Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2012

Beslut

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 62,2 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2013. De största anslagen går till statlig assistansersättning, läkemedelsförmåner och tandvårdsförmåner.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om ändringar i vissa vårdkostnader. Högkostnadsskyddet för bland annat besök inom den öppna hälso- och sjukvården indexregleras och kopplas till det allmänna prisläget genom att det utgör en viss andel av det så kallade prisbasbeloppet. Även den avgift som högst får tas ut per vårddag på sjukhus kopplas till prisbasbeloppet. Ett kostnadstak införs för inköp av förmånsberättigade läkemedel. Även detta kostnadstak indexregleras. De nya reglerna ska gälla från den 1 januari 2013.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om nya regler för beslut om och utbetalning av ersättning till assistenter till personer med funktionshinder. Syftet med lagändringarna är att motverka fusk och överutnyttjande.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

117 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-08
Justering: 2012-12-04
Betänkande publicerat: 2012-12-06
Trycklov: 2012-12-05
Reservationer 33
Betänkande 2012/13:SoU1

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 62,2 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2013. De största anslagen går till statlig assistansersättning, läkemedelsförmåner och tandvårdsförmåner.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i vissa vårdkostnader. Högkostnadsskyddet för bland annat besök inom den öppna hälso- och sjukvården indexregleras och kopplas till det allmänna prisläget genom att det utgör en viss andel av det så kallade prisbasbeloppet. Även den avgift som högst får tas ut per vårddag på sjukhus kopplas till prisbasbeloppet. Ett kostnadstak införs för inköp av förmånsberättigade läkemedel. Även detta kostnadstak indexregleras. De nya reglerna ska gälla från den 1 januari 2013.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya regler för beslut om och utbetalning av ersättning till assistenter till personer med funktionshinder. Syftet med lagändringarna är att motverka fusk och överutnyttjande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-12
4

Beslut

Beslut: 2012-12-13
32 förslagspunkter, 21 acklamationer, 11 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag m.m. 2013 inom utgiftsområde 9

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Ändring i hälso- och sjukvårdslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 1.

b) Ändring i lagen om läkemedelsförmåner m.m.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 2.

c) Ändring i lagen om läkarvårdsersättning
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 3.

d) Ändring i lagen om ersättning för sjukgymnastik
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 4.

e) Ändring i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 5.

f) Ändring i socialförsäkringsbalken
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken, med följande ändringar
- dels att uttrycket "13-30 §§" i 110 kap. 1 § ska bytas ut mot "13-18 och 20-30 §§",
- dels att uttrycket "31-37 §§" i 110 kap. 1 § ska bytas ut mot "31-35 och 37 §§".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 6.

g) Bemyndigande inom anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2014-2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 7.

h) Ändring i målen för funktionshinderspolitiken
Riksdagen godkänner att begreppet funktionshinder ersätts med funktionsnedsättning i målen för funktionshinderspolitiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 8.

i) Bemyndigande inom anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 670 000 000 kronor 2014-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 9.

j) Ändrade mål för ANDT- och spelpolitiken
Riksdagen godkänner de mål för alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiken som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 10.

k) Bemyndigande inom anslaget 7:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 7:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 818 000 000 kronor 2014-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 11.

l) Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 9
Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2013 inom utgiftsområdet i enlighet med specifikationen i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 12 och avslår motionerna
2011/12:So561 av Marie Granlund m.fl. (S) yrkande 4,
2011/12:So646 av Margareta Larsson och Per Ramhorn (båda SD),
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 27 och 29,
2012/13:So2 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 1,
2012/13:So3 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 3,
2012/13:So221 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:So228 av Hillevi Larsson (S),
2012/13:So268 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 9,
2012/13:So269 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 7,
2012/13:So274 av Lars Eriksson och Anna Wallén (båda S),
2012/13:So341 av Marie Nordén och Per Svedberg (båda S),
2012/13:So459 av Annelie Karlsson m.fl. (S) yrkande 1,
2012/13:So486 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 3-5 och 7,
2012/13:So487 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2, 13 och 21,
2012/13:So489 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-6,
2012/13:So496 av Per Ramhorn m.fl. (SD),
2012/13:So506 av Björn von Sydow m.fl. (S) yrkande 1,
2012/13:So512 av Shadiye Heydari (S),
2012/13:So516 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (båda SD),
2012/13:So517 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (båda SD),
2012/13:So518 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (båda SD),
2012/13:So525 av Per Ramhorn och Björn Söder (båda SD),
2012/13:So540 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkandena 1-3 och 7,
2012/13:So549 av Björn Söder m.fl. (SD),
2012/13:So551 av Per Ramhorn och Margareta Larsson (båda SD) yrkandena 1, 2, 5-23 och 26,
2012/13:So554 av Per Ramhorn och Margareta Larsson (båda SD),
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkandena 1, 2, 11, 21, 26, 43 och 47-49,
2012/13:So588 av Bodil Ceballos (MP) och
2012/13:A393 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 4.

