Arbetsmarknadsutskottets betänkande
1996/97:AU01

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (prop. 1996/97:1)


Innehåll

1996/97
AU1

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet, inom
den ram som riksdagen den 22 november
1996   beslutat  om,   regeringens
budgetproposition med förslag om anslag
på utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv. Propositionen knyter an till
den      inriktning       av
arbetsmarknadspolitiken och de förslag
som lämnades i sommarens proposition
1995/96:222 Vissa åtgärder  för  att
halvera arbetslösheten till år 2000.
Utskottet behandlar också i betänkandet
ett stort antal motioner som väckts
under den allmänna motionstiden  med
synpunkter  på  olika  delar  av
arbetsmarknadspolitiken.
I  betänkandet tar utskottet  också
ställning till regeringens proposition
1996/97:5 Forskning och samhälle i de
delar som överlämnats till utskottet för
behandling.
För      arbetsmarknadsutskottets
vidkommande innebar riksdagens beslut
den  22  november den  ändringen  i
förhållande till propositionen att ramen
för  utgiftsområde 14 höjts med 231
miljoner kronor. Höjningen är föranledd
av   riksdagens   ställningstagande
beträffande   förändringarna    av
arbetslöshetsersättningen.     Efter
höjningen   beräknas   ramen   för
utgiftsområdet för budgetåret 1997 till
avrundat 52,3 miljarder kronor. Dessa
förändringar föranleder kostnadsökningar
som  för  ifrågavarande utgiftsområde
hänför  sig  till  anslaget  A  2.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Anslagen på utgiftsområdet hänför sig
till       arbetsmarknadsområdet,
arbetslivsområdet, jämställdhetsområdet
och området statliga arbetsgivarfrågor.
Utskottet godtar, med ett par undantag,
regeringens förslag till medelsanvisning
på  anslagen  för  nästa  budgetår.
Utskottet  förordar  justeringar  i
förhållande  till  propositionen  av
anslagen A 2. Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder och B 5. Bidrag till Samhall
AB. I anslutning till de olika anslagen
behandlas ca 120 motionsyrkanden.
Arbetsmarknad
Beträffande   anslaget   A   2.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder anser
utskottet att anslaget i enlighet med
riksdagens nämnda beslut bör ökas med
231 miljoner kronor. Utskottet föreslår
vidare att ett belopp om 75 miljoner
kronor skall minska anslaget och  i
stället förstärka anslaget B 5. Bidrag
till Samhall AB i syftet att förhindra
uppsägningar av arbetshandikappade vid
företaget.
Budgetpropositionen innebär ett minsta
volymkrav för de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna.  För 1997  föreslås  att
Arbetsmarknadsverket skall ge minst 228
000 personer i genomsnitt per månad
lämplig  utbildning,  praktik  eller
sysselsättning           genom
arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller
yrkesinriktad  rehabilitering.  Därav
skall   minst   26   000   vara
arbetshandikappade.
Utskottet bedömer att volymkravet är
högt ställdt i förhållande till anvisade
medel och kan resultera i att utrymmet
för kvalitétsinriktade åtgärder blir för
litet. Utskottet föreslår att regeringen
återkommer till riksdagen i frågan om
det  visar  sig svårt att  nå  den
föreslagna totalvolymen.
Utskottet biträder ett motionsförslag
(m,  c,  fp, v, mp, kd)  som  rör
invandrarkvinnornas   situation   på
arbetsmarknaden  och  innebär  att
regeringen bör initiera en studie av
frågan. Studien skall belysa frågan om
dubbel    diskriminering,    dvs.
diskriminering  på grund  av  etnisk
bakgrund och kön.
Utskottet   ställer   sig   bakom
propositionens  förslag   om   att
tillfälliga personalförstärkningar vid
arbetsförmedlingen          och
arbetsmarknadsinstituten  sker  från
anslaget  A  1. Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader  och  inte  som
riksdagen  tidigare  beslutat  från
anslaget A 2. Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.
På  det  forskningspolitiska området
tillstyrker   utskottet  regeringens
förslag  om  att det  inrättas  ett
sektoriellt   forskningsråd   under
Arbetsmarknadsdepartementet. Institutet
benämns     Institutet     för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering och
ersätter    Expertgruppen    för
arbetsmarknadspolitiska  utvärderingar
(EFA) som avvecklas under 1997.  De
tillgängliga  forskningsmedlen  läggs
samman i det nya institutet.
Utskottet ställer sig i sammanhanget
också   bakom  att   Rådet   för
arbetslivsforskning även skall  kunna
stödja      forskning      om
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Arbetsliv
Utskottet   biträder  propositionens
förslag  om  att  möjligheten  till
bibehållna   lönebidragsnivåer   för
arbetshandikappade  anställda   inom
allmännyttiga  organisationer  skall
förlängas till den 30 juni 1997. Syftet
är att ge den s.k. Losamutredningen
tillfälle att fullfölja sitt uppdrag.
Utskottet föreslår ett tillkännagivande
till regeringen om att riksdagen före
halvårsskiftet 1997 skall ha fått ta
ställning till ett förslag i frågan.
För  att förhindra uppsägningar  av
arbetshandikappade från Samhall föreslår
utskottet ett minskat sparbeting för
företaget.  Utskottet  föreslår  att
ytterligare medel om 75 miljoner kronor
anvisas på anslaget B 5. Bidrag till
Samhall  AB.  Medlen omfördelas  som
framgått     från     anslaget
Arbetsmarknadspolitiska    åtgärder.
Dessutom föreslår utskottet att  ett
sparbeting på företaget på  ca  100
miljoner kronor skjuts upp från år 1998
till år 1999.
När  det  gäller  anslaget  till
arbetslivsforskning, B 4. Forskning och
utveckling inom arbetslivsområdet, anser
utskottet att riksdagen bör godkänna att
medlen skall anvisas i form av ett
ramanslag och inte som föreslagits i
propositionen som ett obetecknat anslag.
Utskottet tar i det sammanhanget också
initiativ till ett bemyndigande  för
Arbetslivsinstitutet  och  Rådet  för
arbetslivsforskning att under budgetåret
1997 inom angivna ramar göra ekonomiska
åtaganden för budgetåren 1998-2001.
Jämställdhet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag om förstärkta resurser  till
Jämställdhetsombudsmannen    (JämO).
Anslaget ökas med 5 miljoner kronor.
Reservationer och särskilda yttranden
Moderata samlingspartiet
Moderata samlingspartiets förslag inom
utgiftsområdet för 1997 hänför sig till
en ram som är drygt 1,6 miljarder kronor
lägre än regeringens förslag. Partiet
föreslår   bl.a.   en   reformerad
arbetsmarknadspolitik som en del i en
samlad strategi med flera beståndsdelar
för fler riktiga arbeten.
Moderaterna konstaterar att det inte
finns skäl för partiet att delta i
detaljbesluten efter riksdagens beslut
den 22 november som innebär en annan
inriktning av politiken. Partiet följer
därför   upp  sina  parti-   och
kommittémotioner  genom  reservationer
endast  såvitt avser vissa inledande
frågor. Partiet reserverar sig också
till  förmån  för  ett  yrkande  om
ekonomiska frizoner och yrkanden som
gäller propositionens förslag om den
arbetsmarknadspolitiska forskningen. I
övrigt, bl.a. när det gäller anslagen,
redovisar Moderaterna sin politik i ett
särskilt yttrande.
Folkpartiet
Folkpartiet föreslår en kursomläggning
och    förordar    bl.a.    att
arbetsmarknadspolitiken genomförs  med
mindre  resurser. Partiets  ram  för
utgiftsområdet för 1997 är 5,7 miljarder
kronor lägre än regeringens förslag.
Folkpartiets  politik  sägs  innebära
tillskott av arbeten och att efterfrågan
på  traditionell arbetsmarknadspolitik
därmed blir mindre.
Folkpartiet följer upp sin partimotion,
bl.a. såvitt gäller anslagsfrågorna, i
en  reservation och avger även  ett
särskilt yttrande i ett par frågor.
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet föreslår en utgiftsram
för 1997 som är drygt 3,5 miljarder
kronor högre än regeringen föreslår.
Partiet  motiverar sin  politik  med
behovet av att arbetslösa erbjuds aktiva
åtgärder   istället   för   passiv
arbetslöshetsersättning,  behovet  av
medelstillskott  för   att   klara
volymkraven och upprätthålla en rimlig
kvalitét på de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna samt behovet av att  öka
kommunernas ekonomiska handlingsfrihet.
Vänsterpartiet följer upp vissa förslag
i  reservationer. När det gäller de
anslagsanknutna  frågorna  redovisar
Vänsterpartiet  sin  politik  i  ett
särskilt yttrande.
Miljöpartiet
Miljöpartiets utgiftsram är 600 miljoner
kronor lägre än regeringens förslag.
Partiet      vill      förnya
arbetsmarknadspolitiken genom bl.a. en
total  omorganisation på lokal  nivå
innebärande  en  sammanslagning  av
arbetsförmedling, försäkringskassa och
delar av den kommunala socialtjänsten. I
partiets  politik ingår  förslag  om
arbetsdelning     genom     en
arbetstidsförkortning.
Miljöpartiet  följer   upp   sina
motionsyrkanden,     bl.a.     i
anslagsfrågorna,  i  en  reservation.
Partiet  avger  också  ett  särskilt
yttrande.
Kristdemokraterna
Kristdemokraterna föreslår en utgiftsram
för 1997 som är 3,9 miljarder kronor
lägre   än   regeringen  föreslår.
Minskningen hänför sig i allt väsentligt
till      anslaget       för
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  och
motiveras av partiets förslag för ökad
tillväxt  som  sägs  innebära  ökad
sysselsättning.
Kristdemokraterna avger en reservation
i förhållande till ett förslag om att
volymen för de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna  skall anges i intervall.
Partiet redovisar i övrigt, bl.a. i
anslagsfrågorna, sin politik  i  ett
särskilt yttrande.
Propositionerna
Proposition 1996/97:1
I  proposition  1996/97:1  föreslår
regeringen att riksdagen
för utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv
dels
1. godkänner att finansieringen under
budgetåret   1997  av  tillfälliga
personalförstärkningar        vid
arbetsförmedlingen          och
arbetsmarknadsinstituten  sker  från
anslaget      Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader och  inte,  som
riksdagen tidigare har beslutat (bet.
1995/96:FiU15, rskr. 1995/96:307, från
anslaget     Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder    (avsnitt    A    2.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder),
2. godkänner vad regeringen anfört om
bibehållna   lönebidragsnivåer   för
arbetshandikappade  anställda   inom
allmännyttiga organisationer (avsnitt A
3.   Särskilda   åtgärder   för
arbetshandikappade),
3. bemyndigar regeringen att träffa
överenskommelse med Finland och Norge om
verksamheten vid Stiftelsen Utbildning
Nordkalotten  under  åren  1997-1999
(avsnitt B 10. Bidrag till Stiftelsen
Utbildning Nordkalotten),
dels
4. för budgetåret 1997 anvisar anslagen
under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv enligt följande uppställning:

Anslag        Ansla  Anslags
gstyp  belopp
A  Arbetsmarknadsv  raman 4 418 118
1. erkets       slag    000
förvaltningskos
tnader
A  Arbetsmarknadsp  raman  25 456
2. olitiska      slag  727 000
åtgärder
A  Särskilda     raman 6 486 527
3. åtgärder för    slag    000
arbetshandikapp
ade
A  Europeiska    raman 1 981 265
4. socialfonden    slag    000
A  Vissa kostnader  raman  14 917
5. för avveckling   slag    000
av AMU-gruppen
som myndighet
A  Institutet för  raman 8 083 000
6. arbetsmarknadsp  slag
olitisk
utvärdering
B  Arbetarskyddsve  raman  371 194
1. rket        slag    000
B  Arbetslivsinsti  raman  212 308
2. tutet       slag    000
B  Rådet    för raman  25 972
3. arbetslivsforsk  slag    000
ning
B  Forskning och   obete  522 785
4. utveckling inom  cknat    000
arbetslivsområd  ansla
et          g
B  Bidrag   till raman 4 349 419
5. Samhall AB     slag    000
B  Arbetsdomstolen  raman  15 253
6.           slag    000
B  Statens      raman 2 317 000
7. förlikningsmann  slag
aexpedition
B  Statens nämnd   raman  57 000
8. för        slag
arbetstagares
uppfinningar
B  Internationella  raman  24 195
9. avgifter      slag    000
B  Bidrag till    obete 4 000 000
10. Stiftelsen    cknat
Utbildning    ansla
Nordkalotten     g
C  Jämställdhetsom  raman  14 039
1. budsmannen     slag    000
C  Särskilda     raman  13 706
2. jämställdhetsåt  slag    000
gärder
C  Bidrag   till obete 3 432 000
3. kvinnoorganisat  cknat
ionernas     ansla
centrala       g
verksamhet
D  Stabsuppgifter  raman 3 000 000
1. vid        slag
Arbetsgivarverk
et
D  Vissa       obete  14 500
2. avtalsstyrda   cknat    000
anslag      ansla
g
D  Statliga     raman 8 027 000
3. tjänstepensione  slag    000
r m.m.
D  Bidrag till    raman  77 685
4. förnyelsefonder  slag    000
på det statligt
reglerade
området
Summa      för      52 046
utgiftsområdet        499 000
Proposition 1996/97:5
I  proposition  1996/97:5  föreslår
regeringen att riksdagen godkänner
10.  inrättandet av det  föreslagna
institutet   för  utvärdering   av
arbetsmarknadspolitiken,       och
avvecklingen  av  Expertgruppen  för
arbetsmarknadspolitiska
utvärderingsstudier  (EFA)  (avsnitt
12.2),
11.  den  föreslagna  inriktningen
avseende Rådet för arbetslivsforsknings
stöd   till   arbetsmarknadspolitisk
forskning (avsnitt 12.2).
Under ärendets beredning har utskottet
mottagit  ett antal skrivelser  från
företag,    organisationer    och
privatpersoner.
Motioner
Motioner väckta under allmänna
motionstiden
1996/97:A201 av Bengt Harding Olson (fp)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om arbetslösa akademiker.
1996/97:A202  av Marianne  Samuelsson
m.fl. (mp) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att sabbatsår
skall införas.
1996/97:A203 av Eva Björne (m) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om detaljstyrning och mål för
arbetsmarknadspolitiken.
1996/97:A204 av Torsten Gavelin (fp)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om användning av 4 miljoner
kronor  för vart och ett  av  åren
1997-1999 ur anslaget A 2, utgiftsområde
14,  för  upprättande av  fördjupade
verksamhetsplaner i fjällområdet.
1996/97:A205 av Torsten Gavelin (fp)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om det angelägna i att utnyttja
ungskogsröjning           som
arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
1996/97:A206 av Tanja Linderborg m.fl.
(v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att slopa förbehållet att
arbetsgivare ej kan erhålla bidrag för
arbetsbiträde till lönebidragsanställda,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att slopa begränsningen att
lönebidrag och bidrag till arbetsbiträde
ej kan överstiga den totala lönesumman,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att knyta högsta bidrag för
arbetsbiträde till två basbelopp.
1996/97:A207 av Sigrid  Bolkéus  och
Agneta  Brendt (s) vari  yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
behovet   av   lönebidrag   till
Galaxenverksamhet.
1996/97:A209 av Agneta Brendt och Sigrid
Bolkéus (s) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i  motionen  anförts om behovet  av
skogliga beredskapsarbeten.
1996/97:A211 av Sten Tolgfors (m) vari
yrkas att riksdagen hos regeringen begär
en  analys  av målkonflikten  mellan
arbetsmarknadspolitiken       och
näringspolitiken i enlighet med vad som
anförts i motionen.
1996/97:A213 av Mona Berglund Nilsson
m.fl. (s) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om en översyn om
fullgod  företagshälsovård  åt  alla
anställda.
1996/97:A214 av Ingrid Andersson m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av  att
arbetsmarknadsmedel   skall   kunna
utnyttjas inom vårdsektorn.
1996/97:A215 av Ingrid Andersson och
Tone  Tingsgård (s) vari yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
stöd  till  aktivitetscentrum  för
arbetssökande  genom omfördelning  av
resurser.
1996/97:A216 av Barbro Johansson (mp)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en parlamentarisk
utredning  med syfte att  möjliggöra
lokala lösningar såsom den refererade
sopåkarmodellen.
1996/97:A217 av Leo Persson m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om anställningsstopp vid Samhall
AB.
1996/97:A218 av Hans Stenberg m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en lagstiftning om
obligatorisk företagshälsovård.
1996/97:A220 av Britta Sundin m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om Västernorrlandsförsöket.
1996/97:A221 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om arbetsmarknadspolitikens "tre
ben",
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   att   målet   för
arbetsmarknadspolitiken måste vara att
pressa ner den totala arbetslösheten,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om grundsynen på arbetslösheten,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en särproposition
under våren 1997,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  omfattningen  av  den
traditionella arbetsmarknadspolitiken,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om tjänstejobb,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kompetensutveckling,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  arbetsmarknadspolitikens
utformning,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   rörligheten   på
arbetsmarknaden,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en konkret plan med insatser
för att bryta den traditionella köns-
uppdelningen på arbetsmarknaden,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om arbetsmarknadsutbildningen
(AMU),
12. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till förändring av regelverket
kring  arbetslivsutvecklingen  (ALU)
enligt vad i motionen anförts,
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en utvärdering av
ALU,
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om äldres arbetslöshet,
15. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ungdomars situation  på
arbetsmarknaden,
16. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  stöd  till  kvinnligt
företagande,
17. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  de  arbetshandikappades
situation på arbetsmarknaden,
18. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  behovet   av   att
lönebidragsanställningar i första hand
skall erbjudas arbetshandikappade,
20.  att  riksdagen  med  följande
ändringar i förhållande till regeringens
förslag  anvisar  anslagen   under
utgiftsområde  14  Arbetsmarknad  och
arbetsliv enligt uppställning:
Anslag          Regeri  Anslag
ngens  s-
försla  föränd
g    ring
(tusen  (tusen
tal   tal
kr)   kr)
A Arbetsmarknadsver  4 418 118  -200
1. kets förvalt           000
ningskostnader
A Arbetsmarknadspol 25 456 727 -5 800
2. itiska åtgärder          000
A Särskilda      6 486 527  +200
3. åtgärder för           000
arbetshandikappad
e
B Bidrag    till 4 349 419 +50 000
5. Samhall AB
Summa       för 52 046 499 -5 750
utgiftsområdet            000
1996/97:A222 av Eva Björne (m) vari
yrkas
1.  att riksdagen beslutar  att  i
budgetpropositionen       1996/97
utgiftsområde  14  Arbetsmarknad  och
arbetsliv  anslaget C  2.  Särskilda
jämställdhetsåtgärder  överförs  till
anslaget A 2. Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder i enlighet med vad som anförts
i motionen,
2. att riksdagen beslutar att anslaget
C 3. Bidrag till kvinnoorganisationernas
centrala verksamhet avvecklas under två
år och att anslaget för år 1997 behålls
på samma nivå som för år 1996 i enlighet
med vad som anförts i motionen.
1996/97:A223 av Hans Karlsson m.fl. (s)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om nationell samordning  och
lokal frihet att styra resurserna till
utbildning och arbete,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om behovet av att omgående
utreda  hur  kostnaderna för  passiv
arbetslöshet kan omvandlas till resurser
för kommuner och landsting.
1996/97:A227 av Juan Fonseca (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om åtgärder för att komma till
rätta   med  arbetslösheten  bland
invandrare.
1996/97:A228 av Carl Erik Hedlund (m)
vari yrkas att riksdagen hos regeringen
begär en utredning om förutsättningarna
för  en  anpassning av lagarna  som
reglerar arbetsmarknadens funktionssätt
i  enlighet med vad som anförts  i
motionen.
1996/97:A229 av Karl-Göran  Biörsmark
(fp) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen   anförts   om   aktiv
arbetsmarknadspolitik genom effektivare
användning     av     offentliga
arbetsmarknadsmedel.
1996/97:A230 av Mariann Ytterberg och Bo
Nilsson (s) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
som anförts om att en förlängning av den
tillfälliga  lösningen  övervägs  om
motionens villkor inte uppfylls.
1996/97:A231  av Maud  Ekendahl  och
Elizabeth Nyström (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
behovet av ett flexiblare system för
arbetsmarknadspolitiska stödformer.
1996/97:A233 av Helena Frisk m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om statens särskilda ansvar för
orter  där  försvarsindustrin   är
dominerande.
1996/97:A234 av Inger Lundberg m.fl. (s)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vikten av att det s.k. 55-
plusförsöket utvecklas så att viktiga
samhällsuppgifter kan fullgöras,  den
enskilde     ges    meningsfulla
arbetsuppgifter och respekten för den
offentliga arbetsmarknaden upprätthålls,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att försöksverksamheten skall
utgöra ett komplement till och inte en
ersättning      för      andra
arbetsmarknadspolitiska åtgärder för den
äldre arbetskraften.
1996/97:A235 av Marie Granlund och Ronny
Olander (s) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i   motionen  anförts   om   ett
arbetsmiljöcentrum.
1996/97:A236 av Kenth Skårvik och Isa
Halvarsson (fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om situationen för Samhall AB,
2. att riksdagen till B 5. Bidrag till
Samhall  AB (utgiftsområde  14)  för
budgetåret 1997 anvisar 50 000 000 kr
utöver vad regeringen föreslagit eller
således 4 399 419 000 kr.
1996/97:A237 av Kristina Nordström (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  ta  till  vara
arbetsmarknadens    parter    som
kunskapsresurs.
1996/97:A238 av Tomas Eneroth (s) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kommunernas inflytande  i
arbetsförmedlingsnämnderna,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om utökad försöksverksamhet med
lokal samverkan.
1996/97:A239 av Monica Öhman m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  förändringar  inom
Samhall,  som  medför  så  stora
förändringar för de arbetshandikappade,
inte genomförs innan utredningen  om
Samhall och lönebidrag presenterats.
1996/97:A240 av Lars U Granberg m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om friår.
1996/97:A243 av Bengt Silfverstrand och
Bo Nilsson (s) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om fördelning av
ansvar  och befogenheter i  de  nya
arbetsförmedlingsnämnderna.
1996/97:A244 av Torgny Danielsson m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet  av  en
översyn   av   regelverket   för
arbetsmarknadspolitiken.
1996/97:A245 av Barbro Johansson m.fl.
(mp) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts  om  åtgärder  för
långtidsarbetslösa enligt den  danska
modellen med "puljejobs".
1996/97:A246 av Göran Magnusson m.fl.
(s, c) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om extra bidrag till
samlingslokaler.
1996/97:A247 av Göthe Knutson och Jeppe
Johnsson (m) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ändring i
reglerna för s.k. ALU-stöd till ideella
föreningar, syftande till att exempelvis
kriminellt anfrätta mc-klubbar inte kan
bli mottagare av sådant statligt bidrag.
1996/97:A248 av Charlotta L Bjälkebring
m.fl. (v) vari yrkas att riksdagen hos
regeringen begär en utredning om ett
center för rådgivning för dansare.
1996/97:A249 av Kent Olsson m.fl. (m)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att skapa förutsättningar för
en gemensam nordisk arbetsmarknad.
1996/97:A250 av Rose-Marie Frebran m.fl.
(kd, m, c, fp, v, mp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   en   studie   av
invandrarkvinnors   situation   på
arbetsmarknaden  och  förekomsten  av
dubbel     diskriminering     av
invandrarkvinnor,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om samarbete mellan JämO och DO.
1996/97:A251 av Bo Nilsson och Barbro
Hietala Nordlund (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
åtgärder  för att antalet  anställda
arbetshandikappade bibehålls på minst
nuvarande nivå.
1996/97:A252 av Sven-Erik Österberg och
Berit Oscarsson (s) vari yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
kvinnornas  situation på dagens  och
morgondagens arbetsmarknad.
1996/97:A253 av Ulf Kristersson (m) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att göra Stockholms stad och
län till försöksregion med ekonomiska
frizoner,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om försöksperiodens längd,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att om försöket utfaller
positivt skall en generell sänkning av
skatter och avgifter på företagande och
arbete ske i hela landet.
1996/97:A254 av Siw Wittgren-Ahl och
Marie  Granlund (s) vari yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
volontär- och fredskårsarbete.
1996/97:A255 av Ronny Olander m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen hos regeringen
begär förslag till åtgärder för att
stödja svensk byggexport till  andra
Östersjöländer.
1996/97:A256 av Carl Erik Hedlund (m)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om de mindre företagen.
1996/97:A257 av Margareta E Nordenvall
och Inger Koch (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  bättre  villkor  för
småföretagandet i Stockholmsområdet,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  behovet  av   fler
högskoleplatser till Stockholmsområdet,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av ökad rörlighet på
arbetsmarknaden     och     inom
utbildningsväsendet,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   förändringar   i
arbetsrättslagstiftningen.
1996/97:A259 av Carl-Johan Wilson och
Kenth  Skårvik (fp) vari yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att
som fristående enhet eller som avdelning
vid  arbetsförmedlingskontor  inrätta
rådgivningscentrum för dansare.
1996/97:A261 av Carl-Johan Wilson (fp)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att länsarbetsnämnder och
arbetsförmedlingar bör ges större frihet
att  fördela tillgängliga medel till
angelägna ändamål.
1996/97:A262 av Håkan Holmberg och Eva
Flyborg (fp) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om vikten av att
utbildningen   vid   kvalificerade
hantverksskolor kan fortsätta i samma
omfattning som hittills.
1996/97:A263  av Siri  Dannaeus  och
Margitta Edgren (fp) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna att de särskilda medel som
ges till AMS för s.k. brytprojekt i ökad
utsträckning skall riktas mot män i
enlighet med vad som anförts i motionen.
1996/97:A266 av Marianne Andersson m.fl.
(c, m, fp) vari yrkas att riksdagen hos
regeringen begär en förutsättningslös
utredning om Samhalls verksamhet,  i
enlighet med vad som anförts i motionen.
1996/97:A267 av Kristina Nordström m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om nödvändiga åtgärder
för  att sätta Stockholmsregionen  i
arbete.
1996/97:A268 av Ola Ström (fp) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ge Örebro län status som
frilän  inom  i motionen  redovisade
områden.
1996/97:A269 av Erling Bager (fp) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ombyggnadsstöd   till
landsarkivet i Göteborg.
1996/97:A272 av Karin Olsson m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om kooperativa företag  inom
tjänstesektorns möjligheter till ökad
sysselsättning.
1996/97:A273 av Barbro Johansson m.fl.
(mp) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om hur de lönebidragsanställdas
situation  skall kunna  stärkas  och
utvecklas,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om    att    även
lönebidragsanställningar      inom
allmännyttiga organisationer som varat
kortare tid än fyra år skall kunna
kvarstå efter den 1 juli 1997.
1996/97:A274 av Birger Schlaug m.fl.
(mp) vari yrkas
3.  att riksdagen beslutar att för
budgetåret 1997 anvisa anslagen under
utgiftsområde  14  Arbetsmarknad  och
arbetsliv i enlighet med vad som anförts
i motionen,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om beräknad fördelning på anslag
inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv för åren 1998 och 1999, i
enlighet med vad som anförts i motionen,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  målet för  den  totala
arbetslösheten.
1996/97:A275 av Anita Johansson m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om arbetsrotation på
arbetsmarknaden.
1996/97:A276 av Gunnar Goude (mp) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  arbetsmarknadspolitiska
åtgärder i Uppsala kommun och Uppsala
län.
1996/97:A277 av Carl Bildt m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  villkoren  för  nya
arbetstillfällen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om förutsättningar  för  en
flexibel lönebildning,
3. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om regler för konfliktåtgärders
utlösande i enlighet med vad som anförts
i motionen,
4. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till förbud mot sympatiåtgärder
i  enlighet med vad som anförts  i
motionen,
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  analyser  av  sociala
ersättningars,    skatters    och
inkomstrelaterade avgifters inverkan på
lönebildning och arbetslöshet,
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om nödvändigheten av en stramare
arbetsmarknadspolitik,
15. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om ett modernt lärlingsprogram i
enlighet med vad som anförts i motionen,
16. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  om ett program  för  äldre
arbetslösa i enlighet med  vad  som
anförts i motionen,
17. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om riktlinjer för en fokuserad
arbetsmarknadsutbildning,
19. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om   insatser    för
arbetshandikappade,
21. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kvalificerad forskning kring
arbetsmarknadsrelaterade  problem  och
utvärdering  av arbetsmarknadspolitisk
verksamhet,
22. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  om en ny organisation  för
arbetsmarknadspolitiken i enlighet med
vad som anförts i motionen,
1996/97:A279 av Ingemar Josefsson och
Lena  Sandlin  (s) vari  yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att
de statliga verksamheterna skall sträva
efter att förutom budgetansvar också ta
ett samhällsekonomiskt ansvar och  i
nuläget inte säga upp personal, då det
leder till högre arbetslöshet och ökade
samhälleliga kostnader.
1996/97:A281 av Lennart Beijer m.fl. (v)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en utredning om åtgärder för
en tillfällig, frivillig pension från 60
år.
1996/97:A282 av Magnus Johansson m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en mer flexibel
användning   av   resurserna   i
arbetsmarknadspolitiken.
1996/97:A283 av Karin Olsson m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om samverkan i samband med att
starta eget.
1996/97:A284 av Monica Widnemark (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ideella föreningar  och
organisationer då det gäller offentliga
tillfälliga arbeten för äldre s.k. 55
plus.
1996/97:A285 av Kerstin Warnerbring (c)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om samordning och flexibilitet
för  att skapa en bättre fungerande
arbetsmarknad.
1996/97:A286 av Leif Marklund m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  inom  ramen  för
arbetsmarknadspolitiken       öka
beredskapsarbetena inom skogsvården.
1996/97:A287 av Eva Johansson m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en översyn av reglerna för
utbildningsvikariaten.
1996/97:A289 av Anders Svärd (c) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om utvidgning av kretsen som får
ta emot arbetslösa över 55 år.
1996/97:A290  av Kjell Ericsson  och
Sivert Carlsson (c) vari yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
beredskapsarbeten inom skogsbruket och
miljövården.
1996/97:A292 av Anders Ygeman m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om riktat anställningsstöd.
1996/97:A293 av Eva Arvidsson m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  lokal  anpassning  av
arbetsmarknadspolitiken.
1996/97:A297 av Alf Svensson m.fl. (kd)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om målet att halvera den totala
arbetslösheten till år 2000,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om lärlingssystem,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ungdomslöner,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  stimulansbidrag   för
arbetsdelning inom offentliga sektorn,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ange nivån på antalet
arbetsmarknadsåtgärder i intervall  i
stället för fixa tal,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en kostnadseffektiv syn på
arbetsmarknadsåtgärderna  i  form  av
avläsning av hur många som får reguljärt
arbete efter en åtgärd,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om arbetsmarknadsutbildning,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om pendelbidrag och startbidrag,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om sabbatsår,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  offentliga  tillfälliga
arbeten,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts                om
utbildning/kompetensutveckling    för
personal   inom  kommunernas   och
landstingens     vård-     och
omsorgsverksamhet,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att i förordningen  för
lönebidragsanställda införa en paragraf
som  innebär  att om  det  vid  en
omförhandling av nivån på lönebidrag
föreligger risk för uppsägning skall en
sänkning av lönebidrag ej genomföras,
13. att riksdagen avslår regeringens
förslag om inrättandet av Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering,
15. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  regeringens agerande  i
arbetsmarknadsfrågor gentemot EU,
16.  att  riksdagen  med  följande
ändringar i förhållande till regeringens
förslag  för budgetåret 1997 anvisar
anslagen  under  utgiftsområdet  14
Arbetsmarknad  och  arbetsliv  enligt
uppställning:
Anslag          Regeri Ansla
ngens  gs-
försla förän
g    dring
(tusen (tuse
tal   ntal
kr)   kr)
A Arbetsmarknadsverket   4 418  -100
1. s förvaltnings       118  000
kostnader
A Arbetsmarknadspoliti  25 456 -3 910
2. ska åtgärder        727  000
A Särskilda åtgärder    6 486  +20
3. för            527  000
arbetshandikappade
A Institutet för      8 083 -8 083
6. arbetsmarknadspoliti
sk utvärdering
B Forskning och     522 785  -60
4. utvärdering inom ar        000
betslivsområdet
B Bidrag till Samhall  4 349 + 100
5. AB             419  000
1996/97:A300 av Christina Axelsson och
Carina  Moberg (s) vari  yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att
utredningen   som   arbetar   med
lönebidragsreglerna även bör se över
reglerna för anställda.
1996/97:A301 av Christina Axelsson (s)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om förhandlingsskyldighet när en
provanställning eller API inte leder
till fortsatt arbete,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om rätt för arbetstagare med API
eller provanställning att söka annat
arbete    under    den    sista
anställningstiden,
1996/97:A302 av Christina Axelsson (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att endast arbetsgivare med
fullgod  försäkring  får  ta  emot
arbetsmarknadsstöd.
1996/97:A303 av Elisa Abascal Reyes (mp)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om utbildning och arbetsmarknad
för ungdomar i Södermanland.
1996/97:A304 av Per Unckel m.fl. (m)
vari yrkas
3.  att  riksdagen  beslutar  för
budgetåret 1997 under utgiftsområde 14
fastställa     anslaget     A1.
Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader till 4 366 000 000
kr i enlighet med vad som anförts i
motionen,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   förändringar   i
arbetsmarknadspolitiken,
5.  att  riksdagen  beslutar  för
budgetåret 1997 under utgiftsområde 14
fastställa   anslaget   A    2.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder till 24
252 000 000 kr i enlighet med vad som
anförts i motionen,
6.  att  riksdagen  beslutar  för
budgetåret 1997 under utgiftsområde 14
fastställa  anslaget A 3.  Särskilda
åtgärder för arbetshandikappade  till
6 466 000 000 kr i enlighet med vad som
anförts i motionen,
7.  att  riksdagen  beslutar  för
budgetåret 1997 under utgiftsområde 14
fastställa   anslaget   B    1.
Arbetarskyddsverket till 250 000 000 kr
i  enlighet med vad som anförts  i
motionen,
8.  att  riksdagen  beslutar  för
budgetåret 1997 under utgiftsområde 14
fastställa   anslaget   B    2.
Arbetslivsinstitutet till 143 000 000 kr
i  enlighet med vad som anförts  i
motionen,
9.  att  riksdagen  beslutar  för
budgetåret 1997 under utgiftsområde 14
fastställa anslaget B 3. Rådet  för
arbetslivsforskning till 18 000 000 kr i
enlighet med vad som anförts i motionen,
10.  att  riksdagen  beslutar  för
budgetåret 1997 under utgiftsområde 14
fastställa anslaget B 4. Forskning och
utveckling inom arbetslivsområdet till
351 000 000 kr i enlighet med vad som
anförts i motionen,
11.  att  riksdagen  beslutar  för
budgetåret 1997 under utgiftsområde 14
fastställa   anslaget   C    1.
Jämställdhetsombudsmannen till 9 295 000
kr i enlighet med vad som anförts i
motionen,
12.  att  riksdagen  beslutar  för
budgetåret 1997 under utgiftsområde 14
fastställa anslaget C 3. Bidrag till
kvinnoorganisationernas     centrala
verksamhet till 2 659 000 kr i enlighet
med vad som anförts i motionen,
1996/97:A305 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en ny sysselsättningspolitisk
inriktning,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  arbetsmarknadspolitikens
inriktning,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att bryta den könssegregerade
arbetsmarknaden som ett fjärde mål för
AMV,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om   ett    särskilt
kompetensutvecklingsprogram riktat till
kvinnor,
5. att riksdagen beslutar att bidraget
till  utbildningsvikariat skall uppgå
till högst 500 kr per dag och 80 kr per
studietimme,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om rekryteringsstöd,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  volym och kvalitet  på
arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av riktade insatser
till ungdomar och invandrare,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om OTA,
10. att riksdagen till anslag A 2.
Arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  för
budgetåret 1997 anvisar 3 000 miljoner
kronor utöver vad regeringen föreslagit
eller således 28 456 727 000 kr,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om arbetshandikappade,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om återtagande av förändring i
förordningen om lönebidrag,
13. att riksdagen till anslag A 3.
Särskilda     åtgärder     för
arbetshandikappade för budgetåret 1997
anvisar 300 miljoner kronor utöver vad
regeringen föreslagit eller således 6
786 527 000 kr,
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om obligatoriska praktikplatser,
19. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  arbetslivsforskningens
inriktning,
20. att riksdagen till anslag B 4.
Forskning   och  utveckling   inom
arbetslivsområdet för budgetåret 1997
anvisar 10 miljoner kronor utöver vad
regeringen föreslagit eller således 532
785 000 kr,
21. att riksdagen till anslag B 5.
Bidrag till Samhall AB för budgetåret
1997 anvisar 200 miljoner kronor utöver
vad regeringen föreslagit eller således
4 549 419 000 kr,
22. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om inrättandet av en särskild
avdelning för lönefrågor hos JämO,
23. att riksdagen till anslag C 1.
Jämställdhetsombudsmannen för budgetåret
1997 anvisar 3 miljoner kronor utöver
vad regeringen föreslagit eller således
17 039 000 kr.
1996/97:A306 av Margareta  Israelsson
m.fl. (s, c, fp, v, kd) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om arbetsmarknadspolitiken och
de arbetslösas barn.
1996/97:A409 av Lars-Erik Lövdén m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om åtgärder för att
främja sysselsättningen i Malmöområdet.
1996/97:A703 av Tuve Skånberg och Fanny
Rizell (kd) vari yrkas att riksdagen som
din mening ger regeringen till känna vad
i  motionen anförtsom att  skyndsamt
tillsätta en utredning om sabbatsår.
1996/97:A710 av Sigge Godin (fp) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  en  förhandlingslag  om
nyanställning   i   samband   med
arbetstidsförkortning.
1996/97:A711 av Birger Schlaug m.fl.
(mp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om minskad arbetslöshet genom
sänkt arbetstid,
1996/97:A714 av Barbro Johansson m.fl.
(mp) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att förskolan skall
omfattas av arbetsmiljölagen (AML).
1996/97:A719 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om försöksverksamhet,
1996/97:A720 av Christina Axelsson (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts     om     förebyggande
företagshälsovård.
1996/97:A721 av Björn Ericson m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om medel till den framtida
regionala skyddsombudsverksamheten.
1996/97:A801  av Maud  Ekendahl  och
Elizabeth Nyström (m) vari yrkas att
riksdagen beslutar avskaffa JämO och
dess kringorganisationer i enlighet med
vad som anförts i motionen.
1996/97:A807 av Ingbritt Irhammar m.fl.
(c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   fördelningen   av
arbetsmarknadsåtgärderna,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts      om      riktade
arbetsmarknadsinsatser för kvinnor inom
kommuner och landsting,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om s.k. friår och möjlighet till
tjänstledighet med ekonomiskt stöd under
ett år,
1996/97:A808 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
vari yrkas
6. att riksdagen till anslag C 1.
Jämställdhetsombudsmannen    anvisar
3 000 000 kr utöver vad regeringen
föreslagit i enlighet med  vad  som
anförts i motionen.
1996/97:A811 av Inger Segelström m.fl.
(s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att kvinnorna erbjuds arbete
och lön i stället för bidrag,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att kvinnorna erbjuds arbete
i den offentliga sektorn,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att en omdisponering  av
arbetsmarknadsmedel görs,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att verka för att  inga
uppsägningar görs i offentlig sektor.
1996/97:A814 av Inger Segelström m.fl.
(s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att tillsätta en utredning
med uppdrag att redovisa konsekvenser
för offentliga sektorns verksamhet och
kvinnors sysselsättning i det fall att
överenskommelser mellan regeringen och
kommun- och landstingsförbunden angående
uppsägningsstopp  av  fast  anställd
personal åren 1997 och 1998 inte kan
fullföljas,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts       om       att
arbetsförmedlingsnämnderna skall ha en
jämn könsfördelning,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om     att     de
arbetsmarknadspolitiska resurserna skall
fördelas rättvist mellan könen,
1996/97:A819 av Elving Andersson m.fl.
(c) vari yrkas
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts      om      riktade
arbetsmarknadsinsatser,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om arbetsmarknadsutbildning.
1996/97:Fi207 av Gunnar Hökmark m.fl.
(m) vari yrkas
6. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om införande av frizoner,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Norra Botkyrka bör ges
möjlighet att bilda frizon.
1996/97:Fi210 av Olof Johansson m.fl.
(c) vari yrkas
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om arbetsförmedlingsnämndernas
ansvar och handlingsfrihet.
1996/97:Fi211 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) vari yrkas
8. att riksdagen upphäver lagen om
offentliga tillfälliga arbeten för äldre
arbetslösa.
1996/97:Fi212 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) vari yrkas
20. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till ett sysselsättningsprogram
omfattande  20  miljarder  kronor  i
enlighet med vad i motionen anförts
(avsnitt 3.1),
21. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om arbete och generell välfärd
(avsnitt 3.2),
22. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om arbetstider (avsnitt 3.3),
23. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om arbetsrätten (avsnitt 3.4).
1996/97:Fi213 av Marianne  Samuelsson
m.fl. (mp) vari yrkas
24. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om åldersgränsen vid offentliga
tillfälliga arbeten för äldre.
1996/97:Fi214 av Alf Svensson m.fl. (kd)
vari yrkas
6. att riksdagen avslår regeringens
förslag  om  offentliga  tillfälliga
arbeten för äldre arbetslösa,
15. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  lokal  samverkan  kring
arbetslösheten,
16. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ungdomsarbetslösheten,
20.  att riksdagen beslutar om ett
återförande av utbildningsbidrag  med
låneandel  i  arbetsmarknadsutbildning
inom det reguljära utbildningsväsendet.
1996/97:U515 av Alf Svensson m.fl. (kd)
vari yrkas
27. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att arbetslösheten i Sverige
skall bekämpas med ett program som vilar
på  samtliga fem Essenpunkter,  dvs.
utbildning,   sysselsättningsintensiv
tillväxt,    sänkta    indirekta
lönekostnader,  arbetsmarknadspolitisk
effektivitet och satsningar på utsatta
grupper,
1996/97:Sf241 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) vari yrkas
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att inga besparingar skall
göras inom lönebidragsområdet.
1996/97:Sf613 av Pär-Axel Sahlberg och
Juan Fonseca (s) vari yrkas
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om särskild strategi för de
högutbildade invandrarna,
1996/97:Sf632 av Ingrid Skeppstedt m.fl.
(c) vari yrkas
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  invandrare  skall
prioriteras             inom
arbetsmarknadspolitiken,
1996/97:So277 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) vari yrkas
42. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att tillsätta en utredning
som   utreder   företagshälsovårdens
framtida inriktning, finansiering m.m.
(avsn. 44).
1996/97:So279 av Gudrun Lindvall m.fl.
(mp) vari yrkas
3. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  till  sådan  ändring  i
arbetsmiljölagen att den även omfattar
förskolebarnen.
1996/97:So672 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om obligatorisk hälsovård.
1996/97:Kr4 av Birger Schlaug m.fl. (mp)
vari yrkas
16. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att stöd till kulturutövare
skall flyttas över från Arbetsmarknads-
till Kulturdepartementet.
1996/97:Kr218 av Per Lager m.fl. (mp)
vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att särskilda medel  bör
avsättas hos länsarbetsnämnderna till
kollektivverkstädernas praktiska vidare
utbildning av yrkesverksamma konstnärer
och konsthantverkare.
1996/97:Kr510 av Michael  Stjernström
m.fl. (kd) vari yrkas
15. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ideella organisationer
permanent bör undantas från sänkningen
av lönebidragsnivån.
1996/97:Kr511 av Andreas Carlgren m.fl.
(c) vari yrkas
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   en   90-procentig
lönebidragsnivå för anställda i ideella
organisationer.
1996/97:Ub246 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) vari yrkas
5. att riksdagen hos regeringen begär
en parlamentarisk utredning enligt vad i
motionen anförts om ungdomars rätt till
egen försörjning.
1996/97:Ub247 av Karin Pilsäter (fp)
vari yrkas
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om    arbetet    som
integrationsfaktor,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om samlat statligt initiativ för
service i utsatta förorter.
1996/97:Ub411 av Carl Bildt m.fl. (m)
vari yrkas
9. att riksdagen avslår regeringens
förslag om inriktningen avseende Rådet
för   arbetslivsforskningsstöd  till
arbetsmarknadspolitisk  forskning  i
enlighet med vad som anförts i motionen.
1996/97:N212 av Gullan Lindblad m.fl.
(m, fp, kd) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av stabila spelregler
och  förenklingar av regelverken för
småföretagare.
1996/97:N270 av Birger Schlaug m.fl.
(mp) vari yrkas
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  avsätta  särskilda
resurser till några av arbetslöshet hårt
ansatta kommuner för att där pröva nya
metoder  med  ett  processinriktat
arbetssätt  för  att  skapa  nya
arbetstillfällen,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  starta-vårat-bidrag  och
riskkapital till kooperativa nystarter.
1996/97:N271 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
vari yrkas
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om egenförsörjaren.
Motion väckt med anledning av
proposition 1996/97:5
1996/97:Ub7 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
vari yrkas
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om institut för utvärdering av
arbetsmarknadspolitiken,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om arbetsmarknadsforskningens
inriktning.

Utskottet

Regeringens förslag till riksdagsbeslut
framgår ovan av inledningen till detta
betänkande.
Innan utskottet kommer in på de olika
anslagen behandlar utskottet under ett
arbetsmarknadsavsnitt  respektive  ett
arbetslivsavsnitt frågor som har att
göra   med   politikens   allmänna
förutsättningar och inriktning. Därefter
följer    två    avsnitt    om
jämställdhetsfrågor respektive statliga
arbetsgivarfrågor. Betänkandet avslutas
med ett avsnitt där utskottet samlat tar
ställning till regeringens respektive
motionärernas förslag till anslag under
utgiftsområdet.
Som bilaga 1 till betänkandet har fogats
Utskottets förslag till anslag under
utgiftsområdet.
ARBETSMARKNAD
Inledning
Propositionen
I     propositionen     beskrivs
arbetsmarknadspolitiken som ett centralt
instrument  för  att nå  regeringens
övergripande mål om tillväxt, stabilitet
och     rättvis     fördelning.
Arbetsmarknadspolitiken skall ses som en
integrerad  del  av  den  ekonomiska
politiken. Uppgiften är att förmedla
lediga  platser  och  att  främja
arbetskraftens  anpassning  till  den
reguljära arbetsmarknadens krav. Därmed
kan   sysselsättningen  höjas  och
arbetslösheten  minska  utan   att
inflationsdrivande flaskhalsar uppstår.
Arbetsmarknadspolitiken har också till
uppgift  att i samverkan med  andra
politikområden  utjämna konjunkturerna
genom att omfattningen av åtgärderna
anpassas  till konjunkturutvecklingen.
Arbetsmarknadspolitiken  skall  främja
jämställdheten mellan kvinnor och män.
Den  skall  bidra  till  att  även
arbetssökande som har svårigheter t.ex.
i form av handikapp får möjligheter att
arbeta.  Den skall också  ge  vissa
arbetssökande  inkomsttrygghet  under
omställningen från arbetslöshet  till
arbete.
I propositionen erinrar regeringen om
de      förändringar       i
arbetsmarknadspolitiken som beslutades i
somras  på  grundval  av  den  s.k.
sysselsättningspropositionen   (prop.
1995/97:222, FiU15). Arbetsförmedlingens
resurser säkerställdes samtidigt som den
centrala   och   regionala   nivån
koncentrerades  till  lednings-  och
stabsfunktioner. Kommunerna har fått ett
större inflytande och därmed delaktighet
i  genomförandet av  den  nationella
politiken på området. En ny åtgärd, OTA,
infördes för äldre arbetslösa och en
möjlighet gavs arbetslösa mellan 25 och
55 år att studera ett år på grund- och
gymnasieskolenivå   med   särskilt
utbildningsbidrag motsvarande nivån på
arbetslöshetsersättningen.
Arbetslösheten är vår tids  största
plåga, sägs det i propositionen. Värst
är öppen arbetslöshet. Därför är det
viktigt att de arbetslösa aktiveras i så
stor utsträckning som möjligt. Samtidigt
är det viktigt att åtgärderna håller
sådan  kvalitet  att  möjligheterna
påtagligt  förbättras  att  få  ett
ordinarie arbete.
Sverige  har  goda möjligheter  att
halvera den öppna arbetslösheten till år
2000, sägs det i propositionen. Den
långsiktiga  målsättningen  är  full
sysselsättning.          Genom
sysselsättningspropositionen,    som
riksdagen ställt sig bakom, har grunden
lagts   för   en  halvering   av
arbetslösheten.
Motioner
I     partimotioner    utvecklar
oppositionspartierna   sin    mera
övergripande syn på sysselsättnings- och
arbetsmarknadspolitiken enligt följande.
Moderata    samlingspartiet    ser
arbetslösheten som ett  av  Sveriges
allvarligaste          problem.
Socialdemokraterna har misslyckats med
bekämpningen av arbetslösheten. En av
orsakerna till misslyckandet är bristen
på  förståelse för företagandets och
skapandets villkor, men också historiska
och  ideologiska  bindningar  till
samhällsförhållanden som inte  längre
gäller. I motion A277 anger Moderaterna
fyra förutsättningar för att få fler
arbeten. De skall ses som en helhet.
Lägre skatter på arbete och företagande,
gedigna  förutsättningar  för   en
högkvalitativ  kunskapstillväxt,  en
öppnare arbetsmarknad som utgår från den
enskildes roll och betydelse samt en
arbetsmarknadspolitik som stödjer  de
arbetslösa och öppnar möjligheter till
nyanställning i företagen. Tyngdpunkten
måste ligga på att öka tillväxten i
företagen. - Den svenska arbetsmarknaden
fungerar   illa.   Obalansen   i
maktförhållandena  till  de  fackliga
organisationernas  förmån  är   en
huvudorsak till att lönebildningen inte
fungerar. De stora svårigheterna att
sluta enskilda avtal mellan företag och
medarbetare   hämmar    företagens
utvecklingsmöjligheter  och  slår  ut
arbeten. Anställningströskeln är  för
hög, vilket leder till att anställningar
inte   kommer  till  stånd.   De
arbetsrättsliga  reglerna  är   en
huvudorsak till att arbetslösheten inte
minskar. - Utöver lönebildningen och en
liberalisering av arbetsrätten är vissa
faktorer   särskilt  betydelsefulla.
Arbetslöshetsförsäkringen måste utformas
så att den - tillsammans med de andra
delarna  i partiets politik  -  ger
incitament till arbete och till  en
lönebildning  som  inte  leder  till
arbetslöshet. - Det är också angeläget
att  analysera sociala ersättningars,
skatters och inkomstrelaterade avgifters
inverkan   på   lönebildning   och
arbetslöshet. - Arbetsmarknadspolitiken
måste förändras och bli mera effektiv.
Den nuvarande politiken på området ger
inte resultat, åtgärderna tycks många
gånger sättas in för att kvalificera för
en   ny   ersättningsperiod   i
arbetslöshetsförsäkringen.   Om   de
företagsstimulerande åtgärderna införs
är en effektivare arbetsförmedling, som
även             innefattar
personaluthyrningsföretag, tillräckligt
stöd för merparten av de arbetslösa. De
mera  aktiva åtgärderna kan då mera
entydigt inriktas mot yngre med brister
i  utbildningen  genom  ett  modernt
lärlingssystem, mot äldre bl.a. genom
återbäring av arbetsgivaravgiften och
mot  handikappade.  Denna  striktare
arbetsmarknadspolitik bör administreras
av en ny myndighet, vars centrala roll
är  förmedlingsverksamheten  (yrk.  1
delv., 13, 14 och 22).
Liknande synpunkter framförs i partiets
kommittémotion A304 (yrk. 4) av Per
Unckel m.fl.
Folkpartiet liberalerna anser i motion
A221  att det endast är genom fler
arbeten som man kan få rätsida  på
Sveriges  problem.  Socialdemokraterna
sätter  enligt partiet alltför  stor
tilltro till statliga system och att
dessa  skall  kunna  ingripa  på
arbetsmarknaden. I motionen sägs det att
arbetsmarknadspolitiken vilar på  tre
ben: En aktiv arbetsmarknadspolitik, ett
gynnsamt näringslivsklimat samt sunda
och  sanerade statsfinanser. Med  en
riktig politik för tillväxt kombinerad
med en offensiv arbetsmarknadspolitik
går det att minska arbetslösheten. En
förutsättning är att man inser att de
bakomliggande orsakerna inte bara är
konjunkturella utan även strukturella.
Folkpartiet anser att riksdagen  med
hänsyn till osäkerheten om regeringens
politik bör begära en särproposition
under våren 1997 med en lägesbeskrivning
och eventuella förslag om åtgärder. -
Enligt  Folkpartiet är  och  förblir
arbetsmarknadspolitiken  en  nationell
uppgift. Decentralisering är bra, men
måste  fungera  i  praktiken.  Den
traditionella  arbetsmarknadspolitiken
bör kunna genomföras med mindre resurser
genom         decentralisering,
avbyråkratisering    och    mindre
detaljstyrning. Samverkan kan ske med
kommuner och näringslivsorganisationer.
Större utrymme bör ges för upphandling i
konkurrens, och strävan bör vara att
välja billigare åtgärder framför dyrare.
De  medel  som frigörs används  för
insatser för handikappade. - Det är
framför  allt  på  tjänste-  och
servicesektorn som de nya arbetena växer
fram,  vilket ställer nya  krav  på
arbetsmarknadspolitiken. Den måste svara
mot de allt högre kraven på kunskaper
och  personliga färdigheter.  I  den
utveckling  som  pågår  med  täta
arbetsbyten, varvade med utbildning och
arbetssökande, blir uppgiften att öka
den  yrkesmässiga  och  geografiska
rörligheten allt viktigare för att nya
branscher  och företag  skall  kunna
utvecklas.  -  När  nu  kvinnornas
arbetslöshet håller på att bli större än
männens  är  det enligt  Folkpartiet
viktigare än någonsin att bryta det
traditionella   könsmönstret    på
arbetsmarknaden (yrk. 1-10).
Vänsterpartiets  politik  på   det
arbetsmarknadspolitiska området  läggs
fram i motionerna Fi212 (yrk. 20 och 21)
och A305. Partiet ser massarbetslösheten
som det stora hotet mot välfärden och
jämställdheten - arbetet är grunden för
all välfärd. I motion Fi212 föreslås ett
20-miljarderspaket för  nya  arbeten.
Detta  består  bl.a.  av  sänkta
arbetsuppgifter för kommuner, landsting
och  privat sektor, kreditstöd  till
småföretag,  försöksverksamhet   med
arbetstidsförkortning,   ett   grönt
investeringsprogram,  näringspolitiska
satsningar   och    en    aktiv
arbetsmarknadspolitik  som  innefattar
kvinnosatsning,    stöd     till
arbetshandikappade och utbildningsbidrag
m.m.  -  Vänsterpartiet betonar  att
sysselsättningspolitiken  måste  vara
integrerad med övriga politikområden.
Det går inte att öka sysselsättningen om
den ekonomiska politiken verkar i annan
riktning.   Detsamma  gäller   den
välfärdspolitik som regeringen bedriver.
Näringslivet måste utvecklas aktivt. Det
krävs  nya  strukturella  grepp.  En
begränsning av övertidsuttaget och en
successiv  arbetstidsförkortning  är
viktiga    delar   i   partiets
sysselsättningsstrategi,  arbetsrätten
bör  utvecklas och inte nedmonteras.
