Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2012

Beslut

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 16 miljarder kronor till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2013. I den summan ingår även Riksrevisionens förslag till anslag för sin verksamhet.

Sverige ska också vara med och höja kapitalet till Europeiska investeringsbanken, som är en fristående institution inom EU. Bankens huvudsyfte är att bidra till en balanserad och störningsfri utveckling av EU:s inre marknad.

Riksdagen godkände också:

  • investeringsplaner och låneramar för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket.
  • rörlig kredit i Riksgäldskontoret för Kammarkollegiet och Statens tjänstepensionsverk.
  • låneram i Riksgäldskontoret för att finansiera övertagandet av Statens järnvägars obligationsportfölj.
  • att Sjunde AP-fonden och Riksrevisionen ska få ta upp lån i Riksgäldskontoret.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 16 miljarder kronor till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2013. I den summan ingår även Riksrevisionens förslag till anslag för sin verksamhet.

Sverige ska också vara med och höja kapitalet till Europeiska investeringsbanken, som är en fristående institution inom EU. Bankens huvudsyfte är att bidra till en balanserad och störningsfri utveckling av EU:s inre marknad.

Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner:

  • investeringsplaner och låneramar för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket.
  • rörlig kredit i Riksgäldskontoret för Kammarkollegiet och Statens tjänstepensionsverk.
  • låneram i Riksgäldskontoret för att finansiera övertagandet av Statens järnvägars obligationsportfölj.
  • att Sjunde AP-fonden och Riksrevisionen ska få ta upp lån i Riksgäldskontoret.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.