Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2011

Beslut

Pengar till näringsliv (NU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2012 om cirka 6 miljoner kronor till utgiftsområdet Näringsliv. Riksdagen konstaterar att målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att på det sättet bryta utanförskapet. I budgetpropositionen finns dels generella satsningar till exempel på forskning, innovation och konkurrensfrämjande åtgärder, dels mer riktade satsningar till exempel för att främja företagande bland kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att lösa frågan om ansvar och långsiktig basfinansiering för Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ). Riksdagen kom med en sådan uppmaning till regeringen 2009. Riksdagen konstaterar att frågan inte är slutbehandlad och vill att regeringen återkommer med de förslag om institutets verksamhet som krävs, efter att den utvärdering av SIQ som regeringen har planerat är klar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till en motion om ett förnyat tillkännagivande om Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ). Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till näringsliv (NU1)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2012 om cirka 6 miljoner kronor till utgiftsområdet Näringsliv. Utskottet konstaterar att målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att på det sättet bryta utanförskapet. I budgetpropositionen finns dels generella satsningar till exempel på forskning, innovation och konkurrensfrämjande åtgärder, dels mer riktade satsningar till exempel för att främja företagande bland kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

Utskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att lösa frågan om ansvar och långsiktig basfinansiering för Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ). Riksdagen kom med en sådan uppmaning till regeringen 2009. Utskottet konstaterar att frågan inte är slutbehandlad och vill att regeringen återkommer till riksdagen med de förslag om institutets verksamhet som krävs, efter att den utvärdering av SIQ som regeringen har planerat är klar. 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.