Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets bet 2017/18:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2017

Beslut

Pengar till näringsliv och exportfrämjande (NU1)

Sju miljarder för 2018 går till utgiftsområdet näringsliv. Mest pengar får Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling, drygt 2,9 miljarder kronor. 1,1 miljarder går till Näringslivsutveckling och Exportfrämjande verksamhet får knappt 3,2 miljoner kronor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på oppositionspartiernas alternativa budgetförslag samt motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-09
Justering: 2017-11-30
Trycklov: 2017-12-05
Reservationer 1
bet 2017/18:NU1

Pengar till näringsliv och exportfrämjande (NU1)

Sju miljarder för 2018 går till utgiftsområdet näringsliv. Mest pengar får Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling, drygt 2,9 miljarder kronor. 1,1 miljarder går till Näringslivsutveckling och Exportfrämjande verksamhet får knappt 3,2 miljoner kronor. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-08
Debatt i kammaren: 2017-12-11
4

Beslut

Beslut: 2017-12-12
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 24

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2018
Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 24 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 24 punkt 5 och avslår motionerna

2017/18:901 av Josef Fransson m.fl. (SD),

2017/18:916 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:922 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:927 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:1447 av Jörgen Warborn (M) yrkande 2,

2017/18:2531 av Josef Fransson m.fl. (SD),

2017/18:2743 av Jenny Petersson (M),

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 11 och 22,

2017/18:3698 av Helena Lindahl m.fl. (C),

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 1,

2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 18,

2017/18:3797 av Said Abdu m.fl. (L) och

2017/18:3882 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1-6.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1.
tillskjuta 200 000 000 kronor till den statliga stiftelsen Stiftelsen Norrlandsfonden,
2. under 2018 ställa ut kreditgarantier för exportkrediter som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 450 000 000 000 kronor,

3. under 2018 ställa ut kreditgarantier för investeringar som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor,

4. för 2018 besluta att Aktiebolaget Svensk Exportkredit får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 125 000 000 000 kronor för systemet med statsstödda exportkrediter,
5.
under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 24 punkterna 1-4 och 6.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 3 0 66 14
SD 0 38 0 8
MP 21 0 0 3
C 0 0 17 5
V 16 0 0 5
L 0 0 15 4
KD 0 0 13 3
- 1 1 0 3
Totalt 137 39 111 62