Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2013

Beslut

Pengar till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att biståndsramen för 2014 ska vara 38,4 miljarder. Det motsvarar 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten, BNI. Utgiftsområdet Internationellt bistånd får 31,8 miljarder kronor. Mest pengar går till biståndsverksamhet, 30,7 miljarder kronor.

Riksdagen godkände också regeringens förslag om målet för utgiftsområdet Internationellt bistånd med den ändringen att målet ska vara: "Att skapa förutsättningar för förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck".

Utskottets förslag till beslut: Bifall till prop. 2013/14:1 utg.omr. 7 punkterna 1 och 3-10. Delvis bifall till prop. 2013/14: utg.omr. 7 punkt 2. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-11-21
Justering: 2013-11-28
Betänkande publicerat: 2013-12-04
Trycklov: 2013-12-04
Reservationer 30
Betänkande 2013/14:UU2

Alla beredningar i utskottet

2013-11-21, 2013-11-14, 2013-11-07

Pengar till internationellt bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att biståndsramen för 2014 ska vara 38,4 miljarder. Det motsvarar 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten, BNI. Utgiftsområdet Internationellt bistånd får 31,8 miljarder kronor. Mest pengar går till biståndsverksamhet, 30,7 miljarder kronor.

Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner regeringens förslag om målet för utgiftsområdet Internationellt bistånd med den ändringen att målet ska vara: "Att skapa förutsättningar för förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck".

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-16
4

Beslut

Beslut: 2013-12-17
25 förslagspunkter, 16 acklamationer, 9 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för utgiftsområde 7

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om målet för Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd med den ändringen att målet ska vara "Att skapa förutsättningar för förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck" och godkänner att målen för utgiftsområdets underindelningar Internationellt utvecklingssamarbete respektive Reformsamarbete i Östeuropa upphör att gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 7 punkterna 3 och 4 samt bifaller delvis proposition 2013/14:1 utgiftsområde 7 punkt 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M100007
MP25000
FP23001
C22001
SD01802
V18001
KD19000
Totalt31118020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Övriga frågor om övergripande mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U264 yrkande 18, 2013/14:U279 yrkande 1 och 2013/14:U303 yrkande 4.

Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

3. Biståndsramen och anslagen för 2014 inom utgiftsområde 7

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Biståndsramen
Riksdagen fastställer biståndsramen för 2014 till 1 procent av den bruttonationalinkomst för 2014 som beräknats vid budgeteringstillfället.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 7 punkt 1 och avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

b) Avräkningar från biståndsramen
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

c) Anslag och anslagsvillkor för 2014 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet har angett, anslagen för 2014 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt utskottets förslag i bilaga 3 till betänkandet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 7 punkterna 8 och 10 samt avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

d) Bemyndigande om garantier för biståndsverksamhet
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 7 punkt 6.

e) Bemyndigande om kapitaltillskott till Swedfund
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 besluta om kapitaltillskott till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB på högst 400 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 7 punkt 7 och avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M100007
MP25000
FP23001
C22001
SD01802
V00181
KD19000
Totalt293181820

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Avräkningar - regelverk och information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U264 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 17,
2013/14:U279 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 5,
2013/14:U298 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 5 i denna del och
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 76.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M100007
MP02311
FP23001
C22001
SD18002
V01801
KD19000
Totalt182145121

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Skuldavskrivningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U235 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 3,
2013/14:U264 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 23 och 24 samt
2013/14:U279 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 6 (S, MP)
Reservation 7 (V)

6. Dacs regelverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U264 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 16 och 20.

Reservation 8 (V)

7. Internationella insatser för bistånd och millenniemålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 19 i denna del och
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 23 och 75 i denna del.

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (MP, V)

8. Kapital- och skatteflykt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 14.

Reservation 11 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M100007
MP02500
FP23001
C22001
SD18002
V01801
KD19000
Totalt182147020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. EU:s insatser för millenniemålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U264 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 3 och 22.

Reservation 12 (V)

10. Utvecklingsmål efter 2015

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U265 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 4, 5 och 7 samt
2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 24.

Reservation 13 (S)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)

11. Styrning, uppföljning och utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U265 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 17,
2013/14:U298 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 5 i denna del,
2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 22 och 23 samt
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 79.

Reservation 16 (S)
Reservation 17 (MP, V)
Reservation 18 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M99008
MP00250
FP23001
C22001
SD00182
V00181
KD19000
Totalt1631046121

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Biståndspolitisk plattform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U279 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 1 i denna del.

Reservation 19 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S103009
M100007
MP02500
FP23001
C21002
SD01802
V01801
KD19000
Totalt26661022

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Mottagarlandets behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U235 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 20 (S, MP, V)

14. Multilateralt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U279 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 8 och
2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 20.

Reservation 21 (MP, V)

15. Budgetstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U265 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 15 och
2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 19 i denna del.

Reservation 22 (SD)

16. Kulturens roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 82.

Reservation 23 (S, MP, V)

17. Sanitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U265 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M99008
MP25000
FP23001
C22001
SD01802
V00181
KD19000
Totalt292181821

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Klimatinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 22 och 77.

Reservation 26 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M100007
MP02500
FP23001
C22001
SD18002
V01801
KD19000
Totalt28643020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


19. Biologisk mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 40.

Reservation 27 (MP, V)

20. Markinvesteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 8 och
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 46.

Reservation 28 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M100007
MP02500
FP23001
C22001
SD18002
V01801
KD19000
Totalt182147020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


21. Givardialog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 83.

Reservation 29 (MP)

22. FN:s kvinnokonvention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U264 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 12.

Reservation 30 (V)

23. Beställningsbemyndigande för anslaget 1:1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 62 676 000 000 kronor 2015-2025.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 7 punkt 5.

24. Beställningsbemyndigande för anslaget 1:5

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2014 för anslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete ingå avtal om samarbetsprojekt som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2015-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 7 punkt 9.

25. Vissa övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.