Sf294 av Anneli Särnblad och Peter Hultqvist (båda s).

  11. Flexibla ersättningsnivåer

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf210 av Hans Hoff (s),
  2006/07:Sf249 av Ulf Nilsson och Torkild Strandberg (båda fp),
  2006/07:Sf278 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) och
  2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 21.

  Reservation 8 (s, v, mp)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0111019
  m90007
  c23006
  fp21007
  kd20004
  v01705
  mp01504
  Totalt154143052

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  12. Politiska m.fl. uppdrag

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf213 av Krister Örnfjäder (s),
  2006/07:Sf218 av Stefan Tornberg (c) yrkande 2,
  2006/07:Sf263 av Åsa Lindestam (s) och
  2006/07:Sf306 av Britta Rådström och Helén Pettersson (båda s).

  13. Hamna mellan stolarna

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf242 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) yrkandena 2 och 3,
  2006/07:Sf273 av Krister Örnfjäder (s),
  2006/07:Sf276 av Ingemar Vänerlöv (kd) och
  2006/07:Sf288 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s).

  Reservation 9 (s, v)

  14. Sjukpenning vid deltidsstudier m.m.

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf236 av Billy Gustafsson (s),
  2006/07:Sf240 av Louise Malmström och Johan Löfstrand (båda s) och
  2006/07:Ub255 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 26.

  Reservation 10 (mp)

  15. Ersättning vid vuxenutbildning

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2006/07:Sf289 av Per Svedberg (s).

  16. Sjukskrivningsrätt för sjukgymnaster

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2006/07:Sf277 av Elina Linna m.fl. (v).

  Reservation 11 (v)

  17. Sjukpenning vid elöverkänslighet

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2006/07:Fö219 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 5.

  Reservation 12 (v)

  18. Sjukpenningfrågor i övrigt

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf203 av Luciano Astudillo och Veronica Palm (båda s),
  2006/07:Sf237 av Billy Gustafsson (s) och
  2006/07:Sf296 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 11.

  Reservation 13 (mp)

  19. Sjukförsäkringen m.m.

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2006/07:Sf275 av Christina Oskarsson m.fl. (s).

  20. Rehabiliteringsfrågor

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf218 av Stefan Tornberg (c) yrkande 1,
  2006/07:Sf242 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) yrkande 5,
  2006/07:Ub259 av Christer Nylander och Anita Brodén (båda fp) yrkande 2,
  2006/07:A235 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 3 och
  2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 11, 12 och 18.

  Reservation 14 (v)

  21. Rehabiliteringsansvar m.m.

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkande 31,
  2006/07:Sf235 av Billy Gustafsson (s) och
  2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 17.

  Reservation 15 (s)
  Reservation 16 (v)

  22. Fontänhus

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2006/07:Sf244 av Jan Ertsborn (fp).

  23. Arbetshjälpmedel

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2006/07:A273 av Elina Linna m.fl. (v) yrkandena 1 och 2.

  Reservation 17 (v, mp)

  24. Finansiell samordning

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkande 62,
  2006/07:Sf242 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) yrkande 1,
  2006/07:Sf258 av Anne Marie Brodén (m),
  2006/07:Sf281 av Emma Henriksson (kd) och
  2006/07:Sf295 av Berit Högman och Ann-Kristine Johansson (båda s) i denna del.

  Reservation 18 (s)
  Reservation 19 (v)

  25. Övrig samverkan

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkande 16,
  2006/07:Sf242 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) yrkande 4 och
  2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 13.

  Reservation 20 (s)
  Reservation 21 (v)

  26. Läkarintyg från första dagen

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkande 17 och
  2006/07:Sf296 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 9.

  Reservation 22 (s, v, mp)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 22 (s, v, mp)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0111019
  m90007
  c23006
  fp21007
  kd20004
  v01705
  mp11404
  Totalt155142052

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  27. Sjuklöneansvar för mindre företag

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf229 av Marie Engström m.fl. (v) yrkandena 1 och 2 samt
  2006/07:Sf272 av Anne-Marie Pålsson och Ewa Thalén Finné (båda m).

  Reservation 23 (v)

  28. Framställning av Riksrevisionens styrelse

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2006/07:RRS8.

  29. Rätt till aktivitets- och sjukersättning på garantinivå

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2006/07:Sf241 av Kalle Larsson m.fl. (v).

  Reservation 24 (v)

  30. Aktivitets- och sjukersättning vid institutionsvistelse

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2006/07:Sf206 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) yrkandena 1 och 2.

  31. Övriga frågor om aktivitets- och sjukersättning

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf209 av Ann-Christin Ahlberg (s),
  2006/07:Sf298 av Marina Pettersson (s) och
  2006/07:Kr244 av Anita Brodén (fp) yrkande 3.

  32. Handikappersättning

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf207 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) och
  2006/07:Sf280 av Sven Gunnar Persson (kd).

  33. Arbetsskadeförsäkring

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Fö219 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 6 och
  2006/07:Sf279 av Margareta Persson (s).

  Reservation 25 (v)

  34. Ränta

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkande 20.

  Reservation 26 (s)

  35. Genusfrågor

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf221 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) yrkandena 1 och 2,
  2006/07:So382 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 2 och
  2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 15 och 16.

  Reservation 27 (v)

  36. Tillsyn av försäkringsläkare

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 20.

  Reservation 28 (s, v)

  37. Missbruk och oegentligheter

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2006/07:Sf265 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1 och 2.

  Reservation 29 (v)

  38. Frågor om socialförsäkringsadministrationen i övrigt

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf212 av Tomas Tobé och Anna König Jerlmyr (båda m),
  2006/07:Sf302 av Peter Hultqvist och Marita Ulvskog (båda s) och
  2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 19 och 25.

  Reservation 30 (v)

  39. Anslag under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: a) Lagförslag
  Riksdagen antar regeringens förslag i proposition 2006/07:1 under utgiftsområde 11 till
  1) lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.,
  2) lag om ändring i lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd.
  b) Anslag
  Riksdagen anvisar för 2007 anslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt utskottets förslag i bilaga 3.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 11 punkterna 1-3 och avslår motion
  2006/07:Sf296 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 12.

  40. Förbättrade pensioner

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf219 av Bodil Ceballos m.fl. (mp),
  2006/07:Sf220 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 10 och
  2006/07:Sf268 av Yilmaz Kerimo (s).

  Reservation 31 (v)
  Reservation 32 (mp)

  41. Bostadstillägg till pensionärer

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf238 av Mats Berglind (s) och
  2006/07:Sf265 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 7 i denna del.

  Reservation 33 (v)

  42. Pensionsgrundande belopp för barnår för adoptivföräldrar

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag i proposition 2006/07:1 under Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten punkt 1.

  43. Familjepolitikens inriktning

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf256 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 1 och 2,
  2006/07:Sf264 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 5 och 6,
  2006/07:Sf303 av Birgitta Ohlsson och Barbro Westerholm (båda fp) och
  2006/07:So265 av Mikael Oscarsson och Alf Svensson (båda kd) yrkande 2.

  Reservation 34 (v)

  44. Anslag under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2007 anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt utskottets förslag i bilaga 3.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 12 punkt 1 och avslår motionerna
  2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkandena 12 och 14, båda i denna del,
  2006/07:Sf256 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 4,
  2006/07:Sf284 av Lars U Granberg och Fredrik Lundh (båda s) yrkande 1,
  2006/07:Sf287 av Lars Ohly m.fl. (v) och
  2006/07:Sf296 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 13 och 14.

  45. Barnbidrag

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf256 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 3 och
  2006/07:Sf297 av Britta Rådström och Ibrahim Baylan (båda s).

  Reservation 35 (s, mp)
  Reservation 36 (v)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 35 (s, mp)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0111019
  m90007
  c23006
  fp21007
  kd20004
  v01165
  mp01504
  Totalt1541271652

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  46. Delad föräldraförsäkring

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf264 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1,
  2006/07:Sf284 av Lars U Granberg och Fredrik Lundh (båda s) yrkande 2,
  2006/07:Sf300 av Anneli Särnblad (s) och
  2006/07:Sf301 av Birgitta Ohlsson (fp) yrkande 1.

  Reservation 37 (s)
  Reservation 38 (v)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 37 (s)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0111019
  m89008
  c23006
  fp21007
  kd20004
  v00175
  mp10144
  Totalt1541113153

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  47. Samtidigt uttag av föräldrapenning

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf264 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 2,
  2006/07:Sf301 av Birgitta Ohlsson (fp) yrkande 2 och
  2006/07:Sf307 av Anders Ygeman (s).

  Reservation 39 (s, v)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 39 (s, v)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0110020
  m90007
  c23006
  fp21007
  kd20004
  v01705
  mp21124
  Totalt1561281253

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  48. Överlåtelse av föräldrapenningförmåner

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf271 av Cecilia Magnusson (m),
  2006/07:Sf274 av Carina Adolfsson Elgestam och Lars Wegendal (båda s) och
  2006/07:Sf299 av Marina Pettersson (s).

  49. Övriga föräldraförsäkringsfrågor

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2006/07:Sf264 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 3 och 4,
  2006/07:Sf301 av Birgitta Ohlsson (fp) yrkande 3 och
  2006/07:A221 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 9.

  Reservation 40 (v)
  Reservation 41 (mp)

  50. Underhållsstöd

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2006/07:Sf256 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 5 och 6.

  Reservation 42 (v)

  51. Adoptionsbidrag

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2006/07:Sf226 av Hillevi Larsson och Kerstin Engle (båda s).

  52. Vårdbidrag

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2006/07:So382 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 11.

  Reservation 43 (v)