Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2006

Beslut

Inkomsttak i sjukförsäkringen sänks (SfU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att sänka inkomsttak i sjukförsäkringen den 1 januari 2007. I dag uppgår sjukpenningen och andra ersättningar som till exempel havandeskapspenning och tillfällig föräldrapenning till 80 procent av den sjukpenninggrundade inkomsten, SGI. Denna får dock inte överstiga ett inkomsttak motsvarande 10 prisbasbelopp. Nu sänks detta inkomsttak från 10 till 7,5 prisbasbelopp, vilket är en återgång till vad som gällde före den 1 juli 2006. Prisbasbeloppet för 2007 är 40 300 kronor. Beslutet innebär att inkomsttaget kommer att som högst vara cirka 25 000 kronor i stället för cirka 33 000 kronor per månad. Föräldrapenning som betalas ut med anledning av barns födelse ska dock fortsättningsvis beräknas efter ett inkomsttak på 10 prisbasbelopp. Följande ändringar börjar också gälla från den 1 januari 2007: Den högsta sjukpenningen för arbetslösa sänks från 521 kronor till 486 kronor per kalenderdag. Den sjukpenninggrundade inkomsten, SGI, ska multipliceras med 0.989 vid beräkningen av dagsersättning för sjukpenning. Av den inkomst som ligger till grund för beräkningen av sjuk- och aktivitetsersättning ska 80 procent vara pensionsgrundande i stället för som i dag 93 procent. Aktivitets-eller sjukersättning betalas ut till personer mellan 19 och 64 år som av medicinska skäl inte kan försörja sig. När det gäller bostadstillägg för pensionärer höjs gränsen för högsta bostadskostnad från 4 850 kronor till 5000 kronor per månad för den som fyllt 65 år och är ogift. För den som är gift höjs gränsen från 2 425 kronor till 2500 kronor per månad.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Avslag på Riksrevisionens styrelses framställning.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Sänkning av inkomsttak i sjukförsäkringen (SfU1)

Socialförsäkringsutskottets föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att sänka inkomsttak i sjukförsäkringen den 1 januari 2007. I dag uppgår sjukpenningen och andra ersättningar som till exempel havandeskapspenning och tillfällig föräldrapenning till 80 procent av den sjukpenninggrundade inkomsten, SGI. Denna får dock inte överstiga ett inkomsttak motsvarande 10 prisbasbelopp. Nu föreslås en sänkning av detta inkomsttak från 10 till 7,5 prisbasbelopp, vilket är en återgång till vad som gällde före den 1 juli 2006. Prisbasbeloppet för 2007 är 40 300 kronor. Förslaget innebär att inkomsttaket kommer att som högst vara cirka 25 000 kronor i stället för cirka 33 000 kronor per månad. Föräldrapenning som betalas ut med anledning av barns födelse ska dock fortsättningsvis beräknas efter ett inkomsttak på 10 prisbasbelopp. Följande ändringar föreslås också från den 1 januari 2007:

  • Den högsta sjukpenningen för arbetslösa sänks från 521 kronor till 486 kronor per kalenderdag.
  • Den sjukpenninggrundade inkomsten, SGI, ska multipliceras med 0.989 vid beräkningen av dagsersättning för sjukpenning.
  • Av den inkomst som ligger till grund för beräkningen av sjuk- och aktivitetsersättning ska 80 procent vara pensionsgrundande i stället för som i dag 93 procent. Aktivitets-eller sjukersättning betalas ut till personer mellan 19 och 64 år som av medicinska skäl inte kan försörja sig.
  • När det gäller bostadstillägg för pensionärer höjs gränsen för högsta bostadskostnad från 4 850 kronor till 5000 kronor per månad för den som fyllt 65 år och är ogift. För den som är gift höjs gränsen från 2 425 kronor till 2500 kronor per månad.
  • Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.