Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Försvarsutskottets betänkande 2013/14:FöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2013

Beslut

Pengar till försvar och krisberedskap (FöU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 47,2 miljarder kronor i budgetanslag för försvaret och samhällets krisberedskap för 2014. Stora budgetposter är Försvarsmaktens förbandsverksamhet och anslag till Försvarsmaktens materielförsörjning.

Riksdagen gav regeringen rätt att ingå avtal med Schweiz om försäljning av stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Intäkterna av försäljningen får användas för utveckling av den nya versionen av Gripen, JAS 39 E.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-11-14
Justering: 2013-11-21
Betänkande publicerat: 2013-12-02
Trycklov: 2013-12-02
Reservationer 5
Betänkande 2013/14:FöU1

Alla beredningar i utskottet

2013-11-14, 2013-11-05

Pengar till försvar och krisberedskap (FöU1)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 47,2 miljarder kronor i budgetanslag för försvaret och samhällets krisberedskap för 2014. Stora budgetposter är Försvarsmaktens förbandsverksamhet och anslag till Försvarsmaktens materielförsörjning.

Försvarsutskottet föreslår även att riksdagen ger regeringen rätt att ingå avtal med Schweiz om försäljning av stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Intäkterna av försäljningen får användas för utveckling av den nya versionen av Gripen, JAS 39 E.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-10
4

Beslut

Beslut: 2013-12-11
6 förslagspunkter, 1 acklamation, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen m.m. för 2014 inom utgiftsområde 6

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Ramanslag
Riksdagen anvisar ramanslagen under utgiftsområde 6 för budgetåret 2014 enligt vad utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 6 punkt 16 och avslår motionerna
2012/13:Fö245 av Mikael Jansson (SD) yrkande 21,
2012/13:Fö261 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkandena 3 och 11,
2013/14:Fö234 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:Fö241 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkandena 9-12 och 14-18,
2013/14:Fö251 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkandena 1, 2 och 4 samt
2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) yrkandena 36 och 49.

b) Beställningsbemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för
- anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 72 700 000 000 kronor 2015-2027
- anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 55 000 000 kronor för 2015-2019
- anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 800 000 000 kronor 2015-2024
- anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2015-2017
- anslaget 2:4 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt åtgärder för att hantera allvarliga extraordinära händelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 560 000 000 kronor 2015-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 6 punkterna 5, 6, 10, 11 och 15 samt avslår motionerna
2013/14:Fö234 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3 och
2013/14:Fö241 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 7.

c) Försäljning och utveckling av JAS 39 E
Riksdagen bemyndigar regeringen att
- ingå avtal med Schweiz om försäljning av JAS 39 E
- vid statens försäljning av JAS 39 E till Schweiz, inklusive tjänster förknippade med systemet, disponera intäkterna av försäljningen för att bidra till finansieringen av utvecklingen och ombyggnationen av JAS 39 C/D till JAS 39 E.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 6 punkterna 3 och 4 samt avslår motion
2013/14:Fö241 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkandena 3 och 4.

d) Krediter i Riksgäldskontoret
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014
- utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 40 000 000 000 kronor i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden
- besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 12 000 000 000 kronor för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital
- besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 7 000 000 000 kronor för att tillgodose Försvarsexportmyndighetens behov av rörelsekapital
- besluta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 300 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar
- besluta att Socialstyrelsen får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 350 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 6 punkterna 1, 7, 8, 12 och 13 samt avslår motionerna
2013/14:Fö234 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4 och
2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) yrkande 48.

e) Investeringsplaner
Riksdagen godkänner investeringsplan för
- Försvarsmakten för 2014-2017
- Kustbevakningen för 2014-2016
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2014-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 6 punkterna 2, 9 och 14 samt avslår motionerna
2011/12:Fö230 av Tuve Skånberg (KD),
2013/14:Fö234 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2,
2013/14:Fö241 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkandena 1, 2, 5, 6 och 8,
2013/14:Fö246 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkandena 10 och 11 samt
2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 6.

2. Frivilliga försvarsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fö214 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 1 och
2013/14:Fö251 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 5.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M98009
MP02302
FP19005
C21002
SD20000
V01900
KD17002
Totalt175139035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Internationella insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Fö251 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 2 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M98009
MP23002
FP20004
C21002
SD19001
V00190
KD17002
Totalt198971935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Objektsramar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) yrkande 21.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M98009
MP23002
FP20004
C21002
SD02000
V19000
KD17002
Totalt29520034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Framtida inriktning för utgiftsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) yrkande 50.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M98009
MP23002
FP20004
C21002
SD02000
V19000
KD17002
Totalt29520034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Kustbevakningens uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Fö220 av Suzanne Svensson och Kerstin Haglö (båda S).

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M98009
MP02302
FP20004
C21002
SD20000
V01900
KD17002
Totalt176139034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag