Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2015

Beslut

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om fördelningen av pengar till rättsväsendet för 2016. Totalt går knappt 42 miljarder kronor till detta utgiftsområde. Polismyndigheten får knappt 22 miljarder kronor, Kriminalvården drygt 8 miljarder kronor och Sveriges Domstolar får drygt 5 miljarder kronor.

Riksdagen gav också nio uppdrag till regeringen. Riksdagen vill se

 • en uppföljning av den nya polisorganisationen
 • redovisning av åtgärder för en effektivare polis
 • redovisning av åtgärder för ökad polisiär närvaro i brottsutsatta områden
 • en minimibemanning på 20 000 poliser
 • en översyn av kriminalvårdens kostnader
 • att polismyndigheten blir mer tillgänglig för allmänheten
 • att polisen ökar sin närvaro på internet
 • att brottsutredningar, uppföljningar och återkopplingar till brottsoffer förbättras
 • en redovisning av åtgärder för bättre information om vittnesstöd.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner om krav på uppföljning av den nya polisorganisationen, redovisning av åtgärder för en effektivare polis, redovisning av åtgärder för ökad polisiär närvaro i brottsutsatta områden, en lägsta nivå om 20 000 poliser, en översyn av kriminalvårdens kostnader, ökad polisiär tillgänglighet, polisen ska ha ökad närvaro på internet, förbättrad brottsutredning, uppföljning och återkoppling till brottsoffer samt redovisning av åtgärder för bättre information om möjlighet tillvittnesstöd. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2015-11-12, 2015-12-01

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om fördelningen av pengar till rättsväsendet för 2016. Totalt går knappt 42 miljarder kronor till detta utgiftsområde. Polismyndigheten får knappt 22 miljarder kronor, Kriminalvården drygt 8 miljarder kronor och Sveriges Domstolar får drygt 5 miljarder kronor.

Utskottet föreslår också att riksdagen ska ge nio uppdrag till regeringen. Utskottet vill se

 • en uppföljning av den nya polisorganisationen
 • redovisning av åtgärder för en effektivare polis
 • redovisning av åtgärder för ökad polisiär närvaro i brottsutsatta områden
 • en minimibemanning på 20 000 poliser
 • en översyn av kriminalvårdens kostnader
 • att polismyndigheten blir mer tillgänglig för allmänheten
 • att polisen ökar sin närvaro på internet
 • att brottsutredningar, uppföljningar och återkopplingar till brottsoffer förbättras
 • en redovisning av åtgärder för bättre information om vittnesstöd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.