Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2005

Beslut

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utbildning och universitetsforskning för 2006. Statsbidraget till personalförstärkningar höjs till 2 miljarder kronor. Målet med stödet är att öka personaltätheten samt ge förutsättningar för att minska barngruppernas storlek och öka kvaliteten i förskolan. Bidraget till den kvalificerade yrkesutbildningen förstärks med ytterligare 120 miljoner kronor och utbildningen kommer att kunna byggas ut med 1 000 platser. Bidraget till utveckling av påbyggnadsutbildningar ökas med 175 miljoner kronor. År 2006 sker en permanent utökning av högskolan med 15 820 platser. För detta tillförs grundutbildningsanslagen sammanlagt 1 125 miljoner kronor. Några universitet och högskolor får tillbaka medel som drogs in i budgetpropositionen för 2002 på grund av svårigheter med att rekrytera tillräckligt många studenter. Anslaget till Vetenskapsrådet ökar med 208 miljoner kronor. De nya resurserna ska bland annat användas för medicinsk forskning, teknikvetenskaplig forskning samt starka forskningsmiljöer. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag (s, v, mp), att Högskoleverket ska få 10 miljoner kronor mer än regeringen föreslagit.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motionerna förutom ett motionsyrkande från (s), (v) och (mp), avseende ytterligare 10 miljoner kronor till Högskoleverket. Två redogörelser från Riksrevisionens styrelse läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

129 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-10-18
Justering: 2005-11-22
Betänkande publicerat: 2005-11-30
Trycklov: 2005-11-30
Reservationer 28
Betänkande 2005/06:UbU1

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utbildning och universitetsforskning för 2006. Statsbidraget till personalförstärkningar höjs till 2 miljarder kronor. Målet med stödet är att öka personaltätheten samt ge förutsättningar för att minska barngruppernas storlek och öka kvaliteten i förskolan. Bidraget till den kvalificerade yrkesutbildningen förstärks med ytterligare 120 miljoner kronor och utbildningen kommer att kunna byggas ut med 1 000 platser. Bidraget till utveckling av påbyggnadsutbildningar ökas med 175 miljoner kronor. År 2006 sker en permanent utökning av högskolan med 15 820 platser. För detta tillförs grundutbildningsanslagen sammanlagt 1 125 miljoner kronor. Några universitet och högskolor får tillbaka medel som drogs in i budgetpropositionen för 2002 på grund av svårigheter med att rekrytera tillräckligt många studenter. Anslaget till Vetenskapsrådet ökar med 208 miljoner kronor. De nya resurserna ska bland annat användas för medicinsk forskning, teknikvetenskaplig forskning samt starka forskningsmiljöer. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag (s, v, mp), att Högskoleverket ska få 10 miljoner kronor mer än regeringen föreslagit.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-08
4

Beslut

Beslut: 2005-12-14
40 förslagspunkter, 33 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Institutet för skolnära forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub238 yrkande 10.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m045010
c19003
fp39009
kd28005
v21007
mp13004
-2000
Totalt24845056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Nationell skolinspektion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf383 yrkande 24, 2005/06:Ub344 yrkande 70 och 2005/06:Ub481 yrkande 2.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (fp)

3. Nationellt kvalitetsinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub426 yrkande 20 och 2005/06:Ub513 yrkande 2.

Reservation 4 (c)

4. Läs- och skrivutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub513 yrkande 1.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m00469
c01804
fp39009
kd28005
v22006
mp13004
-2000
Totalt230184655

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Ökade resurser i grundskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf282 yrkande 3.

6. Särskild satsning på skolor och unga i invandrartäta områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf333 yrkande 14.

7. Satsning på läroboken i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub350.

8. Lärlingsprogram i gymnasiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub513 yrkande 3.

Reservation 7 (c)

9. Skolbesök i riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub334.

10. Användning av bidraget till personalförstärkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub481 yrkande 1.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (fp)

11. Översyn av finansieringen av skolformerna för hörselskadade elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub258 yrkande 1.

