Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.

Socialutskottets betänkande 2010/11:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2010

Beslut

Pengar till vård och omsorg (SoU1)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om cirka 60,1 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2011. Mest pengar inom utgiftsområdet går till läkemedelsförmåner (23,2 miljarder kronor), kostnader för statlig assistansersättning (cirka 20,2 miljarder kronor), tandvårdsförmåner (cirka 6,7 miljarder kronor) och stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (cirka 1,9 miljarder kronor). Riksdagen ber också regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att komplettera de nationella riktlinjerna för vård av demenssjuka med riktlinjer för bemanning i demensvården.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till två motioner om nationella riktlinjer för bemanning i demensvården. Avslag på övriga motioner. Bifall till utskottets initiativ till lag om ändring i lagen (2010:1623) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till vård och omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om cirka 60,1 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2011. Mest pengar inom utgiftsområdet går till läkemedelsförmåner (23,2 miljarder kronor), kostnader för statlig assistansersättning (cirka 20,2 miljarder kronor), tandvårdsförmåner (cirka 6,7 miljarder kronor) och stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (cirka 1,9 miljarder kronor).

Socialutskottet föreslår också att riksdagen ber regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att komplettera de nationella riktlinjerna för vård av demenssjuka med riktlinjer för bemanning i demensvården.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.