Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2010/11:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2010

Beslut

Pengar till vägar, järnvägar, IT och post (TU1)

Riskdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om 40,1 miljarder kronor till utgiftsområdet Kommunikationer. Utgiftsområdet omfattar vägar, järnvägar, IT och post. Mest pengar, 39,8 miljarder kronor, går till det transportpolitiska området, och 361 miljoner kronor går till politiken för informationssamhället. Riksdagen sa även ja till förslaget om ny organisation för vissa av de statliga aktiebolagen och tjänsteexporterande bolagen på infrastrukturområdet. Beslutet innebär bland annat att tjänsteexporten inom väg och luftfart samordnas i ett bolag direkt under Regeringskansliet. De nuvarande avgiftsvillkoren för passagerartåg på Öresundsbron ska fortsätta gälla. Regeringen hade föreslagit att riksdagens ställningstaganden från år 2000 om avgifterna för tågtrafiken på Öresundbron inte skulle gälla längre. Det skulle ha inneburit att Trafikverket får möjlighet att bestämma avgifterna inom den ram som järnvägslagen från 2004 tillåter. Men en gemensam reservation från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vann omröstningen i kammaren.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Bifall till tillkännagivande om en konsekvensbeskrivning av de planerade avgiftsändringarna på Öresundsbron.
Riksdagens beslut: Kammaren har dels bifallit reservation 2 under punkt 7, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2010-11-16, 2010-11-30

Pengar till vägar, järnvägar, IT och post (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om 40,1 miljarder kronor till utgiftsområdet Kommunikationer. Utgiftsområdet omfattar vägar, järnvägar, IT och post. Mest pengar, 39,8 miljarder kronor, går till det transportpolitiska området, och 361 miljoner kronor går till politiken för informationssamhället.

Trafikutskottet stödjer även regeringens förslag som innebär att det inte längre ska vara något hinder för Trafikverket att höja avgiften för passagerartåg på Öresundsbron. Samtidigt vill utskottet att riksdagen ber regeringen att återkomma med en redogörelse för konsekvenserna av de planerade avgiftsändringarna.

Regeringens förslag om ny organisation för vissa av de statliga aktiebolagen och tjänsteexporterande bolagen på infrastrukturområdet stöds också av utskottet. Förslaget innebär bland annat att tjänsteexporten inom väg och luftfart samordnas i ett bolag direkt under Regeringskansliet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.