Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2005

Beslut

Ny myndighet för skogsvård bildas (MJU2)

Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna slås den 1 januari samman till en myndighet som ska heta Skogsstyrelsen. Vidare har miljö- och jordbruksutskottet har följt upp och analyserat regeringens redovisning av resultat för politikområdet livsmedelspolitik i budgetpropositionerna för åren 2005 och 2006. Riksdagen godkände vad utskottet kommit fram till. Riksdagen sa även ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jordbruk, skogsbruk och fiske för 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-11-10
Justering: 2005-12-01
Betänkande publicerat: 2005-12-06
Trycklov: 2005-12-05
Reservationer 11
Betänkande 2005/06:MJU2

Ny myndighet för skogsvård (MJU2)

Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna slås den 1 januari samman till en myndighet som ska heta Skogsstyrelsen. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag om den nya myndigheten. Utskottet har också följt upp och analyserat regeringens redovisning av resultat för politikområdet livsmedelspolitik i budgetpropositionerna för åren 2005 och 2006. Nu föreslår utskottet att riksdagen ska godkänna vad utskottet kommit fram till. Utskottet föreslår även att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jordbruk, skogsbruk och fiske för 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-12
4

Beslut

Beslut: 2005-12-14
17 förslagspunkter, 15 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 42:3 Djurhälsovård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 2 000 000 kr under år 2007,
2. bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 2 000 000 kr under år 2007,
3. bemyndigar regeringen att för år 2006 låta Kammarkollegiet ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för Viltvårdsfonden i Riksgäldskontoret på högst 5 000 000 kr,
4. bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 42:6 Djurskyddsmyndigheten besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 10 000 000 kr under år 2007 och högst 10 000 000 kr under år 2008,
5. bemyndigar regeringen att för år 2006 låta Statens jordbruksverk ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för EU-verksamhet i Riksgäldskontoret på högst 7 100 000 000 kr,
6. bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 6 476 500 000 kr under år 2007,
7. bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 350 000 000 kr år 2007 och högst 10 000 000 kr år 2008,
8. bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 755 332 000 kr år 2007, högst 331 103 000 kr år 2008, högst 242 065 000 kr år 2009, högst 86 500 000 kr år 2010 och högst 15 000 000 kr därefter,
9. bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 860 000 000 kr år 2007, högst 441 452 000 kr år 2008, högst 247 048 000 kr år 2009, högst 86 500 000 kr år 2010 och högst 15 000 000 kr därefter,
10. bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 44:3 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 8 000 000 kr under år 2007 och högst 2 000 000 kr år 2008,
11. bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 44:7 Åtgärder för att främja ekologisk produktion besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 10 000 000 kr under år 2007 och högst 3 000 000 kr år 2008,
12. bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 45:1 Främjande av rennäringen m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 4 000 000 kr under år 2007,
13. bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 275 000 000 kr år 2007, högst 270 000 000 kr år 2008 och högst 85 000 000 kr därefter samt
14. anvisar anslag för budgetåret 2006 under utgiftsområdet enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 23 punkterna 4-17 och avslår motionerna 2005/06:MJ221, 2005/06:MJ380, 2005/06:MJ445 yrkande 4, 2005/06:MJ449 yrkande 47, 2005/06:MJ519 yrkande 31, 2005/06:MJ526 yrkandena 2 i denna del och 5, 2005/06:MJ546 yrkandena 1 och 2, 2005/06:MJ574 yrkandena 1-5 och 2005/06:MJ594 yrkandena 33, 34 och 36.

2. En ny myndighetsstruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429) med den ändringen att i 35 § som ett fjärde stycke läggs till "Om någon inte rättar sig efter ett föreläggande, får tillsynsmyndigheten besluta att åtgärden skall vidtas på den försumliges bekostnad.",
2. lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred,
3. lag om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna,
4. lag om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län,
5. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:41, bifaller delvis proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 23 punkt 1 och avslår motionerna 2005/06:MJ8 yrkandena 1 och 2, 2005/06:MJ319, 2005/06:MJ321 yrkandena 1 och 2, 2005/06:MJ440 yrkande 2, 2005/06:MJ469 och 2005/06:MJ498.

3. Uppföljning och analys av resultatredovisningen för politikområdet Livsmedelspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört i avsnittet om resultatredovisning för politikområdet Livsmedelspolitik.

4. Reform av marknadsordningen för socker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ393 och 2005/06:MJ594 yrkande 9.

Reservation 1 (kd)

5. Odling av hampa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ254, 2004/05:MJ262 yrkandena 1 och 2, 2005/06:MJ360, 2005/06:MJ368 och 2005/06:MJ441 yrkande 12.

6. WTO-förhandlingarna m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U254 yrkandena 1 och 3, 2004/05:MJ497 yrkande 11, 2004/05:MJ508 yrkande 1, 2005/06:MJ441 yrkande 16, 2005/06:MJ519 yrkande 1 och 2005/06:MJ594 yrkande 8.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m00469
c19003
fp03909
kd01275
v22006
mp13004
-2000
Totalt182407354

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Ändring i växtförädlarrättslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306),
2. lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten,
3. lag om ändring i utsädeslagen (1976:298).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 23 punkt 3.

8. Principer för utbetalning av vissa stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ202, 2005/06:MJ233 yrkande 1, 2005/06:MJ284, 2005/06:MJ338, 2005/06:MJ376, 2005/06:MJ419 och 2005/06:MJ594 yrkande 3.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m04609
c01903
fp03909
kd02715
v22006
mp13004
-2000
Totalt163131154

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Ändring i jordförvärvslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 23 punkt 2.

10. Pristillägget på renkött

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ421.

11. SLU:s sektorsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ480 och 2005/06:MJ519 yrkande 33.

Reservation 6 (fp)

12. Forskning och utbildning vid SLU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ260 yrkande 2, 2004/05:MJ437 yrkande 2, 2004/05:MJ497 yrkandena 44 och 45, 2004/05:MJ505 yrkandena 13-16, 2004/05:MJ512, 2005/06:MJ213 yrkandena 1 och 2, 2005/06:MJ396, 2005/06:MJ411, 2005/06:MJ418, 2005/06:MJ463 yrkande 2, 2005/06:MJ493, 2005/06:MJ519 yrkande 22, 2005/06:MJ528 yrkandena 9-11 och 2005/06:MJ594 yrkande 35.

Reservation 7 (fp)
Reservation 8 (kd)

13. Forskning om alternativ till utfodring med fiskmjöl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ446 yrkande 42.

Reservation 9 (kd)

14. Behovet av tjänstehundar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ223 och 2005/06:MJ282.

15. Utvärdering av Formas ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ519 yrkande 34.

Reservation 10 (fp)

16. Forskning inom skogsnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ449 yrkande 49 och 2005/06:MJ488 yrkandena 1 och 2.

17. Forskningsfond för hästnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ505 yrkande 12.

Reservation 11 (kd)