Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Finansutskottets bet 2017/18:FiU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2017

Beslut

Pengar till EU-avgiften (FiU5)

Cirka 39,5 miljarder kronor ur statens budget går till EU-avgiften för 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om detta utgiftsområde.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Riksdagen håller med regeringen om att Sverige ska verka för en effektiv och återhållsam budgetpolitik inom EU och en kostnadseffektiv användning av EU:s budgetmedel.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-28
Justering: 2017-12-07
Trycklov: 2017-12-07
Reservationer 2
bet 2017/18:FiU5

Alla beredningar i utskottet

2017-11-28

Pengar till EU-avgiften (FiU5)

Cirka 39,5 miljarder kronor ur statens budget går till EU-avgiften för 2018. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om detta utgiftsområde.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Finansutskottet håller med regeringen om att Sverige ska verka för en effektiv och återhållsam budgetpolitik inom EU och en kostnadseffektiv användning av EU:s budgetmedel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-14
Debatt i kammaren: 2017-12-15
4

Beslut

Beslut: 2017-12-15
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 27

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslag för 2018
Riksdagen anvisar anslaget för 2018 inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt utskottets förslag i bilaga 2. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 27 punkt 2.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2018. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 27 punkt 1.

2. Europeiska unionens fleråriga budgetram efter 2020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 21 och

2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 15 och 16.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 1 17
M 0 71 0 12
SD 39 0 0 7
MP 20 0 0 4
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
L 0 0 16 3
KD 12 0 0 4
- 1 0 0 4
Totalt 204 71 17 57