2. Avgiftsfri hälso- och sjukvård för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So552 av Carina Herrstedt (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S932017
M970010
MP23002
FP20004
C19004
SD01901
V18001
KD17002
PP0000
-0000
Totalt28721041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Utökad tandvårdsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So227 av Jörgen Hellman m.fl. (S),
2012/13:So353 av Hillevi Larsson (S),
2012/13:So526 av Börje Vestlund m.fl. (S) och
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 29.

Reservation 2 (S, MP)

4. Speciallivsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So289 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson (båda S),
2012/13:So323 av Anna Wallén (S) och
2012/13:So395 av Carina Herrstedt (SD).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M970010
MP22003
FP20004
C19004
SD01901
V18001
KD17002
PP0000
-0000
Totalt28819042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Subventionering av insulinpumpar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So312 av Pia Nilsson m.fl. (S) och
2012/13:So519 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (båda SD).

Reservation 4 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M970010
MP12202
FP20004
C19004
SD01901
V11701
KD17002
PP0000
-0000
Totalt25058041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Jämlik hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So456 av Agneta Gille m.fl. (S),
2012/13:So468 av Håkan Bergman och Louise Malmström (båda S) och
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 30.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M970010
MP02302
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD17002
PP0000
-0000
Totalt172136041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Alternativ- och komplementärmedicin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So494 av Solveig Zander (C).

8. Sjuksköterskors specialistutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So406 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) och
2012/13:So583 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2.

9. Vård för personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf352 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 7 och 8,
2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 23,
2012/13:So551 av Per Ramhorn och Margareta Larsson (båda SD) yrkande 3,
2012/13:So553 av Johan Andersson m.fl. (S) och
2012/13:So555 av Björn Söder och Per Ramhorn (båda SD) yrkandena 1-4.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009517
M970010
MP22012
FP19014
C19004
SD00191
V01801
KD17002
PP0000
-0000
Totalt1741811641

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Krigs- och tortyrskadade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf391 av Lotta Hedström m.fl. (MP) yrkande 3 och
2012/13:So478 av Barbro Westerholm (FP).

Reservation 9 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M970010
MP02302
FP20004
C19004
SD19001
V00181
KD17002
PP0000
-0000
Totalt266231842

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Ökat antal vårdplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So204 av Lars-Axel Nordell (KD).

12. Statens folkhälsoinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So282 av Jan R Andersson (M).

13. Bidrag till handikapporganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So463 av Christer Adelsbo m.fl. (S),
2012/13:So540 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 5 och
2012/13:So591 av Agneta Luttropp och Mats Pertoft (båda MP).

Reservation 10 (S, MP, V)

14. Personligt ombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So268 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 10 och
2012/13:So295 av Helén Pettersson i Umeå och Fredrik Lundh Sammeli (båda S).

Reservation 11 (S)
Reservation 12 (MP, V)

15. Bilstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So414 av Gustav Nilsson (M),
2012/13:So439 av Lars Beckman (M) och
2012/13:So520 av Lars Isovaara och Per Ramhorn (båda SD).

Reservation 13 (SD)

16. Omsorg på det egna språket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So232 av Yilmaz Kerimo (S).

Reservation 14 (S, MP, V)

17. Insatser mot hemlöshet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C403 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 16,
2011/12:So507 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (båda S),
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 54,
2011/12:So603 av Arhe Hamednaca m.fl. (S),
2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 32,
2012/13:So551 av Per Ramhorn och Margareta Larsson (båda SD) yrkande 28 och
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 57.

