Utgiftsområde 8 Migration

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2014

Beslut

Pengar till migration (SfU4)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om knappt 17,5 miljarder kronor i anslag till migrationsområdet för 2015. Mest pengar går till ersättningar och boendekostnader (knappt 11 miljarder kronor) och Migrationsverket (drygt 4,5 miljarder).

Riksdagen riktade vidare en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att tillsätta en utredning som ska ge förslag till ett hållbart och flexibelt system för mottagande av asylsökande och nyanlända som gör att de kan etablera sig snabbare på arbetsmarknaden. Ett enigt socialförsäkringsutskott, som har förberett riksdagens beslut, betonar också att det är viktigt att Migrationsverket får möjlighet att driva så kallade anläggningsboenden i egen regi.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motion med tillkännagivande om hållbart system för mottagande av asylsökande. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2014-12-09
Trycklov: 2014-12-09
Reservationer 7
Betänkande 2014/15:SfU4

Pengar till migration (SfU4)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om knappt 17,5 miljarder kronor i anslag till migrationsområdet för 2015. Mest pengar går till ersättningar och boendekostnader (knappt 11 miljarder kronor) och Migrationsverket (drygt 4,5 miljarder).

Socialförsäkringsutskottet föreslår vidare att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att tillsätta en utredning som ska ge förslag till ett hållbart och flexibelt system för mottagande av asylsökande och nyanlända som gör att de kan etablera sig snabbare på arbetsmarknaden. Ett enigt utskott betonar också att det är viktigt att Migrationsverket får möjlighet att driva så kallade anläggningsboenden i egen regi.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-11
Debatt i kammaren: 2014-12-12
4

Beslut

Beslut: 2014-12-15
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 8

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslag
Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 8 Migration enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 8 punkt 1.

b) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för ramanslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 73 000 000 kronor 2016, 35 000 000 kronor 2017 och 90 000 000 kronor 2018-2022.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 8 punkt 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 25 0 69 19
M 70 0 1 13
SD 0 40 0 9
MP 8 1 12 4
C 20 0 0 2
V 0 0 18 3
KD 13 0 0 3
Totalt 150 41 100 58


2. Hållbart system för mottagande av asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att tillsätta en offentlig utredning som bör lämna förslag till ett hållbart och flexibelt system för mottagande av asylsökande och nyanlända som främjar en snabb etablering på arbetsmarknaden.


3. Anläggningsboende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Kommunernas ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:243 av Mattias Bäckström Johansson (SD),

2014/15:1132 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (SD),

2014/15:2117 av Adam Marttinen (SD),

2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 14 och

2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 2-4.

Reservation 2 (SD)

5. Boende och ersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:79 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 2,

2014/15:1184 av Lawen Redar (S) yrkande 3,

2014/15:2037 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2087 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S),

2014/15:2113 av Markus Wiechel (SD),

2014/15:2172 av Shadiye Heydari och Gunilla Carlsson (S) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 15 och

2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

6. Ärendehandläggning och utbildningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 36,

2014/15:1142 av Åsa Lindestam (S),

2014/15:2084 av Ann-Christin Ahlberg och Petter Löberg (S),

2014/15:2162 av Shadiye Heydari och Mattias Jonsson (S) yrkandena 1-4 och

2014/15:2180 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkandena 3, 5 och 7.

Reservation 5 (V)

7. Övrigt om asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:79 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 1,

2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 9 och 35,

2014/15:1160 av Lennart Axelsson m.fl. (S),

2014/15:2090 av Ingela Nylund Watz (S),

2014/15:2365 av Emma Henriksson (KD) och

2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 17.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 94 1 1 17
M 71 0 0 13
SD 39 0 0 10
MP 20 0 1 4
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 271 19 2 57