Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 2006/07:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2006

Beslut

Anslag till energiområdet (NU3)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på energiområdet för 2007. Riksdagen ställer sig också bakom den inriktning av energipolitiken som presenteras i budgetpropositionen. Vidare sade riksdagen ja till lagändringar som innebär att småskalig vattenkraft även efter 2010 ska vara berättigad till elcertifikat. På samma sätt som övriga anläggningar inom elcertifikatsystemet bör elproduktion i ny småskalig vattenkraft vara berättigad till elcertifikat i 15 sammanhängande år, dock längst till utgången av år 2030. Tidigare har riksdagen beslutat att den småskaliga vattenkraften ska undantas från elcertifikatssystemet i syfte att minska risken för en växande konflikt med de uppställda miljöpolitiska målsättningarna (se 2005/06:NU17 ).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-11-21
Justering: 2006-12-07
Betänkande publicerat: 2006-12-13
Trycklov: 2006-12-12
Reservationer 10
Betänkande 2006/07:NU3

Anslag till energiområdet (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på energiområdet för 2007. Utskottet ställer sig också bakom den inriktning av energipolitiken som presenteras i budgetpropositionen. Vidare föreslår utskottet att riksdagen säger ja till lagändringar som innebär att småskalig vattenkraft även efter 2010 ska vara berättigad till elcertifikat. På samma sätt som övriga anläggningar inom elcertifikatsystemet bör elproduktion i ny småskalig vattenkraft vara berättigad till elcertifikat i 15 sammanhängande år, dock längst till utgången av år 2030. Tidigare har riksdagen beslutat att den småskaliga vattenkraften ska undantas från elcertifikatssystemet i syfte att minska risken för en växande konflikt med de uppställda miljöpolitiska målsättningarna (se 2005/06:NU17).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-20
4

Beslut

Beslut: 2006-12-21
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energipolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 96, 2006/07:MJ266 yrkandena 29, 31, 32 och 42, 2006/07:MJ391 yrkandena 6, 7, 9 och 47, 2006/07:N238, 2006/07:N268, 2006/07:N279, 2006/07:N296 yrkandena 1 och 6-8, 2006/07:N321, 2006/07:N345 yrkandena 10 och 15 samt 2006/07:N365.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0119011
m93004
c24005
fp23005
kd19005
v00175
mp00163
Totalt1591193338

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Vattenfall AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ391 yrkande 8, 2006/07:N229, 2006/07:N296 yrkandena 12 och 13, 2006/07:N330 och 2006/07:N338 yrkandena 1-7.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0118012
m93004
c24005
fp23005
kd19005
v00166
mp00163
Totalt1591183240

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Sydlänken mellan Närke och Skåne

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T406, 2006/07:N244, 2006/07:N252 och 2006/07:N288.

4. Svenska kraftnäts investeringsplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2007-2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 21 punkt 15.

Reservation 7 (mp)

5. Svenska kraftnäts finansiella befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för år 2007 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad som föreslås i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 21 punkt 16.

6. Elcertifikat för småskalig vattenkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:1015) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:1016) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 21 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna 2006/07:N296 yrkande 9, 2006/07:N344 yrkande 3 och 2006/07:N345 yrkande 14.

Reservation 8 (s)
Reservation 9 (v)
Reservation 10 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0119011
m93004
c24005
fp23005
kd19005
v00175
mp00163
Totalt1591193338

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 35:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2007 för ramanslaget 35:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft besluta om åtgärder som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kr år 2008, 70 000 000 kr år 2009 och 210 000 000 för perioden 2010-2012.

b) Bemyndigande för anslaget 35:5
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2007 för ramanslaget 35:5 Energiforskning besluta om åtgärder som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 790 000 000 kr år 2008 och 1 025 000 000 kr för perioden 2009-2011.

c) Bemyndigande för anslaget 35:6
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2007 för ramanslaget 35:6 Energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser besluta om åtgärder som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 13 900 000 kr år 2008 och 58 500 000 kr för perioden 2009-2011.

d) Godkännande rörande planeringsstöd för vindkraft
Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om planeringsstöd för vindkraft.

e) Bemyndigande för anslaget 35:9
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2007 för ramanslaget 35:9 Planeringsstöd för vindkraft m.m. besluta om åtgärder som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kr år 2008.

f) Godkännande rörande stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler
Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler.

g) Bemyndigande för anslaget 35:10
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2007 för ramanslaget 35:10 Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler besluta om stöd som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 500 000 000 kr år 2008 och 200 000 000 kr år 2009.

h) Godkännande rörande stöd för konvertering från direktverkande elvärme
Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om stöd för konvertering från direktverkande elvärme.

i) Bemyndigande för anslaget 35:11
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2007 för ramanslaget 35:11 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme besluta om stöd som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 200 000 000 kr år 2008 och 150 000 000 kr år 2009.

j) Godkännande rörande stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler
Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler.

k) Bemyndigande för anslaget 35:12
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2007 för ramanslaget 35:12 Stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler besluta om stöd som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kr år 2008 och 5 000 000 kr år 2009.

l) Godkännande rörande stöd för installation av energieffektiva fönster och biobränsleeldade uppvärmningssystem i småhus
Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om stöd för installation av energieffektiva fönster och biobränsleeldade uppvärmningssystem i småhus.

m) Anslag under utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen anvisar för budgetåret 2007 anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt uppställning i bilaga 3.

n) Motioner rörande anslagen m.m.