Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2000/01:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 december 2000

Beslut

Anslag till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till rättsväsendet på totalt knappt 24 miljarder kronor för 2001. De tyngsta anslagsposterna är polisväsendet (12 833 miljoner kronor), domstolsväsendet (3 515 miljoner kronor) och kriminalvården (4 148 miljoner kronor). Riksdagen godkände vidare regeringsförslag om lagändringar. Rättegångsbalken ändras så att det blir möjligt för en tingsrätt att ha kansli på mer än en ort. Sjöfartsregistret ska i fortsättningen föras av Sjöfartsverket. Inskrivningen av företagshypotek ska fortsättningsvis skötas av Patent- och registreringsverket. Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet får en ny sammansättning m.m., vilket bl.a. innebär att en advokat ska ingå i nämnden. Regeringen gavs också rätt att närmare ange detaljer och tidsfrister för de obligatoriska momenten i domarbanan, bl.a. längden på den obligatoriska tjänstgöring i olika domstolsinstanser som ska fullgöras före assessorsförordnandet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

79 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2000-11-07
Justering: 2000-11-23
Trycklov: 2001-09-26
Betänkande 2000/01:JuU1

Alla beredningar i utskottet

2000-11-07, 2000-10-31, 2000-10-26, 2000-10-24, 2000-10-19, 2000-10-17

Anslag till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till rättsväsendet på totalt knappt 24 miljarder kronor för 2001. De tyngsta anslagsposterna är polisväsendet (12 833 miljoner kronor), domstolsväsendet (3 515 miljoner kronor) och kriminalvården (4 148 miljoner kronor). Utskottet föreslår vidare att riksdagen godkänner regeringsförslag om lagändringar. Rättegångsbalken ändras så att det blir möjligt för en tingsrätt att ha kansli på mer än en ort. Sjöfartsregistret ska i fortsättningen föras av Sjöfartsverket. Inskrivningen av företagshypotek ska fortsättningsvis skötas av Patent- och registreringsverket. Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet får en ny sammansättning m.m., vilket bl.a. innebär att en advokat ska ingå i nämnden. Regeringen föreslås också få rätt att närmare ange detaljer och tidsfrister för de obligatoriska momenten i domarbanan, bl.a. längden på den obligatoriska tjänstgöring i olika domstolsinstanser som ska fullgöras före assessorsförordnandet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-12-05
4

Beslut

Beslut: 2000-12-06

Protokoll med beslut