Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2010

Beslut

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 69,6 miljarder kronor i anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2011. De största anslagen är arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, arbetsmarknadspolitiska program och insatser och kostnader för Arbetsförmedlingen. Riksdagen gjorde ett uttalande till regeringen om uppföljning av Arbetsförmedlingens verksamhet. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen använder utvecklade och tillförlitliga arbetsmetoder. Riksdagen utgår från att regeringen kommer att använda sig av effektutvärdering när det är möjligt och befogat.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till utskottets initiativ till ändringar i 36 § lagen om arbetslöshetsförsäkring. Delvis bifall till framställningen och motion 2010/11:A2. Avslag på övriga motioner. Redogörelserna läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 69,6 miljarder kronor i anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2011. De största anslagen är arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, arbetsmarknadspolitiska program och insatser och kostnader för Arbetsförmedlingen.

Utskottet föreslår att riksdagen gör ett uttalande till regeringen om uppföljning av Arbetsförmedlingens verksamhet. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen använder utvecklade och tillförlitliga arbetsmetoder. Utskottet utgår från att regeringen kommer att använda sig av effektutvärdering när det är möjligt och befogat.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.