Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2013

Beslut

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 62,2 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2014. De största anslagen går till statlig assistansersättning (23,2 miljarder kronor), läkemedelsförmåner (21,2 miljarder kronor) och tandvårdsförmåner (5,7 miljarder kronor).

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att snarast följa upp om det statliga tandvårdsstödet och högkostnadsskyddet är rätt utformade, om de når rätt målgrupper och om de effektivt bidrar till en god tandhälsa. Tillkännagivandet bygger på två motioner från Socialdemokraterna.

Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande om att finansieringen av Rett Center bör bli mer långsiktig. Rett Center är ett nationellt center för Retts syndrom, en ovanlig neurologisk störning. Centret får i dag statlig finansiering för ett år i taget. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma i vårändringsbudgeten för 2014 med ett förslag som ger regeringen rätt att under 2014 besluta om bidrag till Rett Center för perioden 2015-2016. Tillkännagivandet bygger på motioner från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om en uppföljning av om det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är rätt utformade och att de var för sig träffar rätt målgrupper och är effektiva medel för att nå tandvårdslagens (1985:125) mål om en god tandhälsa. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2013/14:So611 (S) och 2013/14:So657 (S) yrkande 31. Vidare tillkännager riksdagen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen bör återkomma till riksdagen i Vårändringsbudgeten för 2014 med ett förslag om bemyndigande att under 2014 besluta om bidrag till Rett Center för betalning under 2015-2016 från anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2013/14:So400 (V) yrkande 36, 2013/14:So531 (SD) och 2013/14:So657 (S) yrkande 28. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2013-11-07, 2013-11-12, 2013-11-14

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 62,2 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2014. De största anslagen går till statlig assistansersättning (23,2 miljarder kronor), läkemedelsförmåner (21,2 miljarder kronor) och tandvårdsförmåner (5,7 miljarder kronor).

Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att snarast följa upp om det statliga tandvårdsstödet och högkostnadsskyddet är rätt utformade, om de når rätt målgrupper och om de effektivt bidrar till en god tandhälsa. Förslaget till tillkännagivande bygger på två motioner från Socialdemokraterna.

Utskottet föreslår också ett tillkännagivande om att finansieringen av Rett Center bör bli mer långsiktig. Rett Center är ett nationellt center för Retts syndrom, en ovanlig neurologisk störning. Centret får i dag statlig finansiering för ett år i taget. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma i vårändringsbudgeten för 2014 med ett förslag som ger regeringen rätt att under 2014 besluta om bidrag till Rett Center för perioden 2015-2016. Förslaget bygger på motioner från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.