Arbetsmarknadspolitiken   får   inte
överbelastas utan skall vara en del i
den             övergripande
sysselsättningspolitiken som har  sin
grund i den ekonomiska politiken. Det
reguljära arbetslivet tar för  litet
ansvar; så borde t.ex. introduktionen i
arbetslivet för de nytillträdande kunna
klaras av arbetsgivarna. Satsningarna på
kompetensutveckling  måste  öka  och
fördelas jämnare och kompletteras med
ett system med framtidsfonder. - Med
regeringens förslag går det inte att
upprätthålla   den  kvalitet   som
arbetsmarknadsåtgärderna måste ha för
att  vara verksamma. Det behövs mer
otraditionella insatser för invandrare
och ungdomar. Det behövs också riktade
satsningar  för  att öka  kvinnornas
möjligheter. - Vänsterpartiet vill också
betona vikten av att de nationella målen
upprätthålls i arbetsmarknadspolitiken
nu när kommunerna får ett allt större
ansvar. - Slutligen anser Vänsterpartiet
att      den      övergripande
arbetsmarknadspolitiken bör kompletteras
med  ett fjärde mål, att bryta den
könssegregerade arbetsmarknaden. Detta
är  nödvändigt  för  att  förhindra
diskriminerande effekter.
Miljöpartiet de gröna anser enligt sin
motion A274 att det är orealistiskt att
tro att problemen på arbetsmarknaden
skulle kunna lösas med ökad ekonomisk
tillväxt.  Den  enskilt  viktigaste
åtgärden   för   att   förbättra
sysselsättningen  är  att  förkorta
arbetstiden. Fram till sekelskiftet bör
arbetstiden förkortas till 35 timmar.
Det behövs också åtgärder för att stärka
de  små  och  medelstora  företagens
konkurrensmöjligheter.  En  ekonomisk
omställning till ett kretsloppssamhälle
är nödvändig för att Sverige skall kunna
behålla och stärka sin internationella
konkurrenskraft. Partiet vill  mildra
verkningarna av planerade nedskärningar
i kommuner och landsting vilket innebär
att  20 000 arbeten kan räddas.  -
Arbetsmarknadspolitiken måste  förnyas
med en total omorganisation på lokal
nivå   med   sammanslagning   av
arbetsförmedling, försäkringskassa och
delar  av  socialtjänsten. De  olika
ersättningssystemen        måste
samordnas.Vissa delar av arbetsrätten
måste reformeras, t.ex. förlängning av
den  längsta  tillåtna  tiden  för
visstidsanställning vid arbetsanhopning.
-  Miljöpartiet anser att målet  om
halvering av den öppna arbetslösheten
till år 2000 bör kompletteras med ett
mål för den totala arbetslösheten, som
bör uppgå till högst 7 % (yrk. 12). I
partiets näringspolitiska motion N270
(yrk. 6) betonas att lokaliserings- och
näringspolitiken måste processinriktas
för att nya arbetstillfällen skall kunna
skapas. Särskilda resurser bör avsättas
för  en försöksverksamhet i särskilt
drabbade kommuner.
Kristdemokraterna  anser  enligt  sin
motion A297 att en framgångsrik politik
för nya arbeten också måste inbegripa en
sund    näringspolitik.    Rimliga
förutsättningar måste ges för att nya
företag  skall  kunna  startas  och
befintliga  företag växa. Regeringens
politik har försämrat företagsklimatet.
Det  är  också  nödvändigt  med  en
skatteväxling med sänkta skatter  på
arbete. Många beslut av regeringen har
slagit hårt regionalpolitiskt. I stället
för  flyttlasspolitik  behövs   en
regionalpolitisk helhetssyn på närings-
och arbetsmarknadspolitiken. - En aldrig
så    stor    satsning    på
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  kan
inte ersätta de arbetstillfällen som kan
skapas med riktiga förutsättningar för
framför  allt  den privata  sektorn.
Arbetsmarknadspolitiken måste reformeras
och stimulera rörlighet och samhällets
strukturomvandling. Den måste utgå från
subsidiaritetssprincipen.
Arbetsmarknadsområdet  är  i   dag
genomreglerat. En omprövning måste ske.
- För att förhindra långtidsarbetslöshet
krävs   insatser   i   form   av
kompetenshöjning och särskilda projekt.
Ungdomsarbetslösheten bör motarbetas med
lägre  ingångslöner  och  ett  nytt
lärlingssystem.     -     Enligt
Kristdemokraterna skall målet vara att
halvera den totala arbetslösheten till
år 2000, (yrk. 1, 2 delv. och 11). - I
ett  från utrikesutskottet överlämnat
motionsyrkande, U515 (yrk. 27), begär
Kristdemokraterna ett tillkännagivande
om att arbetslösheten i Sverige skall
bekämpas med ett program som vilar på
samtliga  fem  Essenpunkter,  dvs.
utbildning,   sysselsättningsintensiv
tillväxt, sänkta direkta lönekostnader,
arbetsmarknadspolitisk effektivitet och
satsningar på utsatta grupper. Partiet
menar  att  Sverige ignorerar  dessa
punkter, nämligen de som gäller minskade
indirekta    lönekostnader    och
arbetsmarknadspolitisk flexibilitet och
effektivitet.
Utskottets överväganden
Inledning
Arbetsmarknadsläget är fortsatt dystert.
Enligt SCB:s statistik var 326  000
personer öppet arbetslösa i  oktober
1996,  motsvarande  7,6   %   av
arbetskraften. Jämfört med samma månad
förra   året   var  arbetslösheten
oförändrad. Arbetslösheten bland män var
i oktober 8,3 % och bland kvinnor 6,8 %.
Av de arbetslösa hade 118 000 varit
arbetslösa mer än 6 månader, vilket
innebär en ökning med 13 000 personer
från förra året. Antalet personer i
konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska åtgärder uppgick
i oktober till 196 000 personer, vilket
är 15 000 fler än för ett år sedan.
Arbetskraften   (sysselsatta   och
arbetslösa) uppgick i oktober till 4 294
000 personer, vilket innebär att 77,5 %
av befolkningen i åldersgruppen 16-64 år
fanns i arbetskraften.
I AMS prognos den 20 november för
utvecklingen på arbetsmarknaden består
obalansen  nästa  år.  Den  svenska
konjunkturen  förstärks,  men  inte
tillräckligt för att nedbringa den höga
arbetslösheten.  För  innevarande  år
beräknas arbetslösheten uppgå till 8 %
och  till  7,1  % nästa  år.  Hela
minskningen beror enligt AMS på  en
överströmning  av  personer   till
arbetsmarknadspolitiska    åtgärder.
Nedgången förutsätter att andelen  i
åtgärder ökar från 4,5 till 5,5 % mellan
1996 och 1997. Obalansen kommer därmed
att uppgå till 12,6 % av arbetskraften
under 1997 jämfört med 12,5 % under
innevarande år.
AMS rapporterar om en optimism hos
företagen.      Enligt      en
intervjuundersökning av drygt 9  000
arbetsställen  inom  det   privata
näringslivet tror företagen på en tydlig
ökning av produktion/försäljning och de
planerar för ökade investeringar. De
planerar  dock att möta  den  ökade
efterfrågan med befintlig personal. Inom
flera  branscher  minskar  antalet
anställda.
Enligt AMS-prognosen dröjer det en bra
bit in på 1997 innan sysselsättningen
ökar. Utvecklingen inom den offentliga
tjänstesektorn motverkar en mer gynnsam
utveckling på arbetsmarknaden.  Under
1997  beräknas sysselsättningen  inom
offentlig sektor att minska med ca 18
000 personer.
Det som avgör hur mycket arbetslösheten
kan  pressas  ned  är  enligt  AMS
möjligheterna   att   skapa   fler
arbetstillfällen för korttidsutbildade.
Arbetsförmedlingen har 285 000 inskrivna
med   grundskola   som   högsta
utbildningsnivå.  Många  utomnordiska
invandrare har kort utbildning. Bilden
är  till  stor  del  likartad  för
arbetshandikappade.
Den   kraftiga   ökningen   av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder leder
till färre personer i arbetskraften.
Detta  beror  på att  flertalet  av
åtgärderna klassificeras som utbildning.
Sådana   åtgärder  där  deltagarna
definieras    som    sysselsatta
(rekryteringsstöd,   beredskapsarbete,
utbildningsvikariat)  minskar.   AMS
beräknar  att  arbetskraften  minskar
kraftigt, eller med ca 30 000 personer
1997.
Utskottet   kan   konstatera   att
arbetslösheten i Sverige nu ligger på
samma nivåer som genomsnittet för EU-
länderna,   vilket   under   inga
omständigheter kan accepteras. Målet att
halvera den öppna arbetslösheten till år
2  000 ligger fast. Utskottet delar
regeringens uppfattning att bekämpandet
av massarbetslösheten är och förblir den
viktigaste   uppgiften.  Ytterligare
åtgärder måste vidtas under de år som
återstår fram till år 2000 för att
förhindra att arbetslösheten permanentas
på en hög nivå.
Riksdagens beslut om utgiftsramar och
beräkning av statsinkomsterna
Riksdagen  har  i  dagarna  godkänt
finansutskottets betänkande 1996/97:FiU1
Utgiftsramar   och  beräkning   av
statsinkomsterna. Riksdagen har ställt
sig bakom regeringens förslag när det
gäller de allmänna riktlinjerna för den
ekonomiska          politiken.
Oppositionspartiernas  motioner   på
området har samtidigt avslagits.
De  i  detta  ärende  behandlade
partimotionerna innehåller i stora delar
ståndpunkter  som även utvecklats  i
partiernas ekonomisk-politiska motioner.
Det  innebär  att  det  nyssnämnda
riksdagsbeslutet       innefattar
ställningstaganden till ganska  stora
delar av de allmänna utgångspunkter som
de  arbetsmarknadspolitiska motionerna
bygger på.
I   korthet   innebär  riksdagens
ställningstagande om  den  ekonomiska
politiken följande vad avser frågor med
anknytning till arbetsmarknaden.
-  Målet för den ekonomiska politiken
är att halvera den öppna arbetslösheten
till  4  %  år 2000. Att  bekämpa
massarbetslösheten är den ekonomiska
politikens främsta uppgift. En viktig
förutsättning för att klara detta mål är
att åstadkomma en förbättrad ekonomisk
tillväxt under de kommande åren. Detta
kräver fortsatt arbete för att förbättra
ekonomins sätt att fungera. Viktiga
beslut  måste fattas rörande  bl.a.
lönebildningen, arbetsmarknaden och den
offentliga sektorn.
-   Ett  uppskov  bör  ske  med
förändringarna            av
arbetslöshetsförsäkringen.      De
förändringar som beslutades i juli 1996
bör inte träda i kraft utan skjutas upp
för att ge riksdagen tillfälle att ta
ställning till ett sammanhållet förslag
under våren 1997.
-  Tydliga och stabila välfärdssystem
behövs, t.ex. vid arbetslöshet.
-  Arbetsrätten måste anpassas till
förändringar på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsutskottets syn på
oppositionens förslag om inriktning av
politiken
Utskottet anser att Moderaternas politik
med kraftiga skattesänkningar i förening
med nedskärningar i en offentlig sektor
som redan drabbats svårt till följd av
lågkonjunkturen skulle innebära att den
generella  välfärdspolitiken   måste
överges.  I  kombination  med  de
förändringar  i  lönebildningen  som
Moderaterna förordar kommer  partiets
politik sannolikt att öka klyftorna vad
gäller  levnadsvillkoren  för  olika
grupper   i   samhället.    Att
välfärdssystemen är stabila har stor
betydelse. Medborgarnas tilltro  till
olika försäkringssystem måste stärkas.
Tydliga och stabila regler måste gälla
bl.a.  vid arbetslöshet. Vad  gäller
arbetslöshetsförsäkringen kan utskottet
konstatera   att  det   nyssnämnda
riksdagsbeslutet   förutsätter   att
regeringen under våren 1997 återkommer
med  ett  samlat förslag  till  hur
försäkringen skall utformas på längre
sikt. Arbetsmarknadsutskottet tar upp
denna  fråga  i  anslutning  till
behandlingen   av  anslagen   inom
utgiftsområde 13.
Med anledning av vad Moderaterna anfört
om att arbetsmarknadspolitiken måste bli
mera effektiv kan utskottet konstatera
att ett kontinuerligt förnyelsearbete
pågår, i vilket man också tar till vara
erfarenheterna   från   1990-talets
omfattande  insatser  på  området.
Förmedlingen av de lediga platserna är
det  första  steget i  en  offensiv
arbetsmarknadspolitik.  Det  är  helt
avgörande att de lediga platserna snabbt
blir tillsatta och att de arbetssökande
kommer  i  arbete på den  reguljära
arbetsmarknaden. Utskottet kan inte dela
Moderaternas uppfattning att man skulle
kunna inrikta de mera aktiva åtgärderna
enbart mot vissa kategorier av sökande.
Huvuduppgiften måste vara att främja
tillväxt och sysselsättning genom att
öka flexibiliteten på arbetsmarknaden,
bryta   obalanser  på  de  olika
delarbetsmarknaderna,      motverka
inflationsdrivande  flaskhalsar  och
stärka arbetskraftens kompetens. Även
arbetslösa som inte tillhör  de  av
Moderaterna angivna grupperna men som
t.ex. har bristfällig eller föråldrad
utbildning måste kunna få del av de mera
aktiva insatserna så att de kan svara
mot  det nya arbetslivets krav. Att
arbetsmarknadspolitiken har denna roll i
den ekonomiska politiken utesluter inte
att den skall ha särskild inriktning mot
äldre arbetstagare och arbetstagare med
nedsatt arbetsförmåga.
En av Folkpartiets huvudlinjer är att
arbetsmarknadspolitiken kan genomföras
med   mindre   resurser   genom
decentralisering, avbyråkratisering och
mindre detaljstyrning, genom samverkan
med       kommuner       och
näringslivsorganiationer och genom att
välja billigare åtgärder framför dyrare.
Utskottet kan konstatera att även med en
långt   driven   decentralisering,
avbyråkratisering etc., vilket ingår i
den      reformering      av
arbetsmarknadspolitiken som  genomförs
för  närvarande, innebär  de  aktiva
insatserna ofrånkomliga kostnader för
utbildningsbidrag  och  aktivitetsstöd
till  dem  som deltar i åtgärderna.
Storleken på stöden, som i själva verket
utgör en väsentlig del av de totala
utgifterna      för       de
arbetsmarknadspolitiska   åtgärderna,
styrs    av    reglerna    i
arbetslöshetsförsäkringen och KAS. De
kostnadsminskningar som skulle  kunna
åstadkommas på det sätt som föreslås av
Folkpartiet  bedömer  utskottet  som
tämligen begränsade. I övrigt innehåller
Folkpartiets partimotion synpunkter som
i delar sammanfaller med regeringens
politik på området.
Förutom ett 20-miljarderspaket för nya
arbeten  är  en  begränsning  av
övertidsuttaget  och  en  successiv
arbetstidsförkortning  en  del   i
Vänsterpartiets  strategi  för  ökad
sysselsättning.  Utskottet  återkommer
till denna fråga i ett kommande avsnitt.
Utskottet    delar   motionärernas
uppfattning att arbetsmarknadspolitiken
inte får överbelastas. Den successiva
förnyelsen av politiken med ett större
inflytande för kommunerna är ett led i
strävan  att höja kvaliteten  i  de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Att
kommunerna får ett större ansvar innebär
inte  en nedtoning av de nationella
målen, vilket Vänsterpartiet befarar.
Försöksverksamheten med lokal samverkan
mot  arbetslöshet bygger på att  de
nationella      målen      för
arbetsmarknadspolitiken utgör basen. I
budgetpropositionen  anges  nu  att
ledamöterna i arbetsförmedlingsnämnderna
och   länsarbetsnämnderna  på  sin
respektive nivå måste kunna få grepp om
hur den egna verksamheten ligger till i
förhållande till de nationella målen.
Detta  är  ett  skäl  till  att
verksamhetsmålen måste vara tydliga och
mätbara   på  olika   nivåer   i
organisationen,   sägs   det   i
propositionen. Utskottet återkommer till
denna fråga.
Regeringen  föreslår som nämnts  att
Arbetsmarknadsverket  skall  ha  tre
övergripande mål för sin verksamhet;
förkortade   vakanstider,   minskad
långtidsarbetslöshet och motverkande av
långa tider utan arbete. Med anledning
av Vänsterpartiets förslag om ett fjärde
mål,  att  bryta  den  könsuppdelade
arbetsmarknaden,   kan   utskottet
konstatera att de övergripande målen
skall kompletteras med ett antal mätbara
verksamhetsmål.   Utskottet   delar
regeringens uppfattning att den ökade
arbetslösheten bland kvinnor  ställer
ytterligare krav på Arbetsmarknadsverket
att  bryta  den  inriktning  av  de
arbetsmarknadspolititiska åtgärderna som
lett till att arbetslösa män kommit i
fråga för åtgärderna i större omfattning
än  arbetslösa kvinnor. I  de  mera
generella  riktlinjerna  för   den
arbetsmarknadspolitiska   verksamheten
ingår också att verka för mäns och
kvinnors rätt till arbete  på  lika
villkor och att motverka en könsuppdelad
arbetsmarknad.
Även   Miljöpartiet   anser   att
arbetslösheten skall bekämpas bl.a. med
en  generell  arbetstidsförkortning.
Utskottet återkommer som nämnts till
denna fråga. Med anledning av partiets
uppfattning att det behövs en total
omorganisation  på  lokal  nivå  med
sammanslagning  av  arbetsförmedling,
försäkringskassa  och   delar   av
socialtjänsten vill utskottet hänvisa
till den pågående försöksverksamheten i
kommunerna. Det säger sig självt att en
så    radikal   omläggning   av
arbetsmarknadspolitiken som Miljöpartiet
förordar inte kan ske i ett slag. Det
pågår   redan   ett   successivt
förnyelsearbete. Försöksverksamheten i
kommunerna måste utvärderas innan man
kan  ta  ställning till en generell
utvidgning. En arbetsgrupp skall också
ha till uppgift att följa och utvärdera
försöksverksamheten.
Arbetsmarknadsutskottet har  vid  sin
behandling av frågan i våras  också
uttalat att det är angeläget att i ett
forskningsuppdrag göra en utvärdering av
verksamheten. När det slutligen gäller
Miljöpartiets förslag om att politiken
kompletteras med ett mål för den totala
arbetslösheten på 7 % vill utskottet
hänvisa  till  vad  finansutskottet
tidigare anfört i denna fråga. I korthet
går resonemanget ut på att ett mål av
detta slag måste kunna kvantifieras utan
att kunna misstolkas samtidigt som det
måste  kunna uppnås med tillgängliga
medel. Den öppna arbetslösheten fyller
det kravet. I internationell statistik
är  den  öppna  arbetslösheten  den
vanligaste       kvantifieringen.
Finansutskottet tillade att det finns
ytterst få ekonomer som påstår sig med
säkerhet kunna ange hur stor minskningen
av den totala arbetslösheten skulle bli
efter en given tidsperiod på grund av
t.ex. förbättrade villkor för företag
och företagande (1995/96:FiU15, s. 38).
Som framgått av motionsreferatet ovan
betonar Kristdemokraterna betydelsen av
att det ges rimliga förutsättningar för
att nya företag skall kunna startas och
befintliga  växa.  Utvecklingen  i
tjänstesektorn  är enligt  utskottets
mening särskilt viktig för att klara en
halvering av arbetslösheten. Det  är
därför  med  tillfredsställelse  som
utskottet kan konstatera att regeringen
har tillsatt en utredning som bl.a.
skall   analysera   den   privata
tjänsteproduktionens  betydelse  för
sysselsättningen. I  uppdraget  ingår
också att analysera effekterna av olika
tänkbara regeländringar som syftar till
att främja utbud och efterfrågan på
privata tjänster och sysselsättningen i
denna del av ekonomin. Utskottet har
ingen   annan   uppfattning   än
Kristdemokraterna  när  det  gäller
arbetsmarknadspolitikens begränsning -
de  arbetsmarknadspolitiska åtgärderna
kan   inte   ersätta   reguljära
arbetstillfällen. Partiets önskan om en
reformering av arbetsmarknadspolitiken
ger utskottet anledning att påminna om
det  successiva  förnyelsearbetet  på
området. Utskottet kan inte oreserverat
instämma i att arbetsmarknadspolitiken,
som  Kristdemokraterna uttrycker det,
skall utgå från subsidiaritetsprincipen.
Om  arbetsmarknadspolitiken  alltjämt
skall vara en del i den ekonomiska
politiken och huvudsakligen finansieras
med  statliga medel måste också  de
nationella målen vara styrande. Detta är
också  som  utskottet  ser  det  en
förutsättning för att de  uppställda
målen   skall   kunna   uppnås.
Arbetsmarknadspolitiken  kan  knappast
utgå från den lägre nivån, men väl
förbättras om den lokala förankringen
stärks. Utskottet delar inte  heller
uppfattningen  att  en  omfattande
avreglering skulle leda till en bättre
fungerande arbetsmarknad. Vad  gäller
Kristdemokraternas åsikt att målet skall
vara  en  halvering av  den  totala
arbetslösheten  till  år  2000  vill
utskottet hänvisa till vad som sagts
ovan i anslutning till Miljöpartiets
motion. Kristdemokraternas kritik mot
regeringen på denna punkt baserar sig
delvis på att regeringspolitiken skulle
kunna utmynna i att människor enbart
flyttas  från  öppen  till  dold
arbetslöshet, det som i finansutskottet
återges som  kreativ bokföring . Ett
ytterligare skäl till att välja den
öppna  arbetslösheten  som  mål  för
regeringen och riksdagen är synen på
arbetslöshet.
Arbetslinjen är en given grundpelare. I
en alltmer internationaliserad omgivning
ställs    stora    krav    på
strukturförändringar på arbetsmarknaden.
Det  innebär att arbetslinjen  måste
utvecklas till att bli en arbets- och
kompetenslinje. Människor som  är  i
utbildning, vare sig detta beror på att
de  vill bredda sina möjligheter på
arbetsmarknaden eller därför att  de
tvingats till det på grund av förändrad
arbetssituation, utför ett värdefullt
arbete  både  för  sig  själva  och
samhället. Det är enligt utskottet en
felsyn att människor i utbildning bara
skulle flyttas från öppen till dold
arbetslöshet.
I ett avsnitt nedan kommer utskottet
till     sitt     sammanfattande
ställningstagande  om  den  allmänna
inriktningen av arbetsmarknadspolitiken.
Utskottet övergår nu till frågan om
arbetsrätten och sysselsättningen.
Arbetsrätten och sysselsättningen
I  budgetpropositionen  understryker
regeringen att arbetsrätten måste ha en
ändamålsenlig utformning som balanserar
löntagarnas  behov av  rättssäkerhet,
trygghet   och   inflytande   med
verksamheternas och företagens behov av
flexibilitet. Reglerna får inte försvåra
för  företag  att  expandera  och
nyanställa. Sverige skall konkurrera med
kompetens och får inte bli ett land där
låga    löner    och    otrygga
anställningsförhållanden       ger
konkurrensfördelar.
I  sitt  betänkande  AU4  behandlar
utskottet just nu regeringens förslag i
proposition 1996/97:16 En arbetsrätt för
ökad  tillväxt samt ett stort antal
motioner väckta både under den allmänna
motionstiden  och med  anledning  av
propositionen. Den frågeställning som
berörs här är arbetsrättens eventuella
samband med sysselsättningen och  de
motionsyrkanden som särskilt rör denna
fråga.
Moderata samlingspartiet anser i motion
A277 (yrk. 1 delv.) att en avreglering
måste ske i liberaliserande riktning.
Partiet   betraktar  den   svenska
arbetsmarknaden som extremt reglerad,
inte bara av lagstiftning utan också av
ett nät av kollektivavtal. Det totala
regelverket blir för många företagare
nästan omöjligt att genomskåda. Därmed
bidrar  arbetsrätten  till  att  öka
företagens  osäkerhet, vilket  verkar
avhållande  på  benägenheten   att
nyanställa.  En  stor   del   av
lagstiftningen härrör dessutom från en
arbetsmarknad som inte längre finns. En
överreglering i en snabbt föränderlig
global ekonomi skapar obönhörligen en
hög arbetslöshet, anser Moderaterna.
Även ett antal enskilda motioner tar
upp liknande synpunkter på sambandet
mellan arbetsrätten och dess effekter på
sysselsättningen. Det är N212 (yrk. 2)
av Gullan Lindblad m.fl. (m, fp, kd),
A228  respektive A256 av Carl  Erik
Hedlund (m) och A257 (yrk.  4)  av
Margareta Nordenvall och Inger Koch (m).
I A256 föreslår motionären att företag
med mindre än 5 anställda undantas från
regelverket.
Vänsterpartiet begär i motion Fi212
(yrk.  23)  ett tillkännagivande  om
arbetsrätten. Att arbetsrätten skulle
förhindra eller försvåra nyanställningar
och  att  försämringar  skulle  öka
arbetstillfällena är en mytbildning som
står i skarp kontrast till forskningen
inom området. Partiet anser i stället
att   den  nya  situationen   på
arbetsmarknaden ställer krav  på  en
utvidgad  arbetsrätt  som   vidgar
arbetstagarbegreppet och  fångar  upp
löntagarnas legitima behov av trygghet
och inflytande. Arbetsrätten är kärnan i
demokratin. Makten över anställningen
ligger kvar hos arbetsgivaren.
Utskottets överväganden
Moderaternas utgångspunkt i motion A277
är  att  arbetsrätten,  liksom  även
arbetsmarknadsregleringen  i  övrigt,
verkar dämpande på sysselsättningen och
att  överregleringen  skapar en hög
arbetslöshet. Detta är synpunkter som
även  återkommer  i  de  enskilda
motionerna. Vänsterpartiet för sin del
anser att detta är en mytbildning.
I  debatten har frågan ofta ställts
vilken  inverkan  de  arbetsrättsliga
reglerna  har  på arbetslöshetsnivån.
Något entydigt svar har knappast getts,
mer  än  att  regler  som  rör
anställningsskyddet kan ha effekter sett
över en konjunkturcykel; benägenheten
att  anställa i en konjunkturuppgång
skulle med andra ord vara större med
liberalare regler. Utskottet vill därför
inte  ge vare sig Moderaterna eller
Vänsterpartiet  medhåll  i   deras
ytterlighetsuppfattningar. Även om enkla
samband av detta slag saknas kan det
ändå ha sin betydelse att arbetsrätten
förändras för att svara mot det nya
arbetslivet.  Dagens  arbetsrättsliga
lagstiftning kom i allt väsentligt till
under 1970-talet. Stora förändringar har
skett  sedan  dess  genom   ökad
internationalisering och  genom  nytt
arbetssätt, ny organsation och ny teknik
m.m.
Enligt utskottets mening är det viktigt
att   arbetsrätten  anpassas  till
förändringar på arbetsmarknaden,  men
någon radikal förändring som Moderaterna
föreslår behövs inte. Föreställningen
att   den   enskilde   personligen
förhandlingsvägen skall kunna nå goda
villkor av betydelse utöver vad som
skulle  regleras  i  en  förenklad
arbetsrätt måste för stora grupper av
arbetstagare     vara     helt
verklighetsfrämmande. Inriktningen  av
den nya arbetsrätt som regeringen lägger
fram  är att göra det lättare  att
anställa, inte lättare att säga upp.
Inte heller kan utskottet ställa sig
bakom Vänsterpartiets krav som innebär
utökad lagreglering. Utskottet står fast
vid sin tidigare uppfattning att strävan
bör vara att söka lösningar avtalsvägen.
Det är så man kan få stabila och väl
fungerande regler.
Utskottet kan således inte ställa sig
bakom de synpunkter som de nu berörda
motionerna innehåller.
Lönebildningen
Regeringens   uppfattning   enligt
propositionen är att lönebildningen inte
fungerar tillfredsställande. Under en
lång följd av år har löneökningarna
legat  högre  än i våra  viktigaste
konkurrentländer medan produktiviteten
ökat långsammare. Sveriges möjligheter
att även i framtiden framstå som ett väl
utvecklat  välfärdssamhälle  med  hög
sysselsättning  och låg  arbetslöshet
beror på hur lönebildningen kommer att
fungera. Det behövs en sund balanserad
lönebildning på god europeisk  nivå.
Lönebildningen måste också  förhindra
osakliga  löneskillnader.  Regeringen
betonar  att  det  är  parterna  på
arbetsmarknaden som har ansvaret att
finna formerna för en lönebildning som
inte  är inflationsdrivande och  som
bidrar till att minska arbetslösheten.
Moderata samlingspartiet anser i motion
A277  att lönebildningen är  alltför
centraliserad.  En mer  ändamålsenlig
lönebildning är en förutsättning för
fler  riktiga arbeten. Lönesättningen
skall utgå från personlig kapacitet,
kompetens,   utvecklingsvilja   och
arbetsinsats.  Ytterst  är  det  en
angelägenhet  för  arbetsgivare  och
medarbetare. En större lönevariation ger
utrymme för fler arbeten och främjar
dessutom rörlighet. Moderaterna säger
sig vara starkt tveksamma till den typ
av maktutövning som regeringens samtal
med  arbetsmarknadens  parter   om
lönebildningen innebär. Det intressanta
är  vilka legala eller skattemässiga
förändringar som skulle behövas.  De
spelregler som nu gäller, framför allt
vad  gäller  konfliktreglerna,  har
bidragit till lönekostnadsökningarna. De
fackliga organisationerna kan ta till
konflikt utan att motparten i realiteten
kan utlösa de motåtgärder som balansen
mellan parterna förutsätter. Stor effekt
kan åstadkommas med mycket begränsade
konflikter  i  termer  av  antalet
deltagande arbetstagare och därmed med
små   uttag   ur   strejkfonderna.
Konfliktreglerna  behöver  förändras,
t.ex. genom krav på medlemsomröstning
före strejk, förlängda varseltider och
ett    annat   medlingsförfarande.
Sympatiåtgärder  bör förbjudas  (yrk.
2-4).  Det är också nödvändigt  att
analysera  vilken  inverkan  sociala
ersättningar,    skatter     och
inkomstrelaterade  avgifter  har  på
lönebildningen  och  arbetslösheten.
Enligt Moderaterna bör en sådan analys
presenteras för riksdagen senast hösten
1997 (yrk. 13).
Kristdemokraterna  vill  ha   ökad
flexibilitet  i  lönesättningen  för
ungdomar. En lägre ingångslön bör enligt
partiet kunna vara ett verksamt sätt att
få flera unga i arbete. Om det inte blir
löst  avtalsvägen  bör  lagstiftning
övervägas,  anser  Kristdemokraterna
(motion A297 yrk. 3).
Utskottet kan i och för sig hålla med
Moderaterna om att lönebildningen inte
fungerar   tillfredsställande.   Att
huvudorsaken till det skulle vara en
obalans i maktförhållandena till  de
fackliga organisationernas förmån  är
dock en felsyn. Lönebildningen är i
första hand ett gemensamt ansvar för
arbetsmarknadens parter. Det kommer till
uttryck genom det uppdrag som regeringen
givit parterna att fram till den 31 mars
1997  gemensamt formulera  nödvändiga
förändringar  av  förhandlings-  och
lönebildningssystemet. Som ett första
steg har den s.k. Edin-gruppen fått
uppdrag  att under innevarande  höst
granska  utfallet  av  den  senaste
lönerörelsen.
Utskottet  noterar  att  Moderaterna
ställer långtgående krav på inskränknin
gar i rätten att vidta arbetskonflikter.
Utskottet utgår från att förhandlings-,
medlings- och konfliktreglerna kommer
att  diskuteras i samband  med  det
nyssnämnda    uppdraget     till
arbetsmarknadens  parter.  Det  finns
därför inte anledning för riksdagen att
nu göra något uttalande i den frågan.
Slutligen tar utskottet avstånd från
tanken hos Kristdemokraterna att - för
det  fall lägre ingångslön inte kan
regleras  avtalsvägen - lagstifta  i
frågan. Detta skulle innebära ett första
steg mot en statlig inkomstpolitik. Det
skulle dessutom innebära ett avsteg från
den sedan lång tid gällande principen på
svensk  arbetsmarknad  att  det  är
parternas sak att reglera lönefrågorna.
Utskottet kan således inte ställa sig
bakom de synpunkter som framförts i de
nu behandlade partimotionerna.
Arbetstiden och sysselsättningen
I propositionen redovisas det uppdrag
som  Arbetstidskommittén  haft  att
analysera de långsiktiga konsekvenserna
av alternativa arbetstidsförkortningar,
att undersöka på vilket sätt flexibla
arbetstidsregler kan införas i svensk
lagstiftning   och   att   utreda
konsekvenserna     av     EG:s
arbetstidsdirektiv  för  det  svenska
regelsystemet på arbetstidsområdet.
När   utskottet  här  tar   upp
arbetstidsfrågan är det huvudsakligen
från ett sysselsättningsperspektiv. Det
har också väckts motioner med förslag
som avser arbetstiden mera sedd som
välfärdsfråga  eller   som   avser
lagregleringsfrågor. Utskottet  kommer
att behandla dessa motioner i ett senare
sammanhang.
Vänsterpartiet och Miljöpartiet för fram
förslag om förkortad arbetstid som ett
sätt att öka sysselsättningen.
Vänsterpartiet framhåller i motion Fi212
att den ordinarie arbetstiden i Sverige
tillhör de längsta i Europa.  Flera
länder har sänkt arbetstiden för att öka
välfärden  och minska arbetslösheten.
Enligt teoretiska studier som ledande
politiker hänvisar till är det osäkert
om  arbetstidsförkortning  ger  fler
arbetstillfällen.   Däremot   visar
genomförda arbetstidsförkortningar både
i och utanför Sverige att de leder till
ökad sysselsättning även om utfallet
varierar.  Partiet vill  påbörja  en
utvidgad försöksverksamhet med förkortad
arbetstid som finansieras via avdrag på
arbetsgivaravgiften. Enligt förslaget i
det s.k. sysslsättningspaketet bör 2
miljarder kronor avsättas för ändamålet
(yrk.   22).  Förslaget  om   en
försöksverksamhet  framförs  även  i
partiets motion A719 (yrk. 3).
Miljöpartiet anför i sin motion A711
sysselsättningsskäl    för    en
arbetstidsförkortning. I dagens läge på
arbetsmarknaden    skulle     en
arbetstidsförkortning aktivt kunna bidra
till en sänkning av arbetslösheten. De
senaste årens utveckling visar enligt
partiet att traditionella medel som ökad
ekonomisk tillväxt inte längre förmår
komma till rätta med arbetslösheten.
(yrk. 1).
Kristdemokraterna vill enligt  motion
A297  avvakta  en  proposition  om
arbetstider och framför därför  inga
yrkanden i de principiella frågorna.
Däremot ser partiet det som önskvärt med
fler projekt och försök med förkortad
arbetstid och arbetsdelning i offentlig
sektor. Partiet anser att ett särskilt
stimulansstöd   bör   utges   till
verksamheter inom offentlig sektor som
prövar arbetsdelning för att få fler i
arbete. Finansiering bör ske inom ramen
för  de  särskilda  insatserna  för
omstrukturering  i  den  kommunala
verksamheten. (yrk. 4).
Frågan om arbetstidsförkortning tas även
upp i en enskild motion A710 av Sigge
Godin  (fp). En arbetstidsförkortning
löser inte den totala arbetslösheten,
men  alla vägar måste prövas, anser
motionären. Regeringen bör ges i uppdrag
att utreda ett förslag till lagstiftning
som öppnar för förhandlingar på lägsta
nivå inom företaget. En framförhandlad
arbetstidsförkortning som leder  till
nyanställningar skulle t.ex. kunna ge
arbetsgivaren rätt till viss skattefri
vinstutdelning.
Utskottet vill med anledning av  de
behandlade  motionsförslagen  anföra
följande.
Arbetstidskommittén lade  fram  sitt
slutbetänkande  (SOU  1996:145)  i
september innevarande år. Kommittén har
gjort  en  fördjupad studie  av  en
lagstadgad           generell
arbetstidsförkortning. Utgångspunkten i
denna del är nationalekonomisk teori
samt  sammanställningar  av  såväl
teoretisk som empirisk forskning  på
området. Utredningen noterar att det med
utgångspunkt i teoretisk forskning inte
är  möjligt att förorda en generell
arbetstidsförkortning i syfte att öka
sysselsättningen.   De    positiva
sysselsättningseffekterna av en generell
arbetstidsförkortning är som störst när
arbetsmarknadsläget  är  som  mest
gynnsamt,  exempelvis   under   en
högkonjunktur eller i regioner med låg
arbetslöshet. De empiriska resultaten är
däremot mera skiftande och i  många
europeiska     länder      där
arbetstidsförkortningar har genomförts
visar   resultaten   på   positiva
sysselsättningseffekter, om än lägre än
vad  som förväntats. Utredningen kan
därför inte utesluta att en förkortad
arbetstid skulle kunna ge ett bidrag
till att minska arbetslösheten.
Vänsterpartiet synes ha tagit fasta på
de empiriska resultaten eftersom man
förordar medel för försöksverksamhet på
området. Utskottet anser att det finns
skäl att uppmuntra olika försök med
förkortad     arbetstid.     Det
statsfinansiella läget medger dock inte
att  omfattande resurser satsas  för
ändamålet - särskilt som de empiriska
resultaten inte verkar helt entydiga.
Utredningen skriver i sitt betänkande
att man måste vara medveten om att
mätningen av sysselsättningseffekter av
en arbetstidsförkortning är förknippad
med många problem. Det är svårt att
avgöra om en effekt på sysselsättningen
härrör från en arbetstidsförkortning och
inte från någon annan förändring  i
ekonomin. Dessutom, sägs det, varierar
uppskattningarna  beroende  på  om
exempelvis   arbetstagar-    eller
arbetsgivarparterna bedömer effekterna
(s. 111).
Enligt utskottets mening bör man kunna
utgå från den analys som redovisas i
utredningsbetänkandet.
Arbetsmarknadsutskottet kan därför inte
dela   Miljöpartiets   tro   på
arbetstidsförkortning som  den  givna
vägen ut ur arbetslösheten.
Utskottet uttalade nyss sin positiva
syn   på   olika   försök   med
arbetstidsförkortning,  och  instämmer
därmed med Kristdemokraterna. Utskottet
är däremot av skäl som anförts ovan inte
berett att göra något uttalande om ett
särskilt stimulansstöd till verksamheter
inom  offentlig  sektor  som  prövar
arbetsdelning för att få fler i arbete.
Med hänvisning till vad som sagts ovan
om svårigheterna att avgöra sambandet
mellan en arbetstidsförkortning och en
sysselsättningsökning  har  utskottet
svårt att se fördelarna med Sigge Godins
förslag. I vart fall ger inte motionen
underlag  för  något  mera  bestämt
ställningstagande från riksdagens sida.
Utskottet vill slutligen hänvisa till
att ett förslag från regeringen rörande
arbetstiden är att vänta under senare
delen av nästa år.
Det anförda innebär att utskottet inte
kan ställa sig bakom de nu behandlade
motionerna,  i förekommande  fall  i
berörda delar.
Andra övergripande frågor rörande
arbetsmarknadspolitiken
Även i ett antal enskilda motioner finns
förslag och mera övergripande synpunkter
på detta område.
Anita Johansson m.fl. (s) ser i motion
A275     arbetsrotation     med
arbete/utbildning/fritid som ett sätt
att fördela arbetsuppgifterna på  de
arbetsföra. Ytterligare forskning behövs
om hur arbetstillfällena kan fördelas
mera rättvist.
Med  utgångspunkt i  situationen  på
arbetsmarknaden i Örebro län framhåller
Hans Karlsson m.fl. (s) i motion A223
att det behövs nationell samordning av
resurserna  inom närings-, regional-,
arbetsmarknads- och utbildningspolitiken
och större lokal frihet i att styra
resurserna för att nå de gemensamma
målen (yrk.1).
Eva Björne (m) vänder sig i motion A203
mot detaljstyrningen och volymmålen för
de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.
Beslut om vilken åtgärd som är bäst
måste  fattas  av  den  enskilde
arbetsförmedlaren medan AMS skall fatta
de mera övergripande besluten.
Maud Ekendahl och Elisabeth Nyström (m)
vill enligt A231 ha ett tillkännagivande
om  ett  flexiblare  system  för
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Kristina Nordström (s) anser i motion
A237  att  man  i  samband  med
decentraliseringen          av
arbetsmarknadspolitiken   till   den
regionala nivån bör utnyttja den kunskap
som finns hos arbetsmarknadens parter
vid beslut om bidrag.
Carl-Johan Wilson (fp) vill i motion
A261  att  länsarbetsnämnderna  och
arbetsförmedlingarna,  inom  de  för
respektive län fastlagda ramarna, skall
ges större frihet att fördela medel till
angelägna ändamål.
Kerstin Warnerbring (c) efterlyser i
motion A285 en bättre samordning mellan
departement, nämnder och förvaltningar.
Gränsdragningar och olika budgetansvar
är hinder. Dessutom krävs flexibilitet
för  att skapa en bättre fungerande
arbetsmarknad.
Eva Arvidsson m.fl. (s) begär i motion
A293  ett tillkännagivande om  lokal
anpassning av arbetsmarknadspolitiken.
Regelverket bör luckras upp och  en
omfördelning ske för att  väsentligt
utöka ramen för otraditionella medel.
Margareta Israelsson m.fl. (s, c, fp, v,
kd) tar upp arbetslöshetens effekter på
barnen i motion A306. Undersökningar
visar  att  föräldrarnas arbetslöshet
spelar stor roll för barnens framtid. De
sociala  konsekvenserna  blir  allt
tydligare. De tillgängliga resurserna
måste användas så att barnens situation
inte  glöms  bort. Samverkan  mellan
myndigheter  bör  gälla  även  vid
arbetsmarknadspolitiska insatser.
Sten Tolgfors (m) framhåller i motion
A211 den målkonflikt som han ser mellan
arbetsmarknadspolitiken       och
näringspolitiken; skatten höjs för att
finansiera den förra. Motionären anser
att  det  behövs en  granskning  av
effektivitet,  undanträngningseffekter
och kostnader.
Utskottets överväganden
Förslaget i A275 om arbetsrotation som
ett sätt att fördela arbetsuppgifterna
kan som utskottet ser det vara en modell
att pröva på arbetsmarknaden. Det pågår
redan en rad försök med alternativa
arbetstids- och arbetsdelningsmodeller,
vilket  utskottet ser  positivt  på.
Utskottet  skulle  också  välkomna
ytterligare försök med ett aktivt stöd
från forskare under försöksperioden.
Som  ett exempel på samordning  av
nationella resurser som Hans Karlsson
m.fl. (s) efterlyser i motion A223 kan
nämnas      den     omfattande
utbildningssatsning med 100 000 platser
i  vuxenutbildningen och 30 000 nya
platser  i  högskolan, som riksdagen
beslutade om i somras. Finansieringen av
denna satsning sker i huvudsak inom
arbetsmarknadsområdet.
Med  anledning av den i nyssnämnda
motionen framförda åsikten  att  det
behövs större lokal frihet att styra
resurserna och kritiken i Eva Björnes
(m) motion A203 mot detaljstyrningen kan
utskottet  bara konstatera  att  ett
fasthållande vid de nationella målen för
arbetsmarknadspolitiken förutsätter viss
styrning. Enligt utskottets mening bör
dock den överordnade nivån inskränka
detaljregleringen till vad som kan anses
nödvändigt.
Utskottet har ingen annan uppfattning
än den som framförs i motion A237 av
Kristina Nordström (s) om  att  den
kunskap som finns hos arbetsmarknadens
parter bör utnyttjas vid beslut  om
bidrag och stöd av olika slag. Utskottet
kan peka på vad som anges i förordningen
om   den   arbetsmarknadspolitiska
verksamheten.  Enligt  11  §  skall
arbetsmarknadsmyndigheterna  i  sina
uppgifter  samverka med parterna  på
arbetsmarknaden.
Utskottet delar Kerstin Warnerbrings
(c)  uppfattning i motion A285  att
flexibiliteten måste öka för att skapa
en bättre fungerande arbetsmarknad. Att
öka     samordningen     mellan
försäkringskassa,  socialtjänst  och
arbetsförmedling är en av tankarna bakom
försöket  med  lokal  samverkan  mot
arbetslöshet.
Utskottet  delar oron hos Margareta
Israelsson och medmotionärer (s, c, fp,
v,  kd)  i A306 för arbetslöshetens
effekter på barnen. Med anledning av
synpunkten  att  samverkan  mellan
myndigheterna  bör  gälla  även  vid
arbetsmarknadspolitiska  insatser  kan
utskottet  hänvisa  till  vad  som
förutsätts  enligt  den  nyssnämnda
förordningen.
Arbetsmarknadsmyndigheterna skall enligt
dessa regler samverka med skolan och med
sociala och andra myndigheter liksom med
enskilda organisationer.
Vad slutligen gäller Sten Tolgfors (m)
synpunkt i motion A211 om att det skulle
finnas   en   målkonflikt   mellan
arbetsmarknadspolitiken       och
näringspolitiken och att det behövs en
granskning    av    effektivitet,
undanträngningseffekter och  kostnader
kan utskottet hänvisa till att frågan är
uppmärksammad i flera sammanhang. I den
arbetsmarknadspolitiska    kommitténs
slutbetänkande  1996:34  finns  ett
särskilt avsnitt om utvärdering  och
uppföljning där det konstateras att det
under de senaste fem åren förmodligen
gjorts  fler studier av den  aktiva
arbetsmarknadspolitiken i Sverige  än
under  alla tidigare år  sedan  den
introducerades i början av 1950-talet.
Nämnas bör också dels en helt färsk
rapport från Riksdagens revisorer om
undanträngningseffekter        på
arbetsmarknaden, dels ett förslag från
revisorerna  som  rör  effekter  av
arbetsmarknadsutbildning.
Utskottets sammanfattande
ställningstagande rörande den allmänna
inriktningen av arbetsmarknadspolitiken
Utskottet kan med det anförda konstatera
att  något  samlat  alternativ  till
regeringens  inriktning  och  förslag
beträffande   arbetsmarknads-   och
sysselsättningspolitiken      inte
föreligger. Mot den bakgrunden finns det
inte någon anledning att göra några
närmare  uttalanden om den  framtida
politiken   på   grundval    av
partimotionerna.
Detta  innebär att motionerna A277,
A304, A221, Fi212, A274, N270, A297,
A791, A710, A711 och U515 avstyrks i
berörda delar.
Inte heller de i sammanhanget behandlade
enskilda motionerna ger anledning till
något uttalande från riksdagens sida.
Motionerna A203, A211, A223, A228, A231,
A237, A256, A257, A261, A275, A285,
A293, A306 och N212 avstyrks således,
också de i förekommande fall i berörda
delar.
Nedskärningar inom offentlig sektor -
arbetsmarknadsmedel
I ett antal motioner framförs förslag
och    synpunkter    på    hur
arbetsmarknadsmedel bör överföras till
den offentliga sektorn för att motverka
nedskärningar.
Kristdemokraterna kommer in på frågan i
motion A297 i samband med att  man
utvecklar sin syn på den nya åtgärden
OTA (offentliga tillfälliga arbeten för
äldre arbetslösa). I stället för att
upprätta särskilda arbetslag som skall
ägna  sig åt verksamhet som  enligt
kommunernas, landstingens och statens
synsätt egentligen är obehövlig bör man
enligt  Kristdemokraterna  säkerställa
resurser för kommuner och landsting så
att  man  kan upprätthålla  en  god
personalbemanning  inom  prioriterade
områden som vård och omsorg och på så
sätt förhindra arbetslöshet för de 30
000 personer som regeringen räknar med
skall friställas under de närmaste åren.
Att förhindra sådana uppsägningar med
särskilda    utbildnings-    och
kompetenshöjande insatser bör vara ett
redskap i den arbetsmarknadspolitiska
arsenalen.  Länsarbetsnämnden  skall
tillåtas skriva avtal med kommunerna och
landstingen om detta när alternativet är
öppen arbetslöshet (yrk. 11).
Fem enskilda s-motioner tar också upp
frågan.
Ingrid Andersson m.fl. anser enligt
motion A214 att regelverket för t.ex.
utbildningsvikariat         och
arbetsmarknadsutbildning     liksom
lönesättningen och studiestödssystemet
för anställda som är under utbildning
försvårar  möjligheterna att  hantera
problemet med övertalig personal. Trots
regeringens  signaler   om   ökade
möjligheter     att     använda
arbetsmarknadsmedel  inom  vårdsektorn
kvarstår  formella  hinder,  anför
motionärerna. - Hans Karlsson  m.fl.
utgår i motion A223 från arbetsmarknaden
i Örebro län. Om den kreativitet som
människorna  besitter  skall  kunna
frigöras  måste  regelverken   och
förhållningssättet           i
arbetsmarknadspolitiken    förändras.
Resurser  måste  omfördelas   från
passivitet till aktivitet. Staten bör
utreda  hur det passiva stödet  kan
omvandlas till resurser för kommuner och
landsting (yrk. 2). - Ingemar Josefsson
och Lena Sandlin framhåller i motion
A279 att de stora nedskärningarna på den
statliga  sektorn  hotar  kvinnors
ställning  på  arbetsmarknaden.  Ett
temporärt uppsägningsstopp leder till
stärkta statsfinanser och effektivare
statlig verksamhet, t.ex. vid skatte-
och   kronofogdemyndigheterna   och
arbetsförmedlingarna.  De   statliga
verksamheterna  skall  även  ta  ett
samhällsekonomiskt  ansvar.  -  Inger
Segelström m.fl. anser i motion A811 att
de  medel  som i dag  används  för
arbetslöshetsersättning,
utbildningsstöd, socialbidrag m.m. bör
disponeras om så att kvinnor kan gå
tillbaka till den offentliga sektorn.
Skillnaden mellan kostnaden för  att
anställa en person med avtalsenlig lön
och  att betala ut kontantstöd  kan
finansieras med arbetsmarknadsmedel. På
detta sätt kan man klara målet om en
halvering av arbetslösheten till  år
2000. - I motion A814, också av Inger
Segelström m.fl., begärs en utredning om
konsekvenserna för offentliga sektorns
verksamhet och kvinnornas sysselsättning
för  det fall att överenskommelserna
mellan  regeringen och  kommun-  och
landstingsförbunden om uppsägningsstopp
under åren 1997 och 1998 inte  kan
fullföljas.
Utskottet kan i och för sig förstå och
känna sympati med de tankar som de nu
berörda motionerna ger uttryck för. Det
är inte svårt att se en motsättning i
att samtidigt som nedskärningar görs i
den offentliga sektorn med uppsägningar
som  följd,  betydande belopp  måste
betalas ut till dem som blir arbetslösa
till följd av nedskärningarna. De flesta
instämmer säkert i som en allmän princip
att det är bättre att människor får
stanna kvar i sina arbeten än att de
uppbär passivt kontantstöd.
Det går dock inte att därifrån komma
fram till att de resurser som anslagits
för arbetsmarknadspolitiska ändamål mera
allmänt  skall  användas  till  att
förhindra,  minska eller  skjuta  på
offentliga neddragningar. Detta skulle
vara   möjligt   bara   om   de
arbetsmarknadspolitiska resurserna vore
obegränsade.
Med      de      begränsade
arbetsmarknadspolitiska  resurser  som
står  till buds måste prioriteringar
göras.  Resurserna måste satsas  där
behoven är som störst - både med hänsyn
till individen och till arbetsmarknaden.
Om man någonstans inom den offentliga
sektorn bedömer att nedskärningar måste
göras är det inte givit att det är de
som drabbas där som har de största
behoven. Alternativ sysselsättning kan
ju  vara  tänkbar. I vad  mån  den
offentliga  sektorn  åter  skall  ha
möjlighet att expandera, och därigenom
även ge kvinnor ökade möjligheter till
sysselsättning, avgörs  inte  av  de
arbetsmarknadspolitiska resurserna, utan
av samhällsekonomin som helhet.
Det utskottet nu anfört avser den mera
generella  frågeställningen. Ingenting
utesluter mera punktvisa insatser t.ex.
för kompetenshöjning av personal som
hotas av uppsägning, så som skedde för
några år sedan i avtal med kommuner och
landsting.
Med hänvisning till det anförda avstyrks
motionerna A214, A223 yrkande 2, A279,
A297 yrkande 11, A811 och A814.
Kommunernas medverkan -
arbetsförmedlingsnämnder
Centerpartiet framhåller i motion Fi210
att den ökade decentraliseringen  av
arbetsmarknadspolitiken helt ligger i
linje   med  partiets  ideologiska
inriktning. Att besluten förs närmare de
arbetslösa  bör också  innebära  att
resurserna   kan   användas   mera
träffsäkert. Det är viktigt att det
finns en verklig handlingsfrihet för den
lokala nivån. Arbetsförmedlingsnämnderna
bör ha så få restriktioner som möjligt
(yrk. 4).
Kristdemokraterna  anser  att  alla
kommuner som så önskar borde få medverka
i   den  lokala  samverkan   mot
arbetslösheten.  Staten  kan  aldrig
avhända sig det nationella ansvaret för
arbetsmarknadspolitiken, men väl se till
att kommunerna får möjlighet att göra
det bästa av situationen. Partiet anser
att inom försöksverksamhetens ram de
arbetsmarknadspolitiska medlen borde få
användas till kompetensutveckling för
personalgrupper som  sägs  upp  från
kommuner och landsting (yrk. 15).
Frågor som berör den lokala samverkan
mot arbetslöshet har också tagits upp i
sju enskilda s-motioner.
Britta Sundin m.fl. hänför sig till det
s.k. Västernorrlandsförsöket i motion
A220. Från länet har det lagts fram ett
förslag till regeringen hur de totala
resurserna för sysselsättningsåtgärder
genom att blanda pengar kan användas i
arbetslöshetsbekämpningen.  Genom  att
samordna alla de parter som på något
sätt    är   engagerade    inom
arbetsmarknadspolitiken  kan   stora
fördelar vinnas. Det sker genom ett
arbetsförbund mellan länsarbetsnämnden,
försäkringskassan,   kommunen   och
landstinget. Förutsättningen är dock att
länets samtliga kommuner kan beredas
tillfälle  att  delta  i  försöket.
Motionärerna anser att det skulle vara
av värde att få pröva detta. - Tomas
Eneroth anför i motion A238 att det
finns   många  exempel  på   att
rollfördelningen         mellan
länsarbetsnämnderna         och
arbetsförmedlingsnämnderna     inte
uppfattats  inom Arbetsmarknadsverket,
trots uttalanden i propositionen om den
lokala  samverkan. Kommunernas reella
makt  beskärs väsentligt.  Motionären
anser även att försöksverksamheten borde
utsträckas  till  att  även  gälla
samordning   av  resurserna   inom
arbetslöshetsförsäkringen      och
sjukförsäkringen. - Bo Sifverstrand och
Bo Nilsson efterlyser ett klarläggande
av  arbetsförmedlingsnämndernas ansvar
och befogenheter i motion A243. Trots
uttalanden  av riksdagen  råder  det
oklarheter.     T.ex.      ser
länsarbetsnämnderna på sina håll som en
självklarhet  att  arbetsförmedlingen
skall  svara för sekreterarskapet  i
arbetsförmedlingsnämnderna.
Motionärerna, som anser att  det  i
stället  borde  vara  en  kommunal
befattningshavare som har denna uppgift,
vill  ha  ett  förtydligande   i
Arbetsmarknadsverkets  instruktion.  -
Torgny Danielsson m.fl. anför i motion
A244  att  inslagen av  regel-  och
detaljstyrning har upplevts så starkt
att  det uppstått tvekan från vissa
kommuners  sida  om  att  ingå  i
försöksverksamheten.    En    ökad
decentralisering kräver regelverk som
innefattar  målstyrning  mera   än
detaljstyrning. En översyn behövs av
regelverket. - Magnus Johansson m.fl.
anser i motion A282 att samverkan mellan
kommunen,   arbetsförmedlingen   och
försäkringskassan blir bättre med ett
mer flexibelt regelverk. - Även Magnus
Johansson m.fl. efterlyser  ett  mer
flexibelt regelverk i motion A282. Det
måste  dock även i framtiden finnas
centrala målsättningar. - Eva Arvidsson
m.fl.  anför  i  motion  A293  att
regelverket är det stora hindret för
utveckling och flexibilitet. Resurserna
måste  omfördelas så att ramen  för
otraditionella medel ökas väsentligt.
