Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2006

Beslut

Djurskyddsmyndigheten avvecklas (MJU2)

Riksdagen sade ja till förslaget att lägga ned djurskyddsmyndigheten från och med den 1 juli 2007. Bakgrunden till nedläggningen är effektivisering av den statliga administrationen. Djurskyddsfrågor kommer i stället att inordnas under Jordbruksverket. Riksdagen sade också ja till regeringens förslag om budget för utgiftsområde 23, jord-och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Ungefär hälften av utgifterna inom detta område finansieras från EU-budgeten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-11-16
Justering: 2006-11-30
Betänkande publicerat: 2006-12-11
Trycklov: 2006-12-11
Reservationer 2
Betänkande 2006/07:MJU2

Djurskyddsmyndigheten avvecklas (MJU2)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget att lägga ned djurskyddsmyndigheten från och med den 1 juli 2007. Bakgrunden till nedläggningen är effektivisering av den statliga administrationen. Djurskyddsfrågor kommer i stället att inordnas under Jordbruksverket. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om budget för utgiftsområde 23, jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Ungefär hälften av utgifterna inom detta område finansieras från EU-budgeten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-18
4

Beslut

Beslut: 2006-12-19
8 förslagspunkter, 7 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 41:2 Insatser för skogsbruket ingå ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare ingångna förpliktelser, medför behov av framtida anslag på högst 27 400 000 kr under 2008,
2. bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 42:3 Djurhälsovård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 kr under 2008,
3. bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 500 000 kr under 2008,
4. bemyndigar regeringen att för 2007 låta Kammarkollegiet ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för Viltvårdsfonden i Riksgäldskontoret på högst 5 000 000 kr,
5. bemyndigar regeringen att för 2007 låta Statens jordbruksverk ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för EU-verksamhet i Riksgäldskontoret på högst 8 100 000 000 kr,
6. bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 6 650 000 000 kr under 2008,
7. bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 400 000 000 kr under 2008 och högst 10 000 000 kr under 2009,
8. bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 530 000 000 kr under 2008, högst 1 400 000 000 kr under 2009, högst 1 200 000 000 kr under 2010, högst 1 150 000 000 kr under 2011 och högst 2 350 000 000 kr därefter,
9. bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 415 000 000 kr under 2008, högst 1 200 000 000 kr under 2009, högst 1 000 000 000 kr under 2010, högst 950 000 000 kr under 2011 och högst 1 900 000 000 kr därefter,
10. bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 44:3 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 8 000 000 kr under 2008,
11. bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 44:7 Åtgärder för att främja ekologisk produktion besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 8 000 000 kr under 2008 och högst 2 000 000 kr under 2009,
12. bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 45:1 Främjande av rennäringen m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 kr under 2008,
13. bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 320 000 000 kr under 2008, högst 320 000 000 kr under 2009 och högst 60 000 000 kr därefter,
14. anvisar för budgetåret 2007 anslagen under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 23 punkterna 1-14 och avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 55, 2006/07:MJ315, 2006/07:MJ341, 2006/07:MJ382 yrkandena 5, 6 och 8, 2006/07:MJ387 och 2006/07:MJ390 yrkande 31.

2. Uppföljning och analys av resultatredovisningen för verksamhetsområdet Fiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört i avsnittet om resultatredovisning för verksamhetsområdet Fiske och för politikområdet Livsmedelspolitik.

3. En samlad tjänste- och avelshundsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ293.

4. Regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ241, 2006/07:MJ242, 2006/07:MJ243, 2006/07:MJ244, 2006/07:MJ245 och 2006/07:MJ246.

5. Principer för utbetalning av vissa stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ352 yrkande 1.

6. Pristillägget på renkött

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ402.

7. Utbildning vid SLU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ389.

8. Forskning inom de areella näringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ331 och 2006/07:MJ396.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s2608024
m820114
c25004
fp19009
kd20004
v00175
mp11107
Totalt173119867

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag