Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2020

Beslut

15,4 miljarder till näringsliv (NU1)

Nära 15,4 miljarder kronor ur statens budget för år 2021 ska gå till utgiftsområdet näringsliv. Mest pengar går till Verket för innovationssystem: forskning och utveckling som får drygt 3,5 miljarder kronor, stöd vid korttidsarbete som får nära 2,1 miljarder samt omställningsstöd och stöd till enskilda näringsidkare som får 2 respektive 1,5 miljarder.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Riksdagen sa samtidigt nej till de alternativa budgetförslag som har förts fram i motioner.

Vidare ändras lagen om stöd vid korttidsarbete. Under år 2020 har kompletterande bestämmelser införts i lagen med anledning av den kris som coronaviruset utlöste. Nu har regeringen föreslagit en ändring till som innebär att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete, och som anordnar kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden, ska få ersättning för sådana insatser. Staten ska kunna ersätta 60 procent av kostnaden och arbetsgivare ska stå för 40 procent.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag till mål för utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande samt det ändrade uppdraget för Visit Sweden AB, som bland annat innebär att bolaget kan marknadsföra Sverige som besöksmål inte bara för utländska utan även för inhemska målgrupper. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2021.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-11-10
Justering: 2020-12-10
Trycklov: 2020-12-10
Reservationer 2
Betänkande 2020/21:NU1

15,4 miljarder till näringsliv (NU1)

Nära 15,4 miljarder kronor ur statens budget för år 2021 ska gå till utgiftsområdet näringsliv. Mest pengar går till Verket för innovationssystem: forskning och utveckling som får drygt 3,5 miljarder kronor, stöd vid korttidsarbete som får nära 2,1 miljarder samt omställningsstöd och stöd till enskilda näringsidkare som får 2 respektive 1,5 miljarder.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till de alternativa budgetförslag som har förts fram i motioner.

Vidare ändras lagen om stöd vid korttidsarbete. Under år 2020 har kompletterande bestämmelser införts i lagen med anledning av den kris som coronaviruset utlöste. Nu har regeringen föreslagit en ändring till som innebär att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete, och som anordnar kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden, ska få ersättning för sådana insatser. Staten ska kunna ersätta 60 procent av kostnaden och arbetsgivare ska stå för 40 procent.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag till mål för utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande samt det ändrade uppdraget för Visit Sweden AB, som bland annat innebär att bolaget kan marknadsföra Sverige som besöksmål inte bara för utländska utan även för inhemska målgrupper. Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2021.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-14
Debatt i kammaren: 2020-12-15
4

Beslut

Beslut: 2020-12-16
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 december 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för området Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för området Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 24 punkt 6 och avslår motion

2020/21:250 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 12.

Reservation 1 (V)

2. Statens budget inom utgiftsområde 24

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2021
Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 24 punkt 10 och avslår motionerna

2020/21:2975 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2020/21:3364 av Tobias Andersson m.fl. (SD),

2020/21:3489 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1, 2 och 4 samt

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 1.

b) Lagförslaget
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 24 punkt 1.

c) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2021 för anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag besluta om kapitaltillskott på högst 1 400 000 000 kronor till Green Cargo AB,
2. under 2021 överlåta statens aktier i Vasallen AB till Statens Bostadsomvandling AB SBO,
3. under 2021 ställa ut kreditgarantier som uppgår till högst 10 000 000 000 kronor och som utifrån teknikneutrala kriterier ges till företag för stora industriinvesteringar i Sverige som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket,
4. under 2021 ställa ut kreditgarantier för exportkrediter som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 500 000 000 000 kronor,
5. under 2021 ställa ut kreditgarantier för investeringar som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor,
6. för 2021 besluta att Aktiebolaget Svensk Exportkredit får ta upp lån i Riksgäldskontoret för exportfinansiering som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 200 000 000 000 kronor,
7. under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 24 punkterna 2, 4, 5, 7-9 och 11.

d) Visit Sweden AB
Riksdagen godkänner att uppdraget för V.S. Visit Sweden AB ändras i enlighet med regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 24 punkt 3.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 27 10 19 293