Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2002/03:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2002

Beslut

Anslag till arbetsmarknad (AU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om 60,3 miljarder kronor i anslag inom arbetsmarknadsområdet för 2003. Anslagen går främst till kontantstöd vid arbetslöshet och deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Lägsta ersättningsnivån i aktivitetsstödet, dvs. det stöd som lämnas till dem som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, höjs från nuvarande 183 kronor per dag till 223 kronor från 2003. Utvecklingsersättningen till deltagare i ungdomsgarantin (20-24-åringar) höjs från 3 160 kronor per månad till 3 280 kronor från 2003. De satsningar på bristyrkesutbildning för personer med utländsk högskoleexamen som inleddes år 2001 fortsätter under 2003. Minst 70 miljoner kronor avsätts för det ändamålet och ytterligare 10 miljoner kronor ska disponeras av regeringen för åtgärder som kan bli aktuella senare. Vidare lade riksdagen regeringens resultatskrivelse om Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi till handlingarna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till arbetsmarknad (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om 60,3 miljarder kronor i anslag inom arbetsmarknadsområdet för 2003. Anslagen går främst till kontantstöd vid arbetslöshet och deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Lägsta ersättningsnivån i aktivitetsstödet, dvs. det stöd som lämnas till dem som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, höjs från nuvarande 183 kronor per dag till 223 kronor från 2003. Utvecklingsersättningen till deltagare i ungdomsgarantin (20-24-åringar) höjs från 3 160 kronor per månad till 3 280 kronor från 2003. De satsningar på bristyrkesutbildning för personer med utländsk högskoleexamen som inleddes år 2001 fortsätter under 2003. Minst 70 miljoner kronor avsätts för det ändamålet och ytterligare 10 miljoner kronor ska disponeras av regeringen för åtgärder som kan bli aktuella senare. Vidare föreslås att riksdagen lägger regeringens resultatskrivelse om Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi till handlingarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.