Regeringen, AMS och länsarbetsnämnderna
får inte sätta upp mål och riktlinjer
som inte överensstämmer med riksdagens
beslut  om  en  starkare  roll  för
kommunerna. - Inger Segelström m.fl.
framför slutligen i motion A814 att
arbetsförmedlingsnämnderna skall ha en
jämn  könsfördelning. I  den  lokala
samverkan  måste  också  varje  kön
garanteras  sin  rättmätiga  del  av
insatserna. En konsekvent redovisning
måste  ske av åtgärderna  från  ett
könsperspektiv (yrk. 5 och 6).
Med  anledning av de nu  behandlade
motionerna  vill  utskottet  anföra
följande.
Några återkommande teman i motionerna
dr  önskvärdheten  av  en  större
handlingsfrihet på den lokala nivån och
en  klarare  rollfördelning  mellan
Arbetsmarknadsverket  och  de  lokala
aktörerna. Det framställs också förslag
om att alla kommuner som så vill borde
få delta i verksamheten.
Försöksverksamheten med lokal samverkan
mot arbetslösheten beslutades för lite
mer  än  ett  halvår  sedan  (prop.
1995/96:148,           AU13).
Arbetsmarknadsutskottet uttalade i sitt
betänkande bl.a. att det är av stor vikt
för en försöksverksamhet av det slag som
det här är fråga om att antalet projekt
inte blir alltför stort och därigenom
svårt att överblicka. Samtidigt  får
projekten inte bli så få att man inte
kan få ett bra resultat av försöken.
Därför   föreslog  utskottet   att
ytterligare ett antal kommuner utöver de
cirka tio som regeringen föreslog borde
få ingå i försöksverksamheten. Utskottet
står fast vid att antalet deltagande
kommuner bör vara begränsat,  vilket
innebär att utskottet inte kan ställa
sig bakom Kristdemokraternas uppfattning
att alla kommuner som vill skall få
delta i verksamheten. Det får ankomma på
regeringen  att avgöra  om  samtliga
kommuner i ett visst bestämt län, såsom
förordas i motion A220, skall kunna
delta i ett visst projekt.
Efter       förslag       i
sysselsättningspropositionen i  somras
har      instruktionen     för
Arbetsmarknadsverket ändrats.  Förutom
att   det   bör   finnas   en
arbetsförmedlingsnämnd i varje kommun
finns regler om att ordföranden och en
majoritet  av ledamöterna i  nämnden
alltid skall utses efter förslag av
kommunen. På det sättet får kommunen ett
avgörande  inflytande  över  nämndens
verksamhet. Enligt instruktionen skall
det   i   nämnden  också  finnas
representanter  för   det   lokala
näringslivet             och
arbetstagarorganisationer.
När det gäller en sådan fråga som
sekreterarskapet i  nämnden  är  det
utskottets uppfattning att detta måste
lösas    lokalt.    Idén    med
försöksverksamheten skulle bli  något
förfelad  om  riksdagen  angav  mera
detaljerade regler om ansvarsfördelning
och om sättet att organisera arbetet -
för övrigt efterlyser man ju mindre
detaljreglering. Det bör i sammanhanget
nämnas   att   försöksverksamheten
förutsätter             att
arbetsförmedlingsnämnderna om  de  så
önskar skall kunna inrätta olika slag av
samrådsgrupper.
Utskottet instämmer med Centern i att
arbetsförmedlingsnämnderna bör ha så få
restriktioner som möjligt. Tanken är att
genom  decentralisering  och  lokal
förankring  öka  träffsäkerheten  och
kvaliteten i åtgärderna och att undvika
detaljstyrning från den centrala nivån.
Utskottet vill med kraft understryka att
arbetsförmedlingsnämnderna,     med
utgångspunkt   i  den   nationella
arbetsmarknadspolitiken,  måste  ges
största möjliga frihet att utveckla den
lokala  samverkan mot arbetslösheten.
Detta bör ges regeringen till känna.
I ett hänseende vill utskottet uttala
sin bestämda åsikt. Det gäller frågan om
könssammansättningen          i
arbetsförmedlingsnämnderna, som väckts
av Inger Segelström m.fl. i motion A814.
Utskottet anser att en allmän strävan
bör  vara  att åstadkomma  en  jämn
könsfördelning inom alla beslutsorgan i
samhället,  inom  såväl  privat  som
offentlig sektor. Det gäller givetvis
också    arbetsförmedlingsnämnderna.
Möjligheterna att detaljstyra och direkt
påverka utvecklingen på detta område är
dock begränsade utom i de fall där
regeringen själv utser personerna  i
fråga.  Arbetsmarknadsutskottet  utgår
från att de angivna principerna blir
vägledande när nämnderna sätts samman
eller när nya ledamöter skall väljas in.
I  sammanhanget  noterar  utskottet
dessutom att regeringen, enligt vad som
uppges    i    skrivelsen    om
jämställdhetspolitiken (1996/97:41), i
oktober 1996 avsatt medel från anslaget
Särskilda  jämställdhetsåtgärder  till
Svenska    Kommunförbundet    och
Landstingsförbundet för ett projekt som
syftar till att stimulera ett mer aktivt
jämställdhetsarbete  för  bl.a.  ökad
kvinnorepresentation i kommunala nämnder
och styrelser i tre kommuner och två
landsting. Erfarenheterna från projektet
skall  spridas över landet  och  en
utvärdering skall redovisas före 1998
års riksdagsval.
När det gäller den i samma motion väckta
frågan om fördelning och redovisning av
insatserna från ett könsperspektiv är
det   utskottets  uppfattning  att
inriktningen här, liksom när det gäller
åtgärderna i stort, måste vara  att
resurserna fördelas på ett sätt som
svarar mot kvinnornas andel  av  de
arbetslösa.
Enligt utskottet bör den grupp inom
Arbetsmarknadsdepartementet som  skall
följa  försöksverksamheten med  lokal
samverkan  mot  arbetslösheten  vara
uppmärksam  både  på  frågan  om
könssammansättningen i nämnderna och på
fördelningen  av  resurserna  mellan
kvinnor och män. Något uttalande utöver
detta  kan inte anses påkallat  med
anledning av motion A814.
Med   det   anförda   avstyrker
arbetsmarknadsutskottet de nu behandlade
motionerna A220, A238, A243, A244, A282,
A293,  A814,  Fi210  och  Fi214,  i
förekommande fall i berörda delar.
Insatser på särskilda orter
I  tre  enskilda  motioner  föreslås
arbetsmarknadspolitiska  insatser  på
särskilda orter.
Kristina Nordström m.fl. (s) efterlyser
i motion A267 åtgärder för att sätta
Stockholmsregionen i arbete. Satsningar
där innebär i praktiken ett stöd för
utvecklingen  i hela  landet,  anser
motionärerna. Arbetslösheten är lika hög
som genomsnittet i landet och dessutom
finns särskilda problem med etnisk och
social segregation. Motionärerna pekar
ut ett antal tänkbara satsningar bl.a.
på utbildningsområdet och miljöområdet.
De vill också att ett EU-organ och
Östersjörådets permanenta  sekretariat
förläggs till Stockholm.
Margareta Nordenvall och Inger Kock (m)
tar i motion A257 (yrk. 1-3) också upp
situationen i Stockholms län. De anser
att  det behövs bättre villkor  för
småföretagandet i området. För att de
små och medelstora företagen skall kunna
bidra till nya arbetstillfällen måste de
politiska  signalerna vara  positiva,
klara   och   långsiktiga.   Fler
högskoleplatser   är   nödvändiga.
Rörligheten på arbetsmarknaden  måste
öka.
Helena Frisk m.fl. (s) påtalar i motion
A233 behovet av särskilda insatser för
omställning  på  orter  med  minskad
försvarsindustri, inte minst Karlskoga.
Försvarspropositionen      innebär
ytterligare  negativa  konsekvenser.
Staten har ett särskilt ansvar för orter
som är beroende av försvarsindustrin.
Speciella medel bör avsättas för att ge
möjligheter till omställning.
Lars-Erik Lövdén m.fl. (s) framhåller i
motion  A409  den  mycket   höga
arbetslösheten  i Malmöhus  län  med
föråldrad   industristruktur,   låg
utbildningsnivå   och   omfattande
segregation. Arbetsmarknaden för kvinnor
är    ogynnsam.    Både    inom
arbetsmarknadspolitiken       och
utbildningspolitiken  måste  åtgärder
vidtas. Regeringen måste också ta ett
särskilt ansvar för Kockums utveckling.
Utskottet ifrågasätter i och för sig
inte angelägenheten av de behov som
pekas ut i de olika motionerna.
Utskottet vill emellertid hänvisa till
att det ankommer på AMS att fördela
resurserna för arbetsmarknadspolitiska
insatser i de olika länen. Fördelningen
skall  ske  med  hänsyn  till  den
arbetsmarknadspolitiska situationen  i
respektive län.
Med detta avstyrks de nu behandlade
motionerna A233, A257 i berörda delar,
A267 och A409.
Nordisk arbetsmarknad
Kent Olsson m.fl. (m) anser i motion
A249 att det behövs förbättringar för
att den nordiska arbetsmarknaden skall
fungera. Flera svårigheter kan drabba
dem som bor i ett land och arbetar i ett
annat, vilket blir allt vanligare. Det
gäller bl. a. formalia för att få a-
kassa  samt avdragsrätten för resor,
räntor och pensionsförsäkringar.
Utskottet vill med anledning av denna
motion anföra följande.
Sverige måste som medlem i Nordiska
rådets följa de samordningsregler som
finns  i en förordning som reglerar
samordning  av  system  för  social
trygghet, bl.a. arbetslöshetsförsäkring.
Regler om exempelvis gästarbetare finns
i denna förordning. En rapport från den
s.k.   uppföljningsgruppen   rörande
socialförsäkringen       (Nordiska
ministerrådet)    har    nyligen
remissbehandlats. Enligt vad utskottet
inhämtat  kommer några regeländringar
inte att vidtas, men synpunkter kommer
att  beaktas som eventuellt kan  få
genomslag  i det praktiska  arbetet.
Rapporten  avsåg  bl.a.  frågor  om
arbetslöshetsförsäkringen och pensioner.
Samarbete i nordiska sociala frågor sker
i olika konstellationer. Sedan våren
1996 finns ett informellt kontaktorgan
på  departementsnivå för  frågor  om
koordination  av socialförsäkringarna.
Utskottet är medvetet om att det kan
förekomma problem av det  slag  som
motionären påtalat. Delvis kan problemen
säkert hänföras till bristande kännedom
om regelverken hos dem som skall hantera
frågorna på det lokala planet. Utskottet
utgår från att dessa mera informella
kontaktorgan med sitt arbete skall kunna
bidra  till  att  svårigheter  och
komplikationer inte uppstår i onödan för
den berörda kategorin arbetstagare.
Något uttalande härutöver kan  inte
anses påkallat av motionen, som således
avstyrks.
EU-frågor m.m.
Kristdemokraterna förklarar i  motion
A297 att partiet inte vill låsa sig vid
vilken linje som skulle vara den rätta i
den pågående diskussionen inom EU om hur
man skall kunna komma till rätta med den
höga  arbetslösheten. Åtgärder behövs
såväl på utbuds- och efterfrågesidan som
i arbetsmarknadspolitik och utbildning.
Partiet vill dock betona vikten  av
åtgärder på skatteområdet, flexiblare
arbetsrätt  och arbetstider  och  en
fortsatt  aktiv arbetsmarknadspolitik.
Sverige bör inta en mer aktiv roll i
debatten när det gäller åtgärder på
efterfrågesidan, eftersom man på senare
tid  varit  tvehågsen  inför  sådana
insatser.  I  motionen  begärs  ett
tillkännagivande om regeringens agerande
i arbetsmarknadsfrågor gentemot EU (yrk.
15).
Med  anledning av denna motion vill
utskottet för sin del uttala att Sverige
har en aktiv och pådrivande roll i det
europeiska samarbetet för ökad tillväxt
och   sysselsättning.  Ett  starkt
europeiskt samarbete kan  stödja  de
nationella ansträngningarna i kampen mot
arbetslösheten. Regeringen har  givit
sysselsättningsfrågan högsta prioritet i
EU:s regeringskonferens. När det gäller
vilken  position som  bör  intas  i
diskussionen är det även  utskottets
uppfattning att man inte bör binda sig
för hårt. Att den vägledande principen
skall  vara aktiva åtgärder  framför
passivt kontantstöd får det dock inte
råda något tvivel om. I sammanhanget kan
nämnas att Sverige under hösten har
överlämnat     ett    uppdaterat
sysselsättningsprogram   till   den
Europeiska         kommissionen.
Sysselsättningsprogrammet  tar   sin
utgångspunkt i de riktlinjer som antogs
i Essen 1994. Motion A297 föranleder
inte  något uttalande härutöver  och
avstyrks således i berörd del (yrk. 15).
Arbetsmarknaden för vissa grupper
Arbetsmarknaden för ungdomar
Propositionen
Antalet ungdomar som varit arbetslösa i
mer  än  100  dagar  har  enligt
propositionen minskat kraftigt  under
verksamhetsåret -  från  25  200  i
genomsnitt per månad under budgetåret
1994/95 till 15 800 under budgetåret
1995/96. Hela minskningen har  skett
under våren 1996 i och med att de nya
ungdomsåtgärderna  kommit  i  gång.
Ungdomarna har i större utsträckning än
andra åldersgrupper fått del av  de
lediga jobben. Den reguljära skolans
utbildning och det kommunala ansvaret
för ungdomar har också haft positiva
effekter.   Regeringens  långsiktiga
ambition är, sägs i propositionen, att
inga ungdomar skall gå utan meningsfull
sysselsättning i mer än 100 dagar.
Vikten av att ungdomar får möjlighet
till  feriearbete i anslutning  till
avslutad utbildning påpekades redan i
sysselsättningspropositionen.
Arbetsgivare bör stimuleras till att ta
fram  lämpliga  feriearbeten   och
ungdomarna skall kunna få impulsen att
söka upp arbetsförmedlingen.
Regeringen kommer, slutligen  enligt
propositionen, att se över formerna för
Europastipendier   för   arbetslösa
ungdomar.
Motioner
Folkpartiet begär i motion A221 ett
tillkännagivande om ungdomars situation
på           arbetsmarknaden.
Ungdomsarbetslösheten har vuxit  till
alarmerande proportioner. Risken är att
många   inte  får  fotfäste   på
arbetsmarknaden och därför slås ut för
lång tid. Detta är tragiskt för berörda
individer och kan få svåröverblickbara
konsekvenser    för    samhället.
Budgetpropositionen innehåller inga nya
förslag    för    att    lösa
ungdomsarbetslösheten.   Folkpartiets
politik innebär en chans för ungdomar på
arbetsmarknaden genom att fler företag
skapas. I kombination med andra reformer
som en reformerad arbetsrätt ökar de
ungas möjligheter (yrk. 15).
Vänsterpartiet konstaterar i motion A305
att  stora  grupper av  ungdom  och
invandrare  i  dag  ställs  utanför
arbetsmarknaden. Partiet föreslår  en
förstärkning av de otraditionella medlen
för att i ett utvecklat samarbete med
kommunerna     kunna     rikta
sysselsättningsprojekt  till   bl.a.
ungdomar och invandrare inom ramen för
det Agenda-21-program som Vänsterpartiet
vid  upprepade tillfällen  föreslagit
(yrk. 8).
Vänsterpartiet återupprepar vidare sitt
förslag om obligatoriska praktikplatser
på  medelstora och stora företag  i
näringslivet.  Systemet  innebär  att
produktionen får både ett ekonomiskt och
praktiskt  ansvar för ungdomars  och
invandrares sysselsättning. Verksamheten
skall ge deltagarna både praktik och
kompetenshöjning och deltagarna skall få
avtalad praktikantlön. Parterna skall
reglera villkoren för ersättning och
utbildningsinnehåll i praktikantavtal.
Förslaget kan beräknas omfatta ca 50 000
praktikplatser (yrk. 14).
Vänsterpartiet  framhåller  vidare  i
motion Ub246 att arbetslöshet är den
vanligaste orsaken till att ungdomar i
dag inte klarar det egna uppehället.
Vänsterpartiet  föreslår  att   en
parlamentarisk utredning tillsätts med
uppgift att se över ersättningarna till
ungdomar  utan  arbete   och   i
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder,  i
syfte  att ta fram ett system  som
garanterar alla ungdomar rätt till egen
försörjning (yrk. 5).
Kristdemokraterna betonar i motion Fi214
(yrk.   16)   att   kampen   mot
ungdomsarbetslösheten måste prioriteras.
Ungdomar  måste få ett fotfäste  på
arbetsmarknaden för att sedan  kunna
utveckla     sin     yrkesroll.
Kristdemokraternas   förslag    om
lärlingsutbildning är därvid centralt
för  att försäkra alla ungdomar  en
möjlighet att komma in på ett företag.
Partiet  vill i detta  syfte  också
förlänga    möjligheten     till
visstidsanställning från sex  månader
till 24 månader.
Elisa Abascal Reyes föreslår i motion
A303  (mp) att ett utbildningscenter
förläggs till Flens kommun och  att
regeringen får i uppdrag att återkomma
till riksdagen med åtgärder för att
förbättra situationen för ungdomar vad
gäller utbildning och arbetsmarknad i
Södermanland.
Arbetsmarknadsutskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet har ingen annan
uppfattning än den Folkpartiet redovisar
om   allvaret  i  den   aktuella
arbetsmarknadssituationen,  bl.a.  för
ungdomar. Enighet råder också om att
kampen mot arbetslösheten är en fråga om
samordning och samverkan av politiken på
en rad områden. Utskottet erinrar därvid
om att riksdagen behandlar förslag från
regeringen på arbetsrättens område.
Arbetsmarknadspolitiken har en central
roll för att skapa en väl fungerande
arbetsmarknad.    Den    relativa
arbetslösheten bland ungdomar 16-24 år
har  länge legat i topp.  Till  de
glädjande utvecklingstendenserna hör att
arbetslösheten på senare tid minskat
mest  i  denna grupp. Den minskande
arbetslösheten  bland  ungdomar  är
resultatet av medvetna satsningar på
utbildningsåtgärder         och
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  för
ungdomar. Ungdomar har också i större
utsträckning än andra grupper fått del
av de lediga jobben. Satsningen på att
ge ungdomar fotfäste på arbetsmarknaden
måste även fortsättningsvis vara  en
prioriterad fråga. Inriktningen är klar:
ungdomar skall inom 100 dagar efter det
att de anmält sig som arbetslösa på
arbetsförmedlingen ha  erbjudits  ett
arbete, en utbildningsplats eller en
åtgärd.
Enligt utskottets mening förefaller ett
tillkännagivande   till   regeringen
obehövligt. Motion A221 i berörd del
avstyrks därmed.
Vänsterpartiet föreslår i motion A305 en
förstärkning av de otraditionella medlen
för projekt till ungdomars arbete med
Agenda 21. Någon precisering av hur stor
medelsförstärkning som behövs  lämnas
inte.
Utskottet anser givetvis att arbetet med
Agenda 21 är betydelsefullt och har
inget  att  invända om  verksamheten
bedrivs inom ramen för otraditionella
medel. Enligt utskottets mening kan det
vverlämnas till regeringen att bedöma
hur stor del av resurserna som bör
användas  i  detta syfte.  Utskottet
biträder således inte motion A305 i
aktuell del och återkommer till yrkandet
nedan  i  avsnittet  Anslag   på
utgiftsområde 14.
Vänsterpartiet föreslår i samma motion
också praktikplatser inom ramen för ett
obligatoriskt system. Utskottet delar
motionärernas uppfattning att det är
angeläget  att  berörda  parter  på
arbetsmarknaden tar initiativ och visar
engagemang i denna fråga. Utskottet har
i   tidigare  sammanhang   intagit
ståndpunkten att man bör fortsätta på
den inslagna vägen beträffande ungdomars
praktikplatser,    nämligen    att
näringslivet och kommunerna tar ansvar
för  praktikplatser  utan  tvingande
regler.  Utskottet  vidhåller  sin
uppfattning i frågan. Den 1 juli 1995
ersattes bl.a. åtgärderna ungdomspraktik
och  invandrarpraktik  av  en  ny
praktikåtgärd          benämnd
arbetsplatsintroduktion. Åtgärden riktar
sig till arbetslösa personer som har
fyllt 20 år och består av praktik under
högst sex månader. I maj 1996 fick ca 42
000 personer praktik inom ramen för
arbetsplatsintroduktion. Före  den  1
september 1996 fick åtgärden, med vissa
undantag, bara beviljas ungdomar under
25 år om den följdes av en anställning
som varade minst sex månader. Riksdagen
har beslutat att från nämnda dag slopa
anställningskravet    (1995/96:FiU15,
(AU6y), rskr. 307) för ungdomar i åldern
20-25 år med hänvisning bl.a. till att
motsvarande anställningskrav inte fanns
vare sig för äldre eller dem som är
yngre än 20 år och har praktik inom
ramen    för    det   kommunala
uppföljningsansvaret. Utskottet räknar
med    att    ungdomar     i
arbetsplatsintroduktion härigenom kommer
att ytterligare öka. Utskottet avstyrker
således den nu berörda delen av motion
A305.
Utskottet  avstyrker  bifall  till
Vänsterpartiets förslag i motion Ub246
om en utredning med uppgift att se över
ersättningarna till ungdomar utan arbete
och i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Utskottet har redan uttalat sig för
Kristdemokraternas åsikt om betydelsen
av att ungdomsarbetslösheten fortsatt
prioriteras och vikten av att ungdomar
får  fotfäste  på  arbetsmarknaden.
Kristdemokraternas   förslag    om
lärlingsutbildning  konkretiseras  i
partiets motion A297 och utskottet har
haft tillfälle att kommentera förslaget
i  det  inledande avsnittet  rörande
arbetsmarknadspolitikens förutsättningar
och inriktning. Utskottet biträder inte
motion Fi214 i här berörd del  och
återkommer  till  yrkandet  nedan  i
avsnittet Anslag på utgiftsområde 14.
Utskottet är slutligen inte berett att
ställa  sig bakom sådana geografiska
punktinsatser som förslås i motion A303.
Ungdomsarbetslösheten är ett nationellt
problem och bör i första hand bekämpas
utifrån ett nationellt perspektiv. Det
är regeringens sak att fördela medlen
efter de regionala behov som finns.
Utskottet återkommer till yrkandet nedan
i avsnittet Anslag på utgiftsområde 14.
Arbetsmarknaden för kvinnor
Propositionen
I augusti 1996 var enligt propositionen
fler kvinnor än män registrerade som
arbetslösa  vid  arbetsförmedlingen.
Andelen kvinnor i åtgärder har dock ökat
under budgetåret. Kvinnornas andel i
åtgärder är dock lägre än deras andel av
antalet  utan  arbete.  Ökningen  av
arbetslösheten bland kvinnor  ställer
enligt propositionen ytterligare krav på
AMV att bryta den inriktning av de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som
lett till att arbetslösa män kommit i
fråga för åtgärder i större omfattning
än arbetslösa kvinnor.
Inom AMV drivs projekt som syftar till
att   bryta   den   könsuppdelade
arbetsmarknaden. Projekten har  varit
inriktade på vägledning och utbildning.
Utvärdering  har visat att  positiva
resultat har uppnåtts för deltagarna.
AMS planerar en genomgripande genomgång
av resultatet. Det är nödvändigt, sägs
vidare i propositionen, att arbetet med
att   bryta   den   könsuppdelade
arbetsmarknaden fortsätter och att medel
avsätts till fortsatt projektverksamhet.
Det är särskilt viktigt att kvinnors och
mäns  yrkesval breddas för att  öka
möjligheterna  till  sysselsättning.
Regeringen beräknar högst 30 miljoner
kronor under A 2-anslaget för denna
verksamhet.
Motioner
Folkpartiet framhåller i motion A221 att
förhållandet att det är män som drabbas
hårdast av arbetslöshet håller på att
vända  i  takt med att  det  skett
neddragningar  i  offentlig  sektor.
Budgetpropositionen saknar förslag om
hur  man  skall bekämpa den  ökande
arbetslösheten bland kvinnor. Det är nu
viktigare än någonsin att bryta det
traditionella   könsmönstret    på
arbetsmarknaden så att kvinnor söker sig
till traditionellt mansdominerade yrken
och tvärtom. Regeringen bör återkomma
till riksdagen med en konkret plan för
att bryta detta könsmönster (yrk. 10).
Fler kvinnor måste få möjlighet att
starta företag. Stöd bör utgå till alla
kvinnor som är långtidsarbetslösa och
inte bara dem som tidigare arbetat i
offentlig sektor. Åtgärder och stöd till
kvinnor som vill bli företagare utformas
med   utgångspunkt   i   kvinnors
förutsättningar och krav (yrk. 16).
Vänsterpartiet föreslår i motion A305
ett ökat ekonomiskt utrymme för ett
riktat stöd till kompetensutveckling för
kvinnor    som   drabbats    av
strukturrationaliseringen  inom  bl.a.
kontorsadministration  och  vård  och
omsorg. Denna riktade satsning beräknas
kosta 1 miljard kronor. Medlen avsätts
öronmärkta under anslaget A 2. (yrk. 4).
Elving Andersson m.fl. påtalar i motion
A819  (c)  att  de satsningar  inom
byggbranschen som gjorts i form av ROT-
bidrag etc. ibland upplevs som åtgärder
endast för män. För att stärka kvinnors
situation föreslås i kommittémotionen
riktade  arbetsmarknadsinsatser  för
kvinnor i samma utsträckning som för
män.  Det kan t.ex. vara fråga  om
tillfälligt  stöd till  vården  inom
äldreomsorgen (yrk. 7).
Sven-Erik Österberg och Berit Oscarsson
begär  i  motion  A252  (s)  ett
tillkännagivande om vad som sägs  i
motionen om kvinnors situation på dagens
och morgondagens arbetsmarknad.
Ingbritt Irhammar m.fl. påtalar i motion
A807 (c) den snedvridna fördelningen
mellan kvinnor och män när det gäller
arbetsmarknadsinsatser. Kvinnor kommer
enligt en undersökning inte i fråga för
dyrare arbetsmarknadsinsatser i samma
utsträckning som män. Kvinnor får ofta
erbjudanden  om  kallas vid  behov -
arbeten.    De   får    kortare
arbetsmarknadsutbildningar och  deltar
inte  lika  ofta  som  män   i
projektanställningar (yrk. 1). Enligt
motionären behövs det vidare riktade
arbetsmarknadsinsatser för kvinnor  i
kommuner och landsting av minst samma
omfattning som riktats till män genom
t.ex. ROT-programmet (yrk. 2).
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet konstaterar att
tendensen under senare tid varit att den
relativa arbetslösheten bland kvinnor
närmat sig arbetslösheten för män. I
augusti 1996 var till och med fler
kvinnor  än  män registrererade  som
arbetslösa vid arbetsförmedlingen. Den
sysselsättningsminskning  för  oktober
månad  1996  som kunnat  konstateras
drabbade emellertid enbart männen medan
kvinnors sysselsättning var oförändrad.
Den främsta orsaken till utvecklingen
av arbetslösheten bland kvinnor är de
många   personalinskränkningarna   i
kommuner  och  landsting,  där  den
kvinnliga arbetskraften dominerar, medan
den            mansdominerade
tillverkningsindustrin länge hävdat sig
relativt  väl  i  den  gynnsamma
exportkonjunkturen. Enligt AMS bedömning
(Ura 1996:12) kommer arbetstillfällena
under  1997  att  bli  färre  inom
kvinnodominerade  områden  medan  det
tillkommer   arbetstillfällen   inom
mansdominerade  områden.  Enligt  AMS
bedömning kommer sannolikt obalanstalen
(arbetslösa och i åtgärder) sannolikt
att  under  1997  passera  männens.
Utskottet  har vid flera  tillfällen
varnat  för  denna  utveckling  och
framhållit vikten av att bryta  den
könsuppdelade arbetsmarknaden.
Utskottet  ser  positivt  på  den
projektverksamhet  som  bedrivs  inom
Arbetsmarknadsverket för att bryta den
könsuppdelade arbetsmarknaden och att
medel tillskjuts för ändamålet.  Den
ökande  arbetslösheten bland  kvinnor
påkallar ett ytterligare intensifierat
arbete på området. Det finns generella
riktlinjer      för      den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten i
två förordningar (SFS 1988:1139 och SFS
1987:405). Enligt förordning (1987:405)
om   den   arbetsmarknadspolitiska
verksamheten            skall
arbetsmarknadsmyndigheterna verka  för
kvinnors och mäns rätt till arbete på
lika  villkor  och  motverka  en
könsuppdelad arbetsmarknad. Det innebär
att målet att bryta den könsuppdelade
arbetsmarknaden ingår som en röd tråd i
AMV:s samtliga verksamheter.
I regeringens proposition 1996/97:16 En
arbetsrätt  för ökad  tillväxt,  som
utskottet nyligen har börjat behandla,
finns  förslag som avser att främja
sysselsättningen för bl.a. kvinnor.
Utskottet anser således att frågan är
uppmärksammad och att det  inte  är
nödvändigt att riksdagen påkallar en
konkret plan för arbetet som Folkpartiet
föreslår. Motion A221 i berörd  del
avstyrks således.
Folkpartiets förslag om stöd till fler
kvinnor som vill starta företag tar
sikte  på  det nyligen av riksdagen
beslutade          starta-eget-
bidrag/aktivitetsstöd  för  att  öka
kvinnors  företagande  (1995/96:FiU15,
AU6y, rskr. 307). Stödet riktar sig till
kvinnor  som  varit  anställda  inom
offentlig sektor. Stödet lämnas under
högst tolv månader till kvinnor som
varit inskrivna på arbetsförmedlingen i
mer än två år och som vill starta
företag eller kooperativ. Folkpartiet
framförde även i samband med den nämnda
riksdagsbehandlingen  som   föregick
införandet av stödet förslag om att
stödet   skulle   omfatta   alla
långtidsarbetslösa kvinnor  och  inte
främst kvinnor som varit anställda i
offentlig    sektor.    Utskottets
uppfattning,  vilken  delades   av
riksdagen, var att det var angeläget att
åtgärden främst riktade sig till den
senare målgruppen. Utskottet vidhåller
detta ställningstagande och kan därför
inte biträda motion A221 i den delen.
Utskottet återkommer till yrkandet nedan
i avsnittet Anslag på utgiftsområde 14.
Utskottet kan inte ställa sig bakom
Vänsterpartiets  miljardsatsning  på
kompetensutveckling riktad till kvinnor
som drabbats av strukturrationalisering
inom bl.a. kontorsadministration  och
vård och omsorg. Utskottet erinrar om
den generella utbildningssatsning som
riksdagen  nyligen  beslutat   om.
Arbetslösa kvinnors utbildningsbehov kan
också tillgodoses inom ramen för den
ordinarie  arbetsmarknadsutbildningen.
Förslaget i denna del av motion A305
avvisas   således,  och  utskottet
återkommer  till  yrkandet  nedan  i
avsnittet Anslag på utgiftsområde 14.
Utskottet  delar  uppfattningen  i
motionerna  A807 och  A819  att  de
satsningar  som  har  gjorts   i
byggbranschen i form av ROT-program på
ett  alldeles påtagligt sätt  gynnat
arbetslösa   män.  Som   utskottet
inledningsvis redovisat kan man befara
att arbetslösheten för kvinnor under
1997 kommer att fortsätta att öka till
följd av fortsatta neddragningar inom
kvinnodominerade områden. Utskottet är
inte främmande för tanken på riktade
insatser för kvinnor t.ex. inom vård och
omsorg. Utskottet anser att regeringen
noga bör följa utvecklingen och överväga
vilka åtgärder som kan vidtas för att
förhindra en ökad arbetslöshet bland
kvinnor. Motionerna A819 och A807 i
berörda delar avstyrks i den mån de inte
kan  anses  tillgodosedda  med  vad
utskottet   nu  anfört.  Utskottet
återkommer  till yrkandena  nedan  i
avsnittet Anslag på utgiftsområde 14.
Med anledning slutligen av vad som sägs
i  motion  A807  om den  snedvridna
fördelningen mellan kvinnor och män när
det gäller arbetsmarknadsinsatser vill
utskottet framhålla vikten av  ökade
kunskaper om de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna  ur  ett  könsperspektiv.
Utskottet  erinrar om  att  RRV  av
regeringen fått i uppdrag att göra en
översyn  av  åtgärderna  ur  denna
synvinkel. Ett tillkännagivande i frågan
som  föreslås  i  motionen  bedömer
utskottet vara obehövligt. Motion A807
avstyrks därför i berörd del.
Ett tillkännagivande från riksdagen om
arbetsmarknadssituationen för  kvinnor
som föreslås i motion A252 förefaller
obehövligt. Utskottet avstyrker därför
slutligen bifall till motionen.
Arbetsmarknaden för invandrare
Propositionen
Enligt  propositionen  har  andelen
utomnordiska medborgare av samtliga utan
arbete hittills under budgetåret 1995/96
varit 12,7 %. Andelen i åtgärder har
under samma tid varit 13,8 % men har
sjunkit för varje kvartal. Det totala
antalet  utomnordiska  medborgare  i
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  har
dock ökat något under perioden. Antalet
i gruppen som har fått arbete har enligt
propositionen  också ökat  successivt
under perioden.
Motioner
Rose-Marie Frebran m.fl. framhåller i
motion A250 (kd, m, c, fp, v, mp) att
under     1970-talet     började
arbetskraftsdeltagandet bland personer
med utländsk bakgrund att sjunka. Under
1990-talet  har  förändringen  varit
närmast dramatisk. Sysselsättningsgraden
bland utländska kvinnor sjönk under fem
år från 70 till 43 %. Det finns i dag
ingen fullständig bild av invandrade
kvinnors situation på arbetsmarknaden.
Man  kan misstänka att denna  grupp
drabbas av diskriminering både på grund
av etniskt ursprung och kön. Regeringen
bör initiera en studie av kvinnliga
invandrares situation på arbetsmarknaden
som  även belyser frågan om  dubbel
diskriminering (yrk.  1).  Om  sådan
diskriminering förekommer bör regeringen
överväga att uppdra åt JämO och DO att
inleda ett samarbete i frågan (yrk. 2).
Ingrid  Skeppstedt  m.fl.  begär  i
kommittémotion Sf632 (yrk. 7) (c) ett
tillkännagivande om att invandrare skall
prioriteras             inom
arbetsmarknadspolitiken. I motionen sägs
att  arbetslösheten är  det  största
problemet för invandrarna i Sverige.
Frågan  är  nära  kopplad   till
möjligheterna till integration i det
svenska  samhället. Arbetsförmedlingen
bör prioritera invandrare. Invandrare
har en högre benägenhet att starta och
driva företag än genomsnittligt. Denna
företagsamhet  måste  uppmuntras  och
stimuleras.  Det  kan  ske  genom
utbildning, kontaktverksamhet och ett
förändrat  regelverk som  underlättar
företagande.  Centerns  förslag  om
företagsgaranti  skulle  kunna  ge
invandrare  bättre  möjligheter  till
kapital.
Juan Fonseca begär i motion A227 (s) ett
tillkännagivande om vad som sägs  i
motionen om åtgärder för att komma till
rätta   med  arbetslösheten  bland
invandrare.
Pär  Axel Sahlberg och Juan Fonseca
föreslår i motion Sf613 (s) en särskild
strategi för högutbildade invandrare i
syfte att öka gruppens möjligheter att
få arbete. AMS bör ges i uppdrag att i
samarbete   med   parterna   på
arbetsmarknaden diskutera olika typer av
överenskommelser  som  gäller  t.ex.
provtjänstgöring,   praktik    och
utbildning. Formella behörigheter och
meriter  bör erkännas och eventuellt
kompletteras (yrk. 4).
Karin Pilsäter framhåller i motion Ub247
(fp)   arbetets   betydelse   som
integrationsfaktor för invandrare (yrk.
7).  I motionen föreslås vidare ett
statligt  initiativ för  ett  samlat
agerande  för  att  upprätthålla  en
basservice i utsatta förorter (yrk. 8).
Utskottets överväganden
Arbetsmarknaden för invandrare, särskilt
kvinnor, är mycket bekymmersam. Sett i
ett  något längre perspektiv än det
propositionen    redovisar    har
arbetsmarknadssituationen för invandrare
drastiskt försämrats under 1990-talet.
Enligt AKU var nästan 30 % av  de
utomnordiska  medborgarna  arbetslösa
under år 1995, vilket kan jämföras med
knappt 5 % år 1990. År 1995 hade mindre
än var tredje kvinna med utomnordiskt
medborgarskap  ett  arbete  på  den
reguljära arbetsmarknaden. Invandrarnas
sysselsättningssituation har påverkats
av bl.a. arbetslivets stigande krav på
utbildnings-  och arbetslivserfarenhet
samt på kunskaper i svenska språket. Som
en positiv utvecklingstendens kan nämnas
att arbetsplatsintroduktionen hittills
under innevarande budgetår visat sig ge
större  möjligheter för  utomnordiska
medborgare   än   den   tidigare
invandrarpraktiken. Antalet utomnordiska
medborgare i åtgärden är större  än
antalet i invandrarpraktik samtidigt som
fler  får  arbete  direkt  efter
arbetsplatsintroduktionen.
Det finns tecken på att invandrare
diskrimineras  av många arbetsgivare.
Utskottet  anser  i  likhet  med
motionärerna i motion A250 att kunskapen
om  invandrarkvinnornas situation  är
bristfällig och att det vore värdefullt
med en kartläggning som också sprider
ljus   över  frågan  om   dubbel
diskriminering. Regeringen bör få  i
uppdrag att initiera en studie med sådan
inriktning. Detta bör riksdagen  med
anledning av motion A250 i motsvarande
del  som  sin mening ge  regeringen
tillkänna. Frågan om hur resultatet av
studien  skall hanteras  bör  enligt
utskottet tills vidare anstå. Motionen
avstyrks således i den senare delen.
Motionerna i övrigt innehåller en rad
förslag om invandrares arbetsmarknad. I
motion Sf632 talas om en prioritering av
gruppen inom arbetsmarknadspolitiken. I
motion A227 talas om åtgärder för att
komma  till rätta med arbetslösheten
bland invandrare, i Sf613 talas om en
särskild  strategi  för  högutbildade
invandrare och i Ub247 slutligen betonas
arbetets     betydelse     som
integrationsfaktor för invandrare och
initiativ   för  att  upprätthålla
basservice i utsatta förorter.
Motionerna  innehåller  många  goda
uppslag och synpunkter som utskottet
finner beaktansvärda. Synpunkterna om
arbetets   stora  betydelse   från
integrationssynpunkt   är   närmast
självklar. Utskottet har i  tidigare
sammanhang uttalat sig för att en ökande
del  av  de  arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna utnyttjas för flyktingar och
invandrare. Detta har också varit AMS
verksamhetsmål.   I    regeringens
proposition 1996/97:16 En arbetsrätt för
tillväxt, som utskottet i dagarna har
börjat behandla, finns förslag som kan
få betydelse för att främja invandrares
sysselsättning.
Inom  regeringskansliet  pågår  för
närvarande  ett  beredningsarbete  på
grundval   av   förslag    från
Invandrarpolitiska kommittén. Kommittén
lade  under  våren 1996  fram  sitt
slutbetänkande (SOU 1996:55) Sverige,
framtiden och mångfalden. I betänkandet
föreslår kommittén en rad åtgärder för
att   stödja  gruppen  invandrare.
Regeringen har aviserat sin avsikt att
återkomma  till  riksdagen   sedan
beredningsarbetet avslutats. Utskottet
anser att riksdagen bör avvakta förslag
från regeringen på området och avstyrker
bifall till motionerna A227, Ub247 i
berörda delar, Sf613 i berörd del och
Sf632 i berörd del.
Arbetsmarknaden för akademiker m.fl.
Motioner
Bengt Harding Olson framhåller i motion
A201  (fp)  bl.a. att de arbetslösa
akademikerna är av strategisk betydelse
eftersom satsningar på denna grupp kan
skapa  flera  jobb åt  många  andra
arbetslösa.  Därför  bör  regeringen
ingående  analysera  situationen  för
arbetslösa  akademiker  och  föreslå
åtgärder.
Charlotta L Bjälkebring m.fl. föreslår i
motion  A248  (v) att en  utredning
undersöker förutsättningarna för  ett
center där stöd och rådgivning  kan
erbjudas före detta dansare i syfte att
hitta en ny yrkesinriktning.
Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik tar
i motion A259 (fp) upp samma tema och
föreslår att en utredning undersöker
frågan om att vid arbetsförmedlingen
inrätta en enhet eller avdelning för
rådgivning till yrkesdansare som efter
yrkeskarriärens slut vill byta yrke.
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet      delar
uppfattningen i motion A201 om  att
landets högutbildade är en viktig resurs
med särskilda förutsättningar inte minst
när  det  gäller  att  generera  ny
sysselsättning. Utskottet utgår från att
insikter  om  detta  finns  inom
regeringskansliet och att ett särskilt
uttalande från riksdagen i frågan inte
är påkallat. Med detta avstyrks motion
A201.
Utskottet bedömer att dansare som vill
byta yrkesinriktning kan få hjälp med
det  inom  ramen för den befintliga
arbetsförmedlingsverksamheten. Utskottet
avstyrker bifall till motionerna A248
och A259.
Ekonomiska frizoner m.m.
Motioner
Moderata  samlingspartiet föreslår  i
kommittémotion Fi207 att riksdagen hos
regeringen begär förslag om införande av
frizoner (yrk. 6). I ett första förslag
bör  ingå  att  Norra Botkyrka  får
möjlighet att bilda frizon (yrk. 7). I
motionen  anförs att  införandet  av
frizoner är ett led i arbetet mot social
segregation. Motiven för att  införa
frizon, höga skatter, alltför  litet
utrymme  för företagande och enskild
valfrihet samt ett undanträngt civilt
samhälle, är egentligen problem  som
präglar hela det svenska samhället. I
vissa bostadsområden och kommundelar är
de sociala problemen så tydliga att det
är motiverat att nödvändiga reformer
åtminstone  genomförs  i  geografiskt
avgränsade områden. De resultat  som
uppnås kan därefter bli talande argument
för hela samhället. Frågan om frizon är
inte en invandrarfråga, en skattefråga
eller   företagarfråga   utan   en
samhällsfråga  i  ordets  verkliga
bemärkelse. Det handlar om att undanröja
hinder för ett samhälles möjligheter att
faktiskt fungera som samhälle, att skapa
möjlighet  för  alla  människor  att
förbättra sin egen situation och leva
ett liv som är socialt berikande både
för dem själva och för omgivningen.
Frizonförsök  bör  bl.a.  inkludera
möjligheter för fler friskolor, med ökad
valfrihet genom statlig skolpeng, samt
långtgående  avregleringar,   slopad
fastighetsskatt    och     andra
skattesänkningar för att stimulera både
nyföretagande  och  tillväxt  inom
befintliga företag.
Ulf Kristersson föreslår i motion A253
(m) ett försök med Stockholms stad och
län  som ekonomisk frizon (yrk. 1).
Försöket  bör  genomföras  under  en
femårsperiod (yrk. 2) och skall innebära
lägre  arbetsgivaravgifter  och  egen
avgifter samt sänkt skatt på arbete. Om
försöket faller väl ut föreslås  en
generell  sänkning  av  skatter  och
avgifter på företagande genomföras i
hela landet (yrk. 3).
Ola Ström föreslår för sin del i motion
A268 (fp) att Örebro län skall bli ett
fullskaleprojekt i företagande och få
status  som frilän inom i  motionen
redovisade områden.
Gunnar Goude anser i motion A276 (mp)
att Uppsala kommun skall bli pilotkommun
och    provlän    för    nya
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder.  I
motionen nämns sänkt arbetstid, lokal
skatteväxling,    sabbatsår    och
lärlingssystem.
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet konstaterar att
förslagen om ekonomiska frizoner, frilän
eller pilotkommun innefattar förslag om
åtgärder på en rad områden. Det rör sig
om åtgärder som bl.a. skattesänkningar
på   fastigheter   och   företag,
skatteväxling,   avregleringar   i
allmänhet,  möjlighet  till   fler
friskolor, sänkt arbetstid, sabbatsår
och  lärlingssystem. m.m.  Många  av
åtgärderna  bl.a.  på  skatte-  och
skolområdet ligger utanför utskottets
beredningsområde.       Utskottets
ställningstagande  blir  därför  av
principiell     natur.      Ur
arbetsmarknadspolitisk  synvinkel  kan
utskottet inte se några fördelar med
lokala arbetsmarknader med regler och
förutsättningar som på så vitala områden
skiljer sig från landet i övrigt, som
föreslås i framför allt den moderata
kommittémotionen.  Tanken  att  inom
områden,  som inte hör  till  något
stödområde, införa förmånligare regler
för företagande förefaller vidare vara
en   tvivelaktig   politik   ur
konkurrenssynpunkt. Utskottet avstyrker
därmed motionerna Fi207 i berörda delar,
A253 och A268.
Förslaget i motion A276 om att prova
nya  arbetsmarknadspolitiska  åtgärder
inom  geografiskt begränsade  områden
förefaller utskottet fullt  tänkbart.
Utskottet  erinrar om  den  pågående
försöksverksamheten  med   förkortad
arbetstid.     Förslag     från
Arbetstidskommittén   bereds   för
närvarande inom regeringskansliet och
utskottet vill i övrigt inte föregripa
detta arbete. När det gäller förslagen
om  sabbatsår och lärlingssystem tar
utskottet upp frågan nedan i avsnittet
om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Med
detta avstyrks också motion A276.
A 1. Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader
Propositionen
1994/95 Utgi 3 159 648 Anslagss
1)   ft  2)     parande  3 920
1995/96 Ansl 5 544 488 Utgiftsp 5 624
ag        rognos   488
därav   3 808
1996    000
1997  Förs 4 418 118
lag
1998  Berä 3 561 829
knat
1999  Berä 3 688 134
knat
1)   Avser   anslagen   A   1.
Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader  och  B   3.
Yrkesinriktad rehabilitering
2) Beloppen anges i tusental kr
Av konjunkturella skäl har 600 miljoner
kronor     för     tillfälliga
personalförstärkningar        vid
arbetsförmedlingen          och
arbetsmarknadsinstituten beräknats under
anslaget  för 1997. Vidare  har  20
miljoner kronor för projekt som syftar
till   att  stimulera  effektivare
arbetsformer vid arbetsförmedlingen och
arbetsmarknadsinstituten   engångsvis
beräknats under anslaget för 1997.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner  att  finansieringen  under
budgetåret   1997  av  tillfälliga
personalförstärkningar        vid
arbetsförmedlingen          och
arbetsmarknadsinstituten  sker  från
anslaget      Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader  och  inte  som
riksdagen tidigare har beslutat (bet.
1995/96:FiU15, rskr. 307), från anslaget
Arbetsmarknadspolitiska     åtgärder
(avsnitt A 2. Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder).
Från anslaget finansieras:
1. Kostnader för personal och lokaler
samt andra förvaltningskostnader vid
AMS, LAN, AF och Ami. Under anslaget
bokförs också den avgiftsfinansierade
verksamheten vid Aske kursgård.
2.  Från och med 1997 utgifter för
verksamheten             i
arbetsförmedlingsnämnderna  riksdagen
beslutat om. Antalet nämnder ökar till
i princip en nämnd per kommun. Antalet
ledamöter ökar i varje nämnd jämfört
med nuvarande sammansättning.
3.   Ami:s   verksamhet   avseende
metodutveckling och forskning inom den
yrkesinriktade rehabiliteringen  samt
personalutbildning vid Ami, kostnader
för       tillsyn       av
arbetslöshetsförsäkringen samt för AMS
verksamhet i samband med överklagande
av    a-kassa:s,   LAN:s   och
förvaltningsdomstols  beslut  om  a-
kasseersättning eller  medlemskap  i
kassa.
Motioner
Moderata  samlingspartiet föreslår  i
motion A304 (yrk. 3) att riksdagen för
1997 under anslaget A 1. anvisar 4 366
000 000 kr.
Partiet framhåller arbetsförmedlingarna
som   arbetsmarknadspolitikens  mest
betydelsefulla inslag. Moderaterna har
emellertid  avvisat de  obligatoriska
arbetsförmedlingsnämnderna    varför
partiets anslagsalternativ minskas med
utgifterna  för  nämnderna.  Partiet
förespråkar vidare en reformering av de
arbetsmarknadspolitiska    insatserna
vilket  också  minskar utgiftsbehovet
under anslaget.
Folkpartiet föreslår i motion A221 (yrk.
20 delvis) att riksdagen för 1997 under
anslaget A 1. anvisar 4 218 118 000 kr.
De 200 miljoner kronor partiet vill
minska A 1-anslaget med skall i stället
tillföras  anslaget A  3.  Särskilda
åtgärder för arbetshandikappade.
Miljöpartiets motion  A274  (yrk.  4
delvis) innebär ett i förhållande till
propositionen oförändrat anslag för år
1997. Miljöpartiet föreslår att det för
år 1999 under A 1-anslaget anvisas 180
miljoner kronor mindre än regeringen
föreslagit. Partiet har i en särskild
kommittémotion   föreslagit    att
arbetsförmedlingar och försäkringskassor
på  lokal  nivå  slås  samman  och
kommunaliseras. Det  bör  leda  till
avsevärt   minskade   administrativa
kostnader på lokal nivå.
Kristdemokraterna föreslår i motion A297
(yrk. 16 delvis) att riksdagen för 1997
under anslaget A 1. anvisar 4 318 118
000 kr. Partiet vill att AMS som central
myndighet  får  mer av stabskaraktär
vilket beräknas spara 10 miljoner kronor
redan 1997. Länsarbetsnämnderna föreslås
antingen regionaliseras eller samordnas
med  länsstyrelsernas verksamhet. Det
möjliggör en besparing med 90 miljoner
kronor  under 1997 vilken  kan  bli
betydligt större kommande år. Förslaget
tydliggör att det är fältarbetet på
arbetsförmedlingarna   som   skall
prioriteras.
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet har ställt sig
bakom      införandet      av
arbetsförmedlingsnämnder och redan härav
följer att utskottet inte kan  dela
Moderata samlingspartiets bedömning av
medelsbehovet. Utskottet avvisar i ett
kommande  avsnitt  om  anslag  till
Särskilda     åtgärder     för
arbetshandikappade Folkpartiets förslag
om ytterligare medel till lönebidrag.
Medlen skall enligt Folkpartiet belasta
anslaget      Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader.   Miljöpartiets
anslagsyrkande under anslaget för 1997
sammanfaller med regeringens förslag.
Ett  tillkännagivande till regeringen
angående partiets anslagsförslag  för
1999  bedömer  utskottet  inte  vara
påkallat.
Utskottet biträder således regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslaget  och  avvisar  motionärernas
förslag  i  den  delen.  Utskottet
återkommer till anslaget och de här
berörda delarna av motionerna  A221,
A304, A274 och A297 nedan i avsnittet
Anslag på utgiftsområde 14.
A 2. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Propositionen
1994/9 Utgi 26   945 Reserva  4 429
5   ft  103 1   tion  221
1995/9 Ansl 34   352 Utgifts 34  140
6   ag  016    prognos 000
därav  23  415
1996  500
1997  Förs 25   456
lag  727
1998  Berä 21   199
knat 198
1999  Berä 20   567
knat 556
1) Beloppen anges i tusental kr
Från    anslaget    A     2.
Arbetsmarknadspolitiska     åtgärder
finansieras  åtgärder  såsom  arbets
marknadsutbildning        (AMU),
arbetsplatsintroduktion (API), datortek,
arbetslivsutveckling (ALU) och starta-
eget-bidrag.
Vidare  finansieras  från  anslaget
rekryteringsstöd,   beredskapsarbete,
utbildningsvikariat och  bidrag  till
utbildning i företag. Dessa stöd betalas
till arbetsgivare för att subventionera
en viss del av lönekostnaden när de
anställer   en   arbetslös   eller
utbildningskostnaden när de  anordnar
utbildning för sin personal.
Därutöver finansieras från  anslaget
kommuners och landstings omkostnader i
samband med anordnande av offentliga
arbeten för äldre arbetslösa (OTA) samt
ersättning till kommunerna för deras
ansvar för ungdomar.
Slutligen finansieras från  anslaget
flyttningsbidrag,  utredningskostnader,
otraditionella         insatser,
försöksverksamhet          med
sysselsättningsskapande åtgärder  samt
särskilda medel.
Vid medelsberäkningen för år 1997 har
regeringen  tagit  hänsyn  till  de
besparingar som riksdagen har beslutat
om  i  enlighet med förslag i  den
ekonomiska       vårpropositionen
(1995/96:150)            och
sysselsättningspropositionen
(1995/96:222). Besparingarna uppgår till
drygt  2  miljarder  kronor.  Dessa
besparingar  omfattar  de  beslutade
förändringarna  i reglerna  för  det
kontanta stödet vid arbetslöshet, lägre
bidragsnivåer   i   samband   med
utbildningsvikariat, effektivisering av
de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna,
det förändrade rekryteringsstödet samt
besparingen  inom  den  upphandlade
arbetsmarknadsutbildningen.
Omfattningen och inriktningen av de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna
budgetåret 1997
AMV tilldelades för budgetåret 1995/96
resurser så att verket skulle klara av
att sysselsätta 240 000 personer i olika
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder.  En
lägre volym av arbetssökande i åtgärder
under början av budgetåret ledde till
att  AMV  inte  nådde  volymkravet.
Datorteken   och   de   kommunala
ungdomsavtalen     var     två
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  för
vilka  det  var svårt att  uppfylla
volymkraven. Antalet ungdomar under 20
år  som  var aktuella för kommunala
ungdomsprogram blev betydligt lägre än
vad regeringen beräknat.
De resurser som inte hade förbrukats
togs tillbaka från åtgärdsanslaget. I
samband  med  återtagandet  justerade
regeringen volymkravet för budgetåret
1995/96 till att i genomsnitt 215 000
personer  per  månad  skulle  vara
sysselsatta   i   konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Under perioden juli 1995 t.o.m. juni
1996 omfattades 199 400 personer  i
genomsnitt   per    månad    av
konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Under budgetåret 1997 skall AMV inom
ramen  för  tilldelade  medel  under
anslaget kunna ge minst 228 000 personer
i  genomsnitt  per  månad  lämplig
utbildning, praktik eller sysselsättning
genom         konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller
yrkesinriktad  rehabilitering.  Därav
skall  minst  26 000 personer  vara
arbetshandikappade.
Motioner
Vänsterpartiet påtalar i motion A305
(yrk. 7) att det är viktigt att de
upphandlade  aktiva åtgärderna  måste
kunna läggas på en högre nivå för att
minska     belastningen     på
arbetslöshetsförsäkringen.  Det   är
särskilt viktigt att den upphandlade
arbetsmarknadsutbildningen inte tillåts
gå ner alltför lågt i volym.
Kristdemokraterna begär i motion A297
ett tillkännagivande om att nivån på
antalet arbetsmarknadspolitiska åtgärder
skall anges i intervall i stället för i
fixa  tal  (yrk. 5).  Vidare  begär
Kristdemokraterna ett tillkännagivande
om att det skall anläggas en helhetssyn
på    utvärderingen    av    de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna  så
att det därmed går att avläsa hur många
som erhåller reguljärt arbete efter att
ha genomfört en sådan åtgärd (yrk. 6)
I flera motioner behandlas frågor kring
hur   de   arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna skall vara utformade och att
det bör tillskapas nya åtgärdsformer.
Siw Wittgren-Ahl och Marie Granlund (s)
föreslår i motion A254 att det skall
vara    möjligt    att    inom
arbetsmarknadsområdets budgetramar kunna
bedriva projekt som handlar om volontär-
och fredskårsarbete.
