Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2014

Beslut

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sa ja till att drygt 40 miljarder kronor ska gå till rättsväsendet för 2015. Polismyndigheten får drygt 21,1 miljarder kronor. Sveriges Domstolar får knappt 5,4 miljarder kronor. Kriminalvården får knappt 7,9 miljarder kronor. Avgifterna till Brottsofferfonden ska också höjas.

Riksdagen ger även regeringen fyra uppdrag:

  • Meddela till riksdagen vad som har gjorts för att öka antalet lokala poliser.
  • Prioritera arbetet mot bostadsinbrott.
  • Prioritera brott som begås av så kallade djurrättsaktivister.
  • Öka rättsväsendets kompetens om brottslighet på internet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner om en redovisning av åtgärder för att öka antalet lokala poliser. Bifall till motion om att arbetet mot bostadsinbrott ska prioriteras. Bifall till motioner om att arbetet mot brott som begås av s.k. djurrättsaktivister ska prioriteras. Bifall till motioner om att ytterligare åtgärder för att stärka rättsväsendets kompetens i arbetet mot brottslighet på internet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 2014-12-11
Trycklov: 2014-12-11
Reservationer 13
Betänkande 2014/15:JuU1

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att drygt 40 miljarder kronor ska gå till rättsväsendet för 2015. Polismyndigheten får drygt 21,1 miljarder kronor. Sveriges Domstolar får knappt 5,4 miljarder kronor. Kriminalvården får knappt 7,9 miljarder kronor. Förslaget innebär också att avgifterna till Brottsofferfonden höjs.

Utskottet vill också att riksdagen ger regeringen fyra uppdrag:

  • Meddela till riksdagen vad som har gjorts för att öka antalet lokala poliser.
  • Prioritera arbetet mot bostadsinbrott.
  • Prioritera brott som begås av så kallade djurrättsaktivister.
  • Öka rättsväsendets kompetens om brottslighet på internet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-16
Debatt i kammaren: 2014-12-17
4

Beslut

Beslut: 2014-12-18
44 förslagspunkter, 42 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 december 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 4

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 4 enligt utskottets förslag i bilaga 4.


2. Höjning av avgifterna till Brottsofferfonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1994:419) om brottsofferfond,
2. lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll.


3. Antagningen till polisutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:1109 av Kent Ekeroth och Björn Söder (SD) yrkandena 1-5.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 102 0 0 11
M 75 0 0 9
SD 0 48 0 1
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
KD 12 0 0 4
Totalt 265 48 0 36


4. Utbildning i beteendevetenskap och psykiatri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Högskolebaserad polisutbildning med forskningsmöjligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Geografisk placering av polisutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Utbildning inom polisen, Tullverket och Kustbevakningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Återinrätta beredskapspolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Effektivare polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:1218 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (M) yrkande 1.

Reservation 2 (M, C, FP, KD)

10. Fler lokala poliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet lokala poliser.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2014/15:1228 av Sten Bergheden (M) yrkande 1 och

bifaller motionerna

2014/15:1630 av Ulf Berg och Finn Bengtsson (M),

2014/15:2336 av Saila Quicklund och Ulf Berg (M),

2014/15:2456 av Johan Hedin (C) yrkande 6 och

2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.

Reservation 3 (V)

11. Fler poliser i glesbygd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2908 av Runar Filper och Anders Forsberg (SD) yrkandena 1 och 2.

12. Lagstadgad rätt till minimibemanning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:1551 av Josef Fransson (SD) yrkande 1.

13. Tydligare uppdrag till trafikpolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

14. Häktes lokalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

15. Egen brottskod för hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:190 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 102 0 1 10
M 75 0 0 9
SD 48 0 0 1
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 0 17 0 4
KD 12 0 0 4
Totalt 296 17 1 35


16. Egen brottskod för djurrättsrelaterad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

17. Statistik över händelser vid flyktingförläggningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

18. Prioritera arbetet mot hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:190 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 2 och

2014/15:313 av Åsa Westlund (S).

Reservation 5 (V)

19. Övergrepp i rättssak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

20. Åtgärder mot tvångsgifte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4.

Reservation 6 (M, C, FP, KD)

21. Bostadsinbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att arbetet mot bostadsinbrott ska prioriteras.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 7 (S, MP, V)

22. Brott som begåtts av djurrättsaktivister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att arbetet mot brott som begås av djurrättsaktivister ska prioriteras.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2014/15:71 av Lars-Arne Staxäng (M),

2014/15:300 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 2 och 3 samt

2014/15:1352 av Kristina Yngwe (C) yrkande 1 och

avslår motion

2014/15:1352 av Kristina Yngwe (C) yrkande 3.

Reservation 8 (S, MP, V)

23. Trafikbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

24. Patentintrång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

25. Förebyggande åtgärder mot sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2456 av Johan Hedin (C) yrkande 3.

Reservation 9 (M, C, FP, KD)

26. Ökad kompetens gällande sexuella övergrepp mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

27. Kompetens i rättstillämpningen gällande våldtäkt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

28. Kompetens i hanteringen av hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

29. Utredning och inventering av vittnesskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:1488 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M).

Reservation 10 (M, C, FP, KD)

30. Rättsväsendets kompetens att stötta ingripare och vittnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

31. Rekrytering inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

32. Uppdrag till polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

33. Diskriminering inom rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

34. Kommission för lika rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

35. Projekt för förbättrad dialog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

36. Civila utredningstjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

37. Nationell djurskyddspolis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1031 av Richard Jomshof och Roger Hedlund (SD),

2014/15:2099 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2 och 3 samt

2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 11 (SD)

38. Kompetens i djurskyddsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

39. Rättsväsendets arbete mot brottslighet på internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att stärka rättsväsendets kompetens i arbetet mot brottsligheten på internet.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.

Reservation 12 (V)

40. Översyn av prövningen av miljöbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

41. Kompetens i ärenden om miljöbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6.

Reservation 13 (M, C, FP, KD)

42. Ökad specialisering av domstolar som handlägger skattemål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

43. Ekonomisk brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

44. Ekobrottsmyndighetens arbetsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument