Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (prop. 2006/07:1)

Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2006

Beslut

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Anslaget för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning kommer att uppgå till 11,9 miljarder kronor 2007. Riksdagen sade ja till regeringens förslag. Utgiftsområdet omfattar bland annat anslag till statliga tjänstepensioner, regeringens stabsmyndigheter och Riksrevisionen. Riksdagen godkände också regeringens förslag om att ändra målet för området Finansiell styrning och tillsyn. Förslaget innebär ett tillägg i nuvarande mål med betydelsen att reglering och tillsyn ska bidra till förtroendet för den finansiella sektorn.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1-9 och 11-13. Avslag till prop. punkt 10 och samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2))

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till anslag på 11,9 miljarder kronor för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning för 2007. Utgiftsområdet omfattar bland annat anslag till statliga tjänstepensioner, regeringens stabsmyndigheter och Riksrevisionen. Utskottet vill att riksdagen också godkänner regeringens förslag om att ändra målet för området Finansiell styrning och tillsyn. Förslaget innebär ett tillägg i nuvarande mål med betydelsen att reglering och tillsyn ska bidra till förtroendet för den finansiella sektorn.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.