Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2013

Beslut

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 70,4 miljarder kronor till arbetsmarknad och arbetsliv för 2014. Mest pengar går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, lönebidrag och Samhall, arbetsmarknadspolitiska program och insatser och kostnader för Arbetsförmedlingen.

Den så kallade FunkA-utredningen har 2012 och 2013 lämnat förslag på arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med funktionsnedsättning. Regeringen har genomfört vissa delar, men ytterligare insatser behövs, konstaterar riksdagen. Riksdagen gav genom ett tillkännagivande regeringen i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Vänsterpartiet. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om arbetsmarknadspolitik.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2-9. Tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma med förslag som tar sin utgångspunkt i FunkA-utredningens förslag och beaktar de remissvar som lämnats på utredningens förslag med bifall till motion 2013/14:A295 yrk. 2. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 70,4 miljarder kronor till arbetsmarknad och arbetsliv för 2014. Mest pengar går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, lönebidrag och Samhall, arbetsmarknadspolitiska program och insatser och kostnader för Arbetsförmedlingen.

Den så kallade FunkA-utredningen har 2012 och 2013 lämnat förslag på arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med funktionsnedsättning. Regeringen har genomfört vissa delar, men ytterligare insatser behövs, konstaterar arbetsmarknadsutskottet. Utskottet föreslår därför att riksdagen genom ett tillkännagivande ger regeringen i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Vänsterpartiet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om arbetsmarknadspolitik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.