Reservation 15 (S)
Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009517
M960110
MP23002
FP20004
C19004
SD01901
V00181
KD17002
PP0000
-0000
Totalt1751911441

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Vräkning av barnfamiljer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C349 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 17,
2011/12:C403 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 20,
2011/12:So204 av Hans Hoff (S),
2011/12:So213 av Jan Lindholm och Agneta Luttropp (båda MP),
2011/12:So231 av Hans Hoff (S),
2011/12:So527 av Yvonne Andersson (KD),
2011/12:So569 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 13,
2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 8,
2012/13:C388 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 17,
2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 35,
2012/13:Sf362 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 7,
2012/13:So485 av Jan Lindholm och Magnus Ehrencrona (båda MP) och
2012/13:So505 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (båda S).

Reservation 18 (S)
Reservation 19 (MP)
Reservation 20 (V)

19. Kartläggning av hemlöshet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C349 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 18,
2011/12:C403 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 18,
2012/13:C388 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 18 och
2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 33.

Reservation 21 (V)

20. Allas rätt till en bostad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C229 av Jan Lindholm (MP) yrkande 2,
2011/12:C403 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 21,
2012/13:C353 av Jan Lindholm (MP) yrkande 3 och
2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 36.

Reservation 22 (MP, V)

21. Definition av hemlöshet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:C403 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 17.

22. Forskning om hemlöshet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So377 av Emma Henriksson (KD) och
2012/13:So278 av Emma Henriksson och Yvonne Andersson (båda KD) yrkande 1.

23. Hyran direkt från bidraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So419 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C),
2012/13:So431 av Jan R Andersson (M) och
2012/13:So514 av Helena Bouveng (M).

24. Barnfrid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So534 av Carina Ohlsson m.fl. (S).

Reservation 23 (S, MP, V)

25. Kvinnojourer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So352 av Eva-Lena Jansson och Matilda Ernkrans (båda S) yrkande 1,
2011/12:So372 av Ann-Christin Ahlberg (S) i denna del,
2011/12:So501 av Catharina Bråkenhielm (S),
2012/13:So318 av Penilla Gunther (KD) i denna del,
2012/13:So332 av Jan-Olof Larsson och Carina Ohlsson (båda S) och
2012/13:So337 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S).

Reservation 24 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M970010
MP02302
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD17002
PP0000
-0000
Totalt172136041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


26. Våldsutsatta utan uppehållstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 16.

Reservation 25 (MP, V)

27. Brottsofferjourer med hbtq-kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 13.

Reservation 26 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S941017
M970010
MP02302
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD17002
PP0000
-0000
Totalt26642041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


28. Försörjningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So215 av Roger Haddad (FP),
2011/12:So331 av Patrick Reslow (M),
2012/13:So344 av Patrick Reslow (M) och
2012/13:A303 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 19.

Reservation 27 (V)

29. Stöd till nykterhetsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So279 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 1.

Reservation 28 (S, MP)

30. Förslag om ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So269 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 5 och 6 samt
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 45 i denna del.

Reservation 29 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M970010
MP02302
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD17002
PP0000
-0000
Totalt172136041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


31. Bolagsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So313 av Leif Pagrotsky (S) och
2012/13:N206 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 30 (S)
Reservation 31 (V)

32. Gårdsförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So267 av Liselott Hagberg (FP),
2011/12:So390 av Per Bill (M),
2011/12:So391 av Per Bill (M),
2011/12:So392 av Per Bill (M),
2011/12:So406 av Helena Bouveng (M),
2011/12:So420 av Per Bill (M),
2011/12:So450 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M) yrkandena 1 och 2,
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 39,
2011/12:So656 av Jan Lindholm och Mehmet Kaplan (båda MP) yrkandena 1 och 2,
2011/12:So661 av Lars-Axel Nordell och Annelie Enochson (båda KD),
2012/13:So219 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (båda SD),
2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 11,
2012/13:So255 av Sten Bergheden och Annicka Engblom (båda M),
2012/13:So279 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 2,
2012/13:So342 av Gustaf Hoffstedt (M),
2012/13:So370 av Rune Wikström och Lars Beckman (båda M),
2012/13:So374 av Ann-Britt Åsebol och Christian Holm (båda M),
2012/13:So426 av Bengt-Anders Johansson (M),
2012/13:So457 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M),
2012/13:So556 av Jan Ericson (M) yrkande 1,
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 38,
2012/13:So577 av Michael Svensson m.fl. (M, C, FP, KD) och
2012/13:So585 av Walburga Habsburg Douglas m.fl. (M).

Reservation 32 (S, MP, V)
Reservation 33 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009517
M970010
MP10222
FP20004
C19004
SD01901
V00181
KD17002
PP0000
-0000
Totalt1541913541

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag