Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 1999/2000:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 1999

Beslut

Anslag till kommunikationer (TU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om fördelningen av anslaget på 25,5 miljarder kronor till kommunikationer för år 2000. Den största delen av anslaget, 23,2 miljarder kronor, går till vägar och järnvägar och då främst infrastrukturåtgärder i form av investeringar och underhåll. Riksdagen gjorde vidare ett uttalande om att Luftfartsverkets miljöarbete måste drivas med ökad kraft.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till kommunikationer (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om fördelningen av anslaget på 25,5 miljarder kronor till kommunikationer för år 2000. Den största delen av anslaget, 23,2 miljarder kronor, föreslås gå till vägar och järnvägar och då främst infrastrukturåtgärder i form av investeringar och underhåll. Utskottet föreslår vidare att riksdagen gör ett uttalande om att Luftfartsverkets miljöarbete måste drivas med ökad kraft.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.