Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets betänkande 2006/07:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2006

Beslut

Anslag på kulturområdet (KrU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen på kulturområdet. Beslutet innebär att de centrala, statliga museernas fria entré begränsas till barn och ungdomar. Mer pengar går till folkbildningen och den kyrkoantikvariska ersättningen. Även stödet till Operan, Dramaten, Riksteatern och Drottningholms slottsteater räknas upp. Sändningstillstånden för Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR) kortas ned från 2012 till 2009. Anledningen är pågående förändringar i omvärlden och behovet av ett effektivt resursutnyttjande. I riksdagens tidigare beslut om tillståndsperioden låg målet att minst 65 procent av förstagångssändningarna med svenskt ursprung ska textas när perioden är slut. Riksdagen vill att samma krav på textningens omfattning ska gälla när tillståndsperioden nu förkortas. Riksdagen sade vidare ja till regeringens förslag att SVT ska kunna begära ersättning för offentlig visning av tv-sändningar i till exempel restauranger. Riksdagen begärde i våras att regeringen skulle utreda frågan (se 2005/06:28 ). Regeringen konstaterar nu att det inte går att inskränka SVT:s rätt till ersättning på grund av reglerna i upphovsrättslagen och internationella överenskommelser.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna. Bifall till motion Kr297, punkten 8. I övrigt avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

66 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-11-28
Justering: 2006-12-05
Betänkande publicerat: 2006-12-06
Trycklov: 2006-12-06
Reservationer 21
Betänkande 2006/07:KrU1

Alla beredningar i utskottet

2006-11-28, 2006-11-16, 2006-11-14, 2006-11-09

Anslag på kulturområdet (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen på kulturområdet. Förslaget innebär att de centrala, statliga museernas fria entré begränsas till barn och ungdomar. Mer pengar går till folkbildningen och den kyrkoantikvariska ersättningen. Även stödet till Operan, Dramaten, Riksteatern och Drottningholms slottsteater räknas upp. Sändningstillstånden för Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR) kortas ned från 2012 till 2009. Anledningen är pågående förändringar i omvärlden och behovet av ett effektivt resursutnyttjande. I riksdagens tidigare beslut om tillståndsperioden låg målet att minst 65 procent av förstagångssändningarna med svenskt ursprung ska textas när perioden är slut. Utskottet föreslår att samma krav på textningens omfattning ska gälla när tillståndsperioden nu förkortas. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att SVT ska kunna begära ersättning för offentlig visning av tv-sändningar i till exempel restauranger. Riksdagen begärde i våras att regeringen skulle utreda frågan (se 2005/06:28). Regeringen konstaterar nu att det inte går att inskränka SVT:s rätt till ersättning på grund av reglerna i upphovsrättslagen och internationella överenskommelser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-13
4

Beslut

Beslut: 2006-12-13
43 förslagspunkter, 38 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2007 inom utgiftsområde 17

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2007 anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt specifikation i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 17 punkt 10 och avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

2. Svenska Spels stöd till idrotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2007 verkar för att bolagsstämman dels beslutar om ett stöd till idrotten i form av ett bidrag på 60 000 000 kronor, dels beslutar om ett bidrag på 500 000 000 kronor att fördelas till idrotten, dels beslutar om ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2006 från Nya Penninglotten avsett för konst, teater och andra kulturella ändamål. De två sistnämnda bidragen ska fördelas enligt de närmare anvisningar som kan komma att beslutas av regeringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 17 punkt 8 och avslår motion 2006/07:Kr279 yrkande 1.

Reservation 1 (v)

3. Beställningsbemyndigande för talböcker och punktskriftsböcker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor under 2008-2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 17 punkt 4.

4. Beställningsbemyndigande för inköp av konstverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön beställa konstverk som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor under 2008-2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 17 punkt 5.

5. Bemyndigande att besluta om bidrag till kulturmiljövård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 28:25 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor under 2008-2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 17 punkt 6.

6. Bemyndigande att besluta om stöd till funktionshindrade vid folkhögskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen besluta om stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 13 000 000 kronor under 2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 17 punkt 9.

