Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Näringsutskottets betänkande 2006/07:NU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2006

Beslut

Pengar till regional utveckling (NU2)

Riksdagen sade ja till regeringens budgetförslag för utgiftsområde 19, regional utveckling. Utgiftsområdet omfattar bland annat de pengar för regionalt utvecklingsarbete som länsstyrelserna och de regionala samverkansorganen samt Verket för näringslivsutveckling (Nutek) och regeringen förfogar över. Regeringen har avsatt 3,2 miljarder kronor för det här området under 2007. Målet för den regionala utvecklingspolitiken är sedan 2002 väl fungerade och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-11-16
Justering: 2006-11-28
Betänkande publicerat: 2006-12-08
Trycklov: 2006-12-08
Reservationer 3
Betänkande 2006/07:NU2

Pengar till regional utveckling (NU2)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens budgetförslag för utgiftsområde 19, regional utveckling. Utgiftsområdet omfattar bland annat de pengar för regionalt utvecklingsarbete som länsstyrelserna och de regionala samverkansorganen samt Verket för näringslivsutveckling (Nutek) och regeringen förfogar över. Regeringen har avsatt 3,2 miljarder kronor för det här området under 2007. Målet för den regionala utvecklingspolitiken är sedan 2002 väl fungerade och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-18
4

Beslut

Beslut: 2006-12-19
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Inriktning av den regionala utvecklingspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C252 yrkande 5, 2006/07:N208, 2006/07:N217, 2006/07:N227, 2006/07:N242, 2006/07:N306, 2006/07:N309 yrkande 3 och 2006/07:N341.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m830014
c25004
fp19009
kd20004
v00175
mp12007
Totalt1591091764

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s7513222
m840013
c25004
fp20008
kd20004
v01705
mp12007
Totalt236183263

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. EG:s strukturfonder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N210, 2006/07:N226, 2006/07:N256, 2006/07:N336, 2006/07:N339 och 2006/07:N361.

3. Ändring i lagen om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m., dock med ändrad lydelse enligt utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2006/07:1 utgiftsområde 19 punkt 1.

4. Återförande av vattenkraftsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N205, 2006/07:N213 och 2006/07:N241 yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070122
m830014
c22034
fp20008
kd19014
v01705
mp11107
Totalt26218564

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Anslag m.m. inom utgiftsområde 19 Regional utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 33:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2007 för ramanslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 2 900 000 000 kr under åren 2008-2015.

b) Bemyndigande för anslaget 33:5
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2007 för ramanslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 430 000 000 kr under åren 2008 och 2009.

c) Bemyndigande för anslaget 33:6
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2007 för ramanslaget 33:6 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 göra ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kr under åren 2008-2014.

d) Anslagen under utgiftsområde 19 Regional utveckling
Riksdagen anvisar för budgetåret 2007 anslagen under utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt uppställning i bilaga 3.

e) Motioner rörande utgiftsområde 19 Regional utveckling
Riksdagen bifaller proposition 2006/07:1 Utgiftsområde 19 punkterna 2-5 och avslår motionerna 2006/07:N206 yrkandena 1 och 2, 2006/07:N302 yrkandena 1 och 2, 2006/07:N311, 2006/07:N337, 2006/07:N344 yrkande 1 och 2006/07:N362.