Ronny Olander m.fl. (s) begär i motion
A255 ett tillkännagivande om ågärder för
att stödja svensk byggexport till andra
Östersjöländer. Syftet med detta är att
stimulera  byggnadsverksamheten  och
därigenom nedbringa arbetslösheten.
Göran Magnusson m.fl. (c) föreslår i
motion A246 att det införs en extra
bidragsform   för   ideella   och
allmännyttiga  föreningar  som  skall
användas för att färdigställa allmänna
samlingslokaler.   Bidraget   skall
finansieras genom att det avdelas 25-30
miljoner kronor ur anslaget.
Torsten Gavelin (fp) föreslår i motion
A204 att ur anslaget skall för vart och
ett  av  åren 1997-1999 användas  4
miljoner  kronor  till  fördjupade
verksamhetsplaner i fjällområdet. Han
föreslår  vidare i motion A205  ett
tillkännagivande om det angelägna i att
utnyttja    ungskogsröjning    som
arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Erling Bager (fp) föreslår i motion
A269 att det görs en skyndsam utredning
om   möjligheterna   att   genom
arbetsmarknadspolitiska     åtgärder
prioritera   ombyggnadsstöd   till
landsarkivet i Göteborg.
Per Lager m.fl. (mp) föreslår i motion
Kr218 att särskilda medel avsätts hos
länsarbetsnämnderna         till
kollektivverkstädernas     praktiska
vidareutbildning  av  konstnärer  och
konsthantverkare.
I tre motioner behandlas nödvändigheten
av  att flexiblare kunna anpassa de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna till
rådande förhållanden.
Ingrid Andersson och Tone Tingsgård (s)
föreslår i motion A215 att man genom
omfördelning av resurser ger stöd till
aktivitetscentrum.
Christna Axelsson (s) föreslår i motion
A302  att  endast  arbetsgivare  med
fullgott försäkringsskydd får ta emot
arbetsmarknadsstöd.
Siri Dannaeus och Margitta Edgren (fp)
uppger   i   motion   A263   att
könsfördelningen i läraryrket bör bli
jämnare. För att ändra på den ojämna
könsfördelningen och intressera män för
att  välja  yrken  inom  skola  och
barnomsorg föreslås att de särskilda
medel  som ges till AMS  för  s.k.
brytprojekt i ökad utsträckning skall
riktas mot män som önskar att byta till
ett sådant yrke.
Utskottets överväganden
Utskottet tar inledningsvis upp frågan
om vilka volymkrav som kan ställas på
AMV   vad   gäller   den   mängd
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  som
verket  skall uppnå inom ramen  för
tilldelade  medel.  Regeringen  har
föreslagit att verket skall ge minst
228 000 personer i genomsnitt per månad
lämplig  utbildning,  praktik  eller
sysselsättning genom konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder.  Av
dessa skall minst 26 000 personer vara
arbetshandikappade.
Eftersom  den  största  delen  av
åtgärdsmedlen åtgår till de kontanta
stöd som de anvisade erhåller innebär
besparingar i detta anslag kombinerat
med  volymkrav  att möjligheten  att
erbjuda dyrare åtgärder begränsas. Detta
får   till  följd  att   antalet
utbildningsplatser måste reduceras.
Enligt  uppgifter från AMS  innebär
volymkravet en drastisk minskning av
möjlig  genomsnittsvolym  för  köpt
utbildning. Beroende på vilket antagande
som görs av genomsnittlig kurskostnad
finns enligt AMS endast utrymme att
bereda ca 15 000-16 000 personer plats i
sådan  utbildning.  Denna  volym  på
utbildningen kan jämföras med att det
beräknade genomsnittet för år 1996 var
ca 42 000 personer. Vidare framgår av
AMS uppgifter att ett minskat volymkrav
leder till att det är möjligt att öka
utbildningsinsatserna.   Detta   kan
beskrivas på följande sätt:
Veckokostnad och antal platser i köpt
utbildning vid olika volymkrav och kurs
kostnad
Volym Veckokos Antal
tnad   platser
228  2 300 kr 16 000
000
220  2 300 kr 23 500
000
215  2 200 kr 29 000
000
210  2 100 kr 35 500
000
Följden av regeringens volymkrav  är
enligt AMS att huvuddelen av de personer
som omfattas av arbetsmarknadspolitiska
åtgärder kommer att erhålla åtgärderna
arbetslivsutveckling        eller
arbetplatsintroduktion.
Utskottet  anser  att  regeringens
volymkrav är högt ställt i förhållande
till  de  resurser som ställs  till
förfogande. Volymkravet får inte ställas
så högt att kvaliteten i åtgärderna
äventyras. Särskilt viktigt är det att
tillräckligt  utrymme  skapas  för
arbetsmarknadsutbildning  i  form  av
kvalificerad yrkesutbildning. Om  det
visar sig bli svårt för AMV att nå den
avsedda  totalvolymen utgår utskottet
från  att regeringen återkommer till
riksdagen i frågan. Detta kan lämpligen
ske i anslutning till den halvårsvisa
avrapportering  till  riksdagen  som
regeringen åtagit sig i förhållande till
målet om halverad arbetslöshet (prop.
1995/96:207). Före den redovisning som
regeringen skall göra i anslutning till
budgetpropositionen hösten  1997  bör
oförbrukade medel för budgetåret 1997
inte kunna tas tillbaka från anslaget
för  arbetsmarknadspolitiska  åtgärder
eller användas för andra ändamål utan
riksdagens  godkännande.   Utskottet
återkommer med ett tillkännagivande i
frågan nedan i avsnittet Anslag  på
utgiftsområde 14.
Utskottet  tar  härefter  upp  de
motionsförslag som lämnats  och  som
innebär att det skall införas nya former
av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Gemensamt för ett flertal av dessa
motioner är att man vill att riksdagen
skall  peka  ut  vissa  särskilda
användningsområden    för     de
arbetsmarknadspolitiska  åtgärdsmedlen.
Det är fråga om olika angelägna projekt.
Utskottet vill inte gå  in  på  en
bedömning av de olika behov som påtalas
och  förslag som förs fram.  Liksom
tidigare vill utskottet understryka att
utnyttjandet      av      de
arbetsmarknadspolitiska resurserna skall
bedömas  från arbetsmarknadssynpunkter
och inte betraktas som en resurs för i
och för sig angelägna samhällsbehov.
Utskottet  kan konstatera  att  det
ankommer på AMS att fördela resurserna
för arbetsmarknadspolitiska insatser i
de olika länen. Det får förutsättas att
AMS    därvid   också   beaktar
jämställdhetsaspekter.  Utskottet  går
inte in på en närmare bedömning av de
olika behov och förslag som förs fram i
motionerna A204, A205, A215, A246, A254,
A255, A263, A269, A305 och Kr218 (de två
sistnämnda i berörda delar). Utskottet
avstyrker bifall till motion A269 och
återkommer  beträffande  de  övriga
motionerna nedan i avsnittet Anslag på
utgiftsområde 14.
Vad  sedan  gäller frågan  om  att
arbetsgivarna skall ha ett  fullgott
försäkringsskydd förutsätter utskottet
att AMS tillser att arbetsgivarna på ett
godtagbart sätt uppfyller de krav som
följer av den nuvarande lagstiftningen.
Utskottet anser att det inte krävs något
särskilt tillkännagivande i denna del
och biträder därför inte motion A302.
Utskottet återkommer till yrkandet nedan
i avsnittet Anslag på utgiftsområde 14.
Kristdemokraterna har föreslagit att
man skall utveckla nya beräkningssätt
och utvärderingssystem vad gäller de
arbetsmarknadspolitiska   åtgärderna.
Utskottet  gör  följande  bedömning.
Regeringen har tidigare aviserat att den
kommer  att  ytterligare  utveckla
mätmetoder som beskriver resultaten av
arbetsmarknadspolitiken.  Ett  sådant
utvecklingsarbete  kommer  att  ske
kontinuerligt. Regeringen har även i den
forskningspolitiska    propositionen
1996/97:5 föreslagit att det inrättas
ett  nytt  oberoende  institut  för
utvärdering av arbetsmarknadspolitiken.
Utskottet, som behandlar detta förslag i
avsnittet     Arbetsmarknadspolitisk
forskning och utveckling, är positivt
till inrättandet av ett sådant institut.
Utskottet förutsätter att regeringen och
det institut som skall inrättas kommer
att  redovisa sina resultat på  ett
adekvat  sätt. Med hänsyn till  det
anförda avstyrker utskottet motion A297
i berörda delar.
Rekryteringsstöd och beredskapsarbete
Propositionen
Antalet personer med rekryteringsstöd
har minskat kraftigt under budgetåret
1995/96. Minskningen beror på svagare
efterfrågan  på  arbetskraft  samt
förändrade     regler      för
rekryteringsstödet. Regelförändringarna
genomfördes av statsfinansiella skäl och
för att anpassa regelverket till EG:s
regler om statsstöd. De innebar bl.a.
att bidragsnivåerna sänktes samt att
reglerna avseende vilka anställda en
arbetsgivare  kan erhålla  stöd  för
skärptes. Vidare bestämdes att åtgärden
fick kosta högst 300 miljoner kronor år
1997.
Vad  gäller  beredskapsarbeten  kan
konstateras att antalet  personer  i
sådant arbete har minskat i jämförelse
med  tidigare budgetår. Orsaken till
denna minskning är framför allt att
beredskapsarbeten har ersatts av andra
åtgärder.
Motioner
Vänsterpartiet anser i motion A305 (yrk.
6) att det är olyckligt att den högsta
volymen för rekryteringsstödet bestäms
till 300 miljoner kronor. Vidare anser
partiet att de beslutade förändringarna
inte var genomtänkta.
Leif Marklund m.fl. (s) föreslår  i
motion A286 att beredskapsarbetena inom
skogsvården skall ökas inom ramen för
arbetsmarknadspolitiken.
Agneta Brendt och Sigrid Bolkéus (s)
konstaterar i motionen A209 att  de
ändringar som genomfördes under förra
året innebar förändrade möjligheter för
Skogsvårdsstyrelserna  att   bedriva
skogliga beredskapsarbeten vilket fick
till följd att dessa minskade. Eftersom
behovet av dem är mycket stort bör de
öka.
Kjell Ericsson och Sivert Carlsson (c)
uppger   i   motion   A290   att
beredskapsarbeten inom skogsbruk  och
miljövård  har minskat.  Motionärerna
begär   ett  tillkännagivande   om
nödvändigheten av beredskapsarbeten inom
skogsbruket och miljövården.
I motion A292 föreslår Anders Ygeman (s)
att delar av de medel som i dag används
till arbetsmarknadsstöd skall omvandlas
till ett riktat anställningsstöd för att
fylla kommunernas behov av personal.
Utskottets överväganden
Reglerna  för  statsbidrag  avseende
rekryteringsstöd och beredskapsarbete av
tjänstekaraktär förändrades den 1 juli
1995.  Förändringarna  innebar  att
storleken på statsbidraget reducerades
från högst 65 % av lönekostnaderna under
sex månader, dock högst 14 300 kr per
månad,  till  högst  50  %  av
lönekostnaderna under sex månader, dock
med högst 7 000 kr per månad. Syftet med
förändringarna var att minska statens
kostnader för dessa bidrag. Den totala
kostnadsminskningen  för  budgetåret
1995/96 beräknades till 1 789 miljoner
kronor.
Som framgår ovan har riksdagen beslutat
om ytterligare förändringar av reglerna
för     statsbidrag     avseende
rekryteringsstöd och beredskapsarbete av
tjänstekaraktär.  Förändringarna,  som
skall träda i kraft den 1 januari 1997,
innebär att en arbetsgivare får beviljas
rekryteringsstöd med högst 50 %  av
lönekostnaden,   inklusive   sociala
avgifter och semesterersättning, i högst
sex månader om arbetsgivaren anställer
en person som arbetsförmedlingen/arbets
marknadsinstitutet   anvisar.   Vid
deltidsarbete   reduceras   rekryte
ringsstödet   i  proportion   till
arbetstiden. Motsvarande regler införs
för statsbidrag till beredskapsarbete av
tjänstekaraktär.
Syftet   med   förändringen   av
rekryteringsstödets inriktning innebär
enligt  propositionen  en  besparing
motsvarande 600 miljoner kronor under
budgetåret 1997. Denna besparing skall
användas  som  delfinansiering  av
utbildningssatsningen.
Mot denna bakgrund anser utskottet att
det inte bör vidtas några förändringar
av gällande regler. Utskottet biträder
därför inte motionen A305 i berörd del,
och utskottet återkommer till yrkandet
nedan  i  avsnittet  Anslag   på
utgiftsområde 14.
Vad sedan gäller övriga yrkanden vill
utskottet anföra följande.
Utskottet gör ingen bedömning av de
olika behov och förslag som förs fram i
motionerna. Utskottet kan konstatera att
det  ankommer  på AMS  att  fördela
resurserna för arbetsmarknadspolitiska
insatser i de olika länen. I AMS uppgift
ingår  att  ta  hänsyn  till  den
arbetsmarknadspolitiska situationen  i
respektive län. Strävan för AMS måste
vara  att få till stånd så  mycket
sysselsättning  som möjligt  för  de
insatta resurserna. Vid denna avvägning
kan det bli svårt att genomföra vissa
åtgärder och samtidigt bibehålla  de
volymer som AMS är förpliktad att hålla.
Sammanfattningsvis anser utskottet att
motionerna A209, A286, A290 och A292
inte  bör föranleda någon riksdagens
etgärd.  Utskottet  återkommer  till
motionerna nedan i avsnittet  Anslag
under utgiftsområde 14.
Arbetslivsutveckling (ALU)
Bakgrund
Arbetslivsutveckling är till för att den
som är arbetslös skall få möjlighet till
aktiviteter och utveckling dels för att
stärka  och bibehålla kontakten  med
arbetslivet, dels för att få ett skydd
mot utförsäkring. Arbetslivsutveckling
kan anordnas hos ideella organisationer,
föreningar, kommuner, staten, fackliga
organisationer, företag m.fl. Åtgärden
skall i första hand inriktas mot grupper
som  riskerar  att  slås  ut  från
arbetsmarknaden. Arbetslivsutveckling är
en  sistahandsåtgärd  som  dock  kan
användas  så snart arbetsförmedlingen
bedömt att arbete eller annan åtgärd
inte kan erbjudas. Arbetslivsutveckling
får inte användas för att ersätta annan
arbetskraft  eller  för  att  utföra
ordinarie arbetsuppgifter.
Riksdagen  beslöt  våren  1996  att
tillstyrka   ett   förslag   om
försöksverksamhet i ett antal kommuner
för att finna former för lokal samverkan
inom arbetsmarknadspolitiken. Förslaget
innebar dock inte att försökskommunerna
skulle tillföras ytterligare resurser.
Avsikten var att skapa möjligheter till
samordning  med  existerande  medel.
Länsarbetsnämnderna  skulle  i  vissa
försökskommuner    kunna    anvisa
arbetslivsutveckling på ett mer obundet
sätt. Kravet på att arbetslivsutveckling
skulle  vara  en  sistahandslösning
slopades. Vidare skulle det inte finnas
någon tidsgräns för åtgärden. Det skulle
även  vara  möjligt  att  bedriva
kompetenshöjande
arbetslivsutvecklingsprojekt.
Arbetsplatsintroduktion infördes den 1
juli  1995  och  ersätter  bl.a.
ungdomsintroduktion, ungdomspraktik m.m.
Arbetsplatsintroduktionen syftar  till
att  arbetslösa som är anmälda  som
arbetssökande  hos  arbetsförmedlingen
skall få yrkesorientering/praktik och
arbetslivserfarenhet som kan leda till
arbete.
Propositionen
Under andra kvartalet 1996 befann sig i
genomsnitt  53  700  personer  i
arbetslivsutveckling. Detta betyder att
antalet personer som erhåller  denna
åtgärdsform är betydligt fler än den för
budgetåret beräknade volymen om 30 000
personer.
Antalet   personer  som  erhåller
arbetsplatsintroduktion   har   ökat
kraftigt under våren 1996 och överstiger
nu i genomsnitt 40 000 per månad.
Motioner
Folkpartiet uppger i motionen A221 att
arbetslivsutveckling har visat sig vara
smidigt och flexibelt att tillgripa som
en sista åtgärd när andra åtgärder redan
är prövade. Genom förändringarna som
infördes  den 1 juli 1996  avseende
arbetslivsutvecklingen och som tillämpas
i  vissa  försökskommuner  är  denna
åtgärdsform inte längre att betrakta som
en sistahandsåtgärd. Folkpartiet begär
därför  ett  tillkännagivande   om
förändring  av  regelverket  så  att
bestämmelserna återställs till vad som
gällde före den 1 juli 1996 (yrk. 12).
Vidare föreslås ett tillkännagivande om
behovet  av  en  utvärdering  av
arbetslivsutveckling och hur den har
fungerat (yrk. 13).
Göthe Knutson och Jeppe Johnsson (m)
begär   i   motionen  A247   ett
tillkännagivande om att reglerna för
arbetslivsutveckling  till   ideella
föreningar bör ändras så att, exempelvis
Skriminellt anfrätta  mc-klubbar inte
kan bli mottagare av statligt stöd.
Christina Axelsson (s) föreslår i motion
A301 (yrk. 1) att det skall föreligga
förhandlingsskyldighet    om    en
arbetsplatsintroduktion inte leder till
fortsatt arbete och att företagen måste
ange någon form av saklig grund varför
åtgärden  inte  leder  till  någon
tillsvidareanställning. Vidare föreslås
att  arbetstagare  som  har   en
arbetsplatsintroduktion skall ha rätt
att  söka  arbete under  slutet  av
anställningstiden (yrk. 2).
Utskottets överväganden
Som  framgår  av  den  inledande
bakgrundsbeskrivningen är möjligheterna
att anvisa arbetslivsutveckling på ett
mer obundet sätt begränsade till de
kommuner   där   man   bedriver
försöksverksamhet.  Utskottet,   som
ställde    sig   bakom    denna
försöksverksamhet och som förklarade att
det var bra att man i en begränsad
omfattning  prövade en  mer  obunden
användning  av  arbetslivsutveckling,
anser  att det inte bör ske  några
inskränkningar  innan  försöket  har
utvärderats.
Vad sedan gäller frågan om att det bör
göras en mer generell utvärdering av
åtgärden arbetslivsutveckling hänvisas
till vad utskottet ovan anfört om det
generella  behovet av forskning  och
utvärdering.
Med hänsyn till det anförda avstyrker
utskottet motion A221 i berörda delar.
Utskottet   återkommer   beträffande
motionens förstnämnda yrkande nedan i
avsnittet Anslag på utgiftsområde 14.
I motion A247 berörs frågan om vilka
ideella föreningar som skall kunna vara
anordnare  av  arbetslivsutveckling.
Utskottet utgår från att de myndigheter
som har att besluta i dessa frågor ser
till att ingen olämplig anordnare utses.
Det   ankommer   på   AMS   och
länsarbetsnämnderna  att  utfärda  de
anvisningar som eventuellt erfordras.
Utskottet anser inte att det behövs
något tillkännagivande från riksdagen i
denna fråga. Utskottet återkommer till
yrkandet nedan i avsnittet Anslag på
utgiftsområde 14.
Utskottet  övergår  slutligen  till
motionsyrkandena     som     rör
arbetsplatsintroduktionen. Som framgår
av inledningen är syftet med åtgärden
att      ge      arbetssökande
yrkesorientering/praktik       och
arbetslivserfarenhet som kan leda till
arbete.    Den   som    anvisas
arbetsplatsintroduktion betraktas inte
som arbetstagare. Något anställningskrav
efter  praktikperioden  finns  inte.
Tidigare  krävdes  för  att   en
arbetssökande som var under 25 år skulle
beviljas  arbetsplatsintroduktion  att
arbetsgivaren förband sig att anställa
honom  eller henne under minst  sex
månader  efter praktiktidens  utgång.
Denna regel togs bort den 1 juli 1996.
Skälet   till  detta   var   att
anställningskravet  ansågs  vara  en
återhållande faktor när arbetsgivaren
övervägde att ta emot ungdomar i den
aktuella åldersgruppen. Utskottet anser,
mot bakgrund av att det kan vara svårt
att  förmå arbetsgivare att ta emot
praktikanter, att det är mindre lämpligt
att i nuläget införa regler som av
arbetsgivarna skulle kunna uppfattas som
försvårande  och  leda  till  att
arbetsgivarna avstod från att ta emot
arbetssökande   som   praktikanter.
Utskottet avstyrker därför motion A301 i
berörda delar.
Starta-eget-bidrag
I propositionen konstateras att antalet
personer som erhåller starta-eget-bidrag
har  varit  relativt konstant  under
budgetåren 1994/95 och 1995/96.
Motioner
Flera motioner innehåller förslag till
förändringar av reglerna för att anvisa
starta-eget-bidrag.
Vänsterpartiet föreslår att kretsen av
personer som kan erhålla bidrag vidgas.
Vänsterpartiet föreslår vidare i motion
N271 (yrk. 6) att anställda skall ges en
lagstadgad  rätt till  tjänstledighet
under tolv månader för att utveckla en
egen näringsverksamhet.
Miljöpartiet föreslår i motion N270
(yrk. 12) att reglerna för starta-eget-
bidrag    ändras    så    att
arbetsförmedlingarna  vid  kooperativa
etableringar kan bevilja ett s.k. starta-
vårat-bidrag. Vidare föreslås att det
införs en särskilt anpassad stödform för
nystartade   medarbetarägda    och
kooperativa företag för att ge  dem
möjlighet att erhålla riskkapital.
Karin Olsson m.fl. (s) föreslår  i
motion  A283  att  den  kooperativa
företagsformen  framhålls  i   all
rådgivningsverksamhet som till någon del
är finansierad med allmänna medel.
Karin Olsson m.fl. (s) föreslår  i
motion  A272 att det i  syfte  att
stimulera start av företag som säljer
tjänster till hushållen bör övervägas om
arbetslöshetsersättning bör  omvandlas
till företagsstart-bidrag.
Utskottets överväganden
Utskottet  konstaterar,  vad  gäller
yrkandet i motion N271 om ett utvidgat
användningsområde för  åtgärden,  att
utskottet så sent som i  maj  1996
behandlat denna fråga. Dessförinnan var
frågan aktuell våren 1995. Utskottet har
vid dessa tillfällen inte kunnat ställa
sig bakom förslaget om en lagstadgad
rätt  till  tjänstledighet  för  att
utveckla  egen verksamhet.  Utskottet
vidhåller sitt ställningstagande.
Vad sedan gäller frågorna om införandet
av  en  ny stödform vid kooperativa
etableringar är utskottet inte berett
att  i  nuläget  föreslå  en  sådan
förändring.    Utskottet    vill
avslutningsvis påpeka att det måste vara
den enskilde rådgivaren som i varje
enskilt fall får avgöra vad han eller
hon  vill  rekommendera  för  slags
företagsform. Utskottet avstyrker därför
bifall  till motion A283.  Utskottet
biträder inte heller motionerna A272,
N270 och N271, de två sistnämnda i
berörda delar och återkommer till dessa
yrkanden nedan i avsnittet Anslag på
utgiftsområde 14.
Utbildningsvikariat
Bakgrund
Riksdagen har, som delfinansiering av
den   under   våren   beslutade
utbildningssatsningen,  beslutat  att
sänka de avdrag från arbetsgivaravgiften
en  arbetsgivare  får  göra  vid
utbildningsvikariat som påbörjas under
andra  halvåret  1996 (1995/96:FiU10,
AU4y,  rskr.  304).  Avdraget  från
arbetsgivaravgiften för den vikarie som
anställs sänktes från 500 kr till 400 kr
per dag. Avdraget för arbetsgivarens
utbildningskostnader för den som som
utbildas sänktes samtidigt från högst 75
kr   till  högst  35  kr   per
utbildningstimme. Det totala avdraget i
det  sistnämnda  hänseendet  sänktes
slutligen från högst 40 000 kr till
högst 20 000 kr för varje anställd som
deltar i utbildning.
Åtgärden      utbildningsvikariat
finansieras t.o.m. innevarande budgetår
genom att arbetsgivaren får göra ett
avdrag på de arbetsgivaravgifter han
skall betala. Riksdagen har beslutat
(prop. 1995/96:222, FiU15, AU6y, rskr.
307)  att  arbetsgivare  som  från
ersskiftet    1996/97    utnyttjar
utbildningsvikariat istället skall få
ett bidrag - ett vikariatsstöd. Stödet
lämnas med högst 350 kr per heldag som
vikarien arbetar, dock högst 50 % av
lönekostnaden inklusive sociala avgifter
och semesterersättning per månad. Vid
deltidsarbete  reduceras  stödet  i
proportion till arbetstiden.
Enligt propositionen kommer utgifterna
för  utbildningsvikariat  som  t.o.m.
innevarande  budgetår redovisats  som
skatteavvikelse, att öka anslaget med
3,7 miljarder kronor.
Under  innevarande  budgetåret  har
hittills  enligt  propositionen  i
genomsnitt 10 000 personer per månad
deltagit i utbildningsvikariat. Det är
betydligt färre än den beräknade volymen
om   20  000  människor.  Enligt
propositionen är mer än  70  %  av
deltagarna kvinnor.
Motioner
Vänsterpartiet anser i motion A305 (yrk.
5) att det var ett misstag att minska
ersättningsnivåerna         för
utbildningsvikariat. Det bidrar till en
sjunkande  volym.  Kombinationen  av
utbildning och praktik är värdefull och
speciellt kvinnor har kunnat dra nytta
av  åtgärden. Både kommunsektorn och
mindre företag är känsliga för  den
kostnadsökning sänkta ersättningsnivåer
medför.  Vänsterpartiet föreslår  att
bidraget till utbildningsvikariat skall
uppgå till högst 500 kr per dag och 80
kr per studietimme.
Eva Johansson och Christina Axelsson
påtalar i motion A287 (s) att det till
följd av de regelförändringar som skett
på senare tid blivit allt svårare för
kommunerna  att  använda  sig  av
utbildningsvikariat.  En  översyn  av
reglerna för utbildningsvikariat  bör
därför göras i syfte att åstadkomma
större  flexibilitet i systemet  och
därigenom  möjliggöra  en   större
omfattning av verksamheten.
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet konstaterar att
riksdagen så sent som i juli innevarande
år  godkände  en  omläggning  från
årsskiftet av utbildningsvikariaten från
ett   system   med  avdrag   för
arbetsgivaravgiften    till    ett
bidragssystem. Riksdagen godkände vid
det tillfället också de bidragsnivåer
och bidragsvillkor som skall gälla från
samma tid. I det sammanhanget avstyrkte
utskottet motsvarande förslag om höjt
vikariatsstöd som Vänsterpartiet nu för
fram i motion A305. Utskottet kan inte
heller nu ställa sig bakom förslaget och
återkommer till yrkandet nedan i  i
avsnittet Anslag på utgiftsområde 14.
Utskottet utgår från att  AMS  tar
initiativ  till  de  förändringar  i
förordningen om utbildningsvikariat som
fordras för att eliminera eventuella
brister i regelsystemet. Något uttalande
från riksdagen om detta fordras inte
varför utskottet inte kan biträda motion
A287. Utskottet återkommer till yrkandet
nedan  i  avsnittet  Anslag   på
utgiftsområde 14.
Arbetsmarknadsutbildning
Propositionen
Regeringen redovisar att den i samband
med sysselsättningspropositionen (prop.
1995/96:222) meddelat sin avsikt att
inom  ramen  för  den  upphandlade
arbetsmarknadsutbildningen  göra  en
besparing  motsvarande  300  miljoner
kronor.  Enligt propositionen  kommer
besparingen  att tas ut  genom  att
regeringen  i  regleringsbrevet  för
Arbetsmarknadsverket för 1997 anger ett
högsta    belopp   för   vilket
arbetsmarknadsutbildning får upphandlas.
Regeringen redovisar i propositionen
vidare att riksdagen med anledning av
sysselsättningspropositionen  beslutat
att  utbildning inom  det  reguljära
utbildningsväsendet  i   form   av
arbetsmarknadsutbildning fr.o.m.  1997
endast  skall  beviljas  utomnordiska
medborgare  som varit inskrivna  vid
arbetsförmedlingen i minst två år och
arbetslösa arbetshandikappade. De medel
som för innevarande budgetår använts
till reguljär arbetsmarknadsutbildning
för andra grupper än de nämnda skall
fr.o.m. år 1997 i stället beräknas under
utgiftsområde 15 Studiestöd.
I propositionen anges inte något krav
på    minsta    volym    för
arbetsmarknadsutbildningen  för  nästa
budgetår. Som framgått av den tidigare
framställningen uppställs däremot ett
sammanlagt mål rörande omfattningen som
innebär  att de medel som  föreslås
tilldelade  under  anslaget  A  2.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall
minst 228 000 personer i snitt per månad
ges lämplig utbildning, praktik eller
sysselsättning genom konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller
yrkesinriktad rehabilitering.
Motioner
Moderata samlingspartiet skisserar  i
motion A277 (yrk. 17) som ett led i en
förnyad arbetsmarknadspolitik riktlinjer
för       en       fokuserad
arbetsmarknadsutbildning.     Enligt
partiets förslag skall utbildningen vara
styrd  mot  ett  klart  definierat
arbetsmarknadsbehov. Utbildningen skall
genomföras tillsammans med företagen och
utbildningens inriktning skall styras av
företagens            behov.
Arbetsmarknadsutbildning skall erbjudas
den som är över 25 år och som varit
arbetslös mer än sex månader. Deltagaren
skall under utbildningen kunna få ett
aktivitetsstöd        motsvarande
arbetslöshetsersättning. Utbildning av
arbetslösa  bör även  kunna  ske  i
traineeform. En sådan kan finansieras
med hjälp av s.k. utbildningscheckar som
efter prövning tilldelas den arbetslöse
med specifika utbildningsbehov.
Folkpartiet anser i motion A221 (yrk.
11) att arbetsmarknadsutbildningen  i
alltför  hög  grad präglats  av  en
inriktning mot utbildningar som  har
varit  anpassade  efter  gårdagens
arbetsmarknad. En viss förändring  i
positiv riktning har dock skett då man
nu  försöker  sträva  efter  att
arbetsmarknadsutbildningen skall  vara
anpassad till den enskildes behov och
till förutsättningarna och kraven på
arbetsmarknaden. Det är nödvändigt att
denna      förändring      av
arbetsmarknadsutbildningen      får
fortsätta. Många av dagens utbildningar
tar  som utgångspunkt att man skall
sysselsätta   en  stor   kvantitet
arbetslösa. Folkpartiet föreslår  att
antalet      personer      i
arbetsmarknadsutbildningar    minskas
samtidigt   som   kvaliteten   på
utbildningarna höjs.
Kristdemokraterna anser A297 (yrk. 7)
att arbetsmarknadsutbildningens roll bör
vara att underlätta strukturomvandlingar
i samhället och inte att ersätta det
ordinarie utbildningssystemet. Partiets
uppfattning      är      att
arbetsmarknadsutbildningen bör  knytas
närmare och på sikt bli en del av det
reguljära  utbildningsväsendet.  Det
reguljära utbildningsväsendet får på så
sätt  en  naturlig  inriktning  mot
arbetsmarknaden som den i dag i långa
stycken saknar.
Kristdemokraterna föreslår vidare  i
motion Fi214 (yrk. 20) ett återinförande
av utbildningsbidrag med låneandel i
arbetsmarknadsutbildning  inom   det
reguljära utbildningsväsendet.
Elving Andersson m.fl. framhåller  i
Centerns kommittémotion A819 (yrk. 8)
att män i högre grad än kvinnorna får
tillgång      till      dyrare
arbetsmarknadsutbildning.    Kvinnors
utbildning är också oftare kortare än
mäns.  Det  finns  enligt  motionen
anledning att se över upphandlingen av
arbetsmarknadsutbildning       och
fördelningen av arbetsmarknadsinsatser
från ett jämställdhets-perspektiv.
Håkan  Holmberg  och  Eva  Flyborg
framhåller i motion A262 (fp) betydelsen
av att arbetsmarknadsutbildningen vid
kvalificerade  hantverksskolor   kan
fortsätta  i  samma  omfattning  som
hittills. Det finns, enligt motionen,
tecken  på svårigheter att rekrytera
elever     till     kvalificerad
hantverksutbildning till följd av att
AMS  inte  har  pengar  att  anvisa
arbetslösa  till den här  typen  av
utbildning.
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet  bedömer  att
arbetslösheten  till  viss  del  är
strukturell i den meningen att  den
arbetslösa  arbetskraften  i  inte
obetydlig utsträckning saknar  en  i
förhållande till efterfrågan relevant
utbildning. Inom flera branscher finns
betydande flaskhalsar där behovet av
arbetskraft med rätt kompetens inte kan
tillgodoses.
Utskottet  har  mot  den  nämnda
bakgrunden, som framgått av inledningen
till    avsnittet    om    de
arbetsmarknadspolitiska   åtgärderna,
föreslagit  att riksdagen  skall  ge
regeringen till känna vikten av att
tillräckligt  utrymme  skapas  för
arbetsmarknadsutbildning  i  form  av
kvalificerad yrkesutbildning, för att
flaskhalsproblem   skall   undvikas.
Utrymmet  för  sådan  utbildning  är
avhängigt av vilket krav på minsta volym
för   de   arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna   regeringen    ålägger
Arbetsmarknadsverket. Utskottet  utgår
från  att  regeringen  noga  följer
effekterna av förslaget om en minsta
åtgärdsvolym på 228 000 personer  i
genomsnitt per månad och återkommer till
riksdagen om det visar sig svårt att nå
den avsedda totalvolymen.
I Moderata samlingspartiets motion A277
betonas      vikten       av
arbetsmarknadsutbildningens relevans för
arbetsmarknaden och företagen. I det
avseendet sammanfaller ståndpunkten med
utskottets uppfattning.
Utskottet erinrar om vad som uttalades
beträffande arbetsmarknadsutbildningens
inriktning i anslutning till proposition
1995/96:222 Vissa åtgärder  för  att
halvera arbetslösheten till år 2000.
Regeringen   framhöll   här   att
arbetsmarknadsutbildning  skall  vara
anpassad till den arbetssökandes behov
samt till kraven på arbetsmarknaden. Den
arbetsmarknadspolitiska     profilen
markerades, enligt regeringen, av att
utbildningsvalet skall ske inom bestämda
ramar och skall syfta till att stärka
den enskildes möjligheter att få ett
arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Regeringen betonade i det nämnda ärendet
också att ett utökat samarbete  med
kommunerna   och   de    lokala
arbetsmarknadsparterna var grunden för
val    och    inriktning    för
arbetsmarknadsutbildningen. Kunskaperna
om kompetensbehoven bedömdes finnas där.
Utskottet vill även för  egen  del
understryka  betydelsen   av   att
arbetsmarknadsutbildningen   motsvarar
marknadens efterfrågan. Det initiativ
utskottet  tagit för att  åstadkomma
tillräcklig   volym   kvalificerad
yrkesutbildning  syftar  till  att
tillgången på efterfrågade yrkesarbetare
skall matchas mot efterfrågan.
Moderata samlingspartiets förslag till
fokuserad    arbetsmarknadsutbildning
innebär      vidare      att
arbetsmarknadsutbildningen skall knytas
till företagen. Utskottet är i den delen
inte övertygat om att förslaget är fullt
genomförbart. Behovet bland arbetslösa
av arbetsmarknadsutbildning är oerhört
skiftande och spänner över ett vitt
område och utskottet är inte säkert på
att det helt kan tillgodoses inom ramen
för en företagsutbildning.
Arbetsmarknadsutbildning som genomförs
i företag är i och för sig ingen nyhet.
Sådan utbildning upphandlad från företag
i form av praktik varvad med teoretiska
inslag kan erbjudas arbetslösa enligt
det   nuvarande   systemet   för
arbetsmarknadsutbildning.   Regeringen
uttalade sig i den nämnda propositionen
222 för att sådan varvad utbildning
borde kunna få ett större utrymme. Den
varvade utbildningen kan fungera som ett
slags lärlingsutbildning för dem som
fyllt 20 år. En viktig sak är också att
företagen har möjlighet att  anpassa
utbildningen till sina behov. Utskottet
erinrar    också    om    sådan
företagsutbildning där företaget  får
bidrag för utbildning åt anställda för
att  upprätthålla  sysselsättningen.
Utskottet  kan således inte  biträda
motion A277 i berörd del och återkommer
nedan  i  avsnittet  Anslag   på
utgiftsområde 14.
Folkpartiet förordar i motion A221 en
minskning  av  antalet  personer  i
arbetsmarknadsutbildning samtidigt som
kvaliteten på utbildningen höjs. Det
initiativ utskottet nyss tagit genom
tillkännagivandet till regeringen  om
vikten  av  ett  tillräckligt  antal
arbetslösa personer får möjlighet att
genomgå  kvalificerad  yrkesutbildning
inom    ramen    för    köpt
arbetsmarknadsutbildning  bör  kunna
innebära  en  kvalitetshöjning   i
utbildningen. Motion A221 i berörd del
avvisas i den mån motionen inte kan
anses tillgodosedd med vad utskottet nu
anfört. Utskottet återkommer till frågan
nedan  i  avsnittet  Anslag   på
utgiftsområde 14.
Kristdemokraterna berör i motion A297
förhållandet           mellan
arbetsmarknadsutbildning   och   det
reguljära utbildningssystemet. Partiet
anser att arbetsmarknadsutbildningen på
sikt skall bli en del av det reguljära
utbildningssystemet. Utskottet är inte
säkert  på  att  en integrering  av
arbetsmarknadsutbildningen   i   den
reguljära utbildningen löser det problem
motionärerna tar upp nämligen att skolan
inte  är  tillräckligt inriktad  mot
arbetsmarknaden. Betydelsen av  denna
brist  är dock klar. Ju sämre  det
ordinarie   utbildningsväsendet   är
anpassat till arbetsmarknadens behov och
i ju mindre grad ungdomarnas yrkesval är
målmedvetna  och  realistiska,  desto
större  krav kommer att ställas  på
kompletterande arbetsmarknadsutbildning.
Förhållandet           mellan
arbetsmarknadsutbildningen  och  den
reguljära  utbildningen behandlas  av
Arbetsmarknadspolitiska  kommittén  i
betänkandet  (SOU  1996:34)  Aktiv
arbetsmarknadspolitik.    Betänkandet
bereds  inom  regeringskansliet  och
utskottet anser, med avvisande av motion
A297  i  berörd  del,  att  detta
beredningsarbete bör avvaktas. Utskottet
återkommer  till  yrkandet  nedan  i
avsnittet Anslag på utgiftsområde 14.
När det gäller motion Fi214 erinrar
utskottet om att riksdagen i december
1994 beslutade att utbildningsbidrag med
lånedel skulle upphöra fr.o.m. den 1
januari 1995. Utskottet har senast i maj
1995 behandlat motionsförslag om ett
återinförande av utbildningsbidrag med
lånedel. Utskottet avvisade förslaget i
det av riksdagen godkända betänkandet
1994/95:AU15 med hänvisning förutom till
pågående  översynsarbete  till  vissa
nackdelar  med  systemet.   Enligt
utskottets  uppfattning avstod  många
arbetslösa   från   studier,   när
utbildningsbidraget  innefattade  en
lånedel, och valde i stället att behålla
arbetslöshetsersättningen. Utskottet är
inte  berett  att  ompröva  sitt
ställningstagande och biträder därför
inte  motion  Fi214 i  berörd  del.
Utskottet återkommer till yrkandet nedan
i avsnittet Anslag på utgiftsområde 14.
I  motion  A819  (c)  begärs  ett
tillkännagivande     om     att
jämställdhetssynpunkter skall  beaktas
vid      fördelningen      av
arbetsmarknadsutbildning.   Utskottet
erinrar om att jämställdhetssynen skall
prägla hela AMV:s verksamhet med stöd av
de    riktlinjer    för    den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten som
finns i de två förordningarna om den
arbetsmarknadspolitiska  verksamheten.
Utskottet förutsätter att regeringen och
AMV  följer  utvecklingen beträffande
jämställdhetsaspekten        inom
arbetsmarknadsutbildningen.     Ett
uttalande från riksdagen i frågan när
det   gäller   fördelningen   av
arbetsmarknadsutbildning     bedömer
utskottet därför inte vara nödvändigt.
Motion A819 i berörd del avstyrks i den
mån motionen inte kan anses tillgodosedd
med vad utskottet anfört.
Utskottet bedömer att det initiativ
utskottet tagit för att åstadkomma ett
tillräckligt  antal platser  i  köpt
arbetsmarknadsutbildning kan  innebära
att det blir lättare att rekrytera till
den typ av kvalificerade hantverksskolor
som berörs i motion A262. Motionen bör
avstyrkas i den mån den inte kan anses
tillgodosedd med vad utskottet anfört,
och utskottet återkommer till yrkandet
nedan  i  avsnittet  Anslag   på
utgiftsområde 14.
Offentliga tillfälliga arbeten för äldre
arbetslösa (OTA)
Bakgrund
Efter  förslag  i  regeringens  s.k.
sysselsättningsproposition     (prop
1995/96:222)  beslutade  riksdagen  i
somras om en ny arbetsmarknadspolitisk
åtgärd, offentliga tillfälliga arbeten
för   äldra   arbetslösa.   (yttr.
1995/96:AU6y, bet. 1995/96:FiU15, rskr.
1995/96:307).
Åtgärden vänder sig till personer över
55  år  som  varit  inskrivna  som
arbetssökande vid arbetsförmedlingen i
24 månader eller längre. Åtgärden skall
finnas under åren 1997 och 1998. De som
deltar i åtgärden skall enligt förslaget
i sysselsättningspropositionen få ett
aktivitetsstöd som motsvarar nivån på
arbetslöshetsersättningen.
Arbetsförmedlingen   skall   anvisa
åtgärden. Den som har anvisats  ett
offentligt tillfälligt arbete skall inte
anses som arbetstagare utom såvitt avser
arbetsmiljölagen.  Enligt  riksdagens
beslut skulle lagen träda i kraft den 1
januari 1997.
Enligt   sysselsättningspropositionen
räknade regeringen med att upp till
40 000 personer i genomsnitt per månad
skulle omfattas av åtgärden. Vid full
omfattning  beräknades kostnaden  för
åtgärden vara 150 miljoner kronor.
Riksdagen har på förslag av regeringen
i budgetpropositionen (prop. 1996/97:1)
beslutat  tidigarelägga  starten  av
åtgärden (bet. 1996/97:AU5, rskr. 12).
Vidare har riksdagen beslutat att de som
deltar i åtgärden skall erhålla  en
stimulansersättning. Stimulansersättning
är ett tillägg på aktivitetsstödet med
45  kr per dag. Slutligen beslutade
riksdagen  efter  initiativ   från
arbetsmarknadsutskottet att offentliga
tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa
även skall kunna anordnas av de allmänna
försäkringskassorna.
Efter de genomförda förändringarna kan
som anordnare av åtgärden vara staten,
kommuner,  landsting  och  allmänna
försäkringskassor. Däremot  kan  inte
kyrkliga  kommuner och  inte  heller
statliga,    kommunala     eller
landstingskommunala bolag, stiftelser,
föreningar    eller     liknande
privaträttsliga organ vara anordnare.
Däremot kan statliga affärsdrivande verk
vara anordnare.
Motioner
Folkpartiet föreslår i motionerna A221
(yrk.  14) och Fi211 (yrk. 8)  att
åtgärden offentliga tillfälliga arbeten
för  äldre arbetslösa avskaffas. Det
finns en risk för att dessa arbeten
tränger undan ordinarie arbeten från den
offentliga sektorn.
Även  Kristdemokraterna  föreslår  i
motionerna A297 (yrk. 10) och Fi214
(yrk. 6) att åtgärden skall avskaffas
och hänvisar till att den bl.a. kan leda
till stora undanträngningseffekter.
Miljöpartiet föreslår i motion Fi213
(yrk. 24) att även personer under 55 år
bör kunna erhålla OTA.
Vänsterpartiet, som är kritisk till
åtgärden, påpekar i motion A305 (yrk. 9)
att  det  alltjämt  kvarstår  vissa
frågetecken vad gäller möjligheten för
den som anvisas åtgärden att tacka nej.
Vidare påpekas att det är oklart vad som
händer efter två år när åtgärden tas
bort. Det är även oklart hur den s.k.
bortre parentesen skall tillämpas. Det
finns även inlåsningseffekter och det är
risk att den placerade tappar kontakten
med  den  ordinarie  arbetsmarknaden.
Vänsterpartiet  föreslår  därför  att
åtgärden  i  dess  nuvarande  form
avskaffas. För det fall åtgärden inte
avskaffas föreslår vänsterpartiet att
stimulansersättningen höjs till 65 kr
per dag.
Inger Lundberg m.fl. (s) begär i motion
A234 ett tillkännagivande om vikten av
att åtgärden utvecklas så att viktiga
samhällsuppgifter kan fullgöras,  den
enskilde ges meningsfulla uppgifter och
respekten   för   den   offentliga
arbetsmarknaden upprätthålls (yrk. 1)
Vidare begärs ett tillkännagivande om
att försöksverksamheten skall utgöra ett
komplement till och inte ersättning för
andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder
avseende äldre arbetskraft (yrk. 2).
I motion A284 föreslår Monica Widnemark
(s) att det bör övervägas om det inte
skall  vara  möjligt  för  ideella
föreningar  och  organisationer  att
erbjuda OTA.
Liknande tankar framförs av  Anders
Svärd i motion A289 där han förutom
ideella organisationer även föreslår att
Svenska kyrkan skall kunna anordna OTA.
Lennart Beijer m.fl (v) begär i motion
A281 ett tillkännagivande om att det
skall tillsättas en utredning som skall
se  över möjligheten att införa  en
tillfällig pension för personer som har
fyllt 60 år.
Utskottets överväganden
Som  framgår  av  den  inledande
redogörelsen  har  riksdagen  nyligen
behandlat åtgärden och beslutat  att
tidigarelägga denna samt att utvidga
kretsen som kan vara anordnare. Vidare
har beslutats om en stimulansersättning
till de personer som anvisas åtgärden.
Utskottet,  som  tog initiativ  till
utvidgningen,  anser  att  det  för
närvarande  inte  finns  skäl  till
ytterligare förändringar av reglerna för
att vidga kretsen av anordnare. Inte
heller  finns  det  skäl  att  höja
stimulansersättningen. Utskottet anser
vidare att åldersgränsen bör behållas
eftersom syftet är att prioritera äldre
arbetslösa.
Vid bedömningen av om en arbetslös
skall anvisas en arbetsmarknadspolitisk
åtgärd skall det göras en individuell
prövning. Arbetsförmedlaren skall efter
samråd med den arbetslöse anvisa den
åtgärd som befinnes vara lämpligast.
Detta innebär nödvändigtvis inte att den
lämpligaste  åtgärden för  en  äldre
arbetslös alltid är OTA. Som utskottet
konstaterade  vid  behandlingen  av
sysselsättningspropositionen  kan  en
arbetslös     avstängas     från
arbetslöshetsersättning om han eller hon
avvisar en lämplig åtgärd. Utskottet
ansåg att man bör se betydligt mildare
på de vägransfall som avser OTA än på
övriga fall. Enligt utskottets mening är
det inte oklart vad som gäller i de fall
någon  äldre  arbetslös avvisar  ett
lämpligt erbjudande om OTA.
Utskottet kan ställa sig bakom  de
synpunkter som framförs i motion A234
men anser inte att det behövs några
tillkännagivanden i dessa avseenden.
Vad gäller frågorna om vad som skall
hända efter det att försöksverksamheten
avslutats respektive efter den  s.k.
bortre parentesen vill utskottet anföra
följande.
Regeringen har aviserat att den under
våren 1997 kommer att lämna ett samlat
förslag     på     en     ny
arbetslöshetsförsäkring. I samband med
detta kommer regeringen att lämna besked
om  vad  som  skall  gälla  efter
utförsäkring.  I avvaktan  på  detta
förslag vill utskottet inte göra några
uttalanden i denna del.
Vad gäller frågan om införandet av en
tillfällig    pensionsform    av
arbetsmarknadspolitiska  skäl   vill
utskottet erinra om att frågor rörande
förtidspension för närvarande  bereds
inom regeringskansliet och i riksdagen.
Utskottet anser därför inte att det
finns skäl att i detta sammanhang göra
några särskilda uttalanden i den väckta
frågan.
Med hänsyn till det anförda avstyrker
utskottet bifall till motionerna A234
och A281. Utskottet biträder inte heller
motionern A221, A284, A289, A297, A305,
Fi211, Fi213 och Fi214 i förekommande
fall i berörda delar och återkommer till
de senare yrkandena nedan i avsnittet
Anslag på utgiftsområde 14.
Sabbatsår - friår
Motioner
Förslag om s.k. sabbatsår eller friår
läggs av flera motionärer bl.a. Miljöpar
tiet och Kristdemokraterna.
Miljöpartiet föreslår i motion A202 att
det införs ett sabbatsår. Syftet skulle
vara  att  minska  arbetslösheten  i
Sverige. Ersättningsnivån skall vara 85
% av den ersättning den ledige skulle ha
erhållit  i  arbetslöshetsersättning.
Staten skall inte kunna bestämma vad
ledigheten skall användas till.
Kristdemokraterna föreslår  också  i
motion A297 (yrk. 9) att det införs ett
sabbatsår för personer mellan 45 och 55
år. Genom införandet av en sådan åtgärd
skulle det ges en möjlighet för många
att komma in på en ny yrkesmässig bana
samtidigt  som  vikariatsmöjligheten
skulle    minska   arbetslösheten.
Sabbatsåret skulle kunna bekostas av
arbetsmarknadspolitiska  medel  eller
genom förtida pensionsuttag.
Lars U Granberg m.fl. (s) föreslår i
motion A240 att det införs ett friår.
För att minska rädslan för en sådan
åtgärd föreslås att den enskilde skall
kunna varva ledighet med arbete. Även
Ingbritt Irhammar m.fl. (c) föreslår i
motion A807 (yrk. 3) att det införs ett
friår som innebär att den enskilde skall
kunna vara tjänstledig från sitt arbete
för att kunna studera eller pröva på
nyföretagande. Under denna tid skall den
enskilde             erhålla
arbetslöshetsersättning. Tuve Skånberg
och Fanny Rizell (kd) föreslår i motion
A703 att det tillsätts en utredning om
sabbatsår.
Utskottets överväganden
Utskottet har i sitt yttrande  till
finansutskottet (1995/96:AU6y) i samband
med  behandlingen  av  regeringens
sysselsättningsproposition    (prop.
1995/96:222) berört frågan om sabbatsår
som  arbetsmarknadspolitisk  åtgärd.
Utskottet  konstaterade   då   att
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  där
ersättningen  utgår i relation  till
arbetslöshetsersättningen är inriktade
på utbildning, arbetslivskontakt eller
företagande. En sådan användning ansåg
utskottet   vara   betydligt   mer
framtidsinriktat.
Utskottet anser att ingenting hittills
har  framkommit  som  ändrar  denna
bedömning. Utskottet vill dock  inte
utesluta att man på sikt bör undersöka
om i vilken mån sabbatsår/friår kan
användas som en arbetsmarknadspolitisk
åtgärd för att skapa flera arbeten.
Utskottet  har  vid  kontakter  med
Arbetsmarknadsdepartementet upplysts om
att  det  för  närvarande  pågår
diskussioner där om att närmare utreda
möjligheten att införa någon form av
sabbatsår men att dessa inte har lett
till någon mer konkretiserad beredning.
I avvaktan på vad dessa diskussioner kan
leda till anser utskottet att det på
nuvarande stadium inte finns skäl att
föreslå något tillkännagivande i denna
del. Utskottet avstyrker därför bifall
till motion A703. Utskottet biträder
inte heller motionerna A202, A240, A297
i berörd del och A807 och återkommer
till  dessa  yrkanden  nedan  under
avsnittet Anslag på utgiftsområde 14.
Lärlingssystem
Motioner
Moderata  samlingspartiet föreslår  i
motion A277 att riksdagen hos regeringen
begär  förslag  om  ett  modernt
lärlingsprogram. Partiet  ifrågasätter
effektiviteten      i      de
arbetsmarknadsinsatser som riktar sig
till unga arbetslösa. Dessa insatser bör
därför ersättas av ett nytt system för
att  introducera unga medarbetare  i
företagen (yrk. 15). Systemet skall vara
öppet för ungdomar mellan 20 och 25 år
och innehålla både arbete och utbildning
under normalt ett år. Under tiden skall
lärlingslön    utgå    motsvarande
arbetsinsatsen. Företaget skall ersättas
för  den  utbildning  som  erbjuds.
Lärlingsutbildningen  för  arbetslösa
skall    samordnas   med    den
lärlingsutbildning inom gymnasieskolan
som partiet föreslår i en annan motion.
Kristdemokraterna anser i motion A297
att det bör utvecklas ett system med
treårig   utbildning/lärlingstid   i
dualssystem enligt exempelvis den tyska
modellen. Att utveckla praktiksystemet
ytterligare och att få till stånd en
lärlingsutbildning ute på företagen är
enligt motionen ett sätt att garantera
ungdomar arbetsmöjligheter och framtida
anställning, (yrk. 2).
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet konstaterar att
frågan   om   lärlingssystem   har
aktualiserats  inom  regeringskansliet
genom   att  Arbetsmarknadspolitiska
kommittén tagit upp frågan i det nyss
nämnda  betänkandet  (SOU  1996:34).
Kommittén föreslår ett lärlingssystem
som  komplement till  den  nuvarande
arbetsplatsförlagda utbildningen (APU).
Utskottet anser inte att ett initiativ i
frågan från riksdagens sida är påkallat
och kan därför inte ställa sig bakom
motionerna A277 och A297 i  berörda
delar.  Utskottet  återkommer  till
yrkandena nedan i avsnittet Anslag på
utgiftsområde 14.
Nya former av sysselsättning åt
arbetslösa
Motioner
I ett flertal motioner har olika förslag
på  nya former av sysselsättning åt
arbetslösa framförts.
Moderata samlingspartiet föreslår  i
motionen A277 (yrk. 16) att det införs
ett program för äldre arbetslösa som
innebär att företag får återbäring på
arbetsgivaravgifterna med 50 % när de
anställer äldre arbetskraft.
Miljöpartiet behandlar i motion Kr4
(yrk. 16) kulturarbetarnas behov  av
ekonomisk   trygghet.   Miljöpartiet
föreslår att det införs ett generellt
konstnärstillägg  för  professionella
kulturutövare inom litteratur,  film,
musik, scen- och bildkonst. För att
finansiera detta tillägg föreslås att
medel från AMV åtgärdsprogram tas i
anspråk. Miljöpartiet hemställer  att
detta  stöd  skall  flyttas  från
Arbetsmarknadsdepartementet     till
Kulturdepartementet.
Miljöpartiet föreslår i motion A245 att
det införs en ny form av åtgärder för
långtidsarbetslösa.  Åtgärderna  skall
vara utformade i enlighet med den modell
som finns i Danmark och som benämns
 puljejobs .
Miljöpartiet tar i motion A216 upp
frågan om arbetsdelning och föreslår att
det  genomförs  en  utredning  om
möjligheterna till arbetsdelning enligt
den danska s.k. sopåkarmodellen.
Karl-Göran Biörsmark (fp) föreslår i
motion A229 att det skall vara möjligt
att      använda      passiva
arbetsmarknadsåtgärder       såsom
arbetslöshetsersättning   i   större
utsträckning för aktiva insatser. Genom
att       tillåta       att
arbetslöshetsersättningen används  som
dellön och att arbetsgivaren skjuter
till resten för personer som riskerar
att bli arbetslösa ges en möjlighet för
dessa  personer  att  behålla  sina
arbetsuppgifter    till     dess
arbetssituationen förbättras.
