Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2000/01:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2000

Beslut

Anslag till kommunikationer (TU1)

Riksdagen godkände regeringen förslag i budgetpropositionen om 24,7 miljarder kronor i anslag till kommunikationer för 2001. Den största delen av beloppet, 22,1 miljarder kronor, går till vägar och järnvägar och då främst infrastrukturåtgärder i form av investeringar och underhåll. På väghållning och statsbidrag satsas 13,7 miljarder kronor. Resurserna kommer att förstärkas kraftigt när det gäller väginvesteringar i regionala planer. Anslaget till drift och underhåll kommer att öka med ca 600 miljoner kronor. Riksdagen anser liksom regeringen att det samlade stödet till sjöfarten bör utökas till att omfatta även färjesjöfarten. Inriktningen är vidare att sjöfartsstödet ska ombildas till ett s.k. nettostöd. Regeringens avsikt är att ett nytt stödsystem ska kunna träda i kraft den 1 januari 2002. Men åtgärder för färjesjöfarten behöver genomföras redan under 2001. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att snarast återkomma med förslag om hur åtgärderna under 2001 ska utformas. Det är viktigt att en kapacitetsstark och säker IT-infrastruktur skyndsamt byggs ut i hela landet. Kommuner får därför möjlighet att ansöka om stöd för att ordna abonnentanslutning med hög överföringskapacitet framför allt i glest bebyggda områden. På bl.a. statens upphandling av interregional persontrafik på järnväg, ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik samt transportstöd till Gotland satsas 790 miljoner kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionens yrkanden 1-25, 28-29. Delvis bifall till propositionens yrkande 27. Propositionens yrkande 26 utan åtgärd. Delvis bifall till motioner om vidgade statliga insatser för sjöfartsnäringen. Delvis bifall till motion om motorflygklubbarnas verksamhetsförutsättningar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till kommunikationer (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringen förslag i budgetpropositionen om 24,7 miljarder kronor i anslag till kommunikationer för 2001. Den största delen av beloppet, 22,1 miljarder kronor, går till vägar och järnvägar och då främst infrastrukturåtgärder i form av investeringar och underhåll. På väghållning och statsbidrag satsas 13,7 miljarder kronor. Resurserna kommer att förstärkas kraftigt när det gäller väginvesteringar i regionala planer. Anslaget till drift och underhåll kommer att öka med ca 600 miljoner kronor. Utskottet anser liksom regeringen att det samlade stödet till sjöfarten bör utökas till att omfatta även färjesjöfarten. Inriktningen är vidare att sjöfartsstödet ska ombildas till ett s.k. nettostöd. Regeringens avsikt är att ett nytt stödsystem ska kunna träda i kraft den 1 januari 2002. Men åtgärder för färjesjöfarten behöver genomföras redan under 2001. Utskottet föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att snarast återkomma till riksdagen med förslag om hur åtgärderna under 2001 ska utformas. Det är viktigt att en kapacitetsstark och säker IT-infrastruktur skyndsamt byggs ut i hela landet. Kommuner får därför möjlighet att ansöka om stöd för att ordna abonnentanslutning med hög överföringskapacitet framför allt i glest bebyggda områden. På bl.a. statens upphandling av interregional persontrafik på järnväg, ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik samt transportstöd till Gotland satsas 790 miljoner kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.