Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 2001/02:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2001

Beslut

Barsebäck 2 kan inte stängas 2002 (NU3)

Riksdagen ställde sig bakom regeringens bedömning att villkoren för att stänga Barsebäck 2 ännu inte är tillgodosedda. Villkoren bedöms dock vara uppfyllda senast före utgången av år 2003. Riksdagen angav 1997 som villkor för en stängning att den inte får medföra negativa effekter när det gäller elpriset, tillgången på el för industrin, effektbalansen eller miljön och klimatet (se 1996/97:NU12 ). Riksdagen godkände vidare regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på totalt ca 2,1 miljarder kronor på energiområdet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Barsebäck 2 kan inte stängas 2002 (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens bedömning att villkoren för att stänga Barsebäck 2 ännu inte är tillgodosedda. Villkoren bedöms dock vara uppfyllda senast före utgången av år 2003. Riksdagen angav 1997 som villkor för en stängning att den inte får medföra negativa effekter när det gäller elpriset, tillgången på el för industrin, effektbalansen eller miljön och klimatet (se 1996/97:NU12). Utskottet föreslår vidare att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på totalt ca 2,1 miljarder kronor på energiområdet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.