Utskottets överväganden
Moderata samlingspartiet lade i samband
med      behandlingen      av
sysselsättningspropositionen fram  ett
förslag som i princip överensstämmer med
motion A277 i berörd del.Vid utskottets
behandling  av  motionen  avstyrktes
förslaget med motiveringen att det hade
vissa likheter med rekryteringsstödet
och  att  det inte fanns skäl  att
ytterligare  utöka  åtgärdsarsenalen.
Utskottet är av samma uppfattning i dag
och biträder inte förslaget.
Även  Miljöpartiets  förslag   om
arbetsdelning  har  behandlats  av
utskottet  i samband med  utskottets
behandling              av
sysselsättningspropositionen. Utskottet
avstyrkte i det sammanhanget förslaget
och påtalade att införandet av en sådan
modell   skulle  leda  till   en
delfinansiering av verksamheten.
Samma synsätt kan läggas på Karl-Göran
Biörsmarks  förslag om  att  använda
arbetslöshetsersättning       som
löneutfyllnad. Enligt utskottets mening
bör motionerna A216 och A229 avstyrkas.
Utskottet anser inte heller att  de
arbetsmarknadspolitiska medlen  skall,
som föreslås i motion Kr4, användas till
att    införa   ett   generellt
konstnärstillägg.  En  sådan  ordning
skulle innebära att åtgärdsmedlen kom
att bli en form av kulturstöd, vilket de
inte är avsedda att vara.
Utskottet återkommer till alla de nu
berörda  yrkandena nedan i avsnittet
Anslag på utgiftsområde 14.
Utskottet övergår härefter till att
behandla  Miljöpartiets  förslag  om
införandet av en ny form av åtgärder för
långtidsarbetslösa enligt dansk modell,
s.k. puljejob. Puljejob är arbeten som
erbjuds  personer  som  har  varit
arbetslösa mer än två år. Dessa arbeten
finns inom vissa områden såsom miljö,
natur, kultur, energi, kollektivtrafik,
bostäder, utbildning, arbetsmarknad samt
hälso- och sjukvård. Ersättningen för
personer som är sysselsatta i puljejob
motsvarar full dagpenning. Ett puljejob
kan vara upp till tre år. Det finns två
syften med åtgärden dels att aktivera
långtidsarbetslösa,  dels  att  höja
servicenivån i den offentliga sektorn.
Enligt utskottets mening är det viktigt
att långtidsarbetslösa aktiveras och att
de  kan  erhålla  en  meningsfull
sysselsättning.  Som  framgår   av
beskrivningen påminner puljejob om den
nyligen  införda åtgärden  offentliga
arbetena för äldre arbetslösa (OTA).
Därför är det inte meningsfullt att för
de  äldre  långtidsarbetslösa  införa
ytterligare  en åtgärd.  För  övriga
långtidsarbetslösa är det viktigare att
försöka att aktivera dem i åtgärder som
kan leda till en återgång till ett
ordinarie      arbete.      De
arbetsmarknadspolitiska åtgärder som för
närvarande finns är enligt utskottets
mening tillräckliga. Utskottet biträder
därför inte motion A245 och återkommer
nedan i avsnittet Anslag på tgiftsområde
14.
Medelsanvisningen på anslaget A 2.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Motioner
Moderata  samlingspartiet förordar  i
motion  A304 (yrk. 5) en omfattande
reformering av arbetsmarknadspolitiken
som tillsammans med de åtgärder för
stimulans   åt   företag    och
kunskapsutveckling  skall  öka  de
arbetslösas möjligheter att återkomma
till   arbeslivet.  De  föreslagna
förändringarna            av
arbetsmarknadsutbildningen innebär  en
besparing med 620 miljoner kronor. Genom
att  inte införa åtgärden offentliga
tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa
(OTA) sparas 362 miljoner kronor. Dessa
nettobesparingar innebär enligt Moderata
samlingspartiet  att  anslaget  för
budgetåret 1997 bör fastställas till 24
252 000 kr.
Folkpartiet förordar i motion  A221
(yrk. 20 delvis) att den traditionella
arbetsmarknadspolitiken bör genomföras
med något mindre resurser. Detta kan
åstadkommas  genom  en   förändrad
arbetsmarknadspolitik som leder  till
fler  arbeten  så  att  behovet  av
arbetsmarknadspolitiska     åtgärder
minskar.     Den     förändrade
arbetsmarknadspolitiken bör  vara  så
inriktad att den underlättar för nya
företag   att   snabbt   rekrytera
arbetskraft. Besparingar kan även uppnås
genom en kraftfull decentralisering och
avbyråkratisering av upphandlingen av de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna samt
en strävan att där det är möjligt och
lämpligt  välja  billigare  åtgärder
framför dyrare. Folkpartiet beräknar att
dessa förändringar kan leda till en
besparing med 5 800 miljoner kronor.
Folkpartiet vill att av de föreslagna
minskningarna skall 50 miljoner kronor
tillföras anslaget B 5. Bidrag till
Samhall AB.
Vänsterpartiet föreslår i motion A305
(yrk. 10) att riksdagen för budgetåret
1997  under  anslaget A 2.  anvisar
ytterligare 3 miljarder kronor utöver
vad    regeringen    föreslagit.
Vänsterpartiet föreslår ett riktad stöd
till kompetensutveckling för kvinnor som
har       drabbats       av
strukturrationaliseringar. Omfattningen
av denna satsning är 1 miljard kronor.
Vidare  föreslås  volymhöjningar  och
etgärdsförstärkningar    av    de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i en
omfattning som motsvarar 2 miljarder
kronor.
Miljöpartiet föreslår i motion  A274
(yrk.  3 delvis) att riksdagen  för
budgetåret 1997 under anslaget anvisar
24 757 miljoner kronor. Vidare beräknar
Miljöpartiet anslaget för åren 1998 och
1999  till  18 819 miljoner  kronor
respektive 14 228 miljoner kronor (yrk.
4 delvis). Partiet gör gällande att
anslagsförbrukningen    för    de
arbetsmarknadspolitiska    åtgärderna
minskas av två skäl. För det första
innebär  partiets förslag  om  sänkt
arbetstid att arbetslösheten minskar.
För det andra innebär partiets förslag
till  ökade  ekonomiska  ramar  för
kommunsektorn   att   arbetslösheten
minskar.
Kristdemokraterna föreslår i motion A297
(yrk. 16 delvis) att riksdagen  för
budgetåret 1997 under anslaget reducerar
det   föreslagna   anslaget   med
3 910 miljoner kronor. Kristdemokraterna
anser att det är oklart om regeringen
har räknat med det s.k. startbidraget
eller    pendlingsstödet.   Enligt
Kristdemokraterna bör dessa stöd tas
bort,  vilket  skulle  innebära  en
besparing med i vart fall 220 miljoner
kronor (yrk. 8). Till detta kommer att
endast 15 ungdomar har erhållit s.k. EU-
stipendier,  vilket  motsvarar  en
besparing  med 110 miljoner  kronor.
Övriga  besparingar uppnås genom  de
tillväxtförslag som partiet har lämnat
och som innebär en ökad sysselsättning.
Utskottets överväganden
Utskottet   har   inhämtat   från
Arbetsmarknadsdepartementet     att
kostnaderna  för  starthjälp   och
pendlingsstöd finansieras över A 2.-
anslaget.  Utskottet kan inte  godta
Kristdemokraternas förslag om att slopa
starthjälpen och pendlingsstödet.
Riksdagen har i samband med behandlingen
av statsbudgetens ramar beslutat att
justera upp ramen för utgiftsområdet 13
och 14 (bet.1996/97:FiU1, yttr. AU2y)
med sammanlagt 1 155 miljoner kronor. Av
höjningen bör enligt riksdagsbeslutet
231 miljoner kronor hänföra sig till
utgiftsområde  14  Arbetsmarknad  och
arbetsliv. Beloppet hänför sig i allt
väsentligt  till  anslaget  A  2.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Skälet till kostnadsökningarna på A 2.-
anslaget är att riksdagen beslutat att
de förändringar som riksdagen tidigare
beslutat om i samband med behandlingen
av regeringens proposition 222 Vissa
åtgärder för att halvera arbetslösheten
till år 2000, rörande ersättningen vid
arbetslöshet, inte skall träda i kraft
den 1 januari 1997.
En stor del av av kostnaderna för de
arbetsmarknadspolitiska    åtgärderna
hänför sig till det kontanta stöd som
den enskilde erhåller när han eller hon
deltar i en åtgärd, vilket i sin tur
påverkas   av   regelverket   för
arbeslöshetsersättningen.
Utskottet anser att beloppet om 231
miljoner kronor skall tillföras det nu
behandlade anslaget.
Utskottet kommer i ett följande avsnitt
att förorda att anslaget B 5. Bidrag
till Samhall AB skall höjas med 75
miljoner  kronor för  att  förhindra
uppsägningar av arbetshandikappade från
Samhall. Utskottet föreslår därvid att
medlen omfördelas från det nu behandlade
anslaget A 2. Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder. Ett belopp om 75 miljoner
kronor skall således minska det  nu
behandlade anslaget.
Utskottet  ställer sig med  de  nu
redovisade    förändringarna    av
propositionens förslag till anslag bakom
regeringens bedömning av medelsbehovet
på A 2.-anslaget. Utskottet anser att
motionärernas förslag i denna del bör
avstyrkas.
Utskottets    återkommer    till
anslagsfrågan  och  de  nu  aktuella
motionerna A304, A221, A274, A297, A305
samtliga  i berörda delar  nedan  i
avsnittet Anslag på utgiftsområde 14.
A 4. Europeiska socialfonden
Propositionen
1995/ Nytt    593 000 Utgiftspro 363
96  ansla 1)     gnos    000
g
därav 1996 363
000
1997 Försl 1 981 265
ag
1998 Beräk 1 902 143
nat
1999 Beräk 1 999 245
nat
¹) Beloppen anges i tusental kr
Under   detta   anslag   redovisas
utbetalningarna   från   Europeiska
socialfonden  som  är  en  av  EG:s
strukturfonder. Socialfonden skall bidra
till utveckling av mänskliga resurser i
vid  mening. Den inriktas bl.a.  på
åtgärder som syftar till att förbättra
möjligheterna för arbetslösa att  få
arbete, skapa lika förutsättningar på
arbetsmarknaden  och  medverka  till
kompetensutveckling.   Medlen   från
anslaget  avser  delfinansiering  av
insatser    inom   ramen    för
strukturfondsmålen 2, 3, 4, 5b och 6
samt ett antal gemenskapsinitiativ.
Arbetsmarknadsutskottet     biträder
regeringens förslag till medelsanvisning
under  anslaget. Utskottet återkommer
till anslaget nedan i avnittet Anslag på
utgiftsområde 14.
A 5. Vissa kostnader för avveckling av
AMU-gruppen som myndighet
Propositionen
1994/95 Utgi 166 058 1) Utgiftsp 35
ft        rognos  009
1995/96 Ansl       därav   35
ag  1 2)    1996   009
1997  Förs  14 917
lag
1998  Berä   9 604
knat
1999  Berä   7 473
knat
1) Beloppen anges i tusental kr
2) Förslagsanslag om 1 000 kr t.o.m.
budgetåret 1995/96
AMU-gruppen ombildades till aktiebolag
den 1 juli 1993 och ändrade då namn till
AmuGruppen AB. Företaget består av ett
moderbolag och ett antal dotterbolag.
Överlåtelsen av verksamheten regleras i
ett avtal mellan staten och AmuGruppen
AB.
De utgifter som belastar anslaget är
avvecklingen av AmuGruppen AB:s outhyrda
lokaler, s.k. överytor. Staten skall
enligt  avtalet  stå  för  2/3  av
hyreskostnaderna.
Regeringen anser att det är av yttersta
vikt  att  AmuGruppen AB  fortsätter
arbetet   med   att   intensifiera
avvecklingen av de övertaliga lokalerna.
Detta arbete måste ges en fortsatt hög
prioritet.
I sammanhanget bör nämnas att utskottet
i  betänkande  1996/97:AU6  behandlar
regeringens förslag om kapitaltillskott
till AMU-gruppen AB.
Arbetsmarknadsutskottet     biträder
regeringens förslag till medelsanvisning
under  anslaget. Utskottet återkommer
till anslaget nedan i avsnittet Anslag
på utgiftsområde 14.
Arbetsmarknadspolitisk forskning och
utveckling
Proposition 1996/97:5 Forskning och
samhälle
Innan arbetsmarknadsutskottet behandlar
budgetpropositionens   anslagsförslag
under avsnittet A 6. Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering, tar
utskottet upp avsnitt 12 i regeringens
forskningspolitiska    propositionen
1996/97:5  som  i  den  delen  har
överlämnats   till  utskottet.   I
proposition 5 återfinns bl.a. förslag om
att  inrätta det nya Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering.
Arbetsmarknadspolitisk     forskning
(avsnitt 12.2)
Regeringen  föreslår  i  proposition
(1996/97:5) Forskning och samhälle att
ett  nytt  oberoende  institut  för
utvärdering av arbetsmarknadspolitiken
inrättas  den 1 januari 1997  under
Arbetsmarknadsdepartementet och att EFA
dvs.     Expertgruppen     för
arbetsmarknadspolitiska  utvärderingar
avvecklas under år 1997. RALF dvs. Rådet
för arbetslivsforskning föreslås även
stödja     forskning    avseende
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Expertgruppen för
arbetsmarknadspolitiska
utvärderingsstudier (EFA)
EFA har enligt propositionen som främsta
uppgift att initiera och biträda vid
utvärderingsstudier         inom
arbetsmarknadspolitikens område, samt se
till att resultaten blir tillgängliga
och   kända.   Forskningsprogrammen
innefattar utvärderingar, effekter och
utfall av såväl enskilda åtgärder och
politikområden            som
arbetsmarknadspolitikens roll  i  ett
större sammanhang. EFA:s uppdrag riktar
sig  främst  mot  mikroorienterade
utvärderingsstudier medan Humanistiska
samhällsvetenskapliga  forskningsrådets
(HSFR)  arbetsmarknadsgrupp  bedriver
makroorienterade studier och  studier
kring arbetsmarknadens funktionssätt.
Behovet av förnyad organisation av
utvärdering
Utredningen om forskning och pengar (SOU
1996:29)  har,  enligt propositionen,
föreslagit  att de medel  som  EFA,
Humanistiskt    samhällsvetenskapliga
forskningsrådet         (HSFR),
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Rådet
för   arbetslivsforskning   (RALF)
disponerar   för   forskning   om
arbetsmarknaden läggs samman  i  ett
sektoriellt   forskningsråd   under
arbetsmarknadsdepartementet,  samtidigt
som EFA avvecklas.
Enligt propositionen har utvecklingen
med    ökade   resurser    till
arbetsmarknadspolitiken, nya och utökade
åtgärder, högre nivåer, medfört  att
tidigare  utvärderingar  inte   är
tillämpliga. Vidare har kommunerna fått
större roll i genomförandet. Sammantaget
finns ett väsentligt ökat behov  av
utvärderingsstudier   och    annat
underlagsmaterial inför utformningen av
arbetsmarknadspolitiken.
Rådet för arbetslivsforskning föreslås
enligt propositionen få ett utvidgat
uppdrag  att  stödja forskning  inom
arbetslivsforskningens  område.  Rådet
skall  således även stödja forskning
avseende     arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.
Allmänna riktlinjer för
forskningspolitiken
I ett avsnitt 3.4 Mål för forskningen
och riktlinjer för forskningspolitiken i
proposition 5 lämnas bl.a. förslag till
allmänna     riktlinjer     för
forskningspolitiken. Här sägs bl.a. att
jämställdheten inom forskningen skall
öka  liksom  forskning  med  ett
genusperspektiv. Litet längre fram i
avsnittet konkretiseras det  allmänna
målet något. Här sägs bl.a. att  en
riktlinje för forskningspolitiken måste
vara att verka för att samtliga nivåer i
forskningssystemet arbetar systematiskt
med konkreta insatser för att uppnå
jämställdhet mellan kvinnor och män. Det
är   även   angeläget  att   ett
genusperspektiv  i ökad  utsträckning
införs  i  forskningen.  Ett  sådant
perspektiv öppnar möjligheter att skapa
ny kunskap - kunskap som annars saknar
förutsättningar att kunna genereras. Det
är  också  viktigt för  vetenskapens
samhällsrelevans. Detta gäller  såväl
naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk
forskning som inom kulturvetenskaperna .
Motioner
Moderata samlingspartiet framhåller i
motion  A277  att  en  kontinuerlig
utvärdering      av       de
arbetsmarknadsrelaterade problemen är av
stor      betydelse      för
arbetsmarknadspolitikens träffsäkerhet.
Utvärdering har hittills förekommit i
begränsad utsträckning och då främst av
AMS och EFA. Med anledning av förslaget
om att ersätta EFA med ett institut för
arbetsmarknadspolitisk    utvärdering
knutet till Arbetsmarknadsdepartementet
betonar partiet vikten av att forsknings-
och  utvärderingsverksamhet sker helt
oberoende av ansvariga departement och
myndigheter. Det föreslagna institutet
bör ges en helt fri ställning eller
inordnas i ett universitet (yrk. 21).
I  motion  Ub411  föreslår  Moderata
samlingspartiet  att riksdagen  skall
avslå  förslaget  när  det  gäller
inriktningen  avseende  Rådet  för
arbetslivsforsknings   stöd   till
arbetsmarknadspolitisk forskning (yrk.
9).
Vänsterpartiet anser i motion Ub7 att
som komplement till AMS och den fria
akademiska forskningen där kontinuitet
saknas bör ett oberoende institut för
utvärdering av arbetsmarknadspolitiken
prövas. Det är viktigt att institutet
får tillgång till en forskningsenhet så
att     metodutveckling     och
forskningsresultat kvalitetssäkras och
håller vetenskapligt god nivå. Partiet
tolkar uttrycket  oberoende institut 
som  att  verksamheten  garanteras
oberoende och integritet när det gäller
att genomföra sitt uppdrag, även om det
inte är administrativt fristående utan
läggs under Arbetsmarknadsdepartementet.
En politiskt styrd utvärdering skulle
vara förödande för trovärdigheten och
även försvåra en kompetent rekrytering.
I motionen noteras att en referensgrupp
möjliggör parternas medverkan vilket är
viktigt för bedömning av relevans och
för   att   ge   spridning   åt
forskningsresultaten.    Motionärerna
förutsätter  att  även  AMS  finns
representerad i verksamheten (yrk. 7).
Kristdemokraterna avvisar i motion A297
förslaget om att inrätta Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (yrk.
13, 16 delvis). Partiets uppfattning är
att det är bättre att man lägger ut
utvärderings- och forskningsuppdrag på
fristående organisationer, myndigheter
och universitet.
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet      delar
propositionens   uppfattning   att
situationen  på dagens  arbetsmarknad
ställer    ökade    krav    på
utvärderingsstudier   och    annat
underlagsmaterial för  att  förbättra
effektiviteten             i
arbetsmarknadspolitiken. Det torde inte
råda några delade meningar om detta
behov. Såvitt utskottet tolkar de väckta
motionerna finns en betydande politisk
enighet också om åtgärden att inrätta
det   nya   institutet.   Endast
Kristdemokraterna  yrkar  avslag  på
förslaget. Förslaget om att det nya
oberoende  institutet skall  inrättas
under Arbetsmarknadsdepartementet  har
däremot  väckt  negativa  reaktioner.
Utskottet anser att det är viktigt att
den verksamhet institutet kommer att
bedriva kan komma till praktisk nytta i
det  arbetsmarknadspolitiska  arbetet.
Verksamheten bör därför  präglas  av
kontinuitet, dvs. utvärderingen skall
ske löpande och vara aktuell. Från en
sådan utgångspunkt kan utskottet  se
fördelar  med  att  institutet  inte
inordnas i den akademiska forskningen
utan   administrativt  knyts  till
Arbetsmarknadsdepartementet.  Utskottet
utgår från att institutet även med den
föreslagna placeringen kan garanteras
oberoende när det gäller att utföra sitt
uppdrag. Något annat vore oacceptabelt.
Inom  AMS finns stor sakkunskap  på
detaljnivå    om    bl.a.    de
arbetsmarknadspolitiska  regelsystemen,
och  utskottet räknar med  att  den
sakkunskapen kommer att tas tillvara
antingen  i institutets referensgrupp
eller på annat sätt i verksamheten.
Något särskilt uttalande från riksdagen
om detta krävs knappast.
Utskottet anser med hänvisning till det
sagda att riksdagen bör godkänna att det
fr.o.m. den 1 januari 1997 inrättas ett
nytt oberoende institut för utvärdering
av arbetsmarknadspolitiken samtidigt som
EFA  avvecklas under 1997. Utskottet
avstyrker bifall till motionerna A277 i
berörd del. Motion Ub7 i berörd del
avstyrks också i den mån motionen inte
kan anses tillgodosedd med vad utskottet
anfört. Utskottet biträder inte heller
motion A297 i här berörda delar.
Utskottet återkommer till motion A297 i
här berörda delar nedan i avsnittet
Anslag på utgiftsområde 14.
Utskottet anser slutligen att riksdagen
skall godkänna att RALF i sin verksamhet
även skall stödja forskning avseende
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Motion
Ub411   i  berörd  del  avstyrks
följaktligen.
Forskning och utveckling på
arbetslivsområdet (avsnitt 12.3)
Propositionen
Regeringens bedömning såvitt anges i
proposition  5  under  ifrågavarande
avsnitt är att de arbetsorganisatoriska
frågorna har stor betydelse för att
främja             framtida
sysselsättningsutveckling och en  god
arbetsmiljö.    Forsknings-    och
utvecklingsmyndigheterna      inom
arbetslivsområdet bör därför, sägs i
propositionen,  inom sina  respektive
ansvarsområden särskilt prioritera dessa
frågor. Stöd till arbetsplatsanknutet
förändrings- och utvecklingsarbete  i
samverkan med företag och den offentliga
sektorn  samt effektiva  former  för
erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning
mellan forskning och arbetsliv bör ges
särskild uppmärksamhet. Frågor som berör
individens villkor och arbetsmarknadens
funktionssätt är, enligt propositionen,
vidare   viktiga   områden   för
arbetslivsforskningen och bör belysas ur
ett brett perspektiv.
Ett    viktigt   område    för
arbetslivsforskningen   är   enligt
regeringens bedömning kvinnors villkor i
arbetslivet. I enlighet med vad som sägs
i  avsnitt 3.7 bör genusperspektivet
beaktas inom samtliga forsknings- och
utvecklingsområden.
Motioner
Vänsterpartiet föreslår i motion A305
att  arbetslivsforskningens inriktning
kompletteras  i  enlighet  med  de
synpunkter som partiet lämnat i motion
Ub7 till forskningspropositionen, (yrk.
19).
I  motion  Ub7 (yrk. 8) framhåller
Vänsterpartiet        beträffande
arbetsmarknadsforskningen (prop. avsnitt
12.3) sammanfattningsvis att mycket av
vad som sägs i propositionen är viktigt
och relevant, inte minst när det gäller
köns- och genusperspektivet, men det
borde kompletteras och konkretiseras.
Arbetslivets demokratiproblem bör enligt
motionen utgöra ett prioriterat område.
Ett betydelsefullt forskningstema bör
vidare vara arbetsgivarens sociala och
finansiella ansvar i ett föränderligt
arbetsliv. Det rör sig om kostnadsansvar
beträffande   rehabilitering    av
arbetsskadade  och  tillskapande  av
anpassade arbetsplatser för personer med
funktionshinder,   inrättande   av
praktikplatser för nytillträdande  på
arbetsmarknaden  t.ex.  ungdomar  och
invandrare,  och  nya  system  för
kompetensutveckling i arbetslivet. För
att   åstadkomma  en   välbehövlig
arbetsorganisatorisk utveckling och för
att  få  ett jämlikt och  jämställt
arbetsliv behövs forskning som syftar
till  att  ta  fram  könsneutrala
arbetsvärderingar.  Forskning  kring
arbetstidsfrågan bör enligt  motionen
slutligen  pekas  ut   som   ett
högprioriterat område.
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet konstaterar att
regeringen i proposition nr 5 lämnar
riksdagen  en  redovisning  av  sin
bedömning  av  vad  forsknings-  och
utvecklingsmyndigheterna       på
arbetslivsområdet skall prioritera.
I inledande avsnitt i proposition 5
föreslås  mål  och  riktlinjer  för
forskningspolitiken  i  stort  som
riksdagen  föreslås  godkänna.  Här
skisseras  allmänna  riktlinjer  för
forskningspolitiken. Det sägs bl.a. att
jämställdheten inom forskningen skall
öka  liksom  forskning  med  ett
genusperspektiv.  Utbildningsutskottet
bereder  de  nu nämnda  delarna  av
propositionen.
De forskningsområden som Vänsterpartiet
i motion A305 föreslår kom-plettera det
propositionen tar upp, framstår i hög
grad som väsentliga. Utskottet utgår
från att de forskningsteman motionen
berör ryms inom det uppdrag som gäller
för   bl.a.   den  sektorsbedrivna
arbetslivsforskningen. Utskottet finner
inte   skäl   att  föreslå   ett
tillkännagivande i frågan och avstyrker
bifall till motionerna A305 och Ub7 i
motsvarande delar.
A 6. Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Propositionen
1997 1) Förslag 8  083
2)
1998  Beräkna 8 083
t
1999  Beräkna 8 083
t
1) Nytt anslag fr.o.m. budgetåret 1997
2) Beloppen anges i tusental kr
Finansieringen av ett nytt institut sker
genom   neddragning  av   anslagen
Regeringskansliet m.m. och Forskning och
utveckling  inom  arbetslivsområdet.
Regeringen avser återkomma under 1997
med  förslag  om  en  långsiktig
finansiering av institutet.
Institutet skall huvudsakligen initiera
och genomföra kvalificerade oberoende
utvärderingar av arbetsmarknadspolitiskt
motiverade insatser inom Arbetsmarknads-
, Utbildnings- och andra departements
verksamhetsområden.  Verksamheten  bör
omfatta  ett  brett  spektrum  av
utvärderingar, från bredare studier av
arbetsmarknadspolitikens
samhällsekonomiska   effekter   till
specifika effektivitetsundersökningar av
enskilda åtgärder.
Till institutet knyts en referensgrupp
med   representanter  från   bl.a.
arbetsmarknadens parter.
Under institutets uppbyggnadstid får
pågående projekt slutföras  för  att
senare utvärderas och analyseras.
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet har  tidigare,
med avstyrkan till Kristdemokraternas
avslagsyrkande i motion A297, ställt sig
bakom   att  ett  Institut   för
arbetsmarknadspolitisk    utvärdering
inrättas.
Utskottet biträder regeringens förslag
till  medelsanvisning under anslaget.
Utskottet återkommer till anslaget nedan
i avsnittet Anslag på utgiftsområde 14.
ARBETSLIVSFRÅGOR
Inriktningen av arbetslivspolitiken
Propositionen
Det  aktiva  arbetsmiljöarbetet  och
förnyelsen av arbetslivet är  enligt
propositionen en viktig del  av  de
samlade   insatserna   för   ökad
produktivitet,    tillväxt    och
sysselsättning. Grundläggande krav på
arbetet  är  utöver  trygghet  i
anställningen en arbetsmiljö utan risk
för  ohälsa  och  olycksfall.  God
arbetsmiljö, ett livslångt lärande och
flexibla  arbetstider som  kombinerar
arbetstagarnas krav på trygghet  och
inflytande  med företagens  krav  är
grundstenar i arbetet med att halvera
arbetslösheten.   Förnyelsen    av
arbetslivet måste fortsätta, sägs  i
propositionen. För arbetsgivare är det
viktigt att satsa på arbetsmiljön och
personalens     kompetensutveckling.
Skillnader mellan kvinnors och  mäns
ohälsa och villkor i arbetslivet skall
beaktas när arbetsmiljön utformas.
En förbättrad arbetsmiljö innebär också
att      kostnaderna      för
arbetsmarknadspolitiska    åtgärder,
arbetsskadeförsäkring och sjukförsäkring
sjunker. En utvecklad arbetsorganisation
och  friare arbetstidsförläggning har
betydelse  för  kvinnors  och  mäns
möjligheter att förena förvärvsarbete
med ansvar för hem och barn.
I propositionen aviserar regeringen att
man återkommer till riksdagen med en
samlad proposition om arbetstiden med
anledning   av  arbetstidskommitténs
slutbetänkande.
Regeringen finner det angeläget att
personer med funktionshinder får ett
fortsatt riktat stöd genom deltagande i
olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder
för att stärka deras möjligheter att få
ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.
Regeringen konstaterar att AMS trots det
kärva arbetsmarknadsläget kunnat bedriva
verksamheten på sådant sätt att målen
uppnåddes  under budgetåret  1994/95.
Insatserna för arbetshandikappade skall
fortsatt prioriteras och inriktas på att
fler skall få arbete eller utbildning.
Motioner
Moderata samlingspartiet framhåller i
motion A277 att arbetshandikappade hos
Samhall      eller       med
lönebidragsanställningar möter en allt
hårdare konkurrens på marknaden vilket
försvårar en återgång till reguljärt
arbete.  Moderaterna  anser  att  en
samordning  är  nödvändig  av  olika
statliga  och  kommunala myndigheters
ansträngningar   att   rehabilitera
arbetslösa,  förtidspensionerade  och
långtidssjukskrivna.         Om
försäkringskassan          får
utbetalningsansvaret   för    alla
socialförsäkringar   och   statliga
bidragssystem underlättas  uppföljning
och samordning. Ökad effektivitet och
kontroll kan öka genomströmningen och
fler rehabiliteras till lönearbete.
Moderaterna ifrågasätter om det  är
ändamålsenligt att efter  flera  års
rehabilitering i Samhall  anvisa  en
lönebidragsanställning. Ett alternativ
kan  vara  att  aktivt  satsa  på
rehabilitering  ute  på  befintliga
arbetsplatser.
Det  är nödvändigt att konstruktivt
ompröva de olika rehabiliteringsåtgärder
som  står  till  buds.  Målet  för
omprövningen skall vara att sätta upp
realistiska   mål   utifrån   ett
samhällsekonomiskt hållbart alternativ
(yrk. 19).
Folkpartiet begär i motion A221 ett
tillkännagivande     om     de
arbetshandikappades   situation   på
arbetsmarknaden. Statens insatser för
att stärka handikappades ställning på
arbetsmarknaden är viktiga  och  bör
alltid vara prioriterade. Arbetslinjen
skall  gälla även denna  grupp  och
förtidspensioneringar skall  undvikas.
Både lönebidrag och anställning inom
Samhall är värdefulla lösningar  för
många  arbetshandikappade. Folkpartiet
har  under  de  senaste  riksmötena
prioriterat de handikappade och har gått
emot  regeringens  besparingar  på
lönebidrag och Samhall (yrk. 17).
Vänsterpartiet begär i motion A305 ett
tillkännagivande om vad som anförs om
arbetshandikappades situation (yrk. 11).
Arbetsmarknaden för arbetshandikappade
är  mycket svår. Även i  tider  då
arbetsmarknadsläget är relativt bra, har
arbetshandikappade svårt att delta på
lika villkor i arbetslivet. De senaste
årens strukturella och konjunkturella
förändringar har förstärkt orättvisorna
på arbetsmarknaden. Regeringen har mött
förändringarna  med  försämringar  av
lönebidragen. På ett år har antalet
lönebidragsanställda minskat med 10 %.
Minskningen måste hejdas och ingen skall
riskera uppsägning.
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet      delar
motionärernas oro över den allt hårdare
verklighet som möter arbetshandikappade
på arbetsmarknaden. I en tid med mycket
hög arbetslöshet och hård konkurrens om
jobben har personer med någon form av
funktionshinder det särskilt besvärligt
att få och behålla ett arbete. Dessutom
har de senaste årens arbete med att
sanera statens finanser medfört  att
också de arbetshandikappade fått känna
av den ekonomiska åtstramningen.
Staten satsar alltjämt stora belopp på
att   skapa  arbetstillfällen  för
arbetshandikappade dels genom satsningar
direkt avsedda för arbetshandikappade i
form  av  exempelvis lönebidrag  och
Samhallanställningar, dels  genom  de
betydande belopp som satsas  på  de
reguljära    arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna,   som   också   kommer
arbetshandikappade    till    del.
Inriktningen  är  att   26   000
arbetshandikappade skall få del av de
reguljära    arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna. De ekonomiska besparingar
som  har  gjorts  på  området  har
självfallet varit smärtsamma genom att
de drabbat en av de svagaste grupperna
på arbetsmarknaden. För att långsiktigt
trygga  sysselsättningen  för  både
arbetshandikappade    och    icke
arbetshandikappade  är  det  enligt
utskottets  mening  nödvändigt  med
statsfinanser i balans.
Knappheten på resurser gör det särskilt
viktigt att tillgängliga medel används
så effektivt som möjligt, inte minst av
omsorg  om  de  arbetshandikappade.
Samordning  och  effektivisering  av
rehabiliteringsinsatserna  är  i  det
sammanhanget också viktigt. Utskottet
noterar    att    Sjuk-    och
arbetsskadekommitténs förslag på området
för   närvarande   bereds   inom
regeringskansliet.  Detsamma  gäller
förslag om samordnad rehabilitering som
lämnats av den arbetsmarknadspolitiska
kommittén.
Målsättningen är självklart att  så
många  arbetshandikappade som möjligt
skall kunna övergå till arbete utan
statlig subvention. Utskottet kan så
långt dela de synpunkter som framförs i
Moderata samlingspartiets motion A277.
Samhällets ansvar för arbetshandikappade
går enligt utskottets mening emellertid
längre än vad den moderata motionen ger
intryck  av.  Definitionsmässigt  är
arbetshandikappade arbetssökande som på
grund   av   fysiska,   psykiska,
förståndsmässiga eller socialmedicinska
funktionshinder har svårt att få eller
behålla en anställning på den reguljära
arbetsmarknaden.         Gruppen
arbetshandikappade är inte homogen. Det
rör  sig  om  människor med  mycket
skiftande förutsättningar, med allt från
lättare   till   mycket   grava
funktionshinder. För många i gruppen
kommer  de  statligt  subventionerade
arbetstillfällena att vara den  enda
möjligheten att över huvudtaget komma ut
på  arbetsmarknaden.  De  statliga
insatserna syftar således inte alltid i
första hand till att rehabilitera den
enskildes funktionshinder utan till att
överbrygga motståndet på arbetsmarknaden
mot att anställa människor ur denna
grupp. Detta motstånd har sannolikt ofta
sin  orsak  i  att  kunskapen  på
arbetsmarknaden är bristfällig om hur
dagens  moderna teknik  och  moderna
hjälpmedel kan användas för att minska
eller  eliminera  svårigheterna  för
funktionshindrade att sköta ett arbete.
Utskottet anser att en fokusering kring
dessa  frågor  kan leda  till  fler
anställningar bland funktionshindrade.
Det  är därför bl.a. angeläget  att
information om vad som kan åstadkommas
med modern arbetsanpassning når ut till
arbetsgivare.
Utskottet avstyrker med det anförda
bifall till motion A277 i berörd del.
Den    uppfattning    om    de
arbetshandikappades  situation   som
förmedlas  i  Folkpartiets  motion
sammanfaller i princip med utskottets
bedömning. Utskottet har vid tidigare
tillfällen avvisat Folkpartiets krav om
ytterligare     medel     till
arbetshandikappade. Utskottet är inte
heller i detta sammanhang berett att
biträda  krav om ytterligare  medel.
Utskottet återkommer till frågan nedan
under avsnittet A 3. Särskilda åtgärder
för arbetshandikappade.
Utskottet återkommer också  till  i
frågavarande del av motion A221 nedan i
avsnittet Anslag under utgiftsområde 14.
Utskottet delar också i huvudsak det
synsätt  som kommer till uttryck  i
Vänsterpartiets motion. Vänsterpartiet
framhåller  i motionen  att  antalet
lönebidragsanställningar minskat under
det senaste året. Utskottet gör samma
bedömning men sätter till skillnad från
Vänsterpartier inte minskningen i första
hand  i samband med besparingar  på
området.  Utskottet erinrar  om  den
obalans som på senare tid rått mellan
antalet  lönebidrag  och  de  medel
riksdagen anvisat för ändamålet. Under
andra halvåret 1994 inleddes en kraftig
expansion av volymen. Från en volym på
mellan 42 000 och 43 000 lönebidrag
under de första åren på 1990 talet
uppgick  antalet  lönebidragsanställda
till  över 50 000 vid utgången  av
budgetåret 1994/95. Volymökningen skedde
samtidigt  som  den  genomsnittliga
bidragsnivån totalt sett inte minskade.
Obalansen  i  systemet medförde  att
riksdagen under hösten 1995 omfördelade
325  miljoner  kronor  till  nya
lönebidragsanställningar. Den minskning
av antalet lönebidrag som kunnat noteras
under  det  senaste året är  enligt
utskottets  mening  resultatet  av
Arbetsmarknadsverkets arbete med  att
anpassa volymen till anvisade medel.
Vänsterpartiets  politik  på  området
innebär att ytterligare medel anvisas
till arbetshandikappade. Utskottet kan
inte  ställa  sig bakom  detta  och
återkommer  i  frågan  nedan  under
avsnittet A 3. Särskilda åtgärder för
arbetshandikappade.
Utskottet  återkommer  också  till
ifrågavarande del av motion A305 nedan i
avsnittet Anslag på utgiftsområde 14.
Företagshälsovård
Propositionen
Regeringen  har enligt  propositionen
givit  Statskontoret förnyat  uppdrag
angående   företagshälsovården.   I
uppdraget ingår bl.a. att belysa och
analysera      företagshälsovårdens
tjänsteutbud  samt  arbetssätt   i
förhållande   till   företag   och
förvaltningar och deras anställda. I
uppdraget  ingår  även  att  belysa
benägenheten hos olika kategorier av
företag att anlita företagshälsovården
samt företagshälsovårdens täckningsgrad
i olika delar av landet. Uppdraget, som
skall utföras i nära samarbete  med
Arbetarskyddsstyrelsen, skall redovisas
till Arbetsmarknadsdepartementet senast
den 15 december 1996.
Motioner
Folkpartiet föreslår i motion So277 en
utredning med uppgift att  se  över
företagshälsovårdens     ställning,
inriktning och framtida finansiering.
Frågan  om  företagshälsovården  kan
anslutas till försäkringskassan eller få
vårdavtal med landstingen bör därvid
belysas (yrk. 42).
Vänsterpartiet framhåller i motion So672
att  företagshälsovården  har  stora
möjligheter att tidigt nå människor med
begynnande alkoholproblem. På senare tid
har fler och fler avtal träffats om
nedläggningar  av företagshälsovården.
Allt färre anställda får härigenom del
av hälsovård. Med en lag om obligatorisk
företagshälsovård  skulle  flertalet
förvärvsarbetande ha tillgång till sådan
hälsovård på sin arbetsplats.  Genom
lagstiftning skulle det bli möjligt att
nå de 10 % av befolkningen som svarar
för   hälften  av   den   totala
alkoholkonsumtionen (yrk. 3).
Mona Berglund Nilsson m.fl. (s) begär i
motion A213 ett tillkännagivande om en
översyn av behovet av företagshälsovård.
Hans Stenberg m.fl. (s) begär i motion
A218 ett tillkännagivande om behovet av
en  lagstiftning  om  obligatorisk
företagshälsovård.
Christina Axelsson (s) begär i motion
A720  ett  tillkännagivande  om  att
regeringen skall föreslå lagstiftning om
företagshälsovård när  parterna  inte
kunnat träffa avtal.
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet konstaterar att
det  generella  statsbidraget  till
företagshälsovården avvecklades den 1
januari 1993. Frågan om vilka åtgärder
som skall vidtas för att upprätthålla en
bra  företagshälsovård  bereds  inom
regeringskansliet. Statskontoret fick i
februari 1994 den dåvarande regeringens
uppdrag   att   undersöka   hur
företagshälsovården hade påverkats av
det  slopade bidraget  och  av  det
förhållandet  att  kollektivavtal  om
företagshälsovård saknas för stora delar
av  arbetsmarknaden.  Resultatet  av
undersökningen redovisades i rapporten
Företagshälsovård  utan  statsbidrag
(1994:17).  Enligt propositionen  har
regeringen  givit  Statskontoret  ett
förnyat   utredningsuppdrag  rörande
företagshälsovården.
Utskottet har haft frågan om införande
av  en obligatorisk företagshälsovård
uppe till diskussion med anledning av
ett motionsyrkande senast i november
1995. Utskottet redovisade i det av
riksdagen   godkända   betänkandet
(1995/96:AU2, rskr. 29) den ståndpunkt
som varit vägledande de senaste åren,
nämligen att statsmakterna borde avvakta
möjligheterna att få till stånd en mer
allmän    avtalsreglering     av
företagshälsovården.      Utskottet
redovisade vidare en kartläggning av
vilka  avtal  som  då  fanns  på
arbetsmarknaden  om företagshälsovård.
Slutligen uttalade utskottet att det
fick ankomma på regeringen att noga
följa den fortsatta utvecklingen och om
det bedöms nödvändigt återkomma till
riksdagen i frågan. Utskottet vidhåller
denna uppfattning och avstyrker bifall
till motionerna A213, A218, A720, So277
delvis och So672 delvis.
Regionala skyddsombud
På  små arbetsställen där det  inte
tillsatts någon skyddskommitté får den
fackliga avdelningen utse skyddsombud
utanför  kretsen av arbetstagare  på
arbetstället,    s.k.    regionalt
skyddsombud. Bestämmelsen finns i 6 kap.
2 § Arbetsmiljölagen.
Björn Ericson m.fl. i motion A721 (s)
begär ett tillkännagivande om att de
resurser som i dag satsas på regional
skyddsombudverksamhet bibehålls på minst
nuvarande  nivå  till  dess  det
statsfinansiella  läget  medger  en
förstärkning. Verksamheten bör även i
fortsättningen   finansieras   via
arbetarskyddsavgiften och  inte  över
statsbudgeten.
Arbetsmarknadsutskottet erinrar om att
fram till den 1 juli 1994 gällde enligt
socialavgiftslagen att drygt hälften av
influtna arbetarskyddsavgifter  skulle
föras till staten för finansiering av
Arbetarskyddsverket,
Arbetsmiljöinstitutet        och
Arbetslivscentrum.    Resten    av
arbetarskyddsavgiften  fördes   till
Arbetsmiljöfonden vars tillgångar enligt
lagen skulle användas förutom till bl.a.
forskning och utveckling även till bl.a.
kostnaderna för skyddsarbete som utförs
av regionala skyddsombud. Från fonden
ställdes  medel till förfogande  för
bidrag till de fackliga organisationer
som utsett regionalt skyddsombud.
I samband med att riksdagen beslöt om
den  nya forskningsorganisationen  på
arbetslivsområdet    då    bl.a.
Arbetsmiljöfondens   medelsbeviljande
funktion  övergick  på  Rådet  för
arbetslivsforskning       ändrades
socialavgiftslagen    så     att
arbetarskyddsavgiften från den 1 juli
1995 i sin helhet förs till staten för
finansiering av Arbetarskyddsverkets och
övriga      arbetslivsmyndigheters
verksamhet. Utskottet betonade i sitt av
riksdagen    godkända   betänkande
(1994/95:AU9, rskr. 336) vikten av att
de nya forskningsmyndigheterna stödde
verksamheten med regionala skyddsombud.
Av regleringsbrevet enligt statsliggaren
för    1995/96   framgår    att
Arbetslivsinstitutet får avsätta högst
110 miljoner kronor till verksamheten
med regionala skyddsombud. Beträffande
förslaget i motion A721 kan utskottet
sträcka sig så långt som att upprepa
uppfattningen  att  verksamheten  med
regionala    skyddsombud    även
fortsättningsvis skall  stödjas.  Med
detta anser utskottet att motionen bör
avstyrkas.
Övriga arbetslivsfrågor
Marie  Granlund  och  Ronny  Olander
framhåller i motion A235 (s) betydelsen
av att arbetsgivare och arbetstagare,
redan innan investeringar sker i nya
arbetsplatser, kan få tillfälle att se
hur arbetsplatsen kommer att fungera i
verkligheten  ur  arbetsmiljösynpunkt.
Motionärerna    föreslår     att
förutsättningarna  att  starta  ett
arbetsmiljöcentrum efter dansk förebild
skall  undersökas.  Syftet  är  att
framtidens arbetsplatser skall formas
efter människans förutsättningar.
Gudrun  Lindvall  m.fl.  anser  i
kommittémotion So279 (mp) att  många
skolor  och  daghem  har  dåliga
inomhusmiljöer som drabbar barn  med
allergier. Arbetsmiljölagen  som  för
närvarande omfattar barn i skolåldern
bör enligt motionärerna utvidgas till
att omfatta förskolebarn (yrk. 3). I
motionen skisseras en skyddsorganisation
med vuxna som lokala barnskyddsombud.
Även Barbro Johansson m.fl. påtalar i
motion  A714  (mp) behovet  av  att
förskolan   skall   omfattas   av
Arbetsmiljölagen.
Arbetsmarknadsutskottet anser att de i
motion A235 framförda tankarna berör det
större    problemkomplexet    hur
kunskapsspridning och  kompetensfrågor
skall organiseras och finansieras  i
svenskt  arbetsliv. Frågan har  fått
särskild  aktualitet efter riksdagens
beslut om att fr.o.m. den 1 juli 1995
avveckla Arbetslivsfonden. Utskottet har
i tidigare sammanhang behandlat en rad
motioner  med  förslag  om   hur
kunskapsspridningen skall kunna  ske.
Olika organisationsmodeller har därvid
skisserats under olika benämningar t.ex.
lokala eller regionala kunskapscentra.
Utskottets ståndpunkt har hittills varit
att avvakta det beredningsarbete som
pågår   i   dessa  frågor   inom
regeringskansliet. Utskottet finner att
förslaget i motion A235 ligger i linje
med detta beredningsarbete och avstyrker
därför bifall till motionen.
När det gäller förslaget i motionerna
So279 och A714 konstaterar utskottet att
bl.a. elever från och med grundskolans
årskurs 1 i Arbetsmiljölagen likställs
med arbetstagare. De är dock undantagna
från  tillämpningen av vissa regler.
Utskottet är för närvarande inte berett
att föreslå en utvidgning av lagens
tillämpningsområde till förskoleområdet
i den meningen att lagens bestämmelser
skulle  bli  tillämpliga på  barnen.
Arbetsplatserna inom förskolan omfattas
redan av Arbetsmiljölagen genom  att
förskolepersonalen omfattas av lagens
bestämmelser. Utskottet avstyrker därmed
bifall till motionerna A714 och So279 i
berörd del.
A 3. Särskilda åtgärder för
arbetshandikappade
Propositionen
1994/ Utgif  7 170 832
95  t   1)
1995/ Ansla 10 366 081  Utgiftsp 10 058
96  g         rognos  850
därav     7
1996   028
650
1997 Försl  6 486 527
ag
1998 Beräk  6 629 230
nat
1999 Beräk  6 775 073
nat
1) Beloppen i tusental kr
Från anslaget bekostas arbetshjälpmedel
och  arbetsbiträde  åt  handikappade,
näringshjälp,   anställning    med
lönebidrag, statsbidrag till  skyddat
arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA)
samt utbildningsbidrag till inskrivna
vid arbetsmarknadsinstitut (Ami).
Utbildningsbidrag till inskrivna vid
Ami beräknas under anslaget A 2. fr.o.m.
1997.
Lönebidrag inom allmännyttiga
organisationer
Inledning
Riksdagen  har  beslutat  att  nya
lönebidrag fr.o.m. den 1 juli 1995 får
beviljas  med  högst  80  %  av
lönekostnaden. Arbetsgivare som anställt
personer med lönebidrag före nämnda dag
kan  få bidrag med högst 90 %  av
lönekostnaden. Sedan den 1 januari 1996
gäller emellertid att lönebidrag som
förlängs efter de första fyra åren får
lämnas med högst 80 % av lönekostnaden.
För  vissa  grupper  med  svårare
funktionshinder  kan alltjämt  bidrag
lämnas  med  upp  till  100  %  av
lönekostnaden.
För  att förhindra uppsägningar  av
arbetshandikappade inom  allmännyttiga
organisationer   beslöt   riksdagen
(1995/96:AU15 rskr. 276 och 1995/96:FiU
15 (AU6y), rskr. 307) i maj 1996 att
lönebidrag för en arbetshandikappad som
varit anställd med lönebidrag i minst
fyra år, och för vilken bidrag utgick
med mer än 80 % av lönekostnaden, i
samband med omförhandling skulle kunna
lämnas med ett oförändrat belopp året
ut.
Regeringen föreslår i propositionen att
riksdagen skall godkänna en förlängning
till den 30 juni 1997 när det gäller
möjligheten    till    bibehållna
lönebidragsnivåer för arbetshandikappade
anställda    inom    allmännyttiga
organisationer.
Motioner
Moderata samlingspartiet motsätter sig
den  föreslagna  förlängningen  av
bibehållna  lönebidragsnivåer   inom
allmännyttiga      organisationer.
Kristdemokraterna vill för  sin  del
ytterligare förlänga beslutet. Utskottet
behandlar moderaternas motion A304 och
Kristdemokraternas motion A297  nedan
under avsnittet Medelsanvisning.
Andreas  Carlgren  m.fl.  anser  i
kommittémotion Kr511 (c) att lönebidrag
i ideella organisationer skall kunna
lämnas med 90 % av lönekostnaden även
efter den 30 juni 1997 (yrk. 9).
Motsvarande yrkande framförs av Michael
Stjernström m.fl. i kommittémotion Kr510
(kd). Motionärerna föreslår således att
ideella föreningar även efter den 1 juli
1997 skall undantas från sänkningen av
lönebidragsnivån (yrk. 15).
Mariann  Ytterberg  och  Bo  Nilsson
föreslår  i  motion  A230  (s)  ett
tillkännagivande om att överväga  en
förlängning av den temporära lösningen
för   lönebidrag  i  allmännyttiga
organisationer om det finns risk för
nytt kaos i lönebidragsfrågan till följd
av att Losamutredningen inte hinner bli
klar i tid.
Även Barbro Johansson m.fl. tar upp
samma tema. I motion A273 (mp) föreslås
att  det  högre  lönebidraget  inom
allmännyttiga   organisationer   som
riksdagen beslutat om skall kunna lämnas
även  till  handikappade  som  varit
anställda kortare tid än fyra år och
också efter den 1 juli 1997 (yrk. 2).
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet     biträder
regeringens förslag om en förlängning
till den 30 juni 1997 av möjligheten
till   oförändrat   lönebidrag   i
allmännyttiga organisationer. Utskottet
erinrar  om  att  riksdagens  beslut
beträffande    de    allmännyttiga
organisationerna var avsett  som  en
temporär  insats i avvaktan  på  en
långsiktig lösning av frågan. Den av
regeringen tillsatta utredningen, den
s.k. Losamutredningen, bör få tillfälle
att lägga fram ett förslag om hur man
bedömer att en långsiktig lösning av
lönebidragsfrågan bör se ut. Det är
angeläget att berörda arbetsgivare och
anställda inte under onödigt lång tid
skall behöva sväva i ovisshet om hur
frågan  kommer att lösas.  Utskottet
förutsätter  att  riksdagen   före
halvårsskiftet 1997 haft tillfälle att
ta  ställning till ett förslag från
regeringen i frågan.
Utskottet återkommer nedan dels med ett
tillkännagivande i frågan, dels till de
nu behandlade motionerna A230, A273 i
berörd del, Kr510 i berörd del och Kr511
i berörd del, i avsnittet Anslag på
utgiftsområde 14.
Lönebidrag till icke arbetshandikappade
Motion
Folkpartiet anser i motion A221 att även
om lönebidrag skall kunna utgå till
arbetslösa  som  fyllt  60  år  bör
lönebidragsanställningar i första hand
erbjudas arbetshandikappade (yrk. 18).
Utskottets överväganden
Riksdagens beslut våren 1995 om att
vidga målgruppen för lönebidrag till att
omfatta långtidsarbetslösa som fyllt 60
år  och som uppbar ersättning  från
arbetslöshetskassa var en  tillfällig
åtgärd under budgetåren 1995/96-1997 och
relaterad  till  ett  bekymmersamt
arbetsmarknadsläge.      Utskottet
redovisade, i sitt av riksdagen godkända
betänkande  (1994/95:AU15 rskr.  398,
399), som sin principiella ståndpunkt
att  lönebidrag endast bör tillkomma
gruppen  arbetshandikappade. Utskottet
uttalade  också att de traditionella
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna borde
prövas i första hand och att först
därefter lönebidrag till den aktuella
kategorin  borde komma i  fråga.  I
lönebidragsförordningen    (1991:333)
föreskrivs i 2 § att lönebidrag får
lämnas   för  den  här  aktuella
personkretsen   endast  om   deras
sysselsättningssituation inte kan lösas
på något annat sätt . Vad utskottet nu
anfört tillgodoser väl intentionerna i
motion A221 varför riksdagen bör lämna
motionen i motsvarande del utan vidare
åtgärd.
Omförhandling av lönebidrag
Motioner
Vänsterpartiet begär i motion A305 ett
tillkännagivande  om  att  återinföra
bestämmelsen i lönebidragsförordningen
om  att risken för uppsägning skall
beaktas vid omförhandling av lönebidrag
(yrk. 12).
Kristdemokraterna anser i motion A297
likaledes att en bestämmelse på nytt
skall införas i lönebidragsförordningen
om  att risken för uppsägning skall
beaktas vid omförhandling av lönebidrag
(yrk. 12).
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet behandlade och
avstyrkte motsvarande yrkanden så sent
som i juni innevarande år i ett yttrande
(1995/96:AU6y) till finansutskottet med
anledning  av regeringens proposition
1995/96:222 Vissa åtgärder  för  att
halvera arbetslösheten till år 2000.
Utskottet påminde, i sitt av riksdagen
godkända ställningstagande (FiU15, rskr.
307), då om att den förutvarande 17 a §
i lönebidragsförordningen bara gällde
vid omprövning av beslut om lönebidrag
som beviljats före den 1 juli 1991.
Dessutom   ansåg   utskottet   att
bestämmelsen hade betydande nackdelar
genom  att skapa oklarhet om  vilka
bidragsnivåer  som  skulle  gälla.
Bestämmelsen var härigenom svår  att
hantera   för   arbetsförmedlingen.
Utskottet bedömde slutligen att det inte
kunde  uteslutas  att  den  aktuella
bestämmelsen bidragit till att motverka
vissa av de av riksdagen uppsatta målen
med det flexibla lönebidraget. Utskottet
gör samma bedömning i dag och avvisar
således förslagen i motionerna A305 och
A297 i berörda delar.
Utskottet återkommer till de aktuella
delarna av motionerna A297 och A305
nedan  i  avsnittet  Anslag   på
utgiftsområde 14.
Övriga lönebidragsfrågor
Motion
Sigrid Bolkéus och Agneta Brendt  i
motion   A207  (s)   begär   ett
tillkännagivande  om  behovet   av
lönebidrag till byggnadsarbetare  med
arbetshinder   inom   ramen   för
Galaxenverksamheten.
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet erinrar om att
riksdagen under 1991/92 års riksmöte
beslutade att avveckla det särskilda
strukturstödet till Galaxenverksamheten
och att arbetshandikappade byggnads- och
anläggningsarbetare skall omfattas av
samma regler för lönebidrag som andra
arbetshandikappade. Utskottet har senast
i november 1995 i sitt av riksdagen
godkända betänkande (1995/96:AU4, rskr.
61)  avvisat tanken på att  ompröva
riksdagens  beslut  och  omfördela
lönebidragsmedel   till   särskilda
yrkesgrupper. Utskottet vidhåller detta
ställningstagande och återkommer till
motion A207 nedan i avsnittet Anslag på
utgiftsområde 14.
Motioner
Barbro  Johansson m.fl. anser enligt
motion   A273   (mp)   att   ett
tillkännagivande om att riksdagen hos
regeringen skall begära förslag om hur
de lönebidragsanställdas situation skall
kunna stärkas och utvecklas (yrk. 1).
