Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 1997

Beslut

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för utbildning och universitetsforskning. Det innebar bl.a. 10 000 nya platser inom Kunskapslyftet. Dessutom utökades försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning. En del av denna utökning skulle göras redan våren 1998 i stället för hösten samma år. Den grundläggande högskoleutbildningen ska byggas ut med drygt 10 000 platser våren 1998 och knappt 5 000 ytterligare hösten 1998. En grundskollärarutbildning med Waldorfinriktning ska anordnas vid Lärarhögskolan i Stockholm i samarbete med Rudolf Steinerhögskolan. Riksdagen ansåg att man bör söka en liknande lösning för andra lärarkategorier i Waldorfskolan såsom gymnasielärare och olika typer av ämneslärare. Fler statliga lärarhögskolor ska också kunna komma i fråga. Universitet och högskolor fick utökade resurser för vetenskaplig kompetensutveckling av sina lärare och för förstärkning av forskarutbildningen. De fasta forskningsresurserna vid de mindre och medelstora högskolorna utökades. Universiteten ska avsätta större belopp inom fakultetsanslagen till studiefinansiering i forskarutbildningen än regeringen föreslagit. Anslagen ska omfördelas så att 30 miljoner kronor mer avsätts inom de humanistiska, teologiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna och 20 miljoner kronor inom de naturvetenskapliga och tekniska.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.