12. Nedläggning av Valideringsdelegationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub533 yrkande 6.

Reservation 10 (kd)

13. Översyn av myndighetsstrukturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub557 yrkande 11.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

14. Kostnader för teckentolkning inom vuxenutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub383 yrkande 6.

Reservation 12 (fp)

15. Riksrevisionens styrelses redogörelse angående bidrag till personalförstärkningar i skolor och fritidshem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub3 yrkandena 1-7 och lägger redogörelse 2005/06:RRS5 till handlingarna.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

16. Ändring av högskolelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag med den ändringen att lagändringen skall träda i kraft den 1 februari 2006.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 16 punkt 1 och avslår motionerna 2005/06:Ub557 yrkande 2 och 2005/06:Ub585 yrkande 3.

Reservation 14 (m, fp, kd)

17. Framtida ökning av anslagen till universitet och högskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U292 yrkande 6, 2005/06:Ub257, 2005/06:Ub292 yrkande 2, 2005/06:Ub346 yrkandena 5, 8, 9 och 13 samt 2005/06:Ub495.

Reservation 15 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m04609
c01903
fp03909
kd02805
v22006
mp13004
-2000
Totalt163132054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Professur i försäkringsmedicin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf387 yrkande 4.

19. Förstärkningar av vissa lärosäten och regioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub207, 2005/06:Ub210, 2005/06:Ub212 yrkande 4, 2005/06:Ub220 yrkande 4, 2005/06:Ub224, 2005/06:Ub227, 2005/06:Ub250 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ub252, 2005/06:Ub266, 2005/06:Ub281, 2005/06:Ub296, 2005/06:Ub306, 2005/06:Ub328 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ub330 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ub333, 2005/06:Ub340, 2005/06:Ub360, 2005/06:Ub362, 2005/06:Ub391 yrkandena 5, 7-11 och 13, 2005/06:Ub406, 2005/06:Ub414, 2005/06:Ub415, 2005/06:Ub435, 2005/06:Ub456, 2005/06:Ub459, 2005/06:Ub475, 2005/06:Ub487, 2005/06:Ub501 yrkande 1, 2005/06:Ub510, 2005/06:Ub539, 2005/06:Ub551, 2005/06:Ub560, 2005/06:Ub576, 2005/06:Ub582 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ub586 yrkandena 1, 3-6 och 8, 2005/06:T499 yrkande 4, 2005/06:N245 yrkande 3, 2005/06:N302 yrkande 13, 2005/06:N433 yrkande 6 och 2005/06:A247 yrkande 1.

20. Universitetsstatus eller vetenskapsområde för vissa högskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub218, 2005/06:Ub229 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ub235 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ub251, 2005/06:Ub259 yrkande 3, 2005/06:Ub331, 2005/06:Ub338, 2005/06:Ub361 yrkande 1, 2005/06:Ub391 yrkandena 2 och 3, 2005/06:Ub443, 2005/06:Ub453, 2005/06:Ub552, 2005/06:Ub563, 2005/06:T498 yrkande 3 och 2005/06:N443 yrkande 56.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)

21. Nya högskoleutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub378, 2005/06:Ub407, 2005/06:Ub416 och 2005/06:Ub518.

22. Utbyggnad av vissa utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So703 yrkande 24, 2005/06:Ub336 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Ub550 yrkande 2.

Reservation 17 (kd)

23. Principer för bestämning av resurser till universitet och högskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub212 yrkande 3, 2005/06:Ub213, 2005/06:Ub235 yrkande 3, 2005/06:Ub346 yrkandena 4 och 6, 2005/06:Ub347 yrkandena 10 och 11, 2005/06:Ub460, 2005/06:Ub468, 2005/06:Ub496 yrkandena 1-3, 2005/06:Ub498 och 2005/06:Ub575 yrkande 2.

Reservation 18 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m04609
c01903
fp03909
kd02805
v22006
mp13004
-2000
Totalt163132054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Söktryckets betydelse i resurstilldelningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub391 yrkande 6 och 2005/06:N443 yrkande 54.

Reservation 19 (m, c, fp, kd)

25. Riksrevisionens styrelses redogörelse angående högskolans samverkan med det omgivande samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2004/05:RRS23 till handlingarna.

26. Högskolans samverkan med näringsliv och omgivande samhälle

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub346 yrkande 10 och 2005/06:Ub347 yrkande 3.