Christina Axelsson och Carina Moberg i
motion A300 (s) slutligen föreslår att
den  pågående  lönebidragsutredningen
skall ges i uppdrag att se över frågan
om att lönebidrag skall kunna prövas för
redan anställda. Motionärerna framhåller
att företag i dag får rådet att anlita
en konsult från AMI som får utreda
förhållandena och förutsättningarna för
lönebidrag eller annan åtgärd. Många små
företag har inte råd med kostnaderna
utan väljer i stället att varsla och
säga  upp  den  handikappade  från
anställningen.
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet  bedömer  att
motionerna A273 och A300 tillgodoses av
den   pågående   Losamutredningen.
Beträffande  yrkandet i  den  senare
motionen erinrar utskottet om att vad
som gäller om lönebidrag till den som
redan är anställd enligt den gällande
lönebidragsförordningen   (1991:333).
Enligt  ett  allmänt  villkor  får
lönebidrag lämnas till arbetsgivare som
nyanställer en arbetshandikappad. Fram
till   årsskiftet  får  emellertid
lönebidrag  även  lämnas  för  en
arbetshandikappad anställd som riskerar
att förlora anställningen i samband med
personalminskningar        eller
omstruktureringar av verksamheten och
som  bedöms  därefter bli långvarigt
arbetslös.  Härutöver får  lönebidrag
lämnas för en arbetshandikappad  som
redan  är  anställd endast  om  den
anställde återgår till arbetet efter att
ha haft helt sjukbidrag enligt lagen om
allmän försäkring (1962:381) och bedöms
inte kunna behålla anställningen utan
lönebidrag. Losamutredningen skall bl.a.
pröva lönebidragets effektivitet  som
arbetsmarknadspolitiskt  medel   för
arbetshandikappade   och   föreslå
regeländringar. Utskottet utgår från att
utredningen även kommer in  på  hur
reglerna fungerar för och behoven av
lönebidrag  för  redan   anställda
arbetshandikappade. Med detta avstyrker
utskottet bifall till motionerna A273 i
berörd del och A300.
Arbetsbiträde
Inledning
Bidrag till arbetsbiträde kan lämnas med
högst 50 000 kr per år till arbetsgivare
som anställer en handikappad eller har
en  handikappad anställd. Enligt  en
huvudregel får bidrag inte lämnas för
arbetshandikappad för  vilken  lämnas
lönebidrag. Undantag görs för  gravt
handikappade   där  bidragen   kan
kombineras. I fall av kombinerade bidrag
får den sammanlagda bidragssumman inte
överstiga   lönekostnaden   (inkl.
lönebikostnaden) för den handikappade.
Motion
Tanja Linderborg m.fl. anser i motion
A206 (v) ett slopande av förbehållet att
arbetsgivare som huvudregel inte kan få
bidrag   för  arbetsbiträde   till
lönebidragsanställda  (yrk.1).  Vidare
föreslås i motionen att i de fall bidrag
till   arbetsbiträde  medges  till
lönebidragsanställda   med   svårare
funktionshinder    begränsningsregeln
slopas  som innebär att den  totala
bidragssumman  inte  får  överstiga
lönekostnaden  (yrk.  2).  Slutligen
föreslår    motionärerna     att
ersättningstaket för arbetsbiträde höjs
från högst 50 000 kr per år till två
basbelopp (yrk. 3).
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet har  behandlat
motsvarande yrkande under en följd av
år, senast under 1994/95 års riksmöte.
Utskottet  avstyrkte då i  sitt  av
riksdagen    godkända   betänkande
(1994/95:AU12,  rskr.   227)   att
bidragsgivningen vidgades på det sätt
motionärerna begärt. Utskottet vidhåller
sitt ställningstagande och återkommer
till motion A206 nedan under avsnittet
Anslag under utgiftsområde 14.
Medelsanvisning på anslaget A 3.
Särskilda åtgärder för
arbetshandikappade
Motioner
Moderata  samlingspartiet föreslår  i
motion A304 att riksdagen för 1997 under
anslaget A 3. anvisar 6 466 000 000 kr
(yrk. 6). Moderaterna motsätter sig en
förlängning av rätten till oförändrat
lönebidrag    i    allmännyttiga
organisationer till att gälla  också
under första halvåret 1997.
Folkpartiet föreslår i motion A221 att
riksdagen för 1997 skall anvisa 200
miljoner kronor utöver vad regeringen
föreslagit under anslaget A 3. (yrk. 20
delvis). Folkpartiet framhåller att det
är viktigt att de arbetshandikappade i
fortsättningen  får ett  välbehövligt
stöd.
Vänsterpartiet anser i motion A305 att
riksdagen  för 1997 bör anvisa  300
miljoner kronor utöver vad regeringen
föreslagit under anslaget A 3. (yrk.
13).   Vänsterpartiet  vill  hejda
minskningen av antalet anställda med
lönebidrag. Lönebidrag bör kunna lämnas
med 90 % av lönekostnaden. I avvaktan på
det   aviserade   förslaget   från
Losamutredningen anser  Vänsterpartiet
att  en  bestämmelse  återinförs  i
lönebidragsförordningen om att risken
för  uppsägning  skall  beaktas  vid
omförhandling av bidraget.
Vänsterpartiet föreslår vidare i motion
Sf241 ett tillkännagivande om att inga
besparingar   skall   göras   inom
lönebidragsområdet (yrk. 12).
Miljöpartiet anser enligt motion A274
att riksdagen för 1997 skall anvisa 100
miljoner kronor utöver vad regeringen
föreslagit under anslaget A 3. (yrk. 3
delvis).  Partiet  begär  också  ett
tillkännagivande om att partiet för vart
och ett av åren 1998 och 1999 under
anslaget vill anvisa 200 miljoner kronor
utöver vad regeringen föreslagit (yrk. 4
delvis). I motionen sägs att det är
oklokt att ställa så höga krav  på
arbetsgivare att arbetshandikappade sägs
upp  och förorsakar samhället  andra
kanske högre kostnader.
Kristdemokraterna slutligen föreslår i
motion A297 att riksdagen för  1997
anvisar 20 miljoner kronor utöver vad
regeringen föreslagit under  anslaget
A  3.  (yrk.  16  delvis).  Den
anslagsförstärkning   som   föreslås
motsvarar dels merkostnaden för att i
lönebidragsförordningen återinföra  en
regel om att risken för uppsägning skall
beaktas vid omförhandling av bidraget,
dels  att  bibehålla  rätten  till
oförändrat lönebidrag i allmännyttiga
organisationer under hela år 1997.
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet   har   ovan
redovisat sin inställning till två av
Moderata        samlingspartiets,
Vänsterpartiets och Kristdemokraternas
anslagspåverkande förslag. Det gäller
frågan om lönebidrag inom allmännyttiga
organisationer. Det gäller också frågan
om  att  återinföra  en  bestämmelse
motsvarande den numera avskaffade 17 a §
i  lönebidragsförordningen.  Härutöver
finns i Folkpartiets, Vänsterpartiets
och Miljöpartiets motioner mer allmänt
hållna  krav  på högre anslag  till
arbetshandikappade   främst   till
lönebidragsanställningar. Utskottet har
ovan under ett avsnitt om inriktningen
av   arbetslivspolitiken   avvisat
Folkpartiets  begäran om  ytterligare
medel. Vänsterpartiets förslag om högre
volymer  lönebidragsanställningar  har
utskottet kommenterat och avvisat under
samma avsnitt. Utskottet kan inte heller
biträda Vänsterpartiets förslag om en
generell  höjning av lönebidragsnivån
till 90 % av lönekostnaden. Sammantaget
leder utskottets uppfattning till att
utskottet förordar den av regeringen
föreslagna  medelsanvisningen  under
anslaget A 3. Särskilda åtgärder för
arbetshandikappade. Utskottet återkommer
nedan till anslaget och motionerna A221,
A304, A305, A274, A297 och Sf241 alla i
berörda delar i avsnittet Anslag på
utgiftsområde 14.
B 1. Arbetarskyddsverket
Propositionen
1994/ Utgi 385 710 1) Anslagsspa  50
95  ft        rande   700
1995/ Ansl 558 096   Utgiftspro 555
96  ag        gnos    000
därav 1996 378
500
1997 Förs 371 194
lag
1998 Berä 367 442
knat
1999 Berä 379 201
knat
1) Beloppen anges i tusental kr
Arbetarskyddsverket   består    av
Arbetarskyddsstyrelsen   (ASS)   och
Yrkesinspektionen (YI). ASS är central
förvaltningsmyndighet för arbetsmiljö-
och arbetstidsfrågor, utom i fråga om
fartygsarbete, samt chefsmyndighet för
YI.
Arbetarskyddsverkets övergripande  mål
är:
-  riskerna för ohälsa och olycksfall
skall minska,
-  arbetsmiljön skall förbättras sedd
ur ett helhetsperspektiv, dvs. från
såväl fysisk, psykisk som social och
arbetsorganisatorisk synpunkt.
Arbetsställena   med   de   sämsta
arbetsmiljöerna har fortsatt att stå i
fokus och insatserna för att nå de
övergripande målen har varit omfattande.
Även om det kan vara förknippat med
svårigheter att mäta slutliga effekter
av verkets insatser har verksamheten
haft en inriktning som mycket väl svarar
mot målen.
Motion
Moderata  samlingspartiet föreslår  i
motion A304 att riksdagen, som del av en
större besparing på 370 miljoner kronor
på arbetslivsområdet, för 1997 under
anslaget B 1. anvisar 250 000 000 kr
(yrk. 7).
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet avvisar Moderata
samlingspartiets förslag till besparing
bl.a.    när    det    gäller
Arbetarskyddsverket. Utskottet biträder
regeringens     förslag     till
medelsanvisning. Utskottets återkommer
nedan till anslaget och motion A304 i
berörd del i avsnittet Anslag under
utgiftsområde 14.
B 2. Arbetslivsinstitutet
Propositionen
1995 Ansl 319 518 1)  Anslagss   24
/96 ag         parande 903
Utgiftsp 319
rognos  500
därav  219
1996   500
1997 Förs 212 308
lag
1998 Berä 208 415
knat
1999 Berä 209 385
knat
1) Beloppen anges i tusental kr
Anslaget    avser    institutets
förvaltningskostnader.
Arbetslivsinstitutet inrättades den 1
juli    1995   samtidigt    som
Arbetsmiljöinstitutet, Institutet  för
arbetslivsforskning         och
Arbetsmiljöfonden lades ned.
Institutet är en forskningsutförande
myndighet med uppgift att bedriva och
främja  forskning,  utbildning,  och
utveckling   som  rör   arbetsliv,
arbetsmiljö och relationer.
Det övergripande målet är att inom sitt
område bedriva och främja en långsiktig
kunskaps-  och  kompetensuppbyggnad.
Institutets  forskning  skall  vara
mångvetenskaplig och äga relevans för
problem  och  utvecklingstendenser  i
arbetslivet. Institutet skall  utöver
egen forskningsverksamhet även stimulera
till     utbildnings-      och
utvecklingsinsatser i  samarbete  med
externa aktörer.
En viktig del av institutets verksamhet
är att sprida information och kunskap om
arbetslivets utveckling.
Motion
Moderata  samlingspartiet föreslår  i
motion A304 att riksdagen, som en del i
en större besparing på 370 miljoner
kronor på arbetslivsområdet (anslagen
B 1.-B 4.), för 1997 under anslaget B 2.
anvisar 143 000 000 kr (yrk. 8).
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet  har  ovan  i
anslutning till avsnittet A 6. Institut
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
tagit  upp  de  delar  av  den
forskningspolitiska    propositionen
1996/97:5 Forskning och samhälle som
vverlämnats  till  utskottet   för
behandling. I propositionen redovisas
regeringens bedömning av inriktningen på
Arbetslivsinstitutets forsknings-  och
utvecklingsarbete.
Regeringen   anser   att   vissa
förskjutningar avseende tyngdpunkten för
forsknings-  och  utvecklingsarbetet
successivt skall genomföras. En ökad
satsning bedöms angelägen inom områdena
arbetsorganisation  och  arbetsmarknad
medan resurserna för de traditionella
arbetsmiljöfrågorna minskas.
Regeringen redovisar att man fr.o.m.
1997 avser att ge institutet i uppdrag
att  få  till  stånd  data  och
kunskapsunderlag som rör könsrelaterad
löneutveckling och lönestatistik.
Arbetsmarknadsutskottet kan inte heller
biträda  den här delen av  Moderata
samlingspartiets besparingsförslag  på
arbetslivsområdet. Utskottet  biträder
istället  regeringens  förslag  till
medelsanvisning på anslaget.
Utskottet  återkommer  nedan  till
anslaget och motion A304 i här berörd
del i avsnittet Anslag på utgiftsområde
14.
B 3. Rådet för arbetslivsforskning
Propositionen
1995 Ansl 39 000 1)  Utgifts 35 000
/96 ag         prognos
därav  22 000
1996
1997 Förs 25 972
lag
1998 Berä 25 328
knat
1999 Berä 26 189
knat
1) Beloppen anges i tusental kr
Rådet  inrättades den 1  juli  1995
samtidigt  som  Arbetsmiljöinstitutet,
Institutet för arbetslivsforskning och
Arbetsmiljöfonden lades ned,  är  en
medelsbeviljande myndighet. Rådet skall
planera, initiera och stödja forskning
och utveckling som är av betydelse på
arbetslivets område.
Enligt   propositionen   är   det
övergripande målet att initiera  och
stödja sådan forskning och utveckling
samt anslutande kunskapsförmedling som
har   betydelse  för  arbetslivets
utveckling  i  vid  mening  så  att
arbetslivet kan anpassas till människans
behov och förutsättningar. Rådet har,
sägs i propositionen, byggt upp sin
organisation   kring   tre   olika
programområden;       arbetsmiljö,
arbetsorganisation och arbetsmarknad.
Kvalitetsbedömning av ansökningar sker
huvudsakligen    i   vetenskapliga
prioriteringskommittéer.  Rådet  avser
enligt  propositionen att ytterligare
förbättra formerna för kunskapsspridning
och att ytterligare stärka kraven på
samhällsnytta   i   samband   med
bidragsgivning.
I proposition 1996/97:5 Forskning och
samhälle redovisas regeringens bedömning
av  inriktningen av forsknings-  och
utvecklingsarbetet         inom
arbetslivsområdet samt lämnas förslag om
att Rådet för arbetslivsforskning även
skall  stödja  forskning  avseende
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Enligt  regeringens  bedömning  i
proposition 5 bör en ökad prioritering
av      forsknings-      och
utvecklingsverksamheten mot faktorer som
har att göra med arbetsorganisation och
arbetsmarknad genomföras successivt. Den
arbetsmarknadspolitiska forskning  som
fått  stöd från Rådet har  tidigare
begränsats till forskning relaterad till
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  för
individer  i  sysselsättning   och
arbetsplatser.
Moderata  samlingspartiet föreslår  i
motion A304 att riksdagen, som del av en
större besparing på 370 miljoner kronor
på arbetslivsområdet (anslagen B 1.-B
4.), för 1997 under anslaget B  3.
anvisar 18 000 000 kr (yrk. 9).
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet   har   ovan
tillstyrkt förslaget rörande Rådet för
arbetslivsforskning stöd till forskning
avseende     arbetsmarknadspolitiska
åtgärder. Utskottet har i övrigt noterat
regeringens bedömning av inriktningen av
den  forskningsverksamhet  som  bör
bedrivas inom arbetslivsområdet.
Utskottet avvisar även ifrågavarande
del av Moderata samlingspartiets förslag
till  besparing på arbetslivsområdet.
Utskottet biträder i stället regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslaget. Utskottet återkommer  nedan
till anslaget och motion A304 i här
berörd  del i avsnittet  Anslag  på
utgiftsområde 14.
B 4. Forskning och utveckling inom
arbetslivsområdet
Propositionen
1995 Ansl 891 965 1)  Utgiftsp 749
/96 ag         rognos  400
därav  482
1996   800
1997 Förs 522 785
lag
1998 Berä 463 777
knat
1999 Berä 463 763
knat
1) Beloppen anges i tusental kr
Anslaget avser medel för forskning och
utveckling  inom  arbetslivsområdet.
Anslaget   disponeras   av   den
medelsbeviljande myndigheten Rådet för
arbetslivsforskning    samt    den
forskningsutförande     myndigheten
Institutet för arbetslivsforskning.
I proposition 1996/97:5 Forskning och
samhälle   redovisas  i   huvudsak
regeringens     bedömning     av
arbetslivsforskningens inriktning.
Motioner
Moderata  samlingspartiet föreslår  i
motion A304 att riksdagen, som del av en
större besparing på 370 miljoner kronor
på arbetslivsområdet (anslagen B 1.-B
4.), för 1997 under anslaget B  4.
anvisar 351 000 000 kr (yrk. 10).
Vänsterpartiet föreslår i motion A305
att  riksdagen för 1997 skall anslå
10 miljoner kronor utöver vad regeringen
föreslagit under anslaget B 4. (yrk.
20). Medlen skall användas för forskning
kring sjukdomen fibromyalgi och kring
elkänslighet.
Kristdemokraterna slutligen föreslår i
motion A297 att riksdagen för 1997 skall
anslå 60 000 000 kr mindre än regeringen
föreslagit under anslaget B 4. (yrk. 16
delvis).
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet  har  ovan  i
anslutning till avsnittet A 6. Institut
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering,
behandlat   den  forskningspolitiska
propositionen nr 5 i de delar  som
överlämnats till utskottet.
Arbetsmarknadsutskottet  avvisar  de
kraftiga   besparingar  på   bl.a.
arbetslivsforskningens område som främst
Moderata samlingspartiet men i viss mån
även Kristdemokraterna föreslår i sina
motioner.
Utskottet kan inte heller ställa sig
bakom Vänsterpartiets förslag om  en
anslagsförstärkning  på  10  miljoner
kronor i förhållande till regeringens
förslag för forskning om fibromyalgi och
elkänslighet.    Den    forskning
Vänsterpartiet här för fram kan med
säkerhet utföras inom ramen för det
forskningsanslag regeringen  föreslår.
Det är emellertid i första hand en fråga
för den forskningsutförande respektive
medelsbeviljande myndigheten att göra de
nödvändiga prioriteringarna.
Utskottet biträder således regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslaget.
Utskottet  återkommer  nedan  till
anslaget och motionerna A304, A305 och
A297 i berörda delar i avsnittet Anslag
på  utgiftsområde 14.  Medlen  under
anslaget bör enligt utskottets mening
anvisas i form av ett ramanslag och inte
som ett obetecknat anslag. Detta bör
riksdagen godkänna. Utskottet återkommer
nedan i frågan i avsnittet Anslag på
utgiftsområde 14.
Utskottet har vidare noterat att det i
propositionen saknas förslag om  att
riksdagen skall bemyndiga regeringen att
låta  staten  ta på sig  ekonomiska
förpliktelser i samband med stöd till
forskning och utveckling på området.
Utskottet återkommer nedan i avsnittet
Anslag på utgiftsområde 14 med  ett
förslag till bemyndigande.
B 5. Bidrag till Samhall AB
Propositionen
1994/ Utgi 4  821 000
95  ft  1)
1995/ Ansl 6 774 628  Utgifts 6  774
96  ag         prognos 628
därav  4  516
1996  400
1997 Förs 4 349 419
lag
1998 Berä 4 256 419
knat
1999 Berä 4 262 419
knat
1) Beloppen anges i tusental kr
Från anslaget utgår bidrag till Samhall
AB för kostnader för anordnande och
drift av verksamheten med att ge arbete
åt arbetshandikappade m.m.
Målet för Samhall AB är att anordna,
leda och samordna verksamhet som bedrivs
inom koncernen för att ge meningsfullt
och   utvecklande   arbete   åt
arbetshandikappade där behoven finns.
Statens krav:
-   minsta sysselsättningsvolym  för
arbetshandikappade på 31,9  miljoner
arbetstimmar (12 mån.),
-  minst 40 % rekrytering från de
prioriterade grupperna,
-  minst 3 % övergångar till den
reguljära arbetsmarknaden,
-   ökad  effektivitet  och  bättre
resursutnyttjande med inriktning  på
successiv  nedtrappning  av  statens
ersättning.
Regeringen  bedömer att Samhall  har
uppfyllt de resultatkrav som ställts på
verksamheten för budgetåret 1994/95 och
återstoden av 1995. För 1996 kan Samhall
dock  möta svårigheter att  uppfylla
kraven  beträffande  övergångar  till
reguljärt arbete, bl.a. på grund av
arbetsmarknadsläget  och   bristande
tillgång till lönebidrag.
De övergripande målen för Samhall och
de  resultatkrav, som nu gäller för
verksamheten, bör gälla även för 1997.
Därutöver skall Samhall eftersträva att
en  eventuell minskning  av  antalet
arbetshandikappade anställda skall kunna
ske genom naturlig avgång.
Besparingskraven på Samhall och
medelsanvisning
Propositionen
Samhall har sedan bolagiseringen haft
ett löpande årligt besparingskrav på 125
miljoner kronor. På senare  år  har
statsmakterna härutöver ställt en rad
besparingskrav på företaget.
Regeringens medelsberäkning för 1997
(drygt 4,3 miljarder kronor) innebär ett
ytterligare skärpt effektivitetskrav på
Samhall.
Motioner
En rad motioner har väckts med anledning
av  regeringens  anslagsförslag  för
Samhall. Motionerna har det gemensamt
att de befarar att kraven på företaget
kommer att leda till en minskning av
antalet anställda arbetshandikappade och
till  och med uppsägningar. I några
motioner finns krav på att tillföra
ytterligare medel under anslaget.
Folkpartiet anser i motion A221 att
Samhallanställningar utgör en  viktig
komponent  i  strävan  att  hävda
arbetslinjen för arbetshandikappade och
att förhindra förtidspensioneringar i
denna  grupp. Folkpartiet anser  att
riksdagen för att lätta på sparkravet
bör anvisa 50 miljoner kronor utöver vad
regeringen anvisat under anslaget B 5.
Medlen skall tas från anslaget A 2.
(yrk. 20 delvis).
Vänsterpartiet anför i sin motion A305
att det är en oanständig politik att
arbetshandikappade skall behöva förlora
de  arbetstillfällen som skapats med
statliga medel. Vänsterpartiet föreslår
att riksdagen för 1997 bör anvisa 200
miljoner kronor utöver vad regeringen
föreslagit under anslaget B 5. för att
förhindra att antalet arbetsplatser för
arbetshandikappade minskar (yrk. 21).
Kristdemokraterna erinrar i motion A297
om  att  arbetsmarknadsutskottet  i
tidigare sammanhang utgått från  att
arbetshandikappade inte skulle behöva
riskera  uppsägning. Kristdemokraterna
föreslår att riksdagen för år 1997 bör
anvisa 100 miljoner kronor utöver vad
regeringen föreslagit under  anslaget
B 5. (yrk. 16 delvis).
Kenth Skårvik och Isa Halvarsson (fp) i
motion A236 föreslår att riksdagen för
1997 anvisar 50 miljoner kronor utöver
vad regeringen föreslagit under anslaget
B 5. (yrk. 2).
I två motioner anser motionärerna att
riksdagen genom tillkännagivanden till
regeringen bl.a. skall påtala  vilka
följdverkningar    de    ställda
besparingskraven  får  för  Samhalls
verksamhet.
Leo Persson m.fl. (s) framhåller således
i  motion A217 att besparingar  och
intensifierat arbete med att bereda fler
arbetshandikappade reguljärt arbete inte
får  leda till anställningsstopp vid
Samhall AB.
Kenth Skårvik och Isa Halvarsson (fp) i
motion  A236 föreslår slutligen  ett
tillkännagivande angående  situationen
för  Samhall  AB med  anledning  av
statsmakternas resultatförbättringskrav
på koncernen (yrk. 1).
I  två andra motioner förordas  att
besparingskraven på Samhall skall anstå
i  avvaktan  på  att  den  s.k.
Losamutredningen blir klar.
Monica Öhman m.fl. (s) föreslår i motion
A239 att planerade neddragningar inom
Samhall  till  följd  av  statens
besparingar inte skall genomföras innan
den pågående utredningen om stödet till
arbetshandikappade är klar.
Bo Nilsson och Barbro Hietala Nordlund
(s) föreslår i motion A251 i första hand
att staten skall vänta med att ställa
besparingskrav på Samhall i avvaktan på
att  konsekvenserna  prövats  i  den
pågående utredningen. I andra hand bör
åtgärder  vidtas  för  att  antalet
anställda i Samhall bibehålls på minst
nuvarande nivå.
Frågan om Samhallkoncernens effekter på
den konkurrensutsatta marknaden och på
samhällsekonomin berörs i motion A266
av Marianne Andersson m.fl. (c, m, fp).
I motionen föreslås att riksdagen bör
begära en förutsättningslös utredning om
vilka effekter Samhall har i nämnda
avseende.
Utskottets överväganden
Arbetsmarknadsutskottet konstaterar att
regeringen nu föreslår besparingar på
Samhallkoncernen som är större än vad
som  aviserades  i  den  ekonomiska
vårpropositionen (prop.  1995/96:150).
Utskottet framhöll i det sammanhanget
(1995/96:AU4y) att de besparingskrav som
aviserades kunde få stora konsekvenser
för  Samhalls  verksamhet.  Utskottet
förutsatte att regeringen i sin slutliga
beräkning  av utgifterna på  området
skulle väga in konsekvenserna av olika
besparingskrav så att arbetshandikappade
utan chans till arbete på den reguljära
arbetsmarknaden så långt möjligt inte
skulle behöva riskera uppsägning.
Utskottet vill med eftertryck erinra om
de   arbetshandikappades  besvärliga
situation på arbetsmarknaden. Statliga
insatser är nödvändiga för att hävda
arbetslinjen och så långt det är möjligt
förhindra  passivitet  och   t.ex.
förtidspensioneringar i denna  grupp.
Behovet av subventionerade arbetsplatser
för arbetshandikappade är mycket stort.
Det står klart att regeringens förslag
till medelsanvisning för Samhall skulle
innebära  stora  konsekvenser  för
anställda arbetshandikappade. Man får
enligt vad utskottet erfarit räkna med
att företaget tvingas säga upp ca 1 000
anställda.
Det  är  enligt  utskottets  mening
angeläget   att  uppsägningar   av
arbetshandikappade undviks och utskottet
anser därför att besparingskravet på
Samhall  bör minskas genom  följande
åtgärder.
För det första bör anslaget B 5. Bidrag
till Samhall AB för budgetåret 1997
höjas med 75 miljoner kronor. Medlen
omfördelas  från  anslaget  A  2.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  För
budgetåret  1997  skall  således  på
anslaget B 5. anvisas 4 424 419 000 kr.
För det andra bör det sparbeting, som
följer av att anslaget för år 1998
enligt propositionen beräknas till 4 256
419 000 kr, dvs. i fasta priser ca 100
miljoner  kronor mindre  än  det  i
propositionen föreslagna anslaget för år
1997, skjutas fram till år 1999.
Utskottet förutsätter att de åtgärder
utskottet här föreslagit leder till att
Samhall inte fullföljer de ifrågavarande
uppsägningarna.
Utskottet  återkommer   med   ett
tillkännagivande i  frågan  nedan  i
avsnittet Anslag på utgiftsområde 14.
Det är enligt utskottets mening också
angeläget att Samhall vid en eventuell
omstrukturering  av  verksamheten  om
möjligt  tar regionalpolitisk hänsyn.
Nedläggningar av verksamhet  bör  om
möjligt undvikas på orter med svagare
arbetsmarknad.
Utskottet biträder med denna justering
regeringens förslag till medelsanvisning
på anslaget B 5. Bidrag till Samhall AB.
Utskottet återkommer nedan till anslaget
och motionerna A221 (fp), A305 (v), A297
(kd) och A236 (fp) alla i motsvarande
delar  i  avsnittet  Anslag  under
utgiftsområde 14.
Utskottet anser att situationen  vid
Samhall är väl känd och att det inte
finns någon anledning för riksdagen att
särskilt påtala vilka följdverkningar de
ställda  besparingskraven  får  för
Samhalls verksamhet. Motionerna A217 och
A236 i berörd del avstyrks följaktligen.
Utskottet kan inte, i vidare mån än vad
utskottets  initiativ  till  minskat
besparingskrav  på  Samhall  innebär,
biträda   förslagen   om    att
besparingskraven skall anstå i avvaktan
på  att Losamutredningen blir  klar.
Utskottet utgår från att regeringen vid
sin medelsberäkning beträffande Samhall
övervägt  den  möjlighet motionärerna
påtalar. Ett tillkännagivande i frågan
förefaller därför inte meningsfullt. Det
ankommer på Samhalls ledning att hantera
företagets  verksamhet  om  riksdagen
beslutar  i  enlighet  med   den
medelsanvisning utskottet nyss ställt
sig bakom. Utskottet återkommer nedan
till  motionerna A239  och  A251  i
avsnittet Anslag på utgiftsområde 14.
Förslaget om en utredning om Samhalls
 effekter  på  den  konkurrensutsatta
marknaden   och   samhällsekonomin 
förefaller  huvudsakligen tillgodosett
genom  det  uppdrag som den  nämnda
Losamutredningen (dir. 1996:56)  har.
Enligt  direktiven  (s.  14)  skall
utredaren  undersöka  om  Samhalls
verksamhet  tränger  undan   eller
konkurrerar   ut   annan,   icke
subventionerad  verksamhet.  Med  det
anförda avstyrker utskottet slutligen
motion A266.
B 6. Arbetsdomstolen
Propositionen
1994 Utgi 14 175 1)  Anslagsspa
/95 ft        rande   437
1995 Ansl 22 399   Utgiftspro 21 800
/96 ag        gnos
därav 1996 15
000
1997 Förs 15 253
lag
1998 Berä 15 398
knat
1999 Berä 16 000
knat
1) Beloppen anges i tusental kr
AD prövar mål rörande kollektivavtal
samt andra arbetstvister enligt lagen
(1974:371) om rättegång i arbetstvister.
Arbetsmarknadsutskottet     biträder
regeringens förslag till medelsanvisning
under  anslaget. Utskottet återkommer
till anslaget nedan i avsnittet Anslag
på utgiftsområde 14.
B 7. Statens förlikningsmannaexpedition
Propositionen
1994 Utgi 1 481 1)
/95 ft
1995 Ansl 2 561     Utgiftsp 3 200
/96 ag         rognos
därav  2 250
1996
1997 Förs 2 317
lag
1998 Berä 2 321
knat
1999 Berä 2 375
knat
1) Beloppen anges i tusental kr
Statens förlikningsmannaexpedition  är
central  myndighet för det  statliga
förlikningsväsendet.     Myndigheten
förordnar förlikningsmän vid medlingar i
arbetstvister mellan arbetstagare och
arbetsgivare enligt medbestämmandelagen
(MBL).
Arbetsmarknadsutskottet     biträder
regeringens förslag till medelsanvisning
under  anslaget. Utskottet återkommer
till anslaget nedan i avsnittet Anslag
på utgiftsområde 14.
B 8. Statens nämnd för arbetstagares
uppfinningar
Propositionen
1994 Utgi 37 1)
/95 ft
1995 Ansl 83      Utgiftspr 80
/96 ag         ognos
därav   55
1996
1997 Förs 57
lag
1998 Berä 55
knat
1999 Berä 57
knat
1) Beloppen anges i tusental kr
Nämnden avger utlåtanden i frågor som
avser tillämpningen av lagen (1949:345)
om   rätten   till   arbetstagares
uppfinningar.   I   tvist   mellan
arbetstagare och arbetsgivare kan någon
av  parterna inhämta utlåtande  från
nämnden.
Arbetsmarknadsutskottet     biträder
regeringens förslag till medelsanvisning
under  anslaget. Utskottet återkommer
till anslaget nedan i avsnittet Anslag
på utgiftsområde 14.
B 9. Internationella avgifter
Propositionen
1994 Utgif 21 117 1)
/95 t
1995 Ansla 24 195    Utgiftsp 23
/96 g          rognos  138
därav  23
1996   138
1997 Försl 24 195
ag
1998 Beräk 24 195
nat
1999 Beräk 24 195
nat
1) Beloppen anges i tusental kr
Från anslaget betalas Sveriges andel av
kostnaderna för ILO:s verksamhet.
Arbetsmarknadsutskottet     biträder
regringens förslag till medelsanvisning
under  anslaget. Utskottet återkommer
till anslaget nedan i avsnittet Anslag
på utgiftsområde 14.
B 10. Bidrag till Stiftelsen Utbildning
Nordkalotten
Propositionen
1994 Utgif 4 000 1)
/95 t
1995 Ansla 6 000     Utgiftsp 6 000
/96 g          rognos
därav  4 000
1996
1997 Försl 4 000
ag
1) Beloppen anges i tusental kr
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten är en
gemensam  institution  för  Sverige,
Finland  och Norge med uppgift  att
anordna      och      utveckla
arbetsmarknadsutbildning för i första
hand de nordligaste delarna av de tre
länderna. Stiftelsen ligger i Övertorneå
kommun.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
bemyndigar regeringen att träffa  ny
överenskommelse med Finland och Norge om
verksamheten vid Stiftelsen Utbildning
Nordkalotten under åren 1997-1999.
Arbetsmarknadsutskottet     biträder
regeringens förslag till medelsanvisning
under  anslaget. Utskottet återkommer
till  anslaget och det  bemyndigande
regeringen begärt nedan i avsnittet i
avsnittet Anslag på utgiftsområde 14.
JÄMSTÄLLDHETSFRÅGOR
Propositionen
I propositionen slås fast att en jämn
fördelning av makt och inflytande i
samhället och lika villkor för kvinnor
och   män  i  utbildningar,   på
arbetsmarknaden och i arbetslivet är
centrala mål för jämställdhetspolitiken.
Vidare    slås    fast    att
Jämställdhetsombudsmannen (JämO) har en
viktig  uppgift  i  att  motverka
könsdiskriminering i arbetslivet och att
tillse   att   jämställdhetslagens
föreskrifter om aktiva åtgärder följs.
Ett   jämställdhetsperspektiv  skall
genomsyra alla politikområden och alla
delar av regeringens politik.
I   propositionen  utlovades  att
regeringen skulle överlämna en särskild
skrivelse  till  riksdagen  med  en
redovisning      av      hur
jämställdhetspolitiken har  utvecklats
hittills under mandatperioden.
Regeringen överlämnade den 24 oktober
1996  till  riksdagen  en  skrivelse
avseende     jämställdhetspolitiken
(regeringens  skrivelse  1996/97:41).
Skrivelsen  kommer att behandlas  av
utskottet under våren 1997.
C 1. Jämställdhetsombudsmannen
Propositionen
1994/ Utgif   8 996 Anslagss
95  t   1)    parande  782
1995/ Ansla 13 489  Utgiftsp 13 489
96  g        rognos
därav      8
1996   998
1997 Försl 14 039
ag
1998 Beräk 14 012
nat
1999 Beräk 14 298
nat
1) Beloppen anges i tusental kr
Från anslaget betalas kostnaderna för
JämO   med   kansli   och   för
Jämställdhetsnämnden.
JämO:s övergripande mål är att främja
jämställdheten mellan kvinnor och män i
arbetslivet och att verka  för  att
jämställdhetslagens föreskrifter följs
dels genom information och rådgivning,
dels genom uppföljning av kraven på
aktiva åtgärder och dels genom att bistå
arbetstagare  och  arbetssökande  som
anmäler överträdelse av förbuden mot
könsdiskriminering.
Den 1 juli 1994 infördes en förändring
i jämställdhetslagen som innebär att
JämO  numera har tillsyn över  hela
arbetsmarknaden när det gäller lagens
krav på aktiva jämställdhetsåtgärder och
upprättandet     av     årliga
jämställdhetsplaner. Detta gäller även
arbetsplatser som träffat kollektivavtal
på  jämställdhetsområdet. Förändringen
har  lett  till  väsentligt  ökad
arbetsbelastning för JämO. Vidare har
myndighetens  arbete  med  lönefrågor
intensifierats  både  på  grund  av
lagändringen och på grund av det ökade
antalet     anmälningar     om
lönediskriminering. Det har även skett
en ökning av efterfrågan på information
och  medverkan  i  utbildnings-  och
konferensverksamhet.
För att kunna möta de ökade krav som
bl.a. förändringen i jämställdhetslagen
inneburit krävs att JämO erhåller ökade
resurser.
Motioner
Moderata samlingspartiet anser att en
ökning av JämO:s anslag med 50 % är
anmärkningsvärt och föreslår därför i
motion A304 (yrk. 11) att anslaget till
JämO  för  budgetåret  1997  skall
bibehållas  på nuvarande nivå,  dvs.
9 295 000 kr.
Vänsterpartiet föreslår i  motionerna
A305 (yrk. 22, 23) och A808 (yrk. 6) att
anslaget bör tillföras 3 000 000 kr för
att inrätta en särskild avdelning för
lönefrågor. Avdelningen skall bestå av
av  fyra handläggartjänster och  två
assistenttjänster. JämO:s  instruktion
bör dessutom ändras så att det klart
framgår att en avdelning uteslutande
skall arbeta med lönefrågor.
Maud Ekendahl och Elizabeth Nyström (m)
anser  att  jämställdhetsarbetet  kan
bedrivas på ett annat sätt och föreslår
i  motion  A801 att JämO och  dess
kringorganisationer avskaffas.
Utskottets överväganden
Inledningsvis kan utskottet i likhet med
regeringen konstatera att JämO har en
mycket  viktig uppgift att  motverka
könsdiskriminering i arbetslivet och att
tillse att lagens föreskrifter om aktiva
åtgärder följs. JämO:s betydelse för
jämställdhetsarbetet  kan  inte  nog
understrykas. Utskottet delar  därför
inte den uppfattning som kommer till
uttryck i motion A801, varför motionen
avstyrks.
Den  förändring  som  genomförts  i
jämställdhetslagen har som framgått ovan
lett till att JämO:s arbetsuppgifter
väsentligt utökats och att det därför
krävs utökade resurser. Utskottet anser
att detta arbete är mycket angeläget och
att det är viktigt att tillse att JämO
erhåller  nödvändiga  resurser.  En
reducering av anslaget på det  sätt
Moderata samlingspartiet föreslår skulle
därför leda till att JämO inte kan
fullfölja sina uppgifter.
Utskottet, som inte kan ställa sig
bakom förslaget i Vänsterpartiets motion
om  ökat  anslag till  JämO,  delar
regeringens  bedömning  i  fråga  om
medelsbehovet. Utskottet återkommer till
anslaget och motionerna A304, A305, A801
och A808 samtliga i berörda delar nedan
i avsnittet Anslag under utgiftsområde
14.
C 2. Särskilda jämställdhetsåtgärder
Propositionen
1994/ Utgif 5  500 Reservation 28
95  t   1)          541
1995/ Ansla 20 559  Utgiftsprog 20
96  g        nos     559
därav 1996 13
706
1997 Försl 13 706
ag
1998 Beräk 13 706
nat
1999 Beräk 13 706
nat
1) Beloppen anges i tusental kr
Från anslaget betalas kostnader  för
särskilda åtgärder som syftar till att
främja jämställdheten mellan kvinnor och
män. Inom ramen för projektverksamhet
som bedrivs med stöd av anslaget prövas
nya  metoder  och  modeller  för
jämställdhetsarbetet.
Inriktningen för år 1997 bör  vara
fortsatt satsning på utvecklings- och
förändringsarbete som syftar till att
främja jämställdheten mellan kvinnor och
män.
Motioner
Eva Björne (m) föreslår i motion A222
(yrk. 1) att anslaget för särskilda
jämställdhetsåtgärder skall  överföras
till    anslaget    A     2.
Arbetsmarknadspolitiska     åtgärder
eftersom  det skulle kunna  användas
betydligt bättre där.
Utskottets överväganden
Utskottet vill betona vikten av att det
finns resurser så att det är möjligt att
på ett övergripande sätt bedriva olika
projekt för att främja jämställdheten.
Av detta följer att denna verksamhet
inte  bara  bör vara  inriktad  mot
arbetslösa, vilket skulle bli fallet om
medlen i stället användes inom ramen för
de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.
Mot denna bakgrund anser utskottet att
anslaget  inte  bör  överföras  till
anslaget A 2. Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder. Utskottet kan således inte
ställa sig bakom motion A222 i berörd
del.  Enligt  utskottets  mening  är
regeringens  förslag  väl  avvägt.
Utskottet återkommer till anslaget och
motion A222 i aktuell del nedan  i
avsnittet Anslag på utgiftsområde 14.
C 3. Bidrag till kvinnoorganisationernas
centrala verksamhet
Propositionen
1994/ Utgif 3 4321) Reservatio 0
95  t        n
1995/ Ansla 5 148  Utgiftspro 5
96  g        gnos    148
därav 1996 2
574
1997 Försl 3 432
ag
1998 Beräk 3 432
nat
1999 Beräk 3 432
nat
1) Beloppen angivna i tusental kr
Bidraget används till kostnader  för
kvinnororganisationernas    centrala
verksamhet  samt till förnyelse  och
utveckling av denna verksamhet. Under
innevarande    år    har    19
kvinnoorganisationer  beviljats  stöd.
Stödet utgörs av ett grundbidrag och ett
rörligt  bidrag. Kvinnorganisationerna
fortsätter att förlora medlemmar även om
bilden  inte  är  entydig.  Antalet
medlemmar  har  ökat  inom  bl.a.
organisationer   med  internationell
verksamhet,  invandrarverksamhet  och
förbund riktade till yrkeskvinnor. För
att göra det möjligt att arbeta i andra
former och engagera nya grupper  av
kvinnor har stödets inrikting delvis
förändrats. Det rörliga bidraget har
från att ha varit ett medlemsbaserat
bidrag omvandlats till ett projektbidrag
för  förnyelse  och  utveckling  av
kvinnoorganisationernas  arbete.  En
särskild utvärdering av projektstödet
skall            genomföras.
Kvinnoorganisationernas arbete med att
utveckla och förnya sin verksamhet bör
ges fortsatt stöd.
Motioner
Moderata samlingspartiet anser att det
är  en tveksam princip att tillföra
ytterligare  ekonomiska  medel  till
ideella organisationer som fortsätter
att  förlora  medlemmar.  Moderata
samlingspartiet föreslår i motion A304
(yrk. 12) att riksdagen för budgetåret
1997 fastställer anslaget till 2 659 000
kr.
Eva Björne (m) föreslår i motion A222
(yrk. 2) att anslaget för budgetåret
1997 bibehålls på samma nivå som år 1996
och  att anslaget därefter avvecklas
under två år.
Utskottets överväganden
Utskottet, som anser att arbetet med att
utveckla      och      förnya
kvinnorganisationernas verksamhet även i
fortsättningen  bör  stödjas,  finner
regeringens  förslag  väl  avvägt.
Utskottet kan således inte ställa sig
bakom  de  förslag som framförts  i
motionerna A304 och A222 i  berörda
delar.  Utskottet  återkommer  till
anslaget och motionerna A304 och A222 i
aktuella delar i avsnittet Anslag under
utgiftsområde 14.
STATLIGA ARBETSGIVARFRÅGOR
D 1. Stabsuppgifter vid
Arbetsgivarverket
Propositionen
1994/ Utgif    811
95  t   1)
1995/ Ansla 5 745  Utgiftspro 2 818
96  g        gnos
därav 1996 2 818
1997 Försl 3 000
ag
1998 Beräk 3 000
nat
1999 Beräk 3 000
nat
1) Beloppen anges i tusental kr
Anslaget  är  avsett  för  sådana
stabsuppgifter som regeringen kan komma
att efterfråga hos arbetsgivarverket och
som normalt inte ingår i verkets arbete.
De utgifter som belastar anslaget är
bl.a. medlemsavgifter för de samnordiska
institutionerna,        särskilt
beställningar/uppdrag från regeringen,
utgivning   av  författningssamling,
överklagandeärenden och funktion enligt
beredskapsförordningen.
Arbetsmarknadsutskottet     biträder
regeringens förslag till medelsanvisning
under  anslaget. Utskottet återkommer
till anslaget nedan i avsnittet Anslag
på utgiftsområde 14.
D 2. Vissa avtalsstyrda anslag
Propositionen
1994/ Utgi 133 900 1)
95  ft
1995/ Ansl  21 751   Utgiftsp 22
96  ag         rognos  751
därav    7
1996   773
1997 Förs  14 500
lag
1998 Berä  14 500
knat
1999 Berä  14 500
knat
1) Beloppen anges i tusental kr
Anslaget omfattar innevarande budgetår
de två anslagsposterna, Avgångsbidrag på
grund av vilande rätt och Administration
av statens personskadeförsäkring m.m.
Fr.o.m. budgetåret 1997 återfinns enbart
den  sistnämnda  anslagsposten  under
anslaget. Anslaget täcker kostnader för
Arbetsmarknadsförsäkringars    (AMF-
trygghetsförsäkring)   medverkan   i
administrationen    av    statens
personskadeförsäkring   m.m.   AMF:s
medverkan är reglerad i ett avtal den 11
december   1987.  Utredningen   om
arbetsgivaravgifter   för   statliga
myndigheter har föreslagit (SOU 1995:9)
att  Arbetsgivarverket skall utarbeta
förslag till en försäkringslösning för
att  finansiera  ersättning  enligt
Personskadeavtalet. Utredningen föreslår
att nuvarande kollektiva finansiering,
inkl. kostnaderna för administrationen,
upphör.  Anslaget försvinner  den  1
januari 1998 som en konsekvens av det
förslag som nu ligger.
Arbetsmarknadsutskottet     biträder
regeringens förslag till medelsanvisning
under  anslaget. Utskottet återkommer
till anslaget nedan i avsnittet Anslag
på utgiftsområde 14.
D 3. Statliga tjänstepensioner m.m.
Propositionen
199 Försl 8   027
7  ag   0001)
199 Beräk 8 118 000
8  nat
199 Beräk 8 108 000
9  nat
1) Beloppen anges i tusental kr
Anslaget   avser   utgifter   för
personalpensionsförmåner,    särskild
löneskatt  på pensionskostnader  m.m.
Personalpensionsförmånerna  styrs  av
kollektivavtal. Utgifterna redovisades
tidigare  på  inkomsttiteln  Statliga
pensionsavgifter, netto, och tas fr.o.m.
budgetåret 1997 upp som ett anslag på
statsbudgeten i enlighet med principen
att  redovisa statens inkomster  och
utgifter brutto.
Arbetsmarknadsutskottet     biträder
regeringens förslag till medelsanvisning
under  anslaget. Utskottet återkommer
till anslaget nedan i avsnittet Anslag
på utgiftsområde 14.
D 4. Bidrag till förnyelsefonder på det
statligt reglerade området
Propositionen
1994/95 Utg 21 997 Utgiftsprogn 24
ift 1)   os 1995/96  000
därav 1996  16
000
1997  För 77 685
sla
g
1) Beloppen anges i tusental kr
Nämnden  för statliga förnyelsefonder
finansieras med bidrag som avsätts efter
förhandlingar mellan Arbetsgivarverket
och       de       centrala
arbetstagarorganisationerna  på  det
statliga förhandlingsområdet.
Arbetsmarknadsutskottet     biträder
regeringens förslag till medelsanvisning
under  anslaget.  Utskottets  samlade
ställningstagande  till  anslagen  på
utgiftsområde 14 återfinns  nedan  i
avsnittet Anslag på utgiftsområde 14.
Anslag på utgiftsområde 14
Arbetsmarknadsutskottet  anser   med
hänvisning till vad utskottet anfört
ovan  att  riksdagen med avslag  på
motionerna  enligt  bilaga  2  för
budgetåret 1997 skall anvisa medel under
utgiftsområde  14  i  enlighet  med
Utskottets förslag till anslag, bilaga
1.
Utskottet tillstyrker vidare regeringens
förslag  att  finansieringen  under
budgetåret   1997  av  tillfälliga
personalförstärkningar        vid
arbetsförmedlingen          och
arbetsmarknadsinstituten  sker  från
anslaget  A  1. Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader och  inte,  som
riksdagen tidigare har beslutat, från
anslaget A 2. Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.
Utskottet tillstyrker också regeringens
förslag om förlängning till den 30 juni
1997  av  beslutet  om  bibehållna
lönebidragsnivåer för arbetshandikappade
som varit anställda mer än fyra år inom
allmännyttiga organisationer.
Utskottet anser också att riksdagen som
sin mening skall ge regeringen till
känna vad utskottet i avsnittet A 3.
särskilda     åtgärder     för
arbetshandikappade anfört om ett förslag
i lönebidragsfrågan före halvårsskiftet
1997.
Utskottet  tillstyrker  vidare  att
riksdagen skall bemyndiga regeringen att
träffa överenskommelse med Finland och
Norge om verksamheten vid Stiftelsen
Utbildning  Nordkalotten  under  åren
1997-1999.
Utskottet anser att riksdagen  skall
godkänna att medlen under anslaget B 4.
Forskning   och  utveckling   inom
arbetslivsområdet anvisas i form av ett
ram-anslag och inte som föreslagits ett
obetecknat anslag.
Utskottet tillstyrker inrättandet av det
föreslagna Institutet för utvärdering av
arbetsmarknadspolitiken och avvecklingen
av      Expertgruppen      för
arbetsmarknadspolitiska
utvärderingsstudier   (EFA)   (prop.
1996/97:5).
Utskottet anser att riksdagen som sin
mening skall ge regeringen till känna
vad utskottet ovan i avsnittet A 2.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder anfört
om volymen av arbetsmarknadspolitiska
åtgärder     och    kvalificerad
yrkesutbildning.
Utskottet anser vidare att riksdagen som
sin mening skall ge regeringen till
känna vad utskottet ovan i avsnittet B
5. Bidrag till Samhall AB anfört om
minskat besparingskrav på Samhall.
Utskottet anser slutligen att riksdagen
skall  bemyndiga regeringen att  för
budgetåren 1998-2001 låta staten ta på
sig ekonomiska förpliktelser i samband
med stöd till forskning som finansieras
från  anslaget  B 4. Forskning  och
utveckling inom arbetslivsområdet. Under
budgetåret 1997 får Arbetslivsinstitutet
besluta om medel inom en total ram av
högst 150 miljoner kronor och Rådet för
arbetslivsforskning inom en total ram av
högst 160 miljoner kronor avseende den
angivna tidsperioden.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande den  allmänna
inriktningen            av
arbetsmarknadspolitiken
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:A203,      1996/97:A211,
1996/97:A221 yrkandena 1-9 och 10
delvis,  1996/97:A223  yrkande  1,
1996/97:A228,      1996/97:A231,
1996/97:A237,      1996/97:A256,
1996/97:A257 yrkande 4, 1996/97:A261,
1996/97:A274    yrkande    12,
1996/97:A275, 1996/97:A277 yrkandena
1-4, 13, 14 och 22, 1996/97:A285,
1996/97:A293, 1996/97:A297 yrkandena
1-4,  1996/97:A304  yrkande  4,
1996/97:A305 yrkandena 1-3, 1996/97:
A306  yrkande  1,  1996/97:A710,
1996/97:A711 yrkande 1, 1996/97:
A719  yrkande  3,  1996/97:Fi212
yrkandena 20-23, 1996/97:U515 yrkande
27,  1996/97:N212 yrkande 2  samt
1996/97:N270 yrkande 6,
res. 1 (m)
res. 2 (fp)
res. 3 (v)
res. 4 (mp)
res. 5 (kd)
2.  beträffande  nedskärningar
inom offentlig sektor
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:A214, 1996/97:A223 yrkande 2,
1996/97:A279, 1996/97:A297  yrkande
11,  1996/97:A811 och 1996/97:A814
yrkande 1,
res. 6 (kd)
3.           beträffande
arbetsförmedlingsnämnderna
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Fi210 yrkande 4  och  med
avslag på motionerna 1996/97:A220,
1996/97:A238, 1996/97:
A243,  1996/97:A244,  1996/97:A282,
1996/97:A814 yrkandena 5 och 6 och
1996/97:Fi214 yrkande 15 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
4.  beträffande  insatser  på
särskilda orter
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:A233, 1996/97:A257 yrkandena
1-3, 1996/97:A267 och 1996/97:A409,
5.   beträffande   nordisk
arbetsmarknad
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:A249,
6. beträffande EU-frågor m.m.
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:A297 yrkande 15,
res. 7 (kd)
7. beträffande arbetsmarknaden
för ungdomar
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:A221 yrkande 15, 1996/97:
A305 yrkande 14 och 1996/97:Ub246
yrkande 5,
res. 8 (fp)
res. 9 (v)
8.   beträffande   kvinnors
arbetsmarknad
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:A221  yrkande  10  delvis,
1996/97:A252 och 1996/97:A807 yrkande
1,
res. 10 (fp)
9.  beträffande  invandrares
arbetsmarknad
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:A227, 1996/97:A250 yrkande 2,
1996/97:Sf613    yrkande    4,
1996/97:Sf632  yrkande  7   och
1996/97:Ub247 yrkandena 7 och 8,
10.          beträffande
invandrarkvinnornas situation
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:A250 yrkande 1 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
11. beträffande arbetsmarknaden
för akademiker m.fl.
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:A201,  1996/97:A248   och
1996/97:A259,
res. 11 (fp)
12.  beträffande  ekonomiska
frizoner
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:A253,      1996/97:A268,
1996/97:A276   och  1996/97:Fi207
yrkandena 6 och 7,
res. 12 (m)
res. 13 (mp)
13. beträffande volymangivelse i
intervall för arbetsmarknadspolitiska
åtgärder m.m.
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:A297 yrkandena 5 och 6,
res. 14 (kd)
14. beträffande möjligheten att
prioritera  ombyggnadsstöd   till
Landsarkivet i Göteborg
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:A269,
15. beträffande utvärdering av
arbetslivsutveckling
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:A221 yrkande 13,
res. 15 (fp)
16.          beträffande
förhandlingsskyldighet     vid
arbetsplatsintroduktion m.m.
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:A301 yrkandena  1  och  2
delvis,
17. beträffande den kooperativa
företagsformen  och  starta-eget-
bidrag
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:A283,
18. beträffande upphandling av
arbetsmarknadsutbildning
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:A819 yrkande 8,
19. beträffande vikten av att
etgärden OTA utvecklas m.m.
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:A234 yrkandena 1 och 2,
20. beträffande en tillfällig
pension för personer över 60 år
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:A281,
21. beträffande en utredning om
sabbatsår
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:A703,
22.  beträffande  Rådet  för
arbetslivsforsknings  stöd   till
arbetsmarknadspolitisk forskning
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1996/97:5 i motsvarande
del  och  med avslag på  motion
1996/97:Ub411 yrkande 9 godkänner den
föreslagna  inriktningen  avseende
Rådet för arbetslivsforsknings stöd
till      arbetsmarknadspolitisk
forskning,
res.  16  (m)  -
delvis
23. beträffande oberoendet för
Institutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering m.m.
