Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2006/07:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2006

Beslut

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 26,7 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd. Det svenska biståndet för 2007 ska vara 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-11-21
Justering: 2006-11-23
Betänkande publicerat: 2006-12-07
Trycklov: 2006-12-07
Reservationer 5
Betänkande 2006/07:UU2

Alla beredningar i utskottet

2006-11-21, 2006-11-16, 2006-11-14

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 26,7 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd. Det svenska biståndet för 2007 ska vara 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-14
4

Beslut

Beslut: 2006-12-19
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Biståndsram, anslagsfrågor m.m. inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Biståndsram
Riksdagen fastställer biståndsramen för internationellt utvecklingssamarbete till 1 % av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2007.

b) Anslag för 2007 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet angivit, för budgetåret 2007, anslag under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd i enlighet med regeringens respektive Riksrevisionens förslag i tabell i bilaga 2 i betänkandet.

c) Beställningsbemyndigande beträffande anslag 8:1 inklusive kapitaltillskott efter 2007
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 8:1 Biståndsverksamhet göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 48 530 000 000 kr, inklusive kapitaltillskott till Swedfund International AB efter 2007.

d) Bemyndigande beträffande anslag 8:1 avseende kapitaltillskott under 2007
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 8:1 Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott om 400 000 000 kr till Swedfund International AB.

e) Bemyndigande beträffande anslag 8:1 avseende medel för teknisk assistans
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 8:1 Biståndsverksamhet besluta om medel för teknisk assistans om 15 000 000 kr att disponeras av Swedfund International AB.

f) Bemyndigande beträffande anslag 8:1 avseende garantier inom det internationella utvecklingssamarbetet
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 8:1 Biståndsverksamhet ställa ut garantier som inklusive tidigare ställda garantier uppgår till högst 12 539 300 000 kr.

g) Bemyndigande beträffande garantier avseende NIB:s miljöinvesteringslån
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 ställa ut garantier för Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån som inklusive tidigare ställda garantier uppgår till högst 990 000 000 kr.

h) Bemyndigande beträffande villkorslån till PIDG Trust
Riksdagen bemyndigar, med den precisering utskottet gjort, regeringen att lämna ett s.k. villkorslån till Private Infrastructure Development Group (PIDG) Trust om 15 000 000 US dollar, vilket beräknas till ca 120 000 000 kr, att användas till finansiering av riskkapital i Guarantco.

i) Beställningsbemyndigande beträffande anslag 8:5
Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2007 för ramanslag 8:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 68 000 000 kr efter 2007.

2. OECD:s biståndsregler och avräkning för skuldavskrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U278.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108121
m840013
c24005
fp19009
kd19005
v01705
mp01108
Totalt146136166

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Övriga frågor om skulder, skuldavskrivning och avräkningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U218, 2006/07:U228 yrkandena 1-4, 2006/07:U258 yrkande 2, 2006/07:U259 yrkande 4, 2006/07:U261 yrkande 6 och 2006/07:U291 yrkande 3.

Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070221
m840013
c24005
fp20008
kd20004
v01705
mp00118
Totalt255171364

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Mål och inriktning, prioritering av vissa biståndsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U210 yrkandena 3-5, 2006/07:U221, 2006/07:U225 yrkande 5, 2006/07:U229 yrkandena 2 och 3, 2006/07:U253 yrkande 4, 2006/07:U260, 2006/07:U264 yrkande 13, 2006/07:U279 yrkandena 1 och 2, 2006/07:U294 yrkande 27, 2006/07:U296 yrkandena 2 och 3, 2006/07:U297, 2006/07:U300 och 2006/07:U302.

Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070122
m840013
c24005
fp20008
kd20004
v10165
mp01108
Totalt256111765

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Effektivitet i biståndet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U220, 2006/07:U244 yrkande 1, 2006/07:U261 yrkandena 1-3 och 2006/07:U277.