Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (prop. 2006/07:1)

Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2006

Beslut

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Anslaget för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning kommer att uppgå till 11,9 miljarder kronor 2007. Riksdagen sade ja till regeringens förslag. Utgiftsområdet omfattar bland annat anslag till statliga tjänstepensioner, regeringens stabsmyndigheter och Riksrevisionen. Riksdagen godkände också regeringens förslag om att ändra målet för området Finansiell styrning och tillsyn. Förslaget innebär ett tillägg i nuvarande mål med betydelsen att reglering och tillsyn ska bidra till förtroendet för den finansiella sektorn.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1-9 och 11-13. Avslag till prop. punkt 10 och samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-12-01
Justering: 2006-12-05
Betänkande publicerat: 2006-12-13
Trycklov: 2006-12-12
Reservationer 1
Betänkande 2006/07:FiU2

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2))

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till anslag på 11,9 miljarder kronor för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning för 2007. Utgiftsområdet omfattar bland annat anslag till statliga tjänstepensioner, regeringens stabsmyndigheter och Riksrevisionen. Utskottet vill att riksdagen också godkänner regeringens förslag om att ändra målet för området Finansiell styrning och tillsyn. Förslaget innebär ett tillägg i nuvarande mål med betydelsen att reglering och tillsyn ska bidra till förtroendet för den finansiella sektorn.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-21
4

Beslut

Beslut: 2006-12-21
12 förslagspunkter, 11 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 december 2006

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändrat mål för politikområde Finansiell styrning och tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för politikområdet Finansiella system och tillsyn som regeringen föreslår och upphäver nuvarande mål för politikområdet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 2 punkt 6.

2. Anslagen för 2007 inom utgiftsområde 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 2
Riksdagen anvisar anslag för 2007 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt bilaga 2.

b) Investeringsplan för Riksrevisionen

c) Låneram för Riksrevisionen
Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2007 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten till ett belopp av högst 40  000 000 kr.

d) Räntekontokredit för Riksrevisionen
Riksdagen beslutar att Riksrevisionen för 2007 får ha en kredit på sitt räntekonto i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 32 284 000 kr.
Riksdagen bifaller proposition 2006/07:1 utgiftsområde 2 punkterna 9 och 11-13 samt avslår proposition 2006/07:1 utgiftsområde 2 punkt 10 och motionerna 2006/07:Fi242 och 2006/07:Fi272 yrkande 1.

3. Statens fastighetsverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan samt bemyndigar regeringen att för 2007 besluta om att Statens fastighetsverk får ta upp lån inom en ram av högst 11 miljarder kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 2 punkterna 2 och 3.

4. Fortifikationsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan samt bemyndigar regeringen att för 2007 besluta om att Fortifikationsverket får ta upp lån inom en ram av högst 7 725 miljoner kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i mark, anläggningar och lokaler.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 2 punkterna 4 och 5.

5. Premiepensionsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2007 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 4 miljarder kronor för att tillgodose Premiepensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 2 punkt 8.

6. Ändrad terminologi i lagen om revision av statlig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision i statlig verksamhet m.m. enligt bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 2 punkt 1.

7. Överföring av Venantius AB:s statsgaranterade lån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att ge Riksgäldskontoret i uppdrag att mot fullt vederlag överta gäldenärsansvaret för Venantius AB:s statsgaranterade obligationslån m.m. i enlighet med vad regeringen förordar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 2 punkt 7.

8. Uppgifter i lägenhetsregistret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C202 yrkandena 1-4 och 2006/07:C207 yrkande 6.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180012
m93004
c24005
fp23005
kd19005
v01705
mp15013
Totalt29217139

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Åldersgränser i offentlig statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi201 yrkande 1, 2006/07:So201 yrkande 5 och 2006/07:So311 yrkande 2.

10. Statistik för gränsregionerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fi236.

11. Värdet av ideella insatser i nationalräkenskaperna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So201 yrkande 7.

12. Statistik om ekonomiskt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So377 yrkande 1.