Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets bet 2010/11:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2010

Beslut

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 13 miljarder kronor till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2011. I den summan ingår även Riksrevisionens styrelses förslag till anslag för Riksrevisionen. Riksdagen godkände också att Sverige är med och höjer kapitalet i Europeiska utvecklingsbanken (EBRD) och Nordiska investeringsbanken (NIB). Riksdagen godkände dessutom: Investeringsplaner och låneramar för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket. Kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret för Kammarkollegiet och Statens tjänstepensionsverk. Att Sjunde AP-fonden och Riksrevisionen ska få ta upp lån i Riksgäldskontoret. Att Akademiska Hus AB ska kunna utforma sin organisation utan att ta hänsyn till tidigare riktlinjer om lokala bolag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-12-02
Justering: 2010-12-09
Betänkande publicerat: 2010-12-14
Trycklov: 2010-12-13
bet 2010/11:FiU2

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 13 miljarder kronor till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2011. I den summan ingår även Riksrevisionens styrelses förslag till anslag för Riksrevisionen.

Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner att Sverige är med och höjer kapitalet i Europeiska utvecklingsbanken (EBRD) och Nordiska investeringsbanken (NIB). Både EBRD och NIB fyller viktiga funktioner i Sveriges ekonomiska närområde, anser utskottet.

Utskottet föreslår dessutom att riksdagen godkänner:

  • Investeringsplaner och låneramar för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket.
  • Kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret för Kammarkollegiet och Statens tjänstepensionsverk.
  • Att Sjunde AP-fonden och Riksrevisionen ska få ta upp lån i Riksgäldskontoret.
  • Att Akademiska Hus AB ska kunna utforma sin organisation utan att ta hänsyn till tidigare riktlinjer om lokala bolag.
EU planerar att starta olika myndigheter som ska öka tillsynen över bank- och finansmarknaderna. Regeringen föreslår att avgifterna till myndigheterna ska finansieras över Finansinspektionens ramanslag. Finansutskottet menar att avgifterna bör tas upp under ett eget anslag. Detta för att förbättra kontrollen och genomlysningen av avgifterna och avgiftsutvecklingen. Utskottet utgår därför ifrån att regeringen i nästa års budgetproposition föreslår ett nytt anslag för avgifterna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-21
4

Beslut

Beslut: 2010-12-21
12 förslagspunkter, 12 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen 2011 inom utgiftsområde 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslag för 2011 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 2 punkterna 13 och 15 samt avslår motion 2010/11:Fi264 yrkandena 1 och 2.

2. Bemyndigande för Kammarkollegiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om en kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret på högst 355 000 000 kr för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 2 punkt 1.

3. Bemyndigande för verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen ingå avtal för utveckling och underhåll av informationssystemet Hermes som medför behov av framtida anslag på högst 45 000 000 kr under 2012-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 2 punkt 2.

4. Bemyndigande för Statens tjänstepensionsverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om en kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret på högst 100 000 000 kr för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 2 punkt 3.

5. Bemyndigande för bidragsfastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal om underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kr under 2012 och 2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 2 punkt 6.

6. Bemyndigande för Riksrevisionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2011 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 17 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 2 punkt 14.

7. Statens fastighetsverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan för Statens fastighetsverk för perioden 2011-2013 och bemyndigar regeringen att för 2011 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån intill ett belopp av 12 000 000 000 kr i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 2 punkterna 4 och 5.

8. Fortifikationsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan för Fortifikationsverket för 2011-2013 och bemyndigar regeringen att för 2011 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån intill 9 700   000 000 kr i Riksgäldskontoret för investeringar i mark, anläggningar och lokaler.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 2 punkterna 7 och 8.

9. Sjunde AP-fonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 för Sjunde AP-fondens verksamhet dels besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp på 5 000 000 kr, dels besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp på 185 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 2 punkt 9.

10. Kapitalhöjning i Europeiska utvecklingsbanken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Europeiska utvecklingsbanken (EBRD) och bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till EBRD som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp om 541 590 000 euro.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 2 punkt 10.

11. Kapitalhöjning och ändring av stadgarna i Nordiska investeringsbanken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner dels att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Nordiska investeringsbanken (NIB), dels att de stadgar i NIB som innebär att kapitalstocken ökar i enlighet med kapitalhöjningen ändras och bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till NIB som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp om högst 1 963 299 161 euro.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 2 punkterna 11 och 12.

12. Akademiska Hus AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag att Akademiska Hus AB:s organisation kan inrättas utan beaktande av vad som anges om lokala bolag i riksdagens tidigare riktlinjer.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 24 punkt 1 och avslår motion 2010/11:Fi250.