Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 2005/06:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2005

Beslut

Budgetanslag för utgiftsområdet Näringsliv (NU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag inom utgiftsområdet Näringsliv. Regeringens förslag innebär bland annat följande. Budgetanslagen för 2006 ska uppgå till cirka 4,2 miljarder kronor för området näringsliv. Målen för näringspolitiken ska vara att främja en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning genom fler företag och ökad konkurrenskraft. Regeringen ska få föra över ett belopp som motsvarar större delen av Patent- och registreringsverkets (PRV) balanserade överskott till Bolagsverket för att minska Bolagsverkets underskott. Regeringen ska också få ta till vissa åtgärder för att förbättra kapitalstrukturen i statligt ägda företag samt besluta om låneramar i Riksgäldskontoret för SJ AB, Jernhusen AB och AB Swedcarrier.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-11-10
Justering: 2005-11-29
Betänkande publicerat: 2005-12-07
Trycklov: 2005-12-07
Reservationer 4
Betänkande 2005/06:NU1

Budgetanslag för utgiftsområdet Näringsliv (NU1)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag inom utgiftsområdet Näringsliv. Regeringens förslag innebär bland annat följande. Budgetanslagen för 2006 ska uppgå till cirka 4,2 miljarder kronor för området näringsliv. Målen för näringspolitiken ska vara att främja en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning genom fler företag och ökad konkurrenskraft. Regeringen ska få föra över ett belopp som motsvarar större delen av Patent- och registreringsverkets (PRV) balanserade överskott till Bolagsverket för att minska Bolagsverkets underskott. Regeringen ska också få ta till vissa åtgärder för att förbättra kapitalstrukturen i statligt ägda företag samt besluta om låneramar i Riksgäldskontoret för SJ AB, Jernhusen AB och AB Swedcarrier.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-15
4

Beslut

Beslut: 2005-12-15
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Näringspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för politikområde Näringspolitik som föreslås i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 24 punkt 1 och avslår motionerna 2005/06:MJ532 yrkande 1, 2005/06:N224 yrkande 1, 2005/06:N306 yrkandena 1 och 2, 2005/06:N308 yrkande 1, 2005/06:N309 yrkande 5, 2005/06:N317, 2005/06:N380 yrkande 5, 2005/06:N384 yrkande 1, 2005/06:N393, 2005/06:N437 yrkandena 1 och 2, 2005/06:N478 yrkande 1, 2005/06:N480 yrkandena 1-3 och 31 samt 2005/06:A309 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m043012
c01804
fp033015
kd02805
v21007
mp15002
-2000
Totalt156122071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Finansiering av Bolagsverkets underskott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att föra över ett belopp som motsvarar större delen av Patent- och registreringsverkets balanserade överskott till Bolagsverket i enlighet med vad som föreslås i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 24 punkt 2 och avslår motion 2005/06:N477 yrkande 1.

Reservation 2 (m, fp, kd)

3. Låneramar till järnvägsrelaterade bolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för år 2006 besluta om låneramar i Riksgäldskontoret för SJ AB, Jernhusen AB och AB Swedcarrier på sammanlagt 3 300 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 24 punkt 10 och avslår motionerna 2005/06:N386 yrkande 23 och 2005/06:N477 yrkande 3.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

4. Anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 26:2
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 26:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling ingå ekonomiska förpliktelser, som inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför utgifter på högst 850 000 000 kr under år 2007 och 650 000 000 kr under åren 2008-2010.

b) Bemyndigande för anslaget 38:14
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 38:14 Rymdverksamhet ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 626 000 000 kr under år 2007 och 974 000 000 kr under åren 2008-2013.

c) Bemyndigande avseende exportkreditgarantier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2006 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 200 000 000 000 kr för exportkreditgarantier.

d) Bemyndigande avseende investeringsgarantier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2006 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 10 000 000 000 kr för investeringsgarantier.

e) Bemyndigande avseende upplåningsrätt
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2006 besluta att Exportkreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalningar.

f) Anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen anvisar för budgetåret 2006 anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt regeringens förslag i bilaga 2.

g) Motioner rörande anslagen m.m.

5. Förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen under år 2006 vidtar åtgärder för en förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda företag enligt de villkor som förordas i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 24 punkt 12 och avslår motionerna 2005/06:N319 yrkande 2, 2005/06:N467 i denna del, 2005/06:N477 yrkande 5 och 2005/06:N480 yrkande 32 i denna del.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m043012
c01804
fp033015
kd02805
v21007
mp15002
-2000
Totalt156122071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Standardisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N331 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:N333.