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:A277  yrkande  21   och
1996/97:Ub7 yrkande 7,
res.  16  (m)  -
delvis
24. beträffande komplettering av
arbetslivsforskningens inriktning
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:A305  yrkande  19   och
1996/97:Ub7 yrkande 8,
res. 17 (v)
25. beträffande rehabilitering
av    förtidspensionerade   och
långtidssjukskrivna
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:A277 yrkande 19,
26.          beträffande
företagshälsovård
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:A213,      1996/97:A218,
1996/97:A720, 1996/97:So277 yrkande
42 och 1996/97:So672 yrkande 3,
27.   beträffande  regionala
skyddsombud
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:A721,
28.   beträffande   övriga
arbetslivsfrågor
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:A235,  1996/97:A714   och
1996/97:So279 yrkande 3,
res. 18 (mp)
29. beträffande lönebidrag till
icke arbetshandikappade
att   riksdagen  lämnar  motion
1996/97:A221 yrkande 18 utan vidare
åtgärd,
res. 19 (fp)
30. beträffande förslag om hur
de  lönebidragsanställdas situation
skall kunna stärkas
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:A273 yrkande 1,
res. 20 (mp)
31. beträffande lönebidrag för
redan anställda
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:A300,
32. beträffande tillkännagivande
om     följdverkningar     av
besparingskraven på Samhall AB
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:A217 och 1996/97:A236 yrkande
1,
33.          beträffande
Samhallkoncernens  effekter  på
marknaden och samhällsekonomin
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:A266,
34.  beträffande  anslag  för
budgetåret 1997
att riksdagen
a)  med  bifall till  proposition
1996/97:1  Utgiftsområde  14  i
motsvarande  del  godkänner  att
finansieringen  under  1997  av
tillfälliga  personalförstärkningar
vid    arbetsförmedlingen   och
arbetsmarknadsinstituten sker  från
anslaget    Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader och inte från
anslaget   Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder,
b) dels med bifall till proposition
1996/97:1  Utgiftsområde  14  i
motsvarande  del  godkänner  vad
regeringen  anfört  om  bibehållna
lönebidragsnivåer         för
arbetshandikappade  anställda  inom
allmännyttiga organisationer,
dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört om
ett förslag i lönebidragsfrågan före
halvårsskiftet 1997,
c)  med  bifall till  proposition
1996/97:1  Utgiftsområde  14  i
motsvarande del bemyndigar regeringen
att  träffa  överenskommelse  med
Finland och Norge om verksamheten vid
Stiftelsen  Utbildning Nordkalotten
under åren 1997-1999,
d)  med  bifall till  proposition
1996/97:5 i motsvarande del godkänner
inrättandet  av  Institutet  för
utvärdering            av
arbetsmarknadspolitiken      och
avvecklingen av Expertgruppen  för
arbetsmarknadspolitiska
utvärderingsstudier (EFA),
e) som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört om volymen
av arbetsmarknadspolitiska åtgärder
och kvalificerad yrkesutbildning,
f) som sin mening ger regeringen till
känna  vad  utskottet  anfört  om
ytterligare medel till Samhall,
g)  bemyndigar regeringen att för
budgetåren 1998-2001 låta staten ta
på sig ekonomiska förpliktelser i
samband med stöd till forskning som
finansieras  från anslaget  B  4.
Forskning  och  utveckling  inom
arbetslivsområdet; under budgetåret
1997 får Arbetslivsinstitutet besluta
om medel inom en total ram av högst
150  000  000 kr och Rådet  för
arbetslivsforskning inom en total ram
av högst 160 000 000 kr avseende den
angivna tidsperioden,
h)  godkänner  att  medlen  under
anslaget  B  4.  Forskning  och
utveckling  inom  arbetslivsområdet
anvisas i form av ett ramanslag och
inte som föreslagits i propositionen
ett obetecknat anslag,
i)  med  anledning av proposition
1996/97:1  utgiftsområde  14  i
motsvarande del anvisar  medel  i
enlighet med vad utskottet anfört
(bilaga 1),
j) avslår de i bilaga 2 upptagna
motionsyrkandena.
res. 21 (fp)
res. 22 (mp)
Stockholm den 3 december 1996
På arbetsmarknadsutskottets vägnar
Johnny Ahlqvist
I beslutet har deltagit: Johnny Ahlqvist
(s), Elver Jonsson (fp), Sten Östlund
(s), Per Unckel (m), Berit Andnor (s),
Ingvar Johnsson (s), Kent Olsson (m),
Martin Nilsson (s), Elving Andersson
(c), Laila Bjurling (s), Patrik Norinder
(m), Sonja Fransson (s), Hans Andersson
(v), Kristina Zakrisson (s), Christel
Anderberg (m), Barbro Johansson (mp) och
Dan Ericsson (kd).

Reservationer

1. Den allmänna inriktningen av
arbetsmarknadspolitiken (mom. 1)
Per Unckel (m), Kent Olsson (m), Patrik
Norinder (m) och Christel Anderberg (m)
anser
dels att den del av utskottets yttrande
i avsnittet Den allmänna inriktningen av
arbetsmarknadspolitiken under rubrikerna
Lönebildningen respektive Arbetsrätten
och sysselsättningen bort ha följande
lydelse:
Lönebildningen
Arbetsmarknadsutskottet  instämmer  i
Moderata samlingspartiets uppfattning i
motion A277 att lönebildningen  inte
fungerar på den svenska arbetsmarknaden.
Det är viktigt att åtgärder vidtas som
främjar en angelägen löneflexibilitet.
Lönebildningen är alltför centraliserad.
En mer ändamålsenlig lönebildning är en
förutsättning för fler riktiga arbeten.
Lönesättningen skall utgå från personlig
kapacitet, kompetens, utvecklingsvilja
och   arbetsinsats.   En   större
lönevariation ger utrymme  för  fler
arbeten   och   främjar   dessutom
rörligheten.
Utskottet är starkt kritiskt till den
typ  av maktutövning som regeringens
samtal med arbetsmarknadens parter om
lönebildningen  innebär.  Regeringens
uppgift är i stället att lägga fast
nödvändiga spelregler för parterna vad
gäller lagstiftning, t.ex. om skatterna.
En förändrad och moderniserad arbetsrätt
är också en viktig förutsättning för att
komma till rätta med de problem som
föreligger kring lönebildningen. Dagens
regelverk  på  arbetsmarknadsområdet
medför en ojämn maktbalans som lägger
hinder i vägen när man på den enskilda
arbetsplatsen    önskar    träffa
överenskommelse om anpassning av löner
och andra anställningsvillkor till de
lokala förhållandena.
Moderata samlingspartiet har i samband
med riksdagens pågående behandling av
regeringens proposition 1996/97:16 En
arbetsrätt för ökad tillväxt  i  en
reservation tillsammans med Folkpartiet
och  Kristdemokraterna  utvecklat  en
analys av den nuvarande arbetsrättsliga
lagstiftningen och pekat på behoven av
en  ny  inriktning på området.  Där
föreslås bl.a. att en parlamentarisk
utredning skall tillsättas. Denna skall
också   sörja  för  att   sådana
konfliktregler utformas som skapar god
balans mellan parterna. En analys bör
slutligen   göras   av   sociala
ersättningars,    skatters    och
inkomstrelaterade avgifters inverkan på
lönebildningen och arbetslösheten. En
sådan  analys  bör  presenteras  för
riksdagen senast hösten 1997.
Arbetsrätten och sysselsättningen
Utskottet  anser  liksom  Moderata
samlingspartiet att det är nödvändigt
med  en  fundamental  förändring  av
inriktningen  från det kollektiva  i
riktning mot det individuella om jobben
skall blir fler och välståndet högre. I
Sverige   reglerar   lagar   och
kollektivavtal villkoren för arbetet,
ofta i minsta detalj. En avreglering
måste komma till stånd för att främja
tillväxten   och   därigenom   nya
arbetstillfällen.
Moderata samlingspartiet har i samband
med riksdagens pågående behandling av
regeringens proposition 1996/97:16 En
arbetsrätt för ökad tillväxt, i  en
reservation             till
arbetsmarknadsutskottets   betänkande
1996/97:AU4 tillsammans med Folkpartiet
och Kristdemokraterna, närmare utvecklat
en   analys   av  den  nuvarande
arbetsrättsliga lagstiftningen och pekat
på  behoven av en ny inriktning på
området. Där föreslås bl.a. att  en
parlamentarisk utredning utarbetar en
modern  arbetsrätt  för  2000-talet.
Utskottets utgångspunkt är att en ny
lagstiftning skall uppmuntra flexibla
lösningar. Reglerna bör också möjliggöra
att överenskommelser kan träffas på alla
arbetsplatser oavsett om arbetsgivaren
är bunden av kollektivavtal.
I  den nämnda reservationen föreslås
slutligen  att  den  arbetsrättsliga
reglering som infördes 1994 av  den
borgerliga regeringen bör återinföras i
avvaktan  på  utredningens  förslag.
Utskottet  instämmer  i  detta  och
tillstyrker därmed motion A277 i den
berörda delen.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1.  beträffande  den  allmänna
inriktningen            av
arbetsmarknadspolitiken
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:A277 yrkandena 1-4
, 13, 14 och 22 och 1996/97:A304
yrkande  4  samt med  avslag  på
motionerna       1996/97:A203,
1996/97:A211, 1996/97:A221 yrkandena
1-9  och  10 delvis, 1996/97:A223
yrkande    1,    1996/97:A228,
1996/97:A231,      1996/97:A237,
1996/97:A256, 1996/97:A257 yrkande 4,
1996/97:A261, 1996/97:A274  yrkande
12,  1996/97:A275,  1996/97:A285,
1996/97:A293, 1996/97:A297 yrkandena
1-4,  1996/97:A305 yrkandena  1-3,
1996/97:A306 yrkande 1, 1996/97:A710,
1996/97:A711 yrkande 1, 1996/97:A719
yrkande 3, 1996/97:Fi212 yrkandena
20-23,  1996/97:U515  yrkande  27,
1996/97:N212  yrkande  2   samt
1996/97:N270 yrkande 6 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
2. Den allmänna inriktningen av
arbetsmarknadspolitiken (mom. 1)
Elver Jonsson (fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
i avsnittet Arbetsmarknadsutskottets syn
på oppositionens förslag om inriktning
av politiken som börjar med  En av
Folkpartiets huvudlinjer och slutar med
 med regeringens politik på området 
borde ha haft följande lydelse:
Politiken måste inriktas på att få fram
riktiga jobb. Målet måste vara färre
arbetslösa och fler i jobb på  den
reguljära arbetsmarknaden. Detta är en
uppfattning  som kommer  till  klart
uttryck i Folkpartiets partimotion och
som utskottet ställer sig bakom. Genom
en  aktiv arbetsmarknadspolitik,  ett
gynnsamt näringslivsklimat samt sunda
statsfinanser går det att uppnå det
målet. Den arbetsmarknadspolitik som i
dag förs är i alltför stor utsträckning
inriktad på att åstadkomma statistiska
och  inte  reella  minskningar  av
arbetslöshetstalen  genom  att  öppet
arbetslösa temporärt förs över  till
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder.  I
stället  är det dags att  se  till
arbetslöshetens      bakomliggande
strukturella  orsaker. Utifrån  dessa
förutsättningar bör regeringen i  en
särproposition våren 1997 presentera en
analys och eventuella åtgärdsförslag som
föranleds av analysen.
Genom att en aktiv arbetsmarknadspolitik
kombineras   med    ett    gott
näringslivsklimat    och    sunda
statsfinanser ökar antalet riktiga jobb
samtidigt  som  den  traditionella
arbetsmarknadspolitiken kräver  mindre
resurser och anslagen till AMS  kan
minskas.  Ytterligare besparingar  är
möjliga  genom  exempelvis  kraftfull
decentralisering och avbyråkratisering.
Utskottet anser i likhet med Folkpartiet
att vissa medel som frigörs genom dessa
åtgärder bör användas för insatser för
handikappade.
Ett  uttryck  för  de  strukturella
förändringarna på arbetsmarknaden är att
kraven  på  kunskaper och personliga
färdigheter            ökar.
Arbetsmarknadspolitiken måste i än högre
grad  inriktas  på  den  framväxande
arbetsmarknaden och på att underlätta
yrkesmässig och geografisk rörlighet. I
prioriteringarna måste också ingå att
bryta det traditionella könsmönstret på
arbetsmarknaden. Utskottet anser vidare
att  öppenhet  krävs  i  frågan  om
arbetstidsförkortning och instämmer i
vad Sigge Godin anför i motion A710,
nämligen att en arbetstidsförkortning
inte löser den totala arbetslösheten,
men att alla vägar måste prövas.
Med hänvisning till det anförda biträder
utskottet således motion A221 i berörda
delar samt motion A710 vilket bör ges
regeringen till känna. Vidare avstyrks
övriga i sammanhanget upptagna motioner.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1.  beträffande  den  allmänna
inriktningen            av
arbetsmarknadspolitiken
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:A221 yrkandena 1-9
och 10 delvis och 1996/97:A710 samt
med   avslag   på   motionerna
1996/97:A203,      1996/97:A211,
1996/97:A223 yrkande 1, 1996/97:A228,
1996/97:A231,      1996/97:A237,
1996/97:A256, 1996/97:A257 yrkande 4,
1996/97:A261, 1996/97:A274  yrkande
12,   1996/97:A275,  1996/97:A277
yrkandena  1-4, 13, 14  och  22,
1996/97:A285,      1996/97:A293,
1996/97:A297   yrkandena   1-4,
1996/97:A304 yrkande 4, 1996/97:A305
yrkandena 1-3, 1996/97:A306 yrkande
1,   1996/97:A711  yrkande   1,
1996/97:A719 yrkande 3, 1996/97:Fi212
yrkandena 20-23, 1996/97:U515 yrkande
27,  1996/97:N212 yrkande 2  samt
1996/97:N270 yrkande 6 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
3. Den allmänna inriktningen av
arbetsmarknadspolitiken (mom. 1)
Hans Andersson (v) anser
dels  att utskottets överväganden  i
avsnitten  Riksdagens  beslut   om
utgiftsramar   och  beräkning   av
statsinkomsterna,
Arbetsmarknadsutskottets   syn   på
oppositionens förslag om inriktning av
politiken,    Arbetsrätten    och
sysselsättningen, Arbetstiden och syssel
sättningen,  respektive   utskottets
sammanfattande    ställningstaganden
rörande den allmänna inriktningen av
arbetsmarknadspolitiken bort ha följande
lydelse:
Den stora bristen i regeringens politik
är  att  den  saknar  krafttag  mot
arbetslösheten. Politiken leder till att
könsorättvisorna fördjupas och att de
sociala  klyftorna  ökar.  Regeringen
kommer inte ens att nå målet om att
halvera den öppna arbetslösheten vid
sekelskiftet. Regeringen prioriterar EMU-
anpassningen  framför  värnandet  av
välfärd och sysselsättning.
Utskottet anser liksom Vänsterpartiet
att Sverige omedelbart behöver en ny
politik     som     prioriterar
sysselsättningen.  Det  av  partiet
framlagda 20-miljardersprogrammet  för
nya arbeten bör förverkligas. Det består
bl.a. av ökade resurser till kommunerna,
sänkta   arbetsgivaravgifter    på
tjänstesektorn, sänkta egenavgifter för
egenföretagare,     grönt     in
vesteringsprogram,    stöd    till
försöksverksamhet          med
arbetstidsförkortning  och  en  mer
omfattande aktiv arbetsmarknadspolitik
med satsningar på kvinnor samt stöd till
handikappade     och      till
kompetensutveckling.
Arbetet är grunden för all välfärd. I
en svag ekonomi med hög arbetslöshet
minskar utrymmet för kommunerna, och
kvinnornas möjligheter till oberoende
hotas.  De fackliga organisationernas
förhandlingsstyrka minskar och  olika
löntagargrupper ställs mot varandra.
Regeringen har enligt utskottets mening
varit alltför passiv för att förhindra
att stora löneskillnader uppkommer. Ett
alltför  stort ansvar har lagts  på
parterna, inte bara för lönebildningen
utan även när det gäller arbetsrätten.
Utskottet utgår ifrån att de fackliga
organisationernas  konflikträtt  inte
urholkas i parternas överläggningar om
förhandlingssystemet.
Det förändringstryck som människorna
utsätts  för skall inte belasta  de
enskilda  i  form  av  arbetslöshet,
utslagning  och  minskade  inkomster.
Individernas omställningskostnader skall
finansieras och bäras kollektivt. Det
finns  en  tendens att  angripa  de
arbetslösa  snarare än arbetslösheten
genom marknadsliberala resonemang  om
incitament.
Utskottet   delar   Vänsterpartiets
uppfattning att arbetsmarknadspolitiken
inte får överbelastas. Den skall bara
vara  en  del  i  en  övergripande
sysselsättningspolitik. Det  reguljära
arbetslivet måste ta ett större ansvar
och inte lasta över kostnaderna på stat,
kommun och landsting. Ett exempel är att
introduktionen för de nytillträdande bör
kunna klaras av arbetsgivarna själva,
där  parterna  genom  praktikantavtal
garanterar goda villkor.  Ett  annat
exempel   är   ett  system   med
framtidsfonder, finansierade genom vinst
dispositioner, för att tillgodose en mer
omfattande  och  jämnare  fördelad
kompetensutveckling i arbetslivet.
Kvalitéten i de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna blir allt sämre som en följd
av  minskade  resurser  och  större
volymkrav.  Ytterligare  medel  borde
avsättas för otraditionella insatser för
invandrare  och  ungdomar.  Riktade
satsningar  behövs för kvinnor  vars
yrkesområden har drabbats av en stark
strukturrationalisering under senare år.
Utskottet  noterar  med  oro  att
regeringens volymkrav avseende åtgärder
tycks vara beräknade utan att hänsyn
tagits till möjligheten att upprätthålla
en    godtagbar   kvalitet    i
arbetsmarknadspolitiken.    Utskottet
finner  heller inget samband  mellan
riksdagens  operationella  mål  för
arbetsmarknadspolitiken och regeringens
volymkrav.
Utskottet delar regeringens uppfattning
att   AMV:s  verksamhetsmål  borde
kompletteras med ett fjärde mål, att
bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden.
Detta skall gälla såväl horisontellt som
vertikalt  och  såväl  vad  gäller
yrkestillhörighet, befattningskategori,
löner,   arbetstider   som   andra
arbetsvillkor.
Utskottet   delar   Vänsterpartiets
uppfattning att arbetsgivarnas kampanj
mot  arbetsrätten  bygger  på  ren
mytbildning. Att arbetsrätten  skulle
förhindra eller försvåra nyanställningar
står i skarp kontrast till all forskning
på området. Det är i stället så att den
nya  situationen  på  arbetsmarknaden
ställer krav på en utvidgad arbetsrätt
som skyddar arbetstagarnas behov  av
trygghet och inflytande i förhållande
till  nya  anställningsformer  och
beslutsnivåer. Det behövs också bättre
regler  för att säkra jämställdheten
mellan könen i arbetslivet. Fortfarande
ligger makten kvar hos arbetsgivaren,
som  ensam  bestämmer  när  det  är
arbetsbrist.
En successiv arbetstidsförkortning är
nödvändig för att öka sysselsättningen
och minska arbetslösheten. Arbetstiderna
är också en viktig fördelningsfråga.
Sverige hör till de länder i Europa som
har  längst  ordinarie  arbetstid.
Begränsning av övertidsuttag och  en
successiv  arbetstidsförkortning  är
vitalt för att öka sysselsättningen. Det
handlar    om   att   stimulera
försöksverksamhet i olika branscher och
att inleda en lagstiftad arbetstidsför
kortning. Eftersom frågan rör både lag
och avtal måste parterna involveras i
detta arbete. Utskottet anser liksom
Vänsterpartiet att 2 miljarder kronor
bör avsättas för ändamålet som en del i
sysselsättningsprogrammet. Det anförda
innebär  att  utskottet  tillstyrker
motionerna A305 och Fi212 i berörda
delar.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1.  beträffande  den  allmänna
inriktningen            av
arbetsmarknadspolitiken
att  riksdagen med anledning  av
motionerna 1996/97:A305  yrkandena
1-3  och  1996/97:Fi212 yrkandena
20-23 samt med avslag på motionerna
1996/97:A203,     1996/97:A211,
1996/97:A221 yrkandena 1-9 och 10
delvis,  1996/97:A223 yrkande  1,
1996/97:A228,     1996/97:A231,
1996/97:A237,     1996/97:A256,
1996/97:A257    yrkande    4,
1996/97:A261, 1996/97:A274 yrkande
12,  1996/97:A275,  1996/97:A277
yrkandena 1-4, 13, 14  och  22,
1996/97:A285,     1996/97:A293,
1996/97:A297   yrkandena   1-4,
1996/97:A304 yrkande 4, 1996/97:A306
yrkande    1,    1996/97:A710,
1996/97:A711 yrkande 1, 1996/97:A719
yrkande 3, 1996/97:U515 yrkande 27,
1996/97:N212  yrkande  2  samt
1996/97:N270 yrkande 6  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
4. Den allmänna inriktningen av
arbetsmarknadspolitiken (mom. 1)
Barbro Johansson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
i avsnittet Den allmänna inriktningen av
arbetsmarknadspolitiken under rubriken
Arbetstiden och sysselsättningen  som
börjar med Utskottet vill och slutar
med  berörda delar bort ha följande
lydelse:
Arbetsmarknadsutskottet  instämmer  i
Miljöpartiets uppfattning i motionerna
A274 och A711 som poängterar att den
enskilt viktigaste åtgärden för  att
förbättra  sysselsättningen  är  en
arbetstidsförkortning. Det är  enligt
utskottets uppfattning dags att frångå
traditionella medel som ökad ekonomisk
tillväxt  som ett sätt  att  minska
arbetslösheten.     I     dagens
arbetsmarknadsläge    skulle    en
arbetstidsförkortning i stället vara ett
verkningsfullt  medel  att  reducera
arbetslösheten.   I   likhet   med
Miljöpartiet i motion N270  förordar
utskottet vidare att särskilda resurser
bör  avsättas  för  att  några  av
arbetslöshet hårt ansatta kommuner skall
få   möjlighet  att  pröva   nya
processinriktade metoder för att skapa
nya arbetstillfällen.
Med hänvisning till det anförda biträder
utskottet således motionerna A274, A711
och N270 i berörda delar. Utskottet
avstyrker övriga i sammanhanget upptagna
motioner.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1.  beträffande  den  allmänna
inriktningen            av
arbetsmarknadspolitiken
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:A274 yrkande 12,
1996/97:A711  yrkande  1   och
1996/97:N270 yrkande 6 samt  med
avslag på motionerna 1996/97:A203,
1996/97:A211, 1996/97:A221 yrkandena
1-9  och  10 delvis, 1996/97:A223
yrkande    1,    1996/97:A228,
1996/97:A231,      1996/97:A237,
1996/97:A256, 1996/97:A257 yrkande 4,
1996/97:A261, 1996/97:A275, 1996/97:
A277 yrkandena 1-4, 13, 14 och 22,
1996/97:A285,      1996/97:A293,
1996/97:A297   yrkandena   1-4,
1996/97:A304 yrkande 4, 1996/97:
A305  yrkandena 1-3,  1996/97:A306
yrkande 1, 1996/97:A710, 1996/97:A719
yrkande 3, 1996/97:Fi212 yrkandena
20-23, 1996/97:U515 yrkande 27 och
1996/97:N212 yrkande 2  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
5. Den allmänna inriktningen av
arbetsmarknadspolitiken (mom. 1)
Dan Ericsson (kd) anser
dels att den del av utskottets yttrande
i avsnittet Arbetsmarknadsutskottets syn
på oppositionens förslag om inriktning
av  politiken,   Arbetsrätten  och
sysselsättningen och Lönebildningen bort
ha följande lydelse:
Arbetsmarknadsutskottet anser  liksom
Kristdemokraterna i motion A297 att en
framgångsrik politik för nya arbeten
också  måste  inbegripa  en  sund
näringspolitik. Rimliga förutsättningar
måste ges för att nya företag skall
kunna startas och befintliga företag
växa. Regeringens politik har försämrat
företagsklimatet. Det är  också  som
framhålls i motionen nödvändigt med en
skatteväxling med sänkta skatter  på
arbete. Liksom Kristdemokraterna anser
utskottet   att  bekämpningen   av
arbetslösheten kan grunda sig på ett
program som utgår från samtliga fem
Essenpunkter.  -  Många  beslut  av
regeringen   har   slagit   hårt
regionalpolitiskt.  I  stället  för
flyttlasspolitik    behövs    en
regionalpolitisk helhetssyn på närings-
och arbetsmarknadspolitiken. - En aldrig
så    stor    satsning    på
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  kan
inte ersätta de arbetstillfällen som kan
skapas med riktiga förutsättningar för
framför  allt  den privata  sektorn.
Arbetsmarknadspolitiken måste reformeras
och stimulera rörlighet och samhällets
strukturomvandling.  Den  måste  som
framhålls av Kristdemokraterna utgå från
subsidiaritetsprincipen.
Arbetsmarknadsområdet  är  i   dag
genomreglerat. En omprövning måste ske.
- För att förhindra långtidsarbetslöshet
krävs   insatser   i   form   av
kompetenshöjning och särskilda projekt.
Ungdomsarbetslösheten bör motarbetas med
lägre  ingångslöner  och  ett  nytt
lärlingssystem. Utskottet anser liksom
Kristdemokraterna att målet måste vara
att halvera den totala arbetslösheten
till år 2000.
Lönebildningen
Flexibiliteten  i lönesättningen  för
ungdomar måste öka. Som framhålls skulle
en lägre ingångslön  kunna vara ett
verksamt sätt att få flera unga  i
arbete.  Om  det  inte  blir  löst
avtalsvägen bör enligt utskottets mening
lagstiftning övervägas.
Arbetstiden och sysselsättningen
Utskottet anser liksom Kristdemokraterna
att det är önskvärt med fler projekt och
försök  med förkortad arbetstid  och
arbetsdelning i offentlig sektor. Man
bör ta fasta på partiets förslag om ett
särskilt stimulansstöd till verksamheter
inom  offentlig  sektor  som  prövar
arbetsdelning för att få fler i arbete.
Finansiering bör ske inom ramen för de
särskilda insatserna för omstrukturering
i den kommunala verksamheten.
Det  anförda innebär att  utskottet
tillstyrker motionerna A297 och U515 i
berörda delar.

dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1.  beträffande  den  allmänna
inriktningen            av
arbetsmarknadspolitiken
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna  1996/97:A297  yrkandena
1-4 och 1996/97:U515 yrkande 27 samt
med   avslag   på   motionerna
1996/97:A203,      1996/97:A211,
1996/97:A221 yrkandena 1-9 och 10
delvis,  1996/97:A223  yrkande  1,
1996/97:A228,      1996/97:A231,
1996/97:A237,      1996/97:A256,
1996/97:A257 yrkande 4, 1996/97:
A261,  1996/97:A274  yrkande  12,
1996/97:A275, 1996/97:A277 yrkandena
1-4, 13, 14 och 22, 1996/97:A285,
1996/97:A293, 1996/97:
A304  yrkande  4,  1996/97:A305
yrkandena 1-3, 1996/97:A306 yrkande
1, 1996/97:A710, 1996/97:A711 yrkande
1,   1996/97:A719  yrkande   3,
1996/97:Fi212  yrkandena   20-23,
1996/97:N212  yrkande  2   samt
1996/97:N270 yrkande 6 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört.
6. Nedskärningar inom offentlig sektor
(mom. 2)
Dan Ericsson (kd) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under  rubriken  Nedskärningar  inom
offentlig sektor - Arbetsmarknadsmedel
som  börjar med  Utskottet kan  och
slutar med och A814 bort ha följande
lydelse:
Arbetsmarknadsutskottet anser  liksom
Kristdemokraterna i motion A297 att man
i stället för att upprätta särskilda
 arbetslag  som t.ex. OTA - som ägnar
sig  åt  verksamhet  som  enligt
kommunernas, landstingens och statens
synsätt egentligen är obehövlig - bör
säkerställa resurser för kommuner och
landsting så att man kan upprätthålla en
god personalbemanning inom prioriterade
områden som vård och omsorg och på så
sätt förhindra arbetslöshet för de 30
000 personer som regeringen räknar med
skall friställas under de närmaste åren.
Av    Kristdemokraternas   samlade
finanspolitik framgår att kommuner och
landsting skall tillföras ytterligare
6,5 miljarder kronor. En sådan politik
skulle enligt utskottets mening kunna
säkerställa god kvalitet i vård och
omsorg samt bidra till att bibehålla
personal inom dessa sektorer. Ett sätt
att ytterligare förhindra uppsägningar
är att med särskilda utbildnings- och
kompetenshöjande   insatser   låta
länsarbetsnämnderna skriva avtal  med
kommunerna och landstingen om sådana
åtgärder  när alternativet är  öppen
arbetslöshet. Det anförda innebär att
arbetsmarknadsutskottet   tillstyrker
motionen i den berörda delen.
dels att utskottets hemställan under 2
bort ha följande lydelse:
2. beträffande nedskärningar inom
offentlig sektor
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:A297 yrkande 11 samt  med
avslag på motionerna 1996/97:A214,
1996/97:A223 yrkande 2, 1996/97:A279,
1996/97:A811 och 1996/97:A814 yrkande
1,
7. EU-frågor m.m. (mom. 6)
Dan Ericsson (kd) anser
dels att den del av utskottets yttrande
i avsnittet EU-frågor m.m. som börjar
med  Med anledning och slutar med  
(yrk. 15) bort ha följande lydelse:
Enligt utskottets mening behövs, såsom
påpekas  i Kristdemokraternas  motion
A297, åtgärder såväl på utbuds- och
efterfrågesidan     som      i
arbetsmarknadspolitik och utbildning i
EU-arbetet   för   att   bekämpa
arbetslösheten. Man bör dock  betona
vikten av åtgärder på skatteområdet,
flexiblare arbetsrätt och arbetstider
och    en    fortsatt    aktiv
arbetsmarknadspolitik. Sverige bör inta
en mer aktiv roll i debatten när det
gäller  åtgärder  på efterfrågesidan,
eftersom  man på senare  tid  varit
tvehågsen inför sådana insatser. Det som
utskottet  nu anfört om  regeringens
agerande i arbetsmarknadsfrågor inom EU
bör ges regeringen till känna (yrk. 15).
dels att utskottets hemställan under 6
bort ha följande lydelse:
6. beträffande EU-frågor m.m.
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:A297 yrkande 15  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
8. Arbetsmarknaden för ungdomar (mom. 7)
Elver Jonsson (fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
i avsnittet Arbetsmarknaden för vissa
grupper    som    börjar    med
 Arbetsmarknadsutskottet har och slutar
med  avstyrks därmed bort ha följande
lydelse:
Vad ungdomar framför allt behöver är
att få in en fot på arbetsmarknaden.
Genom att utforma politiken så att fler
företag skapas kan också ungdomarnas
möjligheter att få arbete eller praktik
vka.  I  enlighet  med  Folkpartiets
uppfattning i motion A221 (yrk. 15)
anser   utskottet   att   bättre
förutsättningar  för  företagande  i
kombination med andra reformer såsom en
moderniserad arbetsrätt ökar de ungas
möjligheter   på   arbetsmarknaden.
Samtidigt som de föreslagna reformerna
genomförs  skall  det  dock  även
fortsättningsvis         finnas
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  och
utbildning  som  är  anpassade  till
ungdomar  och deras behov. Utskottet
stöder Folkpartiets uppfattning när det
gäller insatser för ungdomar och anser
att detta bör ges regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 7
bort ha följande lydelse:
7. beträffande arbetsmarknaden för
ungdomar
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:A221 yrkande 15  och  med
avslag  på motionerna 1996/97:A305
yrkande 14, och 1996/97:Ub246 yrkande
5 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
9. Arbetsmarknaden för ungdomar (mom. 7)
Hans Andersson (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande
i avsnittet Arbetsmarknaden för vissa
grupper    som    börjar    med
 Arbetsmarknadsutskottet har och slutar
med  utgiftsområde 14 bort ha följande
lydelse:
Utskottet   delar   Vänsterpartiets
uppfattning i motion A305 (yrk. 14) att
obligatoriska praktikplatser bör införas
på medelstora och stora företag inom
näringslivet. Det skulle kunna innebära
att ca 50 000 praktikplatser tillskapas
för   ungdomar   och   invandrare.
Praktikplatserna ger både praktik och
kompetenshöjning.  Villkoren   skall
regleras genom praktikantavtal mellan
arbetsmarknadens  parter.   Systemet
innebär att produktionen får både ett
ekonomiskt och ett praktiskt ansvar för
ungdomars och invandrares sysselsättning
och   framtida   möjligheter   på
arbetsmarknaden. Detta bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
Vänsterpartiet har vidare i motion Ub246
(yrk.   5)  föreslagit  att   en
parlamentarisk utredning tillsätts med
uppdrag att se över ersättningarna till
ungdomar som är öppet arbetslösa och i
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder,  i
syfte att ta fram förslag till ett
system som garanterar alla ungdomar rätt
till egen försörjning. Utskottet delar
Vänsterpartiets uppfattning att en sådan
utredning bör tillsättas. Vad utskottet
anfört bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 7
bort ha följande lydelse:
7. beträffande arbetsmarknaden för
ungdomar
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:A305 yrkande 14
och 1996/97:Ub246 yrkande 5 och med
avslag på motion 1996/97:A221 yrkande
15 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
10. Kvinnors arbetsmarknad (mom. 8)
Elver Jonsson (fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
i avsnittet Arbetsmarknaden för vissa
grupper    som    börjar    med
 Arbetsmarknadsutskottet  konstaterar 
och slutar med avstyrks således  bort
ha följande lydelse:
Arbetsmarknadsutskottet konstaterar  i
likhet med vad som sägs i Folkpartiets
motion A221 (yrk. 10) att kvinnor har
under de senaste decennierna undan för
undan  stärkt  sin  ställning  på
arbetsmarknaden. Denna förstärkning har
fortsatt även på 1990-talet. Under den
djupa konjunkturnedgången i början av
1990-talet var det männen som drabbades
hårdast  av  arbetslöshet.   Denna
utveckling har enligt utskottets mening
nu vänt i takt med att neddragningar i
den offentliga sektorn har skett. Nu är
kvinnors arbetslöshet på väg att bli
större än männens. Regeringen uppdrog i
våras åt Riksrevisionsverket (RRV) att
göra   en   översyn   av   de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna  ur
ett jämställdhetsperspektiv. Detta är
bra  och  viktigt  då  det  ökar
möjligheterna     för      att
arbetsmarknadspolitiken   kan   möta
kvinnors behov av aktiva åtgärder på ett
rimligt sätt. Enligt utskottets mening
krävs nu konkreta åtgärder som ökar
arbetslösa  kvinnors möjligheter  att
finna nya jobb. I propositionen säger
sig visserligen regeringen vara djupt
bekymrad över den ökade arbetslösheten
bland kvinnor. Några förslag om hur man
skall  bekämpa kvinnors  arbetslöshet
framförs dessvärre inte. I motion A263
av  Siri  Dannaeus m.fl.  (fp)  ges
konstruktiva     uppslag     hur
kvinnodominerade  yrken  t.ex.  inom
barnomsorg och skola skall kunna få en
starkare manlig influens. Det är enligt
utskottets mening viktigare än någonsin
att bryta det traditionella könsmönstret
på arbetsmarknaden så att kvinnor söker
sig till traditionella mansdominerade
yrken och vice versa. Utskottet anser
att  regeringen  bör återkomma  till
riksdagen med en konkret plan om hur man
avser  att  bryta det  traditionella
könsmönstret. Detta bör riksdagen med
anledning av motion A221 i berörd del
som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 8
bort ha följande lydelse:
8.    beträffande    kvinnors
arbetsmarknad
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:A221 yrkande 10 delvis och
med avslag på motionerna 1996/97:A252
och 1996/97:A807 yrkande 1 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
11. Arbetsmarknaden för akademiker m.fl.
(mom. 11)
Elver Jonsson (fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
i avsnittet Arbetsmarknaden för vissa
grupper    som    börjar    med
 Arbetsmarknadsutskottet  delar   och
slutar med motion 201 bort ha följande
lydelse:
Landets arbetslösa akademiker besitter
enligt  utskottets  uppfattning  en
kompetens som inte utnyttjas.  Detta
leder till ett oförsvarligt slöseri ur
såväl   utbildningsekonomisk   som
privatekonomisk  och samhällsekonomisk
synvinkel. Satsningar på den strategiska
grupp som de arbetslösa akademikerna
utgör kan indirekt medföra att många
andra arbetslösa får arbete. För att ta
till vara de kvalifikationer som de
arbetslösa akademikerna besitter  bör
dels åtgärder kunna föreslås redan nu,
dels bör regeringen ingående analysera
gruppens  situation  och   föreslå
åtgärdsförbättringar.   Detta   bör
riksdagen med anledning av motion A201
som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 11
bort ha följande lydelse:
11. beträffande arbetsmarknaden för
akademiker m.fl.
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:A201  och med  avslag  på
motionerna   1996/97:A248   och
1996/97:A259 som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
12. Ekonomiska frizoner (mom. 12)
Per Unckel (m), Kent Olsson (m), Patrik
Norinder (m) och Christel Anderberg (m)
anser
dels att utskottets yttrande i avsnittet
Ekonomiska  frizoner som börjar  med
 Arbetsmarknadsutskottet  konstaterar 
och slutar med motion A276  bort ha
följande lydelse:
Enligt     arbetsmarknadsutskottets
uppfattning finns det såsom framhävs i
motion  Fi207  skäl som  talar  för
införande  av  ekonomiska  frizoner.
Frizoner kan vara ett led i arbetet mot
social  segregation.  Frizoner  kan
motverka de problem som präglar hela det
svenska samhället till följd av höga
skatter,  alltför litet utrymme  för
företagande  och för  den  enskildes
valfrihet samt ett undanträngt civilt
samhälle. Frizoner kan dessutom motverka
en destruktiv social utveckling som äger
rum  i  vissa  bostadsområden  och
kommundelar.  Utskottet  anser  att
formerna för hur frizoner skulle kunna
bryta      de      nuvarande
segregationstendenserna i det svenska
samhället bör utvecklas. Vad utskottet
anfört bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 12
bort ha följande lydelse:
12. beträffande ekonomiska frizoner
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Fi207 yrkandena 6 och 7 och
med   avslag   på   motionerna
1996/97:A253,  1996/97:A268   och
1996/97:A276 som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
13. Ekonomiska frizoner (mom. 12)
Barbro Johansson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
i avsnittet Ekonomiska frizoner m.m. som
börjar  med  Arbetsmarknadsutskottet
konstaterar  och slutar med  motion
A276 bort ha följande lydelse:
Utskottet  anser  att  det  behövs
nyskapande åtgärder för att få  ner
arbetslösheten. I motion A276 föreslår
Miljöpartiet att försöksverksamhet med
sänkt   arbetstid,   skatteväxling,
sabbatsår enligt dansk förebild samt
lärlingsutbildning enligt tysk modell
bör bedrivas i en del av landet -
Uppsala län och kommun. Utskottet anser
att förslaget skall prövas. I Uppsala
kommun bör arbetstiden kunna sänkas,
skatteväxling införas så att det blir
billigare att anställa och dyrare att
förstöra  miljön samt nya typer  av
arbetsmarknads- och utbildningspolitiska
åtgärder prövas. Vad utskottet anfört
bör  riksdagen  som sin  mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 12
bort ha följande lydelse:
12. beträffande ekonomiska frizoner
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:A276  och med  avslag  på
motionerna       1996/97:A253,
1996/97:A268   och  1996/97:Fi207
yrkandena 6 och 7 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
14. Volymangivelse i intervall för
arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.m.
(mom. 13)
Dan Ericsson (kd) anser
dels att den del av utskottets yttrande
i   avsnittet   Omfattningen   och
inriktningen      av      de
arbetsmarknadspolitiska    åtgärderna
budgetåret  1997  som  börjar  med
 Utskottet tar  och slutar med  till
känna bort ha följande lydelse:
Utskottet  anser  att  oavsett  hur
omfattande  de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna än blir kan och skall de
aldrig ersätta de arbetstillfällen som
med rätta förutsättningar kan och måste
skapas inom främst den privata sektorn.
Utskottet anser också att de förslag
Kristdemokraterna har lagt fram  vid
behandlingen av den ekonomiska politiken
och   budgetpolitiken   ger   goda
förutsättningar för nya jobb. När det
gäller omfattningen och inriktningen av
de  arbetsmarknadspolitiska åtgärderna
budgetåret 1997 förordar utskottet att
volymen på åtgärderna fastställs som ett
intervall i stället för som nu är fallet
i  form av ett fixt tal. Utskottet
föreslår ett intervall för 1997  på
170 000-230 000 åtgärdsplatser. Det är
enligt utskottets mening angeläget att
kostnadseffektiviteten hos  de  olika
arbetsmarknadspolitiska    åtgärderna
redovisas på ett sådant sätt att det
framgår i vilken utsträckning deltagande
i en åtgärd leder till reguljärt arbete.
dels att utskottets hemställan under 13
bort ha följande lydelse:
13. beträffande volymangivelse  i
intervall för arbetsmarknadspolitiska
åtgärder m.m.
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:A297 yrkandena 5 och 6 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
15. Utvärdering av arbetslivsutveckling
(mom. 15)
Elver Jonsson (fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
i  avsnittet Arbetslivsutveckling som
börjar med  Vad sedan och slutar med
 berörda  delar  bort  ha  följande
lydelse:
Utskottet  instämmer i  Folkpartiets
uppfattning i motion A221 (yrk. 13) att
en utvärdering av ALU bör göras eftersom
åtgärden har funnits under en längre
tid. Detta bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna. risken är stor
att ALU-projekt tränger ut på ordinarie
arbetsmarknad om det får pågå under
alltför lång tid.
dels att utskottets hemställan under 15
bort ha följande lydelse:
15.  beträffande  utvärdering  av
arbetslivsutveckling
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:A221 yrkande 13  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
16. Rådet för arbetslivsforsknings stöd
till arbetsmarknadspolitisk forskning
och oberoendet för Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering m.m.
(mom. 22 och 23)
Per Unckel (m), Kent Olsson (m), Patrik
Norinder (m) och Christel Anderberg (m)
anser
dels att utskottets yttrande i avsnittet
Arbetsmarknadspolitisk  forskning  och
utveckling under rubriken Proposition
1996/97:5 Forskning och utveckling bort
ha följande lydelse:
Det  är  enligt  utskottets  mening
angeläget att betona att den forsknings-
och utvärderingsverksamhet som det nya
institutet skall bedriva måste utföras
helt självständigt i förhållande till
ansvariga departement och myndigheter.
Arbetsmarknadsutskottet    instämmer
således  i  Moderata samlingspartiets
uppfattning i motionerna A277 och Ub7
att  det  föreslagna Institutet  för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering måste
ges  en  fristående ställning  eller
inordnas  i  ett  universitet.  Vad
utskottet anfört bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.
Utskottet avvisar i likhet med Moderata
samlingspartiet i motion Ub411 förslaget
om  inriktningen avseende Rådet  för
arbetslivsforsknings   stöd   till
arbetsmarknadspolitisk forskning.
dels att utskottets hemställan under 22
bort ha följande lydelse:
22.   beträffande  Rådet   för
arbetslivsforsknings  stöd   till
arbetsmarknadspolitisk forskning
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub411  yrkande  9  avslår
proposition 1996/97:5 i motsvarande
del och som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
dels att utskottets hemställan under 23
bort ha följande lydelse:
23.  beträffande  oberoendet  för
Institutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering m.m.
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:A277 yrkande 21
och 1996/97:Ub7 yrkande 7 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
17. Komplettering av
arbetslivsforskningens inriktning
(mom. 24)
Hans Andersson (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande
i avsnittet Forskning och utveckling på
arbetslivsområdet  som  börjar  med
 Arbetsmarknadsutskottet  konstaterar 
och slutar med motsvarande delar bort
ha följande lydelse:
Arbetslivsforskningens    föreslagna
inriktning bör kompletteras med en rad
angelägna    frågor,    exempelvis
arbetslivets  demokratiproblem,  det
finansiella ansvaret för åtgärder  i
arbetslivet, arbetstiderna och kriterier
för könsneutrala arbetsvärderingssystem.
Arbetsmarknadsutskottet instämmer härmed
i de förslag som har förts fram av
Vänsterpartiet i motionerna A305 (yrk.
19) och Ub7 (yrk. 8). I fokus för
arbetslivsforskningen bör arbetslivets
demokratiproblem          stå.
Arbetstidsforskning  bör  vara  ett
högprioriterat område. Ett annat viktigt
forskningsområde  är  arbetsgivarens
sociala och finansiella ansvar i ett
föränderligt arbetsliv. Här återfinns
angelägna frågor som kostnadsansvaret
vid  rehabilitering av arbetsskadade,
anpassning av arbetsplatser för personer
med  funktionshinder,  inrättande  av
praktikplatser för nytillträdande  på
arbetsmarknaden  och  system   för
kompetensutveckling  i  arbetslivet.
Ytterligare ett angeläget område gäller
könsneutrala system för arbetsvärdering.
Genom   könsneutral  arbetsvärdering
underlättas utvecklingen av en modern
arbetsorganisation liksom jämlikhet och
jämställdhet i arbetslivet. Utskottet
anser   att  de  synpunkter   på
arbetslivsforskningens inriktning  som
här har redovisats bör ges regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 24
bort ha följande lydelse:
24. beträffande komplettering  av
arbetslivsforskningens inriktning
att riksdagen med anledning av bifall
till motionerna 1996/97:A305 yrkande
19 och 1996/97:Ub7 yrkande 8 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
18. Övriga arbetslivsfrågor (mom. 28)
Barbro Johansson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
i avsnittet Övriga arbetslivsfrågor som
börjar  med  Arbetsmarknadsutskottet
anser och slutar med berörd del  bort
ha följande lydelse:
Arbetsmiljölagens  tillämpningsområde
har successivt utökats och omfattar nu
bl.a. elever från grundskolans årskurs
1. I likhet med motionärerna i A714
anser utskottet att ytterligare ett steg
nu  bör  tas  genom  att  göra
arbetsmiljölagen tillämplig på barn i
förskolan. Utskottet anser att detta bör
ges regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 28
bort ha följande lydelse:
28.    beträffande    övriga
arbetslivsfrågor
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna   1996/97:A714   och
1996/97:So279 yrkande 3  och  med
avslag på motion 1996/97:A235 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
19. Lönebidrag till icke
arbetshandikappade (mom. 29)
Elver Jonsson (fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
i  avsnittet  Lönebidrag  för  icke
arbetshandikappade som börjar med  Vad
utskottet  och slutar  med  vidare
åtgärd bort ha följande lydelse:
Arbetslösheten stiger också bland de
arbetshandikappade.  Det  är  därför
viktigt att lönebidragsanställningar i
största möjliga utsträckning måste vara
en  åtgärd  för  arbetshandikappade.
Arbetsmarknadsutskottet  instämmer  i
Folkpartiets yrkande i motion A221 i
denna del. Vad utskottet anfört bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 29
bort ha följande lydelse:
29. beträffande lönebidrag till icke
arbetshandikappade
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:A221 yrkande 18  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
20. Förslag om hur de
lönebidragsanställdas situation skall
kunna stärkas (mom. 30)
Barbro Johansson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
i avsnittet Övriga lönebidragsfrågor som
börjar  med  Arbetsmarknadsutskottet
bedömer  och  slutar med  pågående
Losamutredningen  bort  ha  följande
lydelse:
När det gäller Miljöpartiets motion
A273 instämmer utskottet i att det är
angeläget att förslag utarbetas om hur
de lönebidragsanställdas situation skall
kunna stärkas och utvecklas. Regeringen
bör återkomma till riksdagen med ett
förslag i frågan. Vad utskottet anfört
bör  riksdagen  som sin  mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 30
bort ha följande lydelse:
30. beträffande förslag om hur de
lönebidragsanställdas situation skall
kunna stärkas
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:A273 yrkande 1 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
21. Anslag för budgetåret 1997 (mom. 34)
Elver Jonsson (fp) anser
dels att utskottets yttrande i avsnittet
Arbetsmarknaden för Kvinnor bort  ha
följande lydelse:
Utskottet  anser  i  likhet  med
Folkpartiet liberalerna i motion A221
(yrk. 16) att det är angeläget att fler
kvinnor  får  möjlighet  att  starta
företag.  I  dag utgår  starta-eget-
bidrag/aktivitetsstöd till kvinnor som
har  varit  anställda inom offentlig
sektor. Sådant stöd bör kunna utgå till
alla kvinnor som är långtidsarbetslösa
och inte enbart till dem som har varit
anställda inom offentlig sektor.
dels att utskottets yttrande i avsnittet
A    1.    Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader bort ha följande
lydelse:
Utskottet    delar   Folkpartiets
uppfattning i motion A221 (yrk.  20
delvis) att lönebidragsmedlen för 1997
bör  förstärkas med ytterligare  200
miljoner kronor. Medlen bör överföras
från anslaget A 1. Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader till anslaget A 3.
Särskilda     åtgärder     för
arbetshandikappade.
Arbetslinjen måste gälla  även  för
handikappade.  Att  få  utföra  ett
efterfrågat arbete har utomordentligt
stor betydelse för livskvaliteten. Även
i   fortsättningen   måste   de
arbetshandikappade få ett välbehövligt
stöd så att förtidspensioneringar  i
största  möjliga  utsträckning  kan
undvikas.
dels att utskottets yttrande i avsnittet
Arbetslivsutveckling  (ALU),  såvitt
gäller regelverket för åtgärden, bort
ha följande lydelse:
Arbetslivsutveckling är en åtgärd som
har visat sig vara smidig och flexibel
att tillgripa i sista hand när andra
åtgärder har prövats. Som framgår av
utskottsbetänkandets      inledande
bakgrundsbeskrivning finns möjligheter
att anvisa arbetslivsutveckling på ett
mer obundet sätt i de kommuner som
bedriver försöksverksamhet med  lokal
samverkan inom arbetsmarknadspolitiken.
Utskottet anser i likhet med Folkpartiet
i motion A221 (yrk. 12) att det innebär
risk   för   undanträngning   av
arbetstillfällen från  den  ordinarie
arbetsmarknaden om ALU-projekt får pågå
under lång tid. Regelverket kring ALU
bör därför återställas till vad som
gällde före den 1 juli 1996, vilket bör
ges regeringen till känna.
dels att utskottets yttrande i avsnittet
Arbetsmarknadsutbildning   bort   ha
följande lydelse:
Utskottet  förordar i enlighet  med
Folkpartiets förslag i motion A221 (yrk.
11)  en  fortsatt  förändring  av
arbetsmarknadsutbildningen så att den
inriktas på framtidens och inte  på
gårdagens arbetsmarknad. Utgångspunkten
för dagens arbetsmarknadsutbildning är
ofta att man skall sysselsätta ett stort
antal arbetslösa. Utskottet instämmer i
Folkpartiets uppfattning att  antalet
personer i arbetsmarknadsutbildning inte
får  bli så stort att utbildningens
kvalitet äventyras. Ett tillkännagivande
är  enligt  utskottets  uppfattning
motiverat för att uppnå den önskvärda
kvalitetshöjningen.
dels att utskottets yttrande i avsnittet
Medelsanvisning  på  anslaget  A  2.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder bort ha
följande lydelse:
Utskottet  förordar  i  likhet  med
Folkpartiet i motion A221 (yrk.  20
delvis)   att   den  traditionella
arbetsmarknadspolitiken bör genomföras
med något mindre resurser. Detta kan
åstadkommas  genom  en   förändrad
arbetsmarknadspolitik som leder  till
fler  arbeten  så  att  behovet  av
arbetsmarknadspolitiska     åtgärder
minskar. Den förändringen bör enligt
utskottets mening vara så inriktad att
den underlättar för nya företag att
snabbt    rekrytera   arbetskraft.
Besparingar kan även uppnås genom en
kraftfull   decentralisering   och
avbyråkratisering av upphandlingen av de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna samt
en strävan att där det är möjligt och
lämpligt  välja  billigare  åtgärder
framför  dyrare.  Utskottet  delar
Folkpartiets  bedömning  att  sådana
förändringar kan leda till besparingar
med 5 800 miljoner kr. Härav skall
enligt  utskottet  50  miljoner  kr
tillföras anslaget B 5. Bidrag till
Samhall AB.
dels att utskottets yttrande i avsnittet
Inriktningen  av  arbetslivspolitiken
bort ha följande lydelse:
Utskottet delar den bedömning av de
arbetshandikappades situation som görs i
Folkpartiets motion A221 (yrk.  17).
Arbetslinjen måste gälla även för denna
grupp. Att få utföra ett efterfrågat
arbete har utomordentligt stor betydelse
för   livskvaliteten.   Även   i
fortsättningen     måste     de
arbetshandikappade få ett välbehövligt
stöd så att förtidspensioneringar  i
största  möjliga  utsträckning  kan
undvikas. De statliga insatserna för
arbetshandikappade måste  prioriteras.
Denna uppfattning bör ges regeringen
till känna.
dels att utskottets yttrande i avsnittet
Medelsanvisning  på  anslaget  A  3.
Särskilda     åtgärder     för
arbetshandikappade  bort ha  följande
lydelse:
Utskottet  delar  den  uppfattning
Folkpartiet för fram i motion A221 (yrk.
20 delvis) att det är viktigt att de
arbetshandikappade även i fortsättningen
får ett välbehövligt stöd. Därför vill
vi  öka insatserna för denna grupp.
Utskottet anser därför att riksdagen
skall anslå 200 miljoner kronor extra
till   lönebidragen  jämfört   med
utskottsmajoritetens förslag.
dels att utskottets hemställan under 34
bort ha följande lydelse:
34.   beträffande  anslag  för
budgetåret 1997
att riksdagen
a)-e) = utskottet,
f)  med  anledning  av  motion
1996/97:A221 i motsvarande del som
sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ytterligare
medel till Samhall,
g)-h) = utskottet,
i)  med  anledning  av  motion
1996/97:A221  yrkande  20   och
proposition 1996/97:1 Utgiftsområde
14 i motsvarande del anvisar medel i
enlighet med vad som framgår  av
bilaga 1,
j)  dels med anledning av motion
1996/97:A221yrkande 16 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört om Arbetsmarknaden
för kvinnor,
dels  med  anledning  av  motion
1996/97:A221 yrkande 20 delvis som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört om anslaget A 1.
Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader,
dels  med  anledning  av  motion
1996/97:A221 yrkande 12  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet     anfört     om
Arbetslivsutveckling (ALU),  såvitt
gäller regelverket för åtgärden,
dels  med  anledning  av  motion
1996/97:A221 yrkande 11  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet     anfört     om
Arbetsmarknadsutbildning,
dels  med  anledning  av  motion
1996/97:A221 yrkande 20 delvis som
sin mening ger regeringen till känna
vad   utskottet   anfört   om
Medelsanvisning på anslaget A  2.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
dels  med  anledning  av  motion
1996/97:A221 yrkande 17  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört om Inriktningen av
arbetslivspolitiken,
dels  med  anledning  av  motion
1996/97:A221 yrkande 20 delvis som
sin mening ger regeringen till känna
vad   utskottet   anfört   om
Medelsanvisning på anslaget A  3.
Särskilda    åtgärder     för
arbetshandikappade,
dels  avslår övriga i bilaga  2
upptagna motionsyrkanden,
22. Anslag för budgetåret 1997 (mom. 34)
Barbro Johansson (mp) anser
dels att utskottets yttrande i avsnittet
Arbetsmarknaden för ungdomar bort ha
följande lydelse:
Utskottet  anser det angeläget  att
förbättra  ungdomarnas  arbetsmarknad.
Regeringen bör i enlighet med vad som
framförs i Miljöpartiets motion A303 få
i uppdrag att presentera förslag till
åtgärder för att förbättra situationen
för ungdomar när det gäller utbildning
och arbetsmarknad i län som är särskilt
drabbade   av   ungdomsarbetslöshet,
däribland Sörmlands län. Ett lärocenter
för  vidareutbildning  bör  enligt
utskottets mening förläggas till Flens
kommun.  Vad  utskottet  anfört  bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets yttrande i avsnittet
Omfattningen och inriktningen av  de
arbetsmarknadspolitiska    åtgärderna
budgetåret  1997  bort  ha  följande
lydelse:
Utskottet anser att det bör avsättas
medel  hos  länsarbetsnämnderna  till
kollektivverkstädernas     praktiska
vidareutbildning  av  konstnärer  och
konsthantverkare. Läget i dag innebär
att    hantverkskooperativ   eller
musikteatergrupper kan söka stöd genom
Statens Kulturråd. Den möjligheten har
inte kollektivverkstäderna. Stödet från
Bildkonstnärsfonden  när  det  gäller
investeringar  i maskiner  etc.  som
verkstäderna kan söka, kan inte jämföras
med ett driftstöd via Kulturrådet. Vad
utskottet  anfört bör riksdagen  med
anledning av Miljöpartiets motion Kr218
som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets yttrande i avsnittet
Starta-eget-bidrag bort  ha  följande
lydelse:
Utskottet  föreslår i enlighet  med
Miljöpartiets motion N270 att regelsyst
emet för starta-eget-bidrag ändras så
att arbetsförmedlingen vid kooperativa
etableringar kan bevilja ett s.k. starta-
vårat-bidrag. Vad utskottet anfört bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets yttrande i avsnittet
Offentliga tillfälliga arbeten för äldre
arbetslösa (OTA) som börjar med  Som
framgår  och slutar med utgiftsområde
14 bort ha följande lydelse:
Som sägs i den inledande redogörelsen
har  riksdagen nyligen beslutat  att
tidigarelägga åtgärden OTA  och  att
utvidga kretsen som kan vara anordnare.
Vidare har riksdagen beslutat om en
stimulansersättning till de personer som
anvisats  åtgärden.  Utöver  denna
utvidgning, som initierats av utskottet,
finns det anledning att stödja  det
förslag som framförs av Miljöpartiet i
motion Fi213 och som innebär att även
personer under 55 år bör kunna anvisas
till    OTA.   Det   allvarliga
arbetsmarknadsläget motiverar en sådan
regelförändring.  Det  för  utskottet
väsentliga är att den som  beviljas
åtgärden härigenom har en realistisk
möjlighet att återgå till den ordinarie
arbetsmarknaden. Vad utskottet anfört
bör  riksdagen  som sin  mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets yttrande i avsnittet
Sabbatsår - friår bort ha  följande
lydelse:
Utskottet anser att det är viktigt att
människor skall kunna ta ett år ledigt
för att studera, vara hemma med barnen,
göra en resa eller något annat som var
och  en  vill. Under tiden får  en
arbetslös arbete vilket i  sin  tur
minskar   statens  kostnader   för
arbetslöshetsersättning.    Utskottet
stöder därför Miljöpartiets förslag i
motion A202 om att ett sabbatsår bör
införas  i  syfte att bl.a.  minska
arbetslösheten    i     Sverige.
Ersättningsnivån skall vara 85 % av den
ersättning som skulle ha  utgått  i
arbetslöshetsersättning. Vad utskottet
anfört bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att utskottets yttrande i avsnittet
Nya  former  av  sysselsättning  åt
arbetslösa  som  börjar  med   Även
Miljöpartiet   och   slutar   med
 utgiftsområde 14  bort ha  följande
lydelse:
Utskottet ansluter sig till förslagen i
Miljöpartiets motioner Kr4, A245 och
A216  där kulturarbetarnas behov  av
ekonomisk trygghet, införandet av en ny
åtgärd  för  långtidsarbetslösa  samt
arbetsdelning behandlas. I fråga  om
kulturarbetarnas  ekonomiska  trygghet
delar utskottet uppfattningen att ett
ekonomiskt  stöd  benämnt  generellt
konstnärstillägg  bör  utgå   till
professionella konstnärer  inom  alla
konstformer.  Stödet bör  finansieras
genom att medel förs över från anslaget
A 2. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
till anslag inom Kulturdepartementet.
Utskottet anser vidare att det finns
starka skäl att i Sverige införa den
danska modellen med s.k. puljejobs som
en  ny  arbetsmarknadspolitisk åtgärd
riktad mot långtidsarbetslösa.
Utskottet instämmer slutligen också i
förslaget  om  att en parlamentarisk
utredning bör tillsättas för att studera
möjligheterna till arbetsdelning enligt
den danska s.k. sopåkarmodellen. Vad
utskottet här har anfört med anledning
av de ovannämnda motionsyrkandena bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets yttrande i avsnittet
Medelsanvisning  på  anslaget  A  2.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder bort ha
följande lydelse:
Utskottet   delar   Miljöpartiets
uppfattning  i  motion  A274  om
medelsbehovet  på  anslaget.   För
budgetåret 1997 bör alltså  24  757
miljoner kronor anvisas på anslaget. Det
är således 700 miljoner kronor lägre än
propositionen. För de  två  följande
budgetåren beräknar utskottet anslaget
till 18 819 miljoner kronor respektive
14 228 miljoner kronor. De minskande
anslagen motiveras enligt utskottet av
förslagen om sänkt arbetstid och ökade
ekonomiska ramar för kommunerna  som
kommer att innebära lägre arbetslöshet.
dels att utskottets yttrande i avsnittet
Lönebidrag    inom   allmännyttiga
organisationer bort ha följande lydelse:
Regeringen   har  föreslagit   en
förlängning till den 30 juni 1997 av
möjligheten till oförändrat lönebidrag i
allmännyttiga organisationer. Utskottet,
som delar den uppfattning som förs fram
i motion A273, anser att möjligheten
till högre lönebidrag inom allmännyttiga
organisationer, som riksdagen beslutat
om,  skall  kunna lämnas även  till
handikappade som varit anställda kortare
tid än fyra år och också efter den 1
juli 1997. Vad utskottet anfört bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets yttrande i avsnittet
Medelsanvisning  på  anslaget  A  3.
Särskilda     åtgärder     för
arbetshandikappade bort  ha  följande
lydelse:
Arbetsmarknadsutskottet  instämmer  i
Miljöpartiets uppfattning i motion A274
att  det är angeläget att  även  i
fortsättningen kunna bereda arbete åt
arbetshandikappade   i   form   av
lönebidragsanställningar.   Det   är
naturligtvis viktigt att verksamheten
bedrivs på ett effektivt sätt och att
berörda arbetsgivare bidrar  med  en
rimlig del av kostnaden. Utskottet anser
dock att det är oklokt att ställa så
höga  krav  på  arbetsgivare  att
arbetstillfällen för arbetshandikappade
går  förlorade och som följd  härav
kostnader för samhället uppkommer på
andra områden.
Utskottet anser därför att riksdagen
för 1997 bör anvisa ytterligare 100
miljoner  kronor på anslaget  utöver
propositionens   förslag.   Dessutom
förordar utskottet att det för de två
kommande budgetåren anvisas 200 miljoner
kronor på anslaget utöver propositionens
förslag.  Vad utskottet i sistnämnda
hänseende anfört bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 34
bort ha följande lydelse:
34.   beträffande  anslag  för
budgetåret 1997
att riksdagen
a) = utskottet
b) dels med bifall till proposition
1996/97:1  utgiftsområde  14  i
motsvarande  del  godkänner  vad
regeringen  anfört  om  bibehållna
lönebidragsnivåer         för
arbetshandikappade  anställda  inom
allmännyttiga organisationer,
dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört om
ett förslag i lönebidragsfrågan före
halvårsskiftet 1997,
dels  med  anledning  av  motion
1996/97:A273 yrkande 2 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet  anfört  om   förhöjt
lönebidrag  till  den  som  varit
anställd med bidrag kortare tid än
fyra  år  hos  en  allmännyttig
organisation och vad  i  motionen
anförts om förhöjt lönebidrag även
efter den 1 juli 1997,
c)-h) = utskottet
i)  med  anledning  av  motion
1996/97:A274 yrkande  3  och  med
anledning av proposition 1996/97:1
Utgiftsområde 14 i motsvarande del
anvisar medel i enlighet med vad som
framgår av bilaga 1,
j)  dels med anledning av motion
1996/97:A303 som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört  om  Arbetsmarknaden  för
ungdomar,
dels  med  anledning  av  motion
1996/97:Kr218 yrkande 2  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört om Omfattningen och
inriktningen     av      de
arbetsmarknadspolitiska  åtgärderna
budgetåret 1997,
dels  med  anledning  av  motion
1996/97:N270 yrkande 12  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet  anfört om  Starta-eget-
bidrag,
dels  med  anledning  av  motion
1996/97:Fi213 yrkande 24 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet  anfört  om  Offentliga
tillfälliga  arbeten  för  äldre
arbetslösa (OTA),
dels  med  anledning  av  motion
1996/97:A202 som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört om Sabbatsår-friår,
dels  med anledning av motionerna
1996/97:A216,  1996/97:A245   och
1996/97:Kr4 yrkande 16 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört om Nya former av
sysselsättning åt arbetslösa,
dels  med  anledning  av  motion
1996/97:A274 yrkande 3 och 4 delvis
som sin mening ger regeringen till
känna  vad  utskottet  anfört  om
Medelsanvisning på anslaget A  2.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
dels  med  anledning  av  motion
1996/97:A274 yrkandena 3 och 4 delvis
som sin mening ger regeringen till
känna  vad  utskottet  anfört  om
Medelsansvisning på anslaget A 3.
Särskilda    åtgärder     för
arbetshandikappade,
dels  avslår övriga i  bilaga  2
upptagna motionsyrkanden,
Särskilda yttranden
1. Offentliga tillfälliga arbeten för
äldre arbetslösa (OTA) (mom. 19)
Elver Jonsson (fp) anför:
Åtgärden offentliga tillfälliga arbeten
för äldre arbetslösa (OTA) ser ut att
misslyckas. Från Folkpartiets sida anser
vi att denna åtgärd inte innebär någon
bra lösning för äldre arbetslösa. Risken
är stor för undanträngning av ordinarie
jobb i den offentliga sektorn.
2. Företagshälsovård (mom. 26)
Elver Jonsson (fp) anför:
Sedan 1993 arbetar företagshälsovården
på en fri marknad. Detta har inneburit
såväl  fördelar som nackdelar. Bland
nackdelarna   kan   nämnas   att
underprissättning förekommer och  att
läkarna inom företagshälsovården  har
blivit alltmer husläkare och allt mindre
företagsläkare. Det finns också signaler
om  att  såväl  det  förebyggande
arbetsmiljöarbetet som rehabiliteringen
blir eftersatt. Från Folkpartiets sida
anser vi att en utredning bör tillsättas
med    uppgift    att    utreda
företagshälsovårdens     ställning,
inriktning och framtida finansiering.
Utredningens bör också överväga i vilken
utsträckning  företagshälsovården  kan
anslutas till försäkringskassan eller
ingå vårdavtal med landstingen.
3. Anslag för budgetåret 1997 (mom. 34)
Per Unckel, Kent Olsson, Patrik Norinder
och Christel Anderberg (alla m) anför:
Inledning
Den 22 november beslutade riksdagens
majoritet     bestående     av
Socialdemokraterna och Centerpartiet att
fastställa ekonomiska ramar för de olika
utgiftsområdena i den statliga budgeten
och en beräkning av statens inkomster
avseende 1997. Samtidigt beslutades en
preliminär  fördelning  av  statens
utgifter  på  utgiftsområden   för
budgetåren 1998 och 1999.
Moderata samlingspartiet har i parti-
och kommittémotioner förordat en annan
inriktning av den ekonomiska politiken
och budgetpolitiken. Våra förslag syftar
till att skapa förutsättningar för ett
ekonomiskt,  kulturellt  och  socialt
växande Sverige. Genom en större enskild
sektor och ett starkare civilt samhälle
kan både företag och människor växa.
Massarbetslösheten kan steg för steg
pressas  tillbaka samtidigt som  den
sociala  tryggheten  också  i  andra
bemärkelser kan öka genom att hushållen
får en större ekonomisk självständighet.
Vi  har  föreslagit en  långtgående
växling från subventioner och bidrag
till kraftiga skattesänkningar för alla,
främst  låg-  och medelinkomsttagare.
Samtidigt värnar vid de människor som är
i störst behov av gemensamma insatser
och som har små eller inga möjligheter
att påverka sin egen situation. Vi slår
också  fast att det allmänna  skall
tillföras resurser för att  på  ett
tillfredsställande sätt kunna genomföra
de uppgifter som skall vara gemensamma.
Rättsväsendet    måste    fungera
tillfredsställande och försvaret skall
vara  så  starkt  att  Sverige  kan
försvaras.
När  riksdagens majoritet nu  genom
riksdagsbeslutet den 22 november valt en
annan inriktning av politiken, deltar vi
inte  i  detaljbesluten.  I  detta
betänkande följer vi upp våra parti- och
kommittémotioner endast såvitt  avser
vissa inledande frågor. Vi reserverar
oss vidare i övrigt till förmån för ett
yrkande  om ekonomiska frizoner  och
yrkanden rörande propositionens förslag
om   den   arbetsmarknadspolitiska
forskningen.
I detta yttrande redovisar vi i den
övriga delen av vår politik som berör
utgiftsområde  14  Arbetsmarknad  och
arbetsliv.
Sammanfattningsvis ger  våra  förslag
följande    budgeteffekter    inom
utgiftsområdet (miljoner kronor):
Besparing arbetsmarknadspolitiska 485
åtgärder
Program för äldre arbetslösa    -52
Fokuserad arbetsmarknadsutbildning 620
Avvisa OTA             362
Förändring lönebidrag        20
Oförändrad anslagsnivå till JämO   5
Oförändrade bidrag till       0,8
kvinnoorganisationernas centrala
verksamhet
Anslag till Arbetarskyddsverket,
Arbetsmiljöinstitutet, Rådet för 370
arbetslivsforskning samt Forskning
och     utveckling    inom
arbetslivsområdet
De synpunkter som vi nedan redovisar i
vårt   särskilda  yttrande  följer
utskottsbetänkandets disposition.
Arbetsmarknadspolitikens inriktning
Arbetsmarknadspolitikens   inriktning
diskuteras utförligt i flera motioner
från Moderata samlingspartiet. I två
reservationer har vi utvecklat vissa
speciella   frågor   som   saknar
budgetkonsekvenser för nästkommande år.
I  övrigt har vi avstått från  att
kommentera vad utskottet anfört ifråga
om  inriktningen eftersom denna  har
direkta budgetkonsekvenser.
Till de ekonomiska ramar vi föreslagit
och som riksdagen avvisat finns en helt
annan      inriktning      av
arbetsmarknadspolitiken   än   den
regeringen förordar kopplad.
Moderata samlingspartiet föreslår en
samlad  strategi  för  fler  riktiga
arbeten. Strategin består av fyra delar:
lägre skatter på arbete och företagande,
gedigna  förutsättningar  för   en
högkvalitativ  kunskapstillväxt,  en
arbetsmarknad  som  utgår  från  den
enskilde samt en arbetsmarknadspolitik
som stödjer de arbetslösa och öppnar
möjligheter  till  nyanställningar  i
företagen.
De fyra delarna är ömsesidigt beroende.
Vår strategi för minskad arbetslöshet
innebär en ökad betoning på insatser för
att öka tillväxten i företagen vilket
förbättrar förutsättningarna för fler
arbeten.
Arbetsmarknadspolitiken måste  enligt
vår mening reformeras, stramas upp och
få en ny organisatorisk form. Den måste
bli effektivare och i betydligt större
utsträckning än i dag ge personliga
incitament.  Den måste också  främja
integrering   på   den   ordinarie
arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader
Från anslaget bekostas den offentliga
arbetsförmedlingen   vilken   utgör
arbetsmarknadspolitikens      mest
betydelsefulla  inslag.   Regeringen
föreslår  att anslaget belastas  med
utgifterna  för  de  obligatoriska
arbetsförmedlingsnämnderna.   Moderata
samlingspartiet motsätter sig införandet
av dessa nämnder. På grund härav och
reformeringen      av      de
arbetsmarknadspolitiska    insatserna
föreslår  vi ett minskat  anslag  i
förhållande  till  propositionen.  På
anslaget  A  1. Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader  bör   anvisas
4 366 000 000 kr.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Moderata samlingspartiet vill genomföra
en  omfattande reformering  av  hela
arbetsmarknadspolitiken innefattande en
ny sammansättning av åtgärder. Detta
sammantaget  med  de  åtgärder  för
stimulans  till  företag  och  av
kunskapsutveckling syftar till att öka
möjligheterna för arbetslösa att åter
komma ut i arbetslivet. Övergången till
nya  arbetsmarknadspolitiska  åtgärder
skall ske successivt under de kommande
tre åren.
Medelsanvisningen på anslaget A 2.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Vi  förordar  att  anslaget  A  2.
Arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  bör
fastställas till 24 252 000 000 kr.
Utöver  de  nettobesparingar   som
redovisats ovan frigörs medel i takt med
att åtgärdsvolymen förändras.
Arbetsmarknadsutbildningen
Erfarenheterna     av     dagens
arbetsmarknadsutbildning gör att  det
finns skäl att ifrågasätta utbildningens
effektivitet. Som alternativ till en
utbildning som årligen erbjuder stora
volymer arbetslösa utbildningsprogram av
skiftande  kvalitét  anser  Moderata
samlingspartiet           att
utbildningsinsatserna  skall  ges  en
fokuserad inriktning. Eftersom det är i
företagen som de nya arbetena måste
skapas skall utbildningen inriktas på
klart   definierade   behov   på
arbetsmarknaden och i allt väsentligt
genomföras tillsammans med företagen.
Den bör kunna erbjudas arbetslösa över
25 år som har varit arbetslösa i minst
sex månader.
Lärlingsprogram
Ett brett modernt lärlingssystem bör
introduceras  för  unga  arbetslösa.
Systemet skall i sin helhet riktas mot
företagen där de nya arbetena skall
skapas. Lärlingen skall erbjudas både
arbete och utbildning och lärlingstiden
skall normalt vara ett år. Systemet
skall vara öppet för åldrarna 20-25 år,
lärlingslön skall utgå motsvarande det
arbete som lärlingen utför. Företaget
skall ersättas för den utbildning som
lärlingen     erhåller     och
lärlingsutbildningen  för  arbetslösa
ungdomar     samordnas     med
lärlingsutbildningen        inom
gymnasieskolan.
Ett program för äldre arbetslösa
Den rigida lönestrukturen är ett problem
inte bara för unga utan också för många
äldre.
Moderata samlingspartiet föreslår att
ett  system  introduceras  varigenom
företagen erbjuds en  återbäring  på
arbetsgivaravgiften med förslagsvis 50 %
om man anställer arbetssökande över 55
år som har varit arbetslös i minst nio
månader. Åtgärden kan fullt genomförd
1999 beräknas belasta statsbudgeten med
1 miljard kronor.
Offentliga tillfälliga arbeten (OTA)
Moderata   samlingspartiet   avvisar
förslaget om OTA. Äldre kan enligt vår
mening göra en produktiv insats på en
öppen  arbetsmarknad,  förutsatt  att
villkoren blir mera flexibla.
Arbetslivsfrågor
Inriktningen  av  arbetslivspolitiken
måste utformas så att en samordning kan
ske av olika statliga och kommunala
myndigheters   ansträngningar   att
rehabilitera         arbetslösa,
förtidspensionerade         och
långtidssjukskrivna  personer   till
praktiskt   arbete.   Genom   ökad
effektivitet   och  kontroll   kan
genomströmningen  öka   och   fler
rehabiliteras till lönearbete. Vi menar
att man måste ifrågasätta om det är
ändamålsenligt att efter  flera  års
rehabilitering i Samhall  anvisa  en
lönebidragsanställning. I stället vore
det kanske bättre att aktivt satsa på
rehabilitering  ute  på  befintliga
arbetsplatser.
A 3. Särskilda åtgärder för
arbetshandikappade
Vi  motsätter oss en förlängning av
möjligheten    till    bibehållna
lönebidragsnivåer  inom  allmännyttiga
organisationer efter årsskiftet. När det
gäller  medelsanvisningen   avseende
anslaget A 3. Särskilda åtgärder för
arbetshandikappade  anser  vi  att
6 466 000 000 kr bör anvisas för 1997.
Vår   allmänna   politik   verkar
stimulerande också på möjligheterna för
arbetshandikappade att få arbete.
Myndigheterna på arbetslivsområdet
Vi förordar en annan nivå på anslagen på
det här området. Sammanlagt bör 370
miljoner kronor sparas för 1997  på
anslagen B 1.-B 4., dvs. anslagen B 1.
Arbetarskyddsverket,    B     2.
Arbetslivsinstitutet, B 3. Rådet för
arbetslivsforskning och B 4. Forskning
och utveckling inom arbetslivsområdet.
Till Arbetarskyddsverket bör anvisas
250   000   000   kr,   till
Arbetslivsinstitutet 143 000 000 kr,
till Rådet för arbetslivsforskning 18
000 000  kr och till Forskning och
utveckling   inom  arbetslivsområdet
351 000 000 kr.
Jämställdhetsfrågor
Anslaget C 1. Jämställdhetsombudsmannen
bör enligt vår uppfattning inte öka med
50 % under 1997 utan bibehållas på
nuvarande nivå, dvs. 9 295 000 kr.
Vi anser att anslaget C 3. Bidrag till
kvinnoorganisationernas     centrala
verksamhet   inte  bör   tillföras
ytterligare medel utan att anslaget bör
bibehållas på samma nivå som  1996,
alltså 2 659 000 kr.
4. Anslag för budgetåret 1997 (mom. 34)
Hans Andersson (v) anför:
Vänsterpartiets  budgetalternativ  på
utgiftsområde  14  Arbetsmarknad  och
arbetsliv innebär satsningar som  är
drygt  3,5  miljarder  större  än
regeringens   förslag.   Satsningen
motiveras av behovet av aktiva åtgärder
i    stället    för    passiv
arbetslöshetsersättning. Den motiveras
också av behovet av ytterligare medel
för att klara volymkraven och för att
upprätthålla en rimlig  kvalitét  på
åtgärderna. Slutligen måste kommunerna
ha  någon  ekonomisk handlingsfrihet.
Medlen fördelar vi på följande områden:
A  Arbetsmarknadspolitiska   +3 000
2. åtgärder            000
A  Särskilda  åtgärder  för  +300
3. arbetshandikappade       000
B  Forskning  och utveckling +10 000
4. inom arbetslivsområdet
B  Bidrag till Samhall AB     +200
5.                 000
C  Jämställdhetsombudsmannen  +3 000
1.
Summa för utgiftsområdet     +3 513
000
Arbetsmarknaden för vissa grupper
Ungdomar
Jag anser att de otraditionella medlen
är otillräckliga. De måste förstärkas
för att riktade sysselsättningsprojekt
för invandrare och ungdomar skall kunna
genomföras inom ramen för det Agenda 21-
program som vårt parti har föreslagit
vid     upprepade    tillfällen.
Sysselsättningsprojekten      skall
genomföras i samarbete med kommunerna.
Kvinnor
Sedan 1990 har minst 80 000 kvinnor
lämnat kontorsadministrativa yrken och
över 100 000 personer, varav de flesta
är kvinnor, har lämnat den offentliga
sektorn. Skall alla dessa kvinnor ges en
reell möjlighet att komma tillbaka till
arbetsmarknaden krävs en bred och djup
kompetenssatsning. Systemet med  LAN-
avtal måste kunna fortsätta och olika
typer av utbildnings- och praktikformer
användas.  Vänsterpartiet  anser  att
totalt 1 miljard kronor behöver avsättas
för en satsning riktad till kvinnor.
Omfattningen och inriktningen av de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna
budgetåret 1997
I motion A305 framför Vänsterpartiet
synpunkter när det gäller volymen och
kvalitéten på de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna. För att minska belastningen
på  arbetslöshetsförsäkringen  måste
volymen    på    de    aktiva
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ligga
på en acceptabel nivå. Särskilt viktigt
är  det  att  volymen  upphandlad
arbetsmarknadsutbildning inte  tillåts
minska alltför mycket, vilket också har
framhållits av vårt parti. I många lägen
är denna typ av åtgärd den absolut
effektivaste insatsen inom ramen för en
individuell handlingsplan, framför allt
om det är möjligt att anordna praktik i
anslutning             till
arbetsmarknadsutbildningen.
Rekryteringsstöd och beredskapsarbete
Det  är  olyckligt  att  bestämma
rekryteringsstödets volym till högst 300
miljoner  kronor.  Inte  heller  de
regeländringar som tidigare beslutats
var genomtänkta. Rekryteringsstöd  är
tillsammans med utbildningsvikariat de
två effektivaste arbetsmarknadspolitiska
etgärderna.
Starta-eget-bidrag
Enligt min mening bör reglerna  för
starta-eget-bidrag ändras så att  en
vidgad krets kan omfattas av stödet.
Anställda bör ges en lagstadgad rätt
till tjänstledighet under 12 månader för
att utveckla egen näringsverksamhet och
bli egenförsörjare.
Utbildningsvikariat
Det  var  ett  misstag  att  sänka
ersättningsnivåerna         för
utbildningsvikariat. Sänkningen bidrar
till sjunkande volymer på denna åtgärd
som innebär en värdefull kombination av
utbildning och praktik och som är av
särskild   nytta   för   kvinnor.
Vänsterpartiet föreslår att de tidigare
reglerna   för   utbildningsvikariat
återinförs och att bidraget skall uppgå
till högst 500 kr per dag och 80 kr per
studietimme.
Offentliga tillfälliga arbeten för äldre
arbetslösa (OTA)
Vänsterpartiet har kritiska synpunkter
på åtgärden som framförs i motion A305.
Det finns fortfarande en rad oklara
punkter, bl.a. om den som anvisats OTA
kan tacka nej; vad händer efter två år
och  hur  kommer  den  s.k.  bortre
parentesen att tillämpas. Likaså finns
det risk för att den som deltar i OTA
drabbas av inlåsningseffekter och tappar
kontakt   med   den   ordinarie
arbetsmarknaden. Slutligen menar jag att
det är rimligt att en högre ersättning
utgår för arbete som utförs även om det
är    av   kompletterande   och
kvalitétshöjande karaktär. Ett tillägg
på 65 kr per dag till aktivitetsstödet
måste ses som en rimlig nivå.
Medelsanvisning på anslaget A 2.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Från Vänsterpartiets sida anser vi att
riksdagen  till  anslaget  A  2.
Arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  för
budgetåret 1997 skall anvisa 3 miljarder
kronor  utöver  vad  regeringen  har
föreslagit. Satsningarna omfattar både
volymhöjningar,  åtgärdsförstärkningar,
kvalitéts- och ersättningshöjningar på
sammanlagt  2  miljarder   kronor.
Kompetensutvecklingssatsningen    för
kvinnor  som  har  drabbats   av
strukturrationaliseringar beräknas kosta
1 miljard kronor. Förutom väsentligt
högre aktivitet innebär förslaget mindre
belastning på arbetslöshetsförsäkringen.
Inriktningen av arbetslivspolitiken
Arbetsmarknaden för arbetshandikappade
är mycket svår och har försämrats under
de senaste åren. Till följd av hårdare
regler  och besparingar har  antalet
lönebidragsanställda minskat med ca 10 %
under ett år. Från Vänsterpartiets sida
menar  vi  att  minskningen   av
lönebidragsanställningarna måste hejdas.
Det finns all anledning att fråga sig
vad  som  annars blir  följden  för
arbetshandikappades  möjligheter  på
arbetsmarknaden. Vilka är alternativen?
I  stället  för  försämringar  i
lönebidragen förordar vi åtgärder som
underlättar för de arbetshandikappade
att få arbete. Vi anser att lönebidrag
skall kunna utgå med 90 % när detta är
motiverat. Nivån kan regleras inom ramen
för  det  flexibla lönebidraget  som
omförhandlas varje år. Vid omförhandling
av lönebidrag skall det tas hänsyn till
om det finns risk för arbetslöshet.
Arbetshandikappade  skall  inte  få
utnyttjas som billig arbetskraft. Många
utför ett arbete som arbetsgivaren borde
betala en större andel av lönen för. I
vårt  budgetalternativ  anslår  vi
ytterligare 300 miljoner kronor till
lönebidragsanställningar i förhållande
till propositionen.
Företagshälsovård
Jag anser att företagshälsovården har
stora  möjligheter  att  förebygga
alkoholproblem.  Genom  en  lag  om
obligatorisk företagshälsovård  skulle
flertalet förvärvsarbetande få tillgång
till sådan hälsovård på sin arbetsplats.
Samhället     bör     stimulera
företagshälsovården  att  prioritera
arbetet med alkoholproblematiken  och
erbjuda  ekonomiska  möjligheter  för
detta. Därigenom skulle det bli möjligt
att nå de 10 % av befolkningen som
svarar  för  hälften av den  totala
alkoholkonsumtionen. Arbetet bör ske i
linje  med  Världshälsoorganisationens
(WHO)    mål    att    minska
alkoholkonsumtionen.
Omförhandling av lönebidrag
Jag kan konstatera att arbetsmarknaden
för arbetshandikappade har försämrats så
kraftigt att det nu är angeläget att
återinföra   en   bestämmelse   i
lönebidragsförordningen som innebär att
risken för uppsägning skall beaktas vid
omförhandling av lönebidrag.
Arbetsbiträde
Enligt  nu  gällande huvudregel  kan
arbetsgivare  som  får  bidrag  vid
nyanställning  av  arbetshandikappad
(lönebidrag,  skyddat  arbete  eller
utbildning i företag) inte samtidigt få
bidrag till arbetsbiträde. Jag anser att
detta förbehåll skall slopas. Den grupp
som skulle kunna komma i fråga för ett
sådant bidrag är inte särskilt stor
samtidigt som bidrag till arbetsbiträde
skulle underlätta för funktionshindrade
att få ett fotfäste på arbetsmarknaden.
För  svårt funktionshindrade som  är
anställda med lönebidrag är det däremot
möjligt  att  bevilja  bidrag  till
arbetsbiträde. Den totala bidragssumman
får dock inte överstiga lönekostnaden.
Detta  förbehåll  bör  enligt  min
uppfattning slopas eftersom det utgör
ett onödigt hinder för nyanställning av
arbetshandikappade  och  motsvarande
begränsning inte finns för bidrag till
arbetshjälpmedel  i  kombination  med
lönebidrag.
Medelsanvisning på anslaget A 3.
Särskilda åtgärder för
arbetshandikappade
Vänsterpartiet föreslår att riksdagen
för  1997 skall anvisa 300 miljoner
kronor  utöver  vad  regeringen  har
föreslagit. Medlen skall användas till
fler lönebidragsanställningar och  en
höjning av bidragsnivån till 90 % av
lönekostnaden. Dessutom finansierar vi
den kostnadsökning som kan följa av
förslaget att i lönebidragsförordningen
återinföra en bestämmelse om att risken
för  uppsägning  skall  beaktas  vid
omförhandling    av    bidraget.
Vänsterpartiet  föreslår  också  ett
tillkännagivande till regeringen om att
inga vidare besparingar skall göras inom
detta område.
Medelsanvisning på anslaget B 4.
Forskning och utveckling inom
arbetslivsområdet
I Sverige har mellan 150 000 och 200 000
personer fibromyalgi. Flertalet av dessa
är kvinnor. Kunskapen om sjukdomen är
relativt  liten samtidigt som  stora
årliga  belopp  betalas   ut   i
sjukersättning    till    gruppen
fibromyalgisjuka. Även elkänslighet är
ett stort problem. Vänsterpartiet anser
att det är motiverat med en utveckling
av  forskningen  kring  de  båda
problemområdena.  Utöver  de  pengar
regeringen anvisar på anslaget anser vi
att ytterligare 10 miljoner kronor skall
anvisas till forskning på dessa områden.
Medelsanvisning på anslaget B 5. Bidrag
till Samhall AB
Vänsterpartiet har flera gånger avvisat
regeringens förslag om extra besparingar
för Samhall utöver vad som är möjligt
med  en  rimlig  effektivisering  av
koncernen.  Vi  anser  att  det  är
oanständigt att föra en politik som
medför att arbetshandikappade förlorar
arbetstillfällen som har skapats med
statliga medel riktade till just denna
grupp. Det är naturligtvis glädjande att
utskottet har samlat sig och föreslår
att  Samhall  för  1997  skall  få
ytterligare  anslag på  75  miljoner
kronor. Vi hade hoppats att majoriteten
skulle ha kunnat sträcka sig ytterligare
något  längre. Dessutom är det  att
beklaga  att  majoritetens  förslag
ytterligare urholkar A 2. anslaget. För
vår  del  har  vi  föreslagit  ett
nytillskott av medel och att anslaget
till Samhall för 1997 skall ökas med 200
miljoner  kronor i förhållande  till
propositionen.
Medelsanvisning på anslaget C 1.
Jämställdhetsombudsmannen
Det är enligt Vänsterpartiets mening
dags att lyfta fram och belysa den
lönediskriminering  som  pågår   i
samhället. Jämställdhetsombudsmannen kan
bidra till denna belysning och  bör
tillföras ökade resurser för att bevaka
och  agera  i  frågor  som  rör
lönediskriminering. Vänsterpartiet anser
att  JämO:s  budget  för  1997  bör
förstärkas med ytterligare 3 miljoner
kronor  utöver  utskottsmajoritetens
förslag.  Medlen skall användas  för
ytterligare fyra handläggartjänster och
två assistenttjänster. Instruktionen för
JämO bör vidare ändras så att där klart
framgår att en avdelning uteslutande
skall arbeta med lönefrågor inklusive
information  och opinionsbildning  på
området.
5. Anslag för budgetåret 1997 (mom. 34)
Barbro Johansson (mp) anför:
Beträffande    Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader anser Miljöpartiet
i motion A274 att arbetsförmedlingar och
försäkringskassor på lokal nivå skall
slås samman och kommunaliseras. Detta
bör, genom att ekonomiska medel inte
längre kan  styckas upp mellan olika
huvudmän, på sikt leda till avsevärt
lägre administrativa kostnader än i dag.
Det kommer att ge större möjlighet till
-  för  individen  -  skräddarsydda
lösningar. Mot denna bakgrund föreslår
utskottet för 1997 ett i förhållande
till propositionen oförändrat belopp på
anslaget  A  1. Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader. För år 1999 bör
anslaget fastställas till ett belopp som
ligger 180 miljoner kronor lägre än vad
som sägs i propositionen.
När det gäller Samhall AB har  de
senaste årens hårda besparingskrav i
kombination  med  en  otillräcklig
medelstilldelning för 1997 ökat riskerna
för att antalet arbetshandikappade i
arbetslivet skall minska. Till och med
uppsägningar kan komma att aktualiseras,
vilket vore djupt olyckligt. Det är
väsentligt att bidraget till Samhall är
av sådan omfattning att riskerna för
negativa sysselsättningseffekter för de
arbetshandikappade kan undanröjas. .
Miljöpartiet  delar uppfattningen  i
motion A305 om betydelsen av forskning
kring sjukdomen fibromyalgi och kring
elöverkänslighet.
Forskning på elektromagnetiska  fält
bedrivs i flera länder. I Sverige har
forskare funnit att celler hos människan
reagerar  på elektromagnetiska  fält.
Biologiska  effekter av  lågfrekventa
magnetfält har påvisats och redogjorts
för i en avhandling av Umeåforskaren Ewa
Lindström. Det är för tidigt att nu dra
slutsatser om eventuella skador eller
vilka effekterna blir, men att levande
celler      reagerar      med
koncentrationsförändringar av  kemiska
ämnen  i  cellen  är  påvisat.  Att
försiktighetsprincipen därmed bör gälla
vid  exponering för elektromagnetiska
fält är uppenbart.
Exponeringen från mobiltelefoner utgörs
av s.k. radiofrekventa fält och från
forskningshåll kan man inte bortse från
att  sådana  fält har  inverkan  på
människokroppen.
Forskning behövs för att utröna hur
alla tillkommande elektriska fält  i
luften  interagerar i  luften.  Från
digital TV kommer lodräta fält från
satelliter och korsas av vågräta fält
från  elektrisk  utrustning,  bl.a.
telefoner. Luften är nu så mättad, att
de stora telefonbolagen får ta fram nya
system.  Man  kan  säga  att  hela
mänskligheten ingår i ett gigantiskt
jätteexperiment, där jorden med atmosfär
kan liknas vid en enorm mikrovågsugn.
6. Anslag för budgetåret 1997 (mom. 34)
Dan Ericsson (kd) anför:
Kristdemokraternas budgetalternativ på
utgiftsområde  14  Arbetsmarknad  och
arbetsliv innebär kostnader som är drygt
3,9  miljarder  kronor  lägre  än
regeringens förslag. Vårt alternativ ser
ut så här:
A Arbetsmarknadsverkets   -100 000
1. förvaltningskostnader
A Arbetsmarknadspolitiska   -3 910
2. åtgärder            000
A Särskilda åtgärder för  +20 000
3. arbetshandikappade
A Institut       för  -8 083
6. arbetsmaknadspolitisk
utvärdering
B Forskning och utveckling  -60 000
4. inom arbetslivsområdet
B Bidrag till Samall AB   +100 000
5.
Arbetsmarknaden för vissa grupper
Ungdomar
Kristdemokraterna    anser    att
ungdomsarbetslösheten skall sättas  i
främsta rummet. Ungdomar måste få ett
fotfäste på arbetsmarknaden, annars är
risken stor för livsvariga problem. I
vår motion Fi214 föreslår vi att det
införs ett system med lärlingsutbildning
för  att alla ungdomar skall  kunna
försäkras om en möjlighet att komma in
på ett företag. Likaså anser vi att
arbetsrätten  skall ändras  och  att
möjligheterna till visstidsanställning
förlängs till 24 månader. Därigenom ökar
de ungas möjligheter att etablera sig på
arbetsplatsen utan att lagstiftningen
tvingar en arbetsgivare som exempelvis
är  osäker på orderutvecklingen  att
avsluta anställningen redan inom sex
månader, vilket i dag är fallet.
Medelsanvisning på anslaget A 1.
Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader
Vi kristdemokrater förordar att AMS i
egenskap av central myndighet får mer av
stabsuppgifter vilket skulle möjliggöra
ytterligare  rationaliseringar   och
besparingar. Redan under 1997 skulle
besparingen på central nivå kunna uppgå
till    10   miljoner   kronor.
Länsarbetsnämnderna, som i dag utgör en
mellannivå  i  Arbetsmarknadsverkets
organisation, bör antingen slås samman
till  regioner  eller samordnas  med
länsstyrelsernas verksamhet. Därigenom
skulle  en besparing på 90 miljoner
kronor  kunna  göras 1997.  Det  är
fältarbetet vid arbetsförmedlingarna som
skall prioriteras vilket också är syftet
med de besparingar vi föreslår.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Arbetsmarknadsutbildning
Arbetsmarknadsutbildningen bör  enligt
Kristdemokraternas mening knytas närmare
det reguljära utbildningsväsendet och på
sikt ingå som en del i detta. Därigenom
skulle den reguljära utbildningen få en
naturlig inriktning mot arbetsmarknaden
som  den i dag i stor utsträckning
saknar.   Arbetsmarknadsutbildningens
uppgift  bör  vara  att  underlätta
strukturomvandling, inte att ersätta det
ordinarie  utbildningssystemet.   Vi
kristdemokrater vill vidare återinföra
utbildningsbidrag  med  låneandel  i
arbetsmarknadsutbildning  inom   det
reguljära utbildningsväsendet.
Offentliga tillfälliga arbeten för äldre
arbetslösa (OTA)
Kristdemokraternas politik tar sikte på
tillväxt genom att det skapas nya och
växande företag. Regeringen försöker med
konstgjorda medel ordna sysselsättning i
stället för stabila arbeten. Tankarna på
att upprätta ett särskilt arbetslag på
arbetsmarknaden som skall ägna sig åt
verksamhet  som  enligt  kommunernas,
landstingens  och  statens  synsätt
egentligen  är  obehövlig  är  inte
tilltalande. Det är då bättre att som vi
föreslår  säkerställa  resurser  för
kommuner och landsting så att man kan
upprätthålla en god bemanning inom vård
och omsorg och förhindra arbetslöshet
för de 30 000 personer som regeringen
räknar med skall friställas under 1996
och 1997. Enligt vår mening bör den
arbetsmarknadspolitiska     åtgärden
offentliga tillfälliga arbeten för äldre
arbetslösa (OTA) avskaffas.  Åtgärden
riskerar   snarast  att   förvärra
arbetslöshetssituationen genom att bidra
till undanträngning av reguljära jobb i
kommuner och landsting.
Sabbatsår - friår
Från Kristdemokraternas sida förordar vi
att ett s.k. sabbatsår införs som på
försök    kan   bekostas    med
arbetsmarknadsmedel  eller  av  den
enskilde genom förtida pensionsuttag.
Genom möjligheten till ett sabbatsår för
personer mellan 45 och 55 år får många
människor tillfälle att byta yrkesbana
samtidigt som arbetslösa kan få arbete
genom de vikariat som uppstår.
Lärlingssystem
Det är enligt vår mening angeläget att
utveckla ett lärlingssystem med treårig
utbildning/lärlingssystem     enligt
exempelvis tysk modell. I den tyska
modellen omfattar varje lärlingsvecka
tre dagar praktik och två dagar teori.
Rimlig ersättning utgår och denna höjs
successivt. Vi anser att ungdomar kan
garanteras   arbetsmöjligheter   och
framtida  anställning  genom   att
praktiksystemet utvecklas  ytterligare
och lärlingsutbildning kommer till stånd
ute i företagen.
Medelsanvisningen på anslaget A 2.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Kristdemokraterna anser  att  A  2.-
anslaget redan 1997 kan minskas med
3 910 miljoner kronor. Besparingarna kan
uppnås genom de tillväxtförslag som vårt
parti har lagt fram och som innebär ökad
sysselsättning.  Åtgärderna  förstärkt
flyttningsbidrag (s.k. startbidrag) och
pendlingsstöd  liksom Europastipendier
för arbetslösa ungdomar bör tas bort.
Arbetsmarknadspolitisk forskning och
utveckling
Kristdemokraterna avvisar förslaget om
att  inrätta ett nytt institut  för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Vi
vidhåller  vår  tidigare  framförda
uppfattning   att  forskning   och
utvärdering kring arbetsmarknadspolitik
bör  ske  i  form av uppdrag  till
fristående organisationer, myndigheter
och  universitet och inte  vid  ett
institut  som  lyder  direkt  under
Arbetsmarknadsdepartementet.     För
fristående utvärdering och  forskning
finns redan medel avsatta. Vårt förslag
innebär således en besparing på drygt 8
miljoner kronor.
Medelsanvisning på anslaget B 4.
Forskning och utveckling inom
arbetslivsområdet
Kristdemokraterna  konstaterar   att
regeringen  utan  någon  som  helst
precisering av hur dessa forskningsmedel
skall fördelas föreslår en ökning av
anslaget för 1997 med 40 miljoner kronor
för att sedan för 1998 beräkna  en
sänkning av anslaget med 60 miljoner
kronor. Mot bakgrund bl.a.  av  att
regeringen valt att inte redovisa hur
detta anslag används föreslår vi en
minskning av anslaget med 60 miljoner
kronor i förhållande till propositionen.
Lönebidrag inom allmännyttiga
organisationer
Kristdemokraterna  instämmer  i  det
förslag som har lagts fram i motion
Kr510  och som innebär att  ideella
föreningar även efter den 1 juli 1997
skall  undantas från  sänkningen  av
lönebidragsnivån.
Omförhandling av lönebidrag
Jag kan konstatera att arbetsmarknaden
för arbetshandikappade har försämrats så
kraftigt att det nu är angeläget att
återinföra   en   bestämmelse   i
lönebidragsförordningen som innebär att
risken för uppsägning skall beaktas vid
omförhandling av lönebidrag. Ett förslag
om  detta finns i Kristdemokraternas
motion A297.
Medelsanvisning på anslaget A 3.
Särskilda åtgärder för
arbetshandikappade
Det är nödvändigt att tillförsäkra de
arbetshandikappade  möjligheter  till
fortsatt   aktivt  arbetsliv.   De
förändringar som regeringen genomfört
för lönebidragsanställda har försämrat
situationen  för  denna  grupp.  En
omprövning av politiken är nu nödvändig.
Som Kristdemokraterna redan framhållit
bör  i  lönebidragsförordningen  en
bestämmelse motsvarande den nu borttagna
17 a § återinföras. Möjligheten till
oförändrat  lönebidrag  i  ideella
organisationer  skall också  kvarstå.
Belastningen på anslaget för 1997 kan
beräknas till 20 miljoner kronor vilket
vi  också  föreslår skall  tillföras
anslaget.
Medelsanvisning på anslaget B 5. Bidrag
till Samhall AB
Regeringen  har i sitt budgetförslag
föreslagit kraftigt ökade besparingar på
Samhall. Det visar enligt min mening på
en  osedvanlig  nonchalans  mot  det
folkvalda  parlamentet  som  tidigare
uttalat att regeringen skulle  pröva
frågan  att  omdisponera medel  till
Samhall. Det är bra att utskottet nu
samlat sig och föreslår en förstärkning
av anslaget till Samhall på 75 miljoner
kronor - men det är inte tillräckligt.
Kristdemokraterna har i sin motion A297,
för  att  förhindra uppsägningar  av
arbetshandikappade,  föreslagit  ett
större tillskott på 100 miljoner kronor
utöver propositionens förslag.
Utskottets förslag till anslag inom
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv
1 000-tal kronor
Utskottets förslag överensstämmer med
regeringens     förslag     till
anslagsfördelning utom i de fall angivna
anslag resp. belopp har kursiverats.
Reservanternas
förslag i för
hållande  till
utskottets
förslag
Utskot Res 21 Res 22
tets
försla   fp   mp
g
A Arbetsmarknad
1 Arbetsmarknadsv  4 418
erkets förvalt   118 -200
ningskostnader     000
(ram)
2 Arbetsmarknadsp 25 612 -5 956  -855
olitiska åtgär   727  000   727
der (ram)
3 Särskilda     6 486  +200  +100
åtgärder för    527  000   000
arbets
handikappade
(ram)
4 Europeiska    1 981
socialfonden    265
(ram)
5 Vissa kostnader 14 917
för avveckling
av AMU-gruppen
som myndighet
(ram)
6 Institutet  för 8 083
arbetsmarknads
politisk
utvärdering
(ram)
B Arbetslivsfrågor
1 Arbetarskyddsve   371
rket (ram)     194
2 Arbetslivsinsti   212
tutet (ram)     308
3 Rådet för    25 972
arbetslivsforsk
ning (ram)
4 Forskning och    522
utveckling inom   785
arbetslivsområd
et (ram)
5 Bidrag   till 4 424  -25
Samhall    AB  419  000*
(ram)
6 Arbetsdomstolen 15 253
(ram)
7 Statens      2 317
förlikningsmann
a
expedition
(ram)
8 Statens nämnd    57
för
arbetstagares
uppfinningar
(ram)
9 Internationella 24 195
avgifter (ram)
1 Bidrag   till 4 000
0 Stiftelsen
Utbildning
Nordkalotten
(obet.)
C Jämställdhetsfrågor
1 Jämställdhetsom 14 039
budsmannen
(ram)
2 Särskilda    13 706
jämställdhetsåt
gärder (ram)
3 Bidrag till    3 432
kvinnoorganisa
tionernas
centrala
verksamhet
(obet)
*+  50  000  i  förhållande  till
propositionen
Reservanternas
förslag i för
hållande till
utskottets
förslag
Utskot Res 21 Res 22
tets
fp   mp
försla
g
D Statliga arbetsgivarfrågor
1 Stabsuppgifter  3 000
vid
Arbetsgivarverk
et (ram)
2 Vissa      14 500
avtalsstyrda
anslag (obet.)
3 Statliga     8 027
tjänstepensione   000
r m.m. (ram)
4 Bidrag till   77 685
förnyelsefonder
på det statliga
området (ram)
SUMMA      52 277 -5 981  -755
499  000   727
Av utskottet avstyrkta motionsyrkanden,
(mom. 34) i hemställan
Motion  Motionärer      Yrka
nden
Arbetsmarknaden för vissa grupper
Ungdomar
1996/97: av Gudrun Schyman   8
A305   m.fl. (v)
1996/97: av Elisa Abascal
A303   Reyes (mp)
1996/97: av Alf Svensson   16
Fi214  m.fl. (kd)
Kvinnor
1996/97: av Lars Leijonborg  16
A221   m.fl. (fp)
1996/97: av Gudrun Schyman   4
A305   m.fl. (v)
1996/97: av Ingbritt      2
A807   Irhammar m.fl. (c)
1996/97: av Elving Andersson  7
A819   m.fl. (c)
A 1. Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader
1996/97: av Lars Leijonborg  20
A221   m.fl. (fp)      delv
.
1996/97: av Birger Schlaug   4
A274   m.fl. (mp)      delv
.
1996/97: av Alf Svensson   16
A297   m.fl. (kd)      delv
.
1996/97: av Per Unckel m.fl.  3
A304   (m)
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Omfattningen och inriktningen av
de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna budgetåret 1997
1996/97: av Torsten Gavelin
A204   (fp)
1996/97: av Torsten Gavelin
A205   (fp)
1996/97: av Ingrid Andersson
A215   och Tone Tingsgård
(s)
1996/97: av Göran Magnusson
A246   m.fl. (s, c)
1996/97: av Siw Wittgren-Ahl
A254   och Marie Granlund
(s)
1996/97: av Ronny Olander
A255   m.fl. (s)
1996/97: av Siri Dannaeus
A263   och Margitta Edgren
(fp)
1996/97: av Christina
A302   Axelsson (s)
1996/97: av Gudrun Schyman   7
A305   m.fl. (v)
1996/97: av Per Lager m.fl.   2
Kr218  (mp)
Rekryteringsstöd och
beredskapsarbete
1996/97: av Agneta Brendt
A209   och Sigrid Bolkéus
(s)
1996/97: av Leif Marklund
A286   m.fl. (s)
1996/97: av Kjell Ericsson
A290   och Sivert Carlsson
(c)
1996/97: av Anders Ygeman
A292   m.fl. (s)
1996/97: av Gudrun Schyman   6
A305   m.fl. (v)
Arbetslivsutveckling (ALU)
1996/97: av Lars Leijonborg  12
A221   m.fl. (fp)
1996/97: av Göthe Knutson
A247   och Jeppe Johnsson
(m)
Starta-eget-bidrag
1996/97: av Karin Olsson
A272   m.fl. (s)
1996/97: av Birger Schlaug  12
N270   m.fl. (mp)
1996/97: av Gudrun Schyman   6
N271   m.fl. (v)
Utbildningsvikariat
1996/97: av Eva Johansson
A287   m.fl. (s)
1996/97: av Gudrun Schyman   5
A305   m.fl. (v)
Arbetsmarknadsutbildning
1996/97: av Lars Leijonborg  11
A221   m.fl. (fp)
1996/97: av Håkan Holmberg
A262   och Eva Flyborg
(fp)
1996/97: av Carl Bildt m.fl. 17
A277   (m)
1996/97: av Alf Svensson    7
A297   m.fl. (kd)
1996/97: av Alf Svensson   20
Fi214  m.fl. (kd)
Offentliga tillfälliga arbeten för
äldre arbetslösa (OTA)
1996/97: av Lars Leijonborg  14
A221   m.fl. (fp)
1996/97: av Monica Widnemark
A284   (s)
1996/97: av Anders Svärd (c)
A289
1996/97: av Alf Svensson   10
A297   m.fl. (kd)
1996/97: av Gudrun Schyman   9
A305   m.fl. (v)
1996/97: av Lars Leijonborg   8
Fi211  m.fl. (fp)
1996/97: av Marianne     24
Fi213  Samuelsson m.fl.
(mp)
1996/97: av Alf Svensson    6
Fi214  m.fl. (kd)
Sabbatsår-friår
1996/97: av Marianne
A202   Samuelsson m.fl.
(mp)
1996/97: av Lars U Granberg
A240   m.fl. (s)
1996/97: av Alf Svensson    9
A297   m.fl. (kd)
1996/97: av Ingbritt      3
A807   Irhammar m.fl. (c)
Lärlingssystem
1996/97: av Carl Bildt m.fl. 15
A277   (m)
1996/97: av Alf Svensson    2
A297   m.fl. (kd)
Nya former av sysselsättning åt
arbetslösa
1996/97: av Barbro Johansson
A216   (mp)
1996/97: av Karl-Göran
A229   Biörsmark (fp)
1996/97: av Barbro Johansson
A245   m.fl. (mp)
1996/97: av Carl Bildt m.fl. 16
A277   (m)
1996/97: av Birger Schlaug  16
Kr4   m.fl.
Medelsanvisning på anslaget A 2.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
1996/97: av Lars Leijonborg  20
A221   m.fl. (fp)      delv
.
1996/97: av Birger Schlaug  3-4
A274   m.fl. (mp)      delv
.
1996/97: av Alf Svensson    8,
A297   m.fl. (kd)      16
delv
.
1996/97: av Per Unckel m.fl.  5
A304   (m)
1996/97: av Gudrun Schyman  10
A305   m.fl. (v)
Arbetsmarknadspolitisk forskning
och utveckling
Allmänna riktlinjer för
forskningen
1996/97: av  Alf  Svensson 13,
A297   m.fl. (kd)      16
delv
.
Arbetslivsfrågor
Inriktningen av
arbetslivspolitiken
1996/97: av Lars Leijonborg 17
A221   m.fl. (fp)
1996/97: av  Gudrun Schyman 11
A305   m.fl. (v)
Lönebidrag inom allmännyttiga
organisationer
1996/97: av Mariann
A230   Ytterberg och Bo
Nilsson (s)
1996/97: av Barbro Johansson  2
A273   (mp)
1996/97: av      Michael 15
Kr510  Stjernström (kd)
1996/97: av Andreas Carlgren  9
Kr511  m.fl. (c)
Omförhandling av lönebidrag
1996/97: av  Alf  Svensson 12
A297   m.fl. (kd)
1996/97: av  Gudrun Schyman 12
A305   m.fl. (v)
Övriga lönebidragsfrågor
1996/97: av Sigrid Bolkéus
A207   och Agneta Brendt
(s)
Arbetsbiträde
1996/97: av Tanja Linderborg
A206   m.fl. (v)
Medelsanvisning på anslaget A 3.
Särskilda åtgärder för
arbetshandikappade
1996/97: av Lars Leijonborg 20
A221   m.fl. (fp)      delv
.
1996/97: av  Birger Schlaug 3-4
A274   m.fl. (mp)      delv
.
1996/97: av  Alf  Svensson 16
A297   m.fl. (kd)      delv
.
1996/97: av Per Unckel m.fl.  6
A304   (m)
1996/97: av  Gudrun Schyman 13
A305   m.fl. (v)
1996/97: av  Gudrun Schyman 12
Sf241  m.fl. (v)
B 1. Arbetarskyddsverket
1996/97: av Per Unckel m.fl.  7
A304   (m)
B 2. Arbetslivsinstitutet
1996/97: av Per Unckel m.fl.  8
A304   (m)
B 3. Rådet för arbetslivsforskning
1996/97: av Per Unckel m.fl.  9
A304   (m)
B 4. Forskning och utveckling inom
arbetslivsområdet
1996/97: av  Alf  Svensson 16
A297   m.fl. (kd)      delv
.
1996/97: av Per Unckel m.fl. 10
A304   (m)
1996/97: av  Gudrun Schyman 20
A305   m.fl. (v)
B 5. Bidrag till Samhall AB
1996/97: av Lars Leijonborg  20
A221   m.fl. (fp)      delv
.
1996/97: av Kenth Skårvik    2
A236   och Isa Halvarsson
(fp)
1996/97: av Monica Öhman
A239   m.fl. (s)
1996/97: av Bo Nilsson och
A251   Barbro Hietala
Nordlund (s)
1996/97: av Alf Svensson   16
A297   m.fl. (kd)      delv
.
1996/97: av Gudrun Schyman  21
A305   m.fl. (v)
Jämställdhetsfrågor
C 1. Jämställdhetsombudsmannen
1996/97: av Per Unckel m.fl. 11
A304   (m)
1996/97: av  Gudrun Schyman 22,
A305   m.fl. (v)      23
1996/97: av Maud Ekendahl
A801   och Elizabeth
Nyström (m)
1996/97: av  Gudrun Schyman  6
A808   m.fl. (v)
C 2. Särskilda jämställdhetsfrågor
1996/97: av Eva Björne (m)   1
A222
C 3. Bidrag till
kvinnoorganisationernas centrala
verksamhet
1996/97: av Eva Björne (m)   2
A222
1996/97: av Per Unckel m.fl. 12
A304   (m)