Reservation 20 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m04609
c01903
fp03909
kd02805
v22006
mp13004
-2000
Totalt163132054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

27. Kommersialisering av forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub589 yrkande 4.

Reservation 21 (kd)

28. Konkurrensutsättning av Centrala studiestödsnämnden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub204 och 2005/06:Ub427 yrkande 12.

Reservation 22 (m, fp)

29. Nedläggning av Centrala studiestödsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub295 yrkande 1.

30. Införande av s.k. omvänd straffavgift för Centrala studiestödsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub427 yrkande 13.

Reservation 23 (fp)

31. Nedläggning av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub556 yrkande 1.

Reservation 24 (kd)

32. Organisationen för finansiering av medicinsk forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So424 yrkande 19, 2005/06:Ub314 yrkande 5 och 2005/06:Ub346 yrkande 11.

Reservation 25 (m, c, fp, kd)

33. Organisationen för utbildningsvetenskaplig forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub490 yrkandena 1 och 3 samt 2005/06:Ub534 yrkande 14.

Reservation 26 (kd)
Reservation 27 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m46009
c19003
fp39009
kd00285
v02206
mp13004
-1100
Totalt244232854

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

34. Forskning om rehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So706 yrkande 8.

35. Forskning om dental ohälsa och följdsjukdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So713 yrkande 1.

36. Forskning om lärarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub534 yrkande 15.

Reservation 28 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m46009
c19003
fp39009
kd02805
v22006
mp13004
-2000
Totalt26728054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

37. Vissa övriga forskningsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U337 yrkande 4, 2005/06:Sf251 yrkande 21, 2005/06:So314 yrkande 6, 2005/06:So317 yrkande 2, 2005/06:So422 yrkandena 4 och 7, 2005/06:So426 yrkande 2, 2005/06:So546 yrkande 2, 2005/06:So552 yrkande 17, 2005/06:Kr235 yrkande 2, 2005/06:Ub292 yrkande 1, 2005/06:Ub318 yrkande 3, 2005/06:Ub321, 2005/06:Ub374 yrkande 2, 2005/06:Ub392, 2005/06:Ub412, 2005/06:Ub445, 2005/06:Ub505, 2005/06:Ub531, 2005/06:Ub550 yrkande 1, 2005/06:Ub559, 2005/06:Ub566 och 2005/06:Bo277 yrkande 14.

38. Vetenskapligt miljöpris

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub223.

39. En samlad forskningsbudget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub236.

40. Anslagen inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2006 samt vissa bemyndiganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a)
Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2006 enligt regeringens förslag i bilaga 3, dock att anslaget till Högskoleverket (25:77) skall vara 157 817 000 kr.

b)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 25:4 Specialpedagogiska institutet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 8 000 000 kr under 2007 och högst 5 000 000 kr under 2008.

c)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 25:18 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 1 008 528 000 kr under 2007 och högst 483 030 000 kr under perioden 2008-2011.

d)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 25:20 Utveckling av påbyggnadsutbildningar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 140 456 000 kr under 2007 och högst 2 545 000 kr under perioden 2008-2011.

e)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 25:74 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om tilldelning av medel för stipendier på Svenska institutets område som medför utgifter på högst 3 000 000 kr under 2007.

f)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 26:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 2 800 000 000 kronor under 2007, högst 1 800 000 000 kr under 2008, högst 940 000 000 kr under 2009, högst 150 000 000 kr under 2010 och högst 10 000 000 kr under 2011.

g)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 26:3 Rymdforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 136 000 000 kr under 2007, högst 135 000 000 kr under 2008, högst 135 000 000 kr under 2009, högst 135 000  000 kr under 2010 och högst 135 000 000 kr under 2011.
Riksdagen bifaller proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 16 punkterna 2-8 och motion 2005/06:Fi320 yrkande 4 och avslår motionerna 2005/06:Fi318 yrkande 12, 2005/06:Ub409, 2005/06:Ub481 yrkandena 3 och 5, 2005/06:Ub513 yrkandena 4-6, 2005/06:Ub556 yrkande 2, 2005/06:Ub557 yrkande 20, 2005/06:Ub565, 2005/06:Ub585 yrkande 5, 2005/06:Ub587 yrkande 24 och 2005/06:T1 yrkande 25.