Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2015/16:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2015

Beslut

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om fördelningen av närmare 7,7 miljarder kronor till miljö- och naturvård för 2016. Den största delen av pengarna går till åtgärder för och skydd av värdefull natur. Andra stora poster är klimatinvesteringar och andra åtgärder som syftar till att minska klimatpåverkan, åtgärder för havs- och vattenmiljö samt forskning.

Regeringen föreslår en kraftig ökning av anslagen för utgiftsområdet allmän miljö- och naturvård som helhet. Några anslag får betydande tillskott. Riksdagen uppmanade regeringen att i kommande budgetpropositioner rapportera hur pengarna används och vilka resultat som uppnås.

Riksdagen gav också regeringen tillåtelse att ta bort de utsläppsrätter som Sverige kommer att tilldelas i enlighet med EU:s ansvarsfördelningsbeslut och som inte behövs för att Sverige ska uppfylla sitt åtagande inom EU 2013. EU:s ansvarsfördelningsbeslut reglerar EU-ländernas årliga utsläppsutrymme mellan 2013 och 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-17
Justering: 2015-12-03
Trycklov: 2015-12-07
Reservationer 2
bet 2015/16:MJU1

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om fördelningen av närmare 7,7 miljarder kronor till miljö- och naturvård för 2016. Den största delen av pengarna går till åtgärder för och skydd av värdefull natur. Andra stora poster är klimatinvesteringar och andra åtgärder som syftar till att minska klimatpåverkan, åtgärder för havs- och vattenmiljö samt forskning.

Regeringen föreslår en kraftig ökning av anslagen för utgiftsområdet allmän miljö- och naturvård som helhet. Några anslag får betydande tillskott. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att i kommande budgetpropositioner rapportera hur pengarna används och vilka resultat som uppnås.

Utskottet föreslår också att riksdagen ska ge regeringen tillåtelse att ta bort de utsläppsrätter som Sverige kommer att tilldelas i enlighet med EU:s ansvarsfördelningsbeslut och som inte behövs för att Sverige ska uppfylla sitt åtagande inom EU 2013. EU:s ansvarsfördelningsbeslut reglerar EU-ländernas årliga utsläppsutrymme mellan 2013 och 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-11
Debatt i kammaren: 2015-12-14
4

Beslut

Beslut: 2015-12-15
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 och tillkännager detta för regeringen.


2. Anslag inom utgiftsområde 20

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 20 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2015/16:2073 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 2,

2015/16:2352 av Anders Forsberg m.fl. (SD),

2015/16:2533 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2,

2015/16:235 av Sten Bergheden (M),

2015/16:556 av Tomas Eneroth (S),

2015/16:613 av Hans Unander m.fl. (S),

2015/16:818 av Åsa Westlund och Lena Hallengren (båda S) yrkande 4,

2015/16:1233 av Said Abdu (FP),

2015/16:1362 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 8,

2015/16:1614 av Boriana Åberg (M),

2015/16:1935 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 16,

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 6,

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 24,

2015/16:2600 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:2601 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkandena 12 och 13,

2015/16:2605 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkandena 1-4,

2015/16:3137 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C),

2015/16:3144 av Lars Tysklind m.fl. (FP) yrkande 1 och

2015/16:3155 av Kristina Yngwe m.fl. (C) samt

bifaller proposition 2015/16:1 utgiftsområde 20 punkt 12.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att

1. under 2016 för ramanslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2017-2020,

2. under 2016 för ramanslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 350 000 000 kronor 2017-2022,

3. under 2016 för ramanslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 430 000 000 kronor 2017-2025,

4. under 2016 för ramanslaget 1:5 Miljöforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 102 000 000 kronor 2017-2020,

5. under 2016 för ramanslaget 1:10 Klimatanpassning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 19 900 000 kronor 2017 och 2018,

6. under 2016 för ramanslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kronor 2017-2020,

7. under 2016 för ramanslaget 1:14 Internationellt miljösamarbete ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 14 000 000 kronor 2017-2021,

8. under 2016 för ramanslaget 1:16 Skydd av värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 42 000 000 kronor 2017-2065,

9. under 2016 för ramanslaget 1:18 Klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kronor 2017 och 2018,

10. under 2016 för ramanslaget 2:2 Forskningsområdet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 600 000 000 kronor 2017-2022.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 20 punkterna 2-11 och avslår motion

2015/16:3144 av Lars Tysklind m.fl. (FP) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 1 0 74 9
SD 0 45 0 3
MP 24 0 0 1
C 0 0 18 4
V 18 0 0 3
L 0 0 16 3
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 147 45 123 34


3. Bemyndigande om borttagning av utsläppsenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra borttagning av de utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut för 2013 som Sverige kommer att tilldelas och som inte behövs för avräkning mot Sveriges åtagande inom EU 2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 20 punkt 1.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 8
SD 0 46 0 2
MP 24 0 0 1
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 257 46 15 31


4. Övriga motioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Elcykelpremie

Riksdagen avslår motion

2015/16:1004 av Maria Stockhaus (M).

Bekämpning av mygg

Riksdagen avslår motionerna

2015/16:957 av Åsa Coenraads (M),

2015/16:1358 av Mikael Oscarsson (KD) och

2015/16:2612 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M).

Kemikalieinspektionens handläggning

Riksdagen avslår motionerna

2015/16:805 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-4,

2015/16:2930 av Sten Bergheden och Lotta Olsson (båda M) yrkandena 2 och 1,

2015/16:965 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:1003 av Maria Stockhaus (M).