Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Näringsutskottets betänkande 2005/06:NU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2005

Beslut

Budgetanslag till regional utveckling (NU2)

Riksdagen godkänner regeringens budgetförslag på cirka 3,3 miljarder kronor i anslag 2006 för utgiftsområdet Regional utveckling. Riksdagen stöder regeringens strävan att inrikta den regionala utvecklingspolitiken mot en hållbar tillväxt i hela landet. Det är inte bara välfärden som är beroende av tillväxten utan även det omvända gäller, det vill säga att välfärden är en förutsättning för att alla ska kunna vara med och bidra till tillväxten, påpekar riksdagen. Riksrevisionen har redogjort för styrningen av de regionala stöden. En motion som lämnats in med anledning av redogörelsen avslås med hänvisning till pågående utvecklingsarbete. Riksdagen anser att Riksrevisionens granskning är värdefull men avslutar ärendet utan några ytterligare tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Budgetanslag till regional utveckling (NU2)

Utgiftsområdet Regional utveckling ska få cirka 3,3 miljarder kronor i anslag för 2006 enligt regeringens förslag. Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag. Utskottet stöder regeringens strävan att inrikta den regionala utvecklingspolitiken mot en hållbar tillväxt i hela landet. Utskottet påpekar att det inte bara är välfärden som är beroende av tillväxten utan att även det omvända gäller, det vill säga att välfärden är en förutsättning för att alla ska kunna vara med och bidra till tillväxten. Riksrevisionen har redogjort för styrningen av de regionala stöden. En motion som lämnats in med anledning av redogörelsen avslås med hänvisning till pågående utvecklingsarbete. Utskottet anser att Riksrevisionens granskning är värdefull men föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan några ytterligare tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.