Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2014

Beslut

Pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn 2015. Riksdagen sa samtidigt nej till regeringens förslag om ändringar i socialförsäkringsbalken om höjd föräldrapenningnivå och höjt underhållsstöd. Riksdagen sa också nej till förslaget till nytt mål för familjepolitiken.

Riksdagen riktade vidare uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen som handlar om

  • utökad jämställdhetsbonus
  • anmälan om vård av sjukt barn, föräldrapenning vid hela inskolningen i förskolan och rätt till ersättning vid besök inom mödrahälsovården
  • anmälan om flerbarnstillägg
  • möjlighet för kommunerna att behålla vårdnadsbidraget.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 83 miljarder kronor. Mest pengar går till föräldraförsäkringen (drygt 39 miljarder) och barnbidrag (knappt 26 miljarder).

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkt 3. Avslag på propositionen punkt 1 förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken. Avslag på propositionen punkt 2. Bifall till motion om anslag för 2015 inom utgiftsområde 12 och tillkännagivande om utökad jämställdhetsbonus. Bifall till motion med tillkännagivande om barnbidrag. Bifall till motion med tillkännagivande om vissa föräldrapenningsfrågor. Bifall till motion med tillkännagivande om vårdnadsbidrag. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn 2015. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till regeringens förslag om ändringar i socialförsäkringsbalken om höjd föräldrapenningnivå och höjt underhållsstöd. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till förslaget till nytt mål för familjepolitiken.

Socialförsäkringsutskottet föreslår också att riksdagen riktar uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen som handlar om

  • utökad jämställdhetsbonus
  • anmälan om vård av sjukt barn, föräldrapenning vid hela inskolningen i förskolan och rätt till ersättning vid besök inom mödrahälsovården
  • anmälan om flerbarnstillägg
  • möjlighet för kommunerna att behålla vårdnadsbidraget.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 83 miljarder kronor. Mest pengar går till föräldraförsäkringen (drygt 39 miljarder) och barnbidrag (knappt 26 miljarder).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.