Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2005/06:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2005

Beslut

Pengar till vägar och järnvägar (TU1)

Riksdagen sade ja till regeringens budgetförslag inom områdena transportpolitik och IT, elektronisk kommunikation och post. Riksdagen ser fram emot den transportpolitiska propositionen som regeringen avser lämna under riksmötet. Ramen till utgiftsområdet Kommunikationer är på 31,5 miljarder kronor. Den största delen av anslaget går till att bygga och underhålla vägar och järnvägar. Riksdagen sade ja till att 893 miljoner går till Rikstrafiken. Dessutom ska 130 miljoner gå till att trygga funktionshindrade personers behov av telekommunikationer och posttjänster. För att upprätthålla grundläggande kassaservice i hela landet vill riksdagen avsätta 400 miljoner kronor till Posten AB.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

159 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-11-15
Justering: 2005-11-24
Betänkande publicerat: 2005-11-28
Trycklov: 2005-11-28
Reservationer 4
Betänkande 2005/06:TU1

Alla beredningar i utskottet

2005-11-15, 2005-11-08, 2005-10-25, 2005-10-18

Pengar till vägar och järnvägar (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens budgetförslag inom områdena transportpolitik och IT, elektronisk kommunikation och post. Utskottet ser fram emot den transportpolitiska propositionen som regeringen avser lämna under riksmötet. Ramen till utgiftsområdet Kommunikationer är på 31,5 miljarder kronor. Den största delen av anslaget går till att bygga och underhålla vägar och järnvägar. Utskottet vill att riksdagen säger ja till att 893 miljoner går till Rikstrafiken. Dessutom ska 130 miljoner gå till att trygga funktionshindrade personers behov av telekommunikationer och posttjänster. För att upprätthålla grundläggande kassaservice i hela landet vill utskottet att riksdagen avsätter 400 miljoner kronor till Posten AB.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-05
4

Beslut

Beslut: 2005-12-07
11 förslagspunkter, 10 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål- och resultatfrågor för politikområdet Transportpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört.
Därmed avslår riksdagen motionerna 2005/06:T559 yrkande 6, 2005/06:T604 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:T608 yrkande 1.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m044011
c17113
fp023412
kd00285
v22006
mp15002
-2000
Totalt181476358

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Inspektionsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T609 yrkande 16 och 2005/06:T611 yrkande 2.

3. Mål- och resultatfrågor för politikområdet IT, elektronisk komunikation och post

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört.

4. Anslagsfrågor inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner att regeringen för 2006 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 19 000 000 000 kr för Vägverket för investering i närtid, E 6 Svinesundsförbindelsen, prioriterade vägprojekt och omfinansiering av de s.k. storstadspaketen i Stockholm och Göteborg m.m.,
b) bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 54 000 000 000 kr efter 2006,
c) godkänner att regeringen för 2006 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 16 300 000 000 kr för Banverket för investeringar i eldriftsanläggningar och prioriterade järnvägsprojekt m.m.,
d) godkänner att regeringen för 2006 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 12 500 000 000 kr till Botniabanan AB för fortsatt utbyggnad av Botniabanan,
e) bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 28 000 000 000 kr efter 2006,
f) bemyndigar regeringen att under 2006 för Botniabanan ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 25 000 000 000 kr efter 2006,
g) bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling ingå ekonomiska förpliktelser i samband med upphandling av transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter om högst 4 350 000 000 kr under perioden 2007-2014,
h) bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 180 000 000 kr under perioden 2007-2010 och
i) för budgetåret 2006 anvisar anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer i enlighet med regeringens förslag i bilaga 1.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 utgiftsområde 22 punkterna 1, 2, 4-7 och 19-21 samt avslår motionerna 2005/06:T559 yrkande 39, 2005/06:T602, 2005/06:T604 yrkande 3 och 2005/06:T608 yrkandena 4 och 18.

5. Rekryteringslots Dalarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om deltagande i Rekryteringslots Dalarna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 22 punkt 3.

6. Affärsverket Statens järnvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner de ekonomiska målen för Statens järnvägar och bemyndigar regeringen att för 2006 ge Statens järnvägar finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar och
b) godkänner förslaget till investeringsplan för Statens järnvägar för perioden 2006-2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 22 punkterna 8 och 9.

7. Sjöfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket och föreslagen prisrestriktion och bemyndigar regeringen att fastställa utdelning och skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar,
b) bemyndigar regeringen att för 2006 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar och
c) godkänner förslaget till investeringsplan för Sjöfartsverket för
perioden 2006-2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 22 punkterna 10-12.

8. Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner
a) att högst 19 500 000 kr av inflytande farledsavgifter för 2006 får lämnas i bidrag till Handelsflottans kultur- och fritidsråd,
b) regeringens förslag till förändringar av sjömäns välfärdsverksamhet samt förslagen till förändringar av verksamhetens organisation och finansiering.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 22 punkterna 13 och 14 samt avslår motion 2004/05:T464 yrkande 17.

