Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2005/06:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2005

Beslut

1 procent av Sveriges inkomster till internationellt bistånd (UU2)

Sverige ska nästa år lägga 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI) på internationellt bistånd. Det innebär att biståndsramen är tillbaka på den nivå den hade före sänkningen i samband med 1990-talets ekonomiska kris. Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att presentera en ny Afrikastrategi. Mycket har hänt i Afrika sedan slutet av 1990-talet då Sveriges nuvarande strategi lades fast. EU:s åtaganden och andra internationella åtaganden om ökade biståndsinsatser i Afrika motiverar också en ny svensk strategi.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 7 punkterna 1-10. Delvis bifall till motionsyrkande (2005/06:U309) om behovet av en ny Afrikastrategi. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-11-08, 2005-11-10

1 procent av Sveriges inkomster till internationellt bistånd (UU2)

Sverige ska nästa år lägga 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI) på internationellt bistånd. Det innebär att biståndsramen är tillbaka på den nivå den hade före sänkningen i samband med 1990-talets ekonomiska kris. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen. Utskottet vill också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att presentera en ny Afrikastrategi. Mycket har hänt i Afrika sedan slutet av 1990-talet då Sveriges nuvarande strategi lades fast. EU:s åtaganden och andra internationella åtaganden om ökade biståndsinsatser i Afrika motiverar också en ny svensk strategi.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.