7. Halvering av tillståndsperiodens längd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag att korta tillståndsperioden för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 17 punkt 3 och avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 49 och 2006/07:Kr236.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1109020
m861010
c26003
fp20008
kd20004
v01804
mp01603
Totalt153144052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Omfattningen av SVT:s programtextning vid tillståndsperiodens slut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger som sin mening regeringen till känna vad utskottet anfört om Sveriges Televisions programtextning.
Därmed bifaller riksdagen motion 2006/07:Kr297 och avslår motion 2006/07:Kr301 yrkandena 1 och 3.

9. Principerna för finansiering av public service-företagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr215 och 2006/07:Kr280.

10. Granskningsnämndens medelstilldelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2007 från rundradiokontot till statsbudgetens inkomstsida avseende Granskningsnämnden för radio och TV.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 17 punkt 7.

11. Förslag om avslag på proposition 2006/07:16

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr1 yrkande 1, 2006/07:Kr2 yrkande 1 och 2006/07:Kr3.

Reservation 3 (s, v)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m870010
c26003
fp20008
kd20004
v01804
mp00163
Totalt1531281652

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Förslag till ändring i lagen om TV-avgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:798) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:16 punkt 1.

13. Anslagsvillkor om principen för betalning av TV-avgiften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om innehållet i programföretagens anslagsvillkor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:16 punkt 2 och avslår motion 2006/07:Kr2 yrkande 2.

Reservation 5 (s, v)

14. Uppdrag till Granskningsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr1 yrkande 2.

Reservation 6 (v)

15. Ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 17 punkt 1.

16. Barn- och ungdomskultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr311, 2006/07:Kr315 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Kr319.

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m870010
c26003
fp19009
kd20004
v01804
mp01603
Totalt152144053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Ökat kulturanslag för nationella minoriteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K348 yrkande 1 och 2006/07:K350 yrkande 8.

Reservation 8 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1072021
m870010
c25103
fp20008
kd20004
v01804
mp12403
Totalt27125053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Kultur i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr265.

Reservation 9 (s)

19. Statistik över konstnärsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr241 yrkande 3.

Reservation 10 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100020
m870010
c25013
fp20008
kd20004
v01804
mp01513
Totalt26233252

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Barnlitteraturstatistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub256 yrkande 6 och 2006/07:Ub309 yrkande 14.

Reservation 11 (s, v)

21. Internationellt litteraturcentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr275 yrkandena 1 och 2.

22. Nationellt uppdrag för Textilmuseet i Borås

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr268, 2006/07:Kr299 och 2006/07:Kr300.

23. Den framtida resurstilldelningen till Göteborgsoperan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr205.

24. Den framtida resurstilldelningen till länsmusikverksamheten i Kalmar län och Gävleborgs län

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr206.

25. Stödfond för repetitionslokaler m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr250 yrkande 4.

Reservation 12 (v)

26. Pris- och löneomräkning av anslagen inom kultursektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr254.

Reservation 13 (v)

27. Stöd till Dalhalla

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr330.

28. Språket i budgetpropositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr247.

Reservation 14 (v, mp)

29. Stöd till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr263 och 2006/07:Kr295.

Reservation 15 (s)

30. Konstnärernas försörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr241 yrkande 2.

Reservation 16 (v)

31. Sammanställning av svenskt arkivmaterial rörande seyfo

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U263 yrkande 5.

32. SVAR:s framtid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr304.

33. Kyrkoantikvarisk ersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr207.

34. Stöd till Nordiska Akvarellmuseet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr210.

35. Statligt stöd till Vandalorum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr232.

36. Emigranternas hus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr282.

37. Dag Hammarskjölds Backåkra

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr291.

38. Utredning om ett nytt filmavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr273.

Reservation 17 (v)

39. Statsbidraget till sjukhuskyrkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr283.

40. Nytt principavtal om utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr316.

41. Idrottens finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 51, 2006/07:So464 yrkandena 22 och 23, 2006/07:Kr209, 2006/07:Kr253 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Kr315 yrkande 5.

Reservation 18 (v)
Reservation 19 (mp)

42. Allmänna samlingslokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr303 och 2006/07:A270 yrkande 40.

Reservation 20 (v)

43. Den sektorsövergripande folkrörelsepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr227, 2006/07:Kr239, 2006/07:Kr244 yrkande 1, 2006/07:Kr269, 2006/07:Kr288, 2006/07:Kr305 yrkandena 1-3, 2006/07:Kr309 och 2006/07:Kr326.

Reservation 21 (mp)