Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 2007/08:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2007

Beslut

Anslag till näringsliv (NU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 4,8 miljarder kronor i anslag på näringslivsområdet. Riksdagen stödjer också regeringens förslag om nytt mål för näringspolitiken. Målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att på så sätt bryta utanförskapet. Regeringen ska under nästa år få fortsätta att använda sig av systemet med ett särskilt konto i Riksgäldskontoret, till vilket extra utdelningar från statligt ägda bolag har kunnat föras. Dessa medel kan sedan användas för kapitalinsatser i statliga bolag. Riksdagen är dock emot den ordning som gäller och talar därför om för regeringen att denna ordning inte kan accepteras efter år 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Tillkännagivande under punkten 4. Förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda bolag
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-11-15
Justering: 2007-12-04
Betänkande publicerat: 2007-12-10
Trycklov: 2007-12-07
Reservationer 4
Betänkande 2007/08:NU1

Anslag till näringsliv (NU1)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 4,8 miljarder kronor i anslag på näringslivsområdet. Utskottet stödjer också regeringens förslag om nytt mål för näringspolitiken. Målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att på så sätt bryta utanförskapet.

Regeringen ska under nästa år få fortsätta att använda sig av systemet med ett särskilt konto i Riksgäldskontoret, till vilket extra utdelningar från statligt ägda bolag har kunnat föras. Dessa medel kan sedan användas för kapitalinsatser i statliga bolag. Utskottet är dock emot den ordning som gäller och föreslår att riksdagen ska tala om för regeringen att denna ordning inte kan accepteras efter år 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-17
4

Beslut

Beslut: 2007-12-19
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för och inriktning av näringspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för politikområde Näringspolitik som regeringen föreslår och upphäver nuvarande mål för politikområdet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 24 punkt 1 och avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkande 121, 2007/08:N311, 2007/08:N335, 2007/08:N346 yrkande 1 och 2007/08:N369.

Reservation 1 (s, v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m860011
c25004
fp23005
kd22002
v01903
mp00154
Totalt1561341544

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Avveckling av Förvaltningsaktiebolaget Stattum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen avvecklar Förvaltningsaktiebolaget Stattum genom likvidation och att i samband med denna likvidation utdelningsbara medel delas ut till ägaren.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 24 punkt 2.

3. Anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 26:2
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2008 för ramanslaget 26:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 1 000 000 000 kr under år 2009 och 800 000 000 kr under åren 2010-2012.

b) Bemyndigande för anslaget 38:2
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2008 för ramanslaget 38:2 Näringslivsutveckling m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 230 000 000 kr under år 2009 och 240 000 000 kr under åren 2010 och 2011.

c) Bemyndigande för anslaget 38:5
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2008 för ramanslaget 38:5 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 kr under år 2009 och 4 000 000 kr under åren 2010 och 2011.

d) Bemyndigande för anslaget 38:12
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2008 för ramanslaget 38:12 Rymdverksamhet besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 459 000 000 kr under år 2009 och 1 741 000 000 kr under åren 2010-2013.

e) Bemyndigande avseende exportkreditgarantier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2008 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 200 000 000 000 kr för exportkreditgarantier.

f) Bemyndigande avseende investeringsgarantier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2008 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 10 000 000 000 kr för investeringsgarantier.

g) Bemyndigande avseende upplåningsrätter
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2008 besluta att Exportkreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalningar.

h) Anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt utskottets förslag i bilaga 3.

i) Motioner rörande anslagen m.m.

4. Förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda bolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen godkänner att regeringen under år 2008 vidtar åtgärder för en förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda bolag enligt de villkor som förordas i propositionen.
b) Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att det system för en förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda bolag som enligt a) godkänns för år 2008 inte därefter kan accepteras.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 24 punkt 6 och avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkande 119 och 2007/08:N346 yrkande 2.

Reservation 3 (s)

5. Standardiseringsstrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N323 yrkande 21.

Reservation 4 (mp)