Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2010

Beslut

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att rättsväsendet får 36,8 miljarder kronor i anslag för 2011. Polisen får en ökning på 400 miljoner medan Kriminalvården får 100 miljoner mer än i år. Det är samma totala summa som justitieutskottet föreslog, men utskottet ville istället ge både polisen och Kriminalvården en ökning på 250 miljoner kronor. I utgiftsområdet ingår förutom polisen och Kriminalvården bland annat domstolarna, rättsliga biträden och Åklagarmyndigheten.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden om anslagsfördelning. Delvis bifall till en motion om polisens information till brottsoffer. Redogörelserna läggs till handlingarna. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren har dels bifallit reservation 1 under punkt 1, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att rättsväsendet får 36,8 miljarder kronor i anslag för 2011. Det är samma summa som regeringen föreslår i sin budgetproposition, men utskottet vill att pengarna omfördelas. Enligt utskottets förslag får både polisen och Kriminalvården en ökning på 250 miljoner kronor. Enligt regeringens ursprungliga förslag skulle polisen få en ökning på 400 miljoner medan Kriminalvården skulle få 100 miljoner mer än i år.

I utgiftsområdet ingår förutom polisen och Kriminalvården bland annat domstolarna, rättsliga biträden och Åklagarmyndigheten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.