Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (prop. 2005/06:1)

Finansutskottets betänkande 2005/06:FiU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2005

Beslut

Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Anslagen under utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommunerna kommer att uppgå till cirka 60,2 miljarder kronor 2006. Riksdagen har sagt ja till regeringens budgetförslag. Utgiftsområdet omfattar statens bidrag till kommuner och landsting samt bidrag och avgifter i det kommunala utjämningssystemet. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. I utgiftsområdet ingår också bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting samt bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Riksdagen säger nej till motionsförslag om bland annat ekonomiska förutsättningar för kommunal verksamhet, det kommunala självstyret och konkurrensneutralitet. Regeringen har också lämnat den årliga redovisningen av verksamheterna och ekonomin i kommuner och landsting till riksdagen. Riksdagen framhåller att den årliga redovisningen är viktig och avslutar ärendet utan några ytterligare tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, skrivelse 2004/05:102 läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Enligt regeringens budgetförslag ska anslagen under utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommunerna uppgå till cirka 60,2 miljarder kronor 2006. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utgiftsområdet omfattar statens bidrag till kommuner och landsting samt bidrag och avgifter i det kommunala utjämningssystemet. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. I utgiftsområdet ingår också bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting samt bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Utskottet säger nej till motionsförslag om bland annat ekonomiska förutsättningar för kommunal verksamhet, det kommunala självstyret och konkurrensneutralitet. Regeringen har också lämnat den årliga redovisningen av verksamheterna och ekonomin i kommuner och landsting till riksdagen. Utskottet framhåller att den årliga redovisningen är viktig och föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan några ytterligare tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.