Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2001/02:JUU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2001

Beslut

Anslag till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till rättsväsendet på totalt knappt 24 miljarder kronor för 2002. De tyngsta anslagen är polisväsendet (13 684 miljoner kronor), domstolsväsendet (3 617 miljoner kronor) och kriminalvården (4 123 miljoner kronor). Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att snarast överföra Nationella insatsstyrkan från Polismyndigheten i Stockholms län till Rikspolisstyrelsen. Nationella insatsstyrkans huvuduppgift är att bekämpa terrorism i landet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till rättsväsendet på totalt knappt 24 miljarder kronor för 2002. De tyngsta anslagen är polisväsendet (13 684 miljoner kronor), domstolsväsendet (3 617 miljoner kronor) och kriminalvården (4 123 miljoner kronor). Utskottet föreslår vidare, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att snarast överföra Nationella insatsstyrkan från Polismyndigheten i Stockholms län till Rikspolisstyrelsen. Nationella insatsstyrkans huvuduppgift är att bekämpa terrorism i landet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.