Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2019

Beslut

Drygt 16 miljarder till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Cirka 16,1 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid. Mest pengar går till folkbildning, drygt 4,7 miljarder kronor. Knappt 2 miljarder kronor går till idrotten och drygt 1,5 miljarder går till regional kulturverksamhet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Regeringen föreslår vidare att public service-företagen Sveriges Radio får knappt 3,1 miljarder kronor, Sveriges Television får drygt 5 miljarder kronor och Sveriges Utbildningsradio får drygt 445 miljoner kronor.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa samtidigt nej till cirka 20 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 på området, bland dessa alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-26
Justering: 2019-11-28
Trycklov: 2019-12-02
Betänkande 2019/20:KrU1

Alla beredningar i utskottet

2019-11-26, 2019-11-12, 2019-11-05

Drygt 16 miljarder till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Cirka 16,1 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid. Mest pengar går till folkbildning, drygt 4,7 miljarder kronor. Knappt 2 miljarder kronor går till idrotten och drygt 1,5 miljarder går till regional kulturverksamhet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Regeringen föreslår vidare att public service-företagen Sveriges Radio får knappt 3,1 miljarder kronor, Sveriges Television får drygt 5 miljarder kronor och Sveriges Utbildningsradio får drygt 445 miljoner kronor.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till cirka 20 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 på området, bland dessa alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-04
Debatt i kammaren: 2019-12-05
4

Beslut

Beslut: 2019-12-05
8 förslagspunkter, 8 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 17

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2020
Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 17 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 17 punkt 8 och avslår motionerna

2019/20:338 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:345 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD),

2019/20:346 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:588 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 1,

2019/20:802 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 7,

2019/20:820 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 2, 4 och 5,

2019/20:2629 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2019/20:2781 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 11 och 12,

2019/20:2790 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 1, 5, 6, 8, 9 och 13,

2019/20:3017 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) och

2019/20:3327 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkandena 1-4.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 17 punkt 9.

2. Medelstilldelning för 2020 till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2020 från public service-kontot till Sveriges Radio AB med 3 077 100 000 kronor, till Sveriges Television AB med 5 041 200 000 kronor och till Sveriges Utbildningsradio AB med 445 100 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 17 punkt 5.

3. Förstärkning av förvaltningsstiftelsens stiftelsekapital

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 från public service-kontot tillföra 35 000 000 kronor i stiftelsekapital till Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 17 punkt 6.

4. Kredit på public service-kontot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att täcka ett underskott på public service-kontot som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 250 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 17 punkt 7.

5. Lån till Kungliga Operan AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 126 000 000 kronor till Kungliga Operan AB för investeringar i vissa byggnadsanknutna inventarier som ägs av Kungliga Operan AB och för projektering inför renovering och ombyggnad.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 17 punkt 1.

6. Lån till Kungliga Dramatiska teatern AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 70 000 000 kronor till Kungliga Dramatiska teatern AB för investeringar i ett nytt övermaskineri.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 17 punkt 2.

7. Upphävande av riksdagsbindning avseende Statens kulturråds bidragsgivning inom bild- och formområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande i fråga om Statens kulturråds bidragsgivning inom bild- och formområdet inte längre ska gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 17 punkt 3.

8. Upphävande av riksdagsbindning avseende Konstnärsnämndens stödordningar till konstnärer och kulturskapare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande i frågor som rör Konstnärsnämndens stödordningar till konstnärer och kulturskapare inte längre ska gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 17 punkt 4.