Reservation 4 (m)

9. Kostnader med anledning av M/S Estonias förlisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att de medel som avsatts för kostnader i samband med M/S Estonias förlisning under 2006 skall kunna användas för kostnader föranledda av utredningar och åtgärder med anknytning till M/S Estonias förlisning enligt vad regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 22 punkt 15.

10. Luftfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket och föreslagen prisrestriktion och bemyndigar regeringen att fastställa utdelning och skattemotsvarighet för Luftfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar,
b) bemyndigar regeringen att för 2006 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar och
c) godkänner förslaget till investeringsplan för Luftfartsverket för perioden 2006-2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 utgiftsområde 22 punkterna 16-18.

11. Särskilda infrastrukturåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N11 yrkande 13, 2005/06:T201 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T207, 2005/06:T209, 2005/06:T210 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T212 yrkandena 3-6, 2005/06:T213, 2005/06:T214 yrkande 1, 2005/06:T215, 2005/06:T217, 2005/06:T222, 2005/06:T223, 2005/06:T226, 2005/06:T228 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T234, 2005/06:T236 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T238, 2005/06:T252, 2005/06:T253, 2005/06:T254, 2005/06:T255, 2005/06:T258, 2005/06:T261 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T266 yrkandena 1-3, 2005/06:T270 yrkandena 1-4, 2005/06:T271, 2005/06:T277, 2005/06:T278, 2005/06:T279 yrkandena 1-8, 2005/06:T282, 2005/06:T283, 2005/06:T284, 2005/06:T289 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T295, 2005/06:T299 yrkande 2, 2005/06:T303, 2005/06:T307, 2005/06:T315, 2005/06:T316, 2005/06:T317, 2005/06:T320 yrkande 1, 2005/06:T321 yrkandena 1-3, 2005/06:T323, 2005/06:T326 yrkandena 1-3, 2005/06:T327, 2005/06:T332 yrkandena 1, 3, 4 och 8, 2005/06:T333, 2005/06:T334 yrkandena 1-13, 2005/06:T340 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T341, 2005/06:T343, 2005/06:T345 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T349, 2005/06:T351, 2005/06:T352, 2005/06:T353 yrkandena 1-4, 2005/06:T354, 2005/06:T355, 2005/06:T358, 2005/06:T362, 2005/06:T363, 2005/06:T365, 2005/06:T369, 2005/06:T375 yrkandena 1-3, 2005/06:T383, 2005/06:T385 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T387 yrkandena 1-3, 2005/06:T391, 2005/06:T392, 2005/06:T393 yrkande 1, 2005/06:T396, 2005/06:T400, 2005/06:T401 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T402, 2005/06:T405, 2005/06:T407, 2005/06:T410, 2005/06:T411, 2005/06:T412 yrkandena 1-3, 2005/06:T413 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T416 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T419, 2005/06:T421, 2005/06:T434, 2005/06:T436, 2005/06:T437 yrkande 2, 2005/06:T438 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T441 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T443 yrkandena 2-5, 2005/06:T457, 2005/06:T460, 2005/06:T461 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T465, 2005/06:T467, 2005/06:T468, 2005/06:T469 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T470, 2005/06:T480, 2005/06:T481, 2005/06:T482 yrkande 2, 2005/06:T483, 2005/06:T485, 2005/06:T490 yrkandena 1-7, 2005/06:T496 yrkande 1, 2005/06:T497 yrkande 9, 2005/06:T498 yrkandena 1 och 9-11, 2005/06:T499 yrkande 2, 2005/06:T502 yrkandena 1-3, 2005/06:T504, 2005/06:T507, 2005/06:T516, 2005/06:T519, 2005/06:T520, 2005/06:T522, 2005/06:T523, 2005/06:T524, 2005/06:T527, 2005/06:T530, 2005/06:T531, 2005/06:T534, 2005/06:T535, 2005/06:T537, 2005/06:T539, 2005/06:T540, 2005/06:T547, 2005/06:T548 yrkandena 1, 3 och 4, 2005/06:T550, 2005/06:T551, 2005/06:T553, 2005/06:T555, 2005/06:T556, 2005/06:T559 yrkandena 22 och 23, 2005/06:T561 yrkandena 3 och 4, 2005/06:T567 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T570, 2005/06:T571, 2005/06:T574, 2005/06:T588, 2005/06:T589, 2005/06:T601, 2005/06:T603 yrkandena 1-5 och 7, 2005/06:T606, 2005/06:T608 yrkandena 8 och 9, 2005/06:MJ350 yrkande 3, 2005/06:MJ439 yrkandena 9-11, 2005/06:N243 yrkandena 3, 4 och 14, 2005/06:N245 yrkande 2, 2005/06:N302 yrkande 7, 2005/06:N304 yrkande 8, 2005/06:N380 yrkande 4, 2005/06:N382 yrkande 7, 2005/06:N438 yrkandena 8-11, 2005/06:N443 yrkandena 8-29 och 2005/06:N474 yrkandena 7-11.