Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 2006/07:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2006

Beslut

Anslag till näringsliv (NU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 4,1 miljarder kronor i anslag på näringslivsområdet. De största anslagen går till forskning och utveckling (1 405 miljoner kronor), rymdverksamhet (613 miljoner kronor) och näringslivsutveckling (374 miljoner kronor). Riksdagen beslutade om en justering i regeringens förslag. Det innebär att ett anslag på 40 miljoner kronor i bidrag till typgodkända kassaregister tas bort. Riksdagen vill att regeringen ser till att programmet Forska & Väx blir kvar. Programmet hjälper små och medelstora företag med forskning och utveckling och försvann av misstag när regeringen arbetade fram budgetpropositionen. Regeringen bör tills vidare ta pengar till programmet från myndigheten Vinnovas anslag till forskning och utveckling för att senare komma tillbaka till riksdagen om den fortsatta finansieringen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-11-16
Justering: 2006-11-30
Betänkande publicerat: 2006-12-11
Trycklov: 2006-12-08
Reservationer 2
Betänkande 2006/07:NU1

Anslag till näringsliv (NU1)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 4,1 miljarder kronor i anslag på näringslivsområdet. De största anslagen går till forskning och utveckling (1 405 miljoner kronor), rymdverksamhet (613 miljoner kronor) och näringslivsutveckling (374 miljoner kronor). Näringsutskottet föreslår en justering när det gäller ett anslag på 40 miljoner kronor i bidrag till typgodkända kassaregister som utskottet anser ska tas bort. Näringsutskottet vill att regeringen ser till att programmet Forska & Väx blir kvar. Programmet hjälper små och medelstora företag med forskning och utveckling och försvann av misstag när regeringen arbetade fram budgetpropositionen. Regeringen bör tills vidare ta pengar till programmet från myndigheten Vinnovas anslag till forskning och utveckling för att senare komma tillbaka till riksdagen om den fortsatta finansieringen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-18
4

Beslut

Beslut: 2006-12-19
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avveckling av Zenit Shipping AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att avveckla Zenit Shipping AB i enlighet med vad som förordas i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 24 punkt 1.

2. Förvärv av aktier i Ireco Holding AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att vederlagsfritt förvärva äganderätten till Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings (KK-stiftelsens) aktier i Ireco Holding AB i enlighet med vad som föreslås i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 24 punkt 2.

3. Låneram till SJ AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för år 2007 besluta om låneram i Riksgäldskontoret för SJ AB på 2 000 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 24 punkt 3.

4. Anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 26:2
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2007 för ramanslaget 26:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 950 000 000 kr under år 2008 och 750 000 000 kr under åren 2009-2011.

b) Bemyndigande för anslaget 38:5
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2007 för ramanslaget 38:5 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare ingångna förpliktelser, medför behov av framtida anslag om högst 4 000 000 kr under år 2008 och 8 000 000 kr under åren 2009 och 2010.

c) Bemyndigande för anslaget 38:23
Riksdagen avslår regeringens förslag om bemyndigande att under år 2007 för ramanslaget 38:23 Bolagsverket: Bidrag till kassaregister besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kr under år 2008.

d) Bemyndigande för anslaget 38:13
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2007 för ramanslaget 38:13 Rymdverksamhet besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 421 000 000 kr under år 2008 och 779 000 000 kr under åren 2009-2013.

e) Bemyndigande för anslaget 38:22
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2007 för ramanslaget 38:22 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 200 000 000 kr under år 2008 och 400 000 000 kr under åren 2009 och 2010.

f) Bemyndigande avseende exportkreditgarantier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2007 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 200 000 000 000 kr för exportkreditgarantier.

g) Bemyndigande avseende investeringsgarantier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2007 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 10 000 000 000 kr för investeringsgarantier.

h) Bemyndigande avseende upplåningsrätt
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2007 besluta att Exportkreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalningar.

i) Anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen
- anvisar för budgetåret 2007 anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt utskottets förslag i bilaga 3,
- godkänner det utskottet anför om verksamheten under anslaget 26:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling.

j) Motioner rörande anslagen m.m.

5. Förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen under år 2007 vidtar åtgärder för en förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda bolag enligt de villkor som förordas i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 24 punkt 6.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m840013
c25004
fp20008
kd20004
v01705
mp12007
Totalt161125063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Införande av krav på typgodkända kassaregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fi244 yrkande 87.

Reservation 2 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m830014
c25004
fp20008
kd20004
v01606
mp12